Karayolunda Tehlikeli Madde

Levhaların özellikleri

5.3.1.7.2’de verilen Sınıf 7 levhası ve 5.3.6.2’deki çevreye zararlı madde işareti hariç, bir levha,
aşağıdaki Şekil 5.3.1.7.1’de verilen şekilde düzenlenecektir.
 
 
Uyarı Sembolü (Sınıf7 Hariç)
İşaretleme, 450derecelik açı ile kare biçiminde olacaktır (baklava şeklinde).Minimum boyutlar 250 mm
x 250 mm olacaktır (levha kenarından). Köşe içerisindeki çizgi paralel olacaktır ve bu çizginin
dışından etiketin köşesine 12,5 mm kadar olacaktır. Sembol ve kenar dâhilindeki çizgi, söz konusu
tehlikeli maddelerin sınıfı ya da bölüm numarası ile aynı renkte olacaktır. Sınıf ya da bölüm sembolü /
numarası, 5.2.2.2’de belirtilenlerle aynı şekilde konumlandırılacak ve boyutlandırılacaktır. Levha,
rakamlar 25 mm’den küçük olmamak şartıyla, ilgili etiket için 5.2.2.2’de verilen şekilde söz konusu
tehlikeli maddelerin sınıf ya da bölüm numarasını (ve Sınıf 1 malları için, uyumluluk grup harfini)
gösterecektir. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda
olacaktır.

 

Sınıf 7 levhası, 250 mm x 250 mm ebadından küçük olmamalı ve kenardan 5 mm içeride kenara
paralel siyah bir çizgi ile çevrili olmalıdır; aksi takdirde aşağıda gösterildiği gibi (Model No. 7D)
olmalıdır. "7" rakamının yüksekliği 25 mm'den az olmamalıdır. Levhanın üst yarısının zemin rengi
sarı, alt yarısı ise beyaz olmalıdır; üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar siyah olmalıdır. Bu levhanın
sevkiyat için ilgili UN numarasının gösterecek şekilde alt kısımda "RADIOACTIVE"
(RADYOAKTİF) ibaresinin kullanımı isteğe bağlıdır.
 

3 m3
kapasiteyi aşmayan tanklar ve ufak konteynerler için levha yerine 5.2.2.2'ye uygun
etiketler kullanılabilir. Bu işaretler, taşıma yapan aracın dışından gözle görülecek şekilde değillerse,
5.3.1.7.1’e uyumlu etiketler taşıtın her iki yanına ve arkasına yerleştirilmelidir.

Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli
yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 100 mm'ye kadar küçültülebilir.

Turuncu renkli plaka işareti

Turuncu renkli plaka işaretine ilişkin genel hükümler

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 5.3.2.2.1'e uygun
2 adet turuncu renkli dikdörtgen plaka bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine
doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür
olmalıdır.
Tehlikeli malların taşınması sırasında, tehlikeli mal içeren römorkun motor aracı ile bağlantısı
ayrılmışsa, turuncu renkli plaka römorkun arkasına tutturulmuş şekilde kalacaktır. Tanklar 5.3.2.1.3
uyarınca işaretlendiğinde, bu plaka tankta taşınan en tehlikeli maddeye karşılık gelecektir

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan
bir veya daha fazla tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank
veya tank bölmesinin veya tüplü gaz tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça
okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte
turuncu renkli plaka taşıyacaktır. Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde veya tüplü gaz
tankerinin bir elemanında taşınan her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve
(1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır. MEMU’lar için bu
zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar ile dökme konteynerler için
geçerlidir.

UN No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya UN No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tankerler veya taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını taşıması durumunda 5.3.2.1.2’de ön görülen turuncu renkli plakaların takılmasına gerek yoktur.

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, ambalajlanmamış katılar ya da nesneler veya münhasır kullanım kapsamında taşınması gereken, tek bir UN numarasına sahip ambalajlı radyoaktif malzemeler taşıyan ve başka tehlikeli mal taşımayan taşıma üniteleri ve konteynerler, her bir taşıma ünitesinin veya konteynerin yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plakalar taşıyacaktır. Bu turuncu renkli plakalar, taşıma ünitesinde veya konteynerde dökme olarak taşınacak olan her bir madde için ve taşıma ünitesinde veya konteynerde münhasır kullanım kapsamında taşınması gerekiyorsa ambalajlı radyoaktif materyal için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır.

5.3.2.1.2 ve 5.3.2.1.4’te ön görülen ve konteynerlere, tank-konteynerlerine, MEGC’lere veya portatif tanklara iliştirilen turuncu renkli plakaların, taşıyan aracın dışından açıkça görülebilir olmaması halinde, aynı plakalar aracın iki yanına da iliştirilecektir.

NOT: Azami 3000 litre kapasiteye sahip tanklar taşıyan kapalı ve örtülü araçlara turuncu renkli plaka takılmasında bu paragrafın uygulanmasına gerek yoktur.

Yalnızca tek bir madde taşıyan ve tehlikeli olmayan madde taşımayan taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca ön ve arka tarafta bulunanların Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) ve (1)’de sırasıyla belirtilen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını barındırması halinde, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ve 5.3.2.1.5'te anılan turuncu renkli plakaların taşınmasına gerek yoktur.

5.3.2.1.1 ila 5.3.2.1.5’in zorunlulukları, boş, sabit veya sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-konteynerleri, portatif tanklar ve temizlenmemiş, gazı giderilmemiş ve kontaminasyonu giderilmemiş MEGC'ler ile temizlenmemiş MEMU’lar ile temizlenmemiş veya kontaminasyonu giderilmemiş şekilde dökme taşımacılığa mahsus boş araçlar ve konteynerler için de geçerlidir.

Taşınan tehlikeli mallarla veya kalıntılarıyla ilgisi olmayan turuncu renkli plaka sökülmeli ya da saklanmalıdır. Plakaların üstü kapatılırsa kapatmada kullanılan malzeme yangın girdabında 15 dakika süre ile kalsa dahi bütün halinde ve sağlam kalmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018