Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 ve 7 için, aracın büyüklüğü ve yapısı itibariyle öngörülen levhanın iliştirilmesi için yeterli
yüzey alanı bulunmuyorsa, levhanın boyutları her kenarından 100 mm'ye kadar küçültülebilir.

Turuncu renkli plaka işareti

Turuncu renkli plaka işaretine ilişkin genel hükümler

Tehlikeli mal taşıyan taşıma ünitelerinde, dikey düzleme yerleştirilmiş şekilde 5.3.2.2.1'e uygun
2 adet turuncu renkli dikdörtgen plaka bulunmalıdır. Her ikisi de taşıma ünitesinin dikey eksenine
doksan derece dik olacak şekilde taşıma ünitesinin ön ve arka tarafına takılmalıdır. Açıkça görünür
olmalıdır.
Tehlikeli malların taşınması sırasında, tehlikeli mal içeren römorkun motor aracı ile bağlantısı
ayrılmışsa, turuncu renkli plaka römorkun arkasına tutturulmuş şekilde kalacaktır. Tanklar 5.3.2.1.3
uyarınca işaretlendiğinde, bu plaka tankta taşınan en tehlikeli maddeye karşılık gelecektir

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, tehlikeli mal taşıyan
bir veya daha fazla tanka sahip tankerler, tüplü gaz tankerleri veya taşıma üniteleri her bir tank
veya tank bölmesinin veya tüplü gaz tankerlerinin her bir elemanının yanlarında ek olarak, açıkça
okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte
turuncu renkli plaka taşıyacaktır. Turuncu renkli plakalar tankta, tank bölmesinde veya tüplü gaz
tankerinin bir elemanında taşınan her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve
(1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır. MEMU’lar için bu
zorunluluklar, yalnızca kapasitesi 1000 litre veya daha fazla olan tanklar ile dökme konteynerler için
geçerlidir.

UN No. 1202, 1203 veya 1223 maddelerini veya UN No. 1268 veya 1863 altında sınıflandırılan havacılık yakıtlarını taşıyan fakat başka bir tehlikeli madde taşımayan bir ya da daha fazla tanka sahip tankerler veya taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca öne ve arkaya takılmış olan plakaların taşınan en tehlikeli madde için yani en düşük parlama noktasına sahip madde için öngörülen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını taşıması durumunda 5.3.2.1.2’de ön görülen turuncu renkli plakaların takılmasına gerek yoktur.

Tehlike tanımlama numarası Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20)’de belirtiliyorsa, ambalajlanmamış katılar ya da nesneler veya münhasır kullanım kapsamında taşınması gereken, tek bir UN numarasına sahip ambalajlı radyoaktif malzemeler taşıyan ve başka tehlikeli mal taşımayan taşıma üniteleri ve konteynerler, her bir taşıma ünitesinin veya konteynerin yanlarında ek olarak, açıkça okunabilir ve aracın dikey eksenine paralel olmak üzere 5.3.2.1.1'de belirtilenlerle aynı özelikte turuncu renkli plakalar taşıyacaktır. Bu turuncu renkli plakalar, taşıma ünitesinde veya konteynerde dökme olarak taşınacak olan her bir madde için ve taşıma ünitesinde veya konteynerde münhasır kullanım kapsamında taşınması gerekiyorsa ambalajlı radyoaktif materyal için Bölüm 3.2, Tablo A, sırasıyla Sütun (20) ve (1)’de öngörülen tehlike tanımlama numarasıyla UN numarasını bulundurmalıdır.

5.3.2.1.2 ve 5.3.2.1.4’te ön görülen ve konteynerlere, tank-konteynerlerine, MEGC’lere veya portatif tanklara iliştirilen turuncu renkli plakaların, taşıyan aracın dışından açıkça görülebilir olmaması halinde, aynı plakalar aracın iki yanına da iliştirilecektir.

NOT: Azami 3000 litre kapasiteye sahip tanklar taşıyan kapalı ve örtülü araçlara turuncu renkli plaka takılmasında bu paragrafın uygulanmasına gerek yoktur.

Yalnızca tek bir madde taşıyan ve tehlikeli olmayan madde taşımayan taşıma üniteleri için, 5.3.2.1.1 uyarınca ön ve arka tarafta bulunanların Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (20) ve (1)’de sırasıyla belirtilen tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını barındırması halinde, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ve 5.3.2.1.5'te anılan turuncu renkli plakaların taşınmasına gerek yoktur.

5.3.2.1.1 ila 5.3.2.1.5’in zorunlulukları, boş, sabit veya sökülebilir tanklar, tüplü gaz tankerleri, tank-konteynerleri, portatif tanklar ve temizlenmemiş, gazı giderilmemiş ve kontaminasyonu giderilmemiş MEGC'ler ile temizlenmemiş MEMU’lar ile temizlenmemiş veya kontaminasyonu giderilmemiş şekilde dökme taşımacılığa mahsus boş araçlar ve konteynerler için de geçerlidir.

Taşınan tehlikeli mallarla veya kalıntılarıyla ilgisi olmayan turuncu renkli plaka sökülmeli ya da saklanmalıdır. Plakaların üstü kapatılırsa kapatmada kullanılan malzeme yangın girdabında 15 dakika süre ile kalsa dahi bütün halinde ve sağlam kalmalıdır.

Turuncu renkli plakaların özellikleri

Turuncu renkli plakalar reflektörlü olacak ve enlemesine 40 cm'ye ve yükseklik olarak olarak 30 cm'ye sahip olacaktır; 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevreleneceklerdir. Kullanılan materyal, havaya dirençli olacak ve dayanıklı işaretleme yöntemlerine imkan tanıyacaktır. Bu levha/plaka, 15 dakikalık yangına maruz kalması durumunda takıldığı yerden sökülmeyecektir. Aracın hareketli donanımlarından bağımsız olarak sabit kalacaktır. Turuncu renkli plakalar, 15 mm kalınlıkta siyah yatay bir çizgi ile ortadan ikiye ayrılacaktır. Aracın boyutunun ve yapısının, uygun yüzey alanının bu turuncu renkli plakaları yapıştırmak için yeterli olmaması halinde boyutlar enlemesine minimum 300 mm’ye kadar, yükseklik olarak 120mm’ye kadar ve siyah sınır için de 10 mm’ye kadar düşürülebilir. Bu durumda, belirtilen aralık içinde farklı boyutlandırmalar 5.3.2.1.1 içinde belirtilmiş iki turuncu renkli plaka için kullanılabilir. Turuncu renkli plakaların küçültülmüş boyutları, harici kullanım altında ambalajlanmış radyo aktif malzemeler için kullanıldığında, sadece UN Numarası gerekir ve 5.3.2.2.2’de verilen rakam boyutu yükseklik olarak 65mm’ye ve kalınlık olarak da 10mm’ye düşürülebilir Dökme şeklinde tehlikeli katılar taşıyan konteynerler ile tank-konteynerler, MEGC’ler ve portatif tanklar için, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ve 5.3.2.1.5’te ön görülen levaların yerini, yapışkan bir levha, boya veya eşdeğer olan başka bir yöntem alabilir. Bu alternatif işaret, yangına direnç konusunda 5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2’de anılan hükümler hariç olmak üzere, bu alt-başlıkta öne sürülen teknik özelliklere uygunluk gösterecektir.

 

NOT: Normal kullanım koşullarında turuncu plakaların rengi aşağıdaki koordinatların
birleştirilmesiyle oluşan renk diyagramındaki alan içerisinde kalan renk koordinatlarına sahip
olmalıdır:
 

Renk diyagramındaki alanın köşelerindeki noktaların renk koordinatları

x y

0.52

0.52

0.578

0.618

 

0.38

0.40

0.422

0.38

 

Reflektörlü rengin parlaklık faktörü: β > 0,12.

Referans merkez E, standart aydınlatıcı C, normal geliş açısı 45°, 0°'de görülür.

5° aydınlatma açısında 0,2°'de görülen, yansıtılan aydınlatma yoğunluğu etkisi: m2 başına 20 kandela

(candela) değerinden daha az değildir.

 

Tehlike tanımlama numarası ve UN numarası, 100 mm yüksekliğinde ve 15 mm kalınlığında siyah
rakamlardan oluşmalıdır. Tehlike tanımlama numarası plakanın üst kısmında UN numarası ise alt
kısımda bulunmalıdır; bunlar plakanın ortasından bir taraftan öbür tarafa uzanan 15 mm genişlikte
siyah yatay bir çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır (bkz. 5.3.2.2.3). Tehlike tanımlama numarası ve UN
numarası silinmez olmalı ve 15 dakikalık bir yangın girdabında kalsa dahi okunabilir olmalıdır.
Tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını temsil eden, birbirinin yerini alabilen rakamlar ve
harfler, taşıma sırasında ve aracın yönü dikkate alınmaksızın sabitliğini koruyacaktır.

Tehlike tanımlama numarası ve UN numarasına sahip turuncu renkli plaka örneği

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018