Karayolunda Tehlikeli Madde

Turuncu renkli plakaların özellikleri

Turuncu renkli plakalar reflektörlü olacak ve enlemesine 40 cm'ye ve yükseklik olarak olarak 30 cm'ye sahip olacaktır; 15 mm genişliğinde siyah bir sınırla çevreleneceklerdir. Kullanılan materyal, havaya dirençli olacak ve dayanıklı işaretleme yöntemlerine imkan tanıyacaktır. Bu levha/plaka, 15 dakikalık yangına maruz kalması durumunda takıldığı yerden sökülmeyecektir. Aracın hareketli donanımlarından bağımsız olarak sabit kalacaktır. Turuncu renkli plakalar, 15 mm kalınlıkta siyah yatay bir çizgi ile ortadan ikiye ayrılacaktır. Aracın boyutunun ve yapısının, uygun yüzey alanının bu turuncu renkli plakaları yapıştırmak için yeterli olmaması halinde boyutlar enlemesine minimum 300 mm’ye kadar, yükseklik olarak 120mm’ye kadar ve siyah sınır için de 10 mm’ye kadar düşürülebilir. Bu durumda, belirtilen aralık içinde farklı boyutlandırmalar 5.3.2.1.1 içinde belirtilmiş iki turuncu renkli plaka için kullanılabilir. Turuncu renkli plakaların küçültülmüş boyutları, harici kullanım altında ambalajlanmış radyo aktif malzemeler için kullanıldığında, sadece UN Numarası gerekir ve 5.3.2.2.2’de verilen rakam boyutu yükseklik olarak 65mm’ye ve kalınlık olarak da 10mm’ye düşürülebilir Dökme şeklinde tehlikeli katılar taşıyan konteynerler ile tank-konteynerler, MEGC’ler ve portatif tanklar için, 5.3.2.1.2, 5.3.2.1.4 ve 5.3.2.1.5’te ön görülen levaların yerini, yapışkan bir levha, boya veya eşdeğer olan başka bir yöntem alabilir. Bu alternatif işaret, yangına direnç konusunda 5.3.2.2.1 ve 5.3.2.2.2’de anılan hükümler hariç olmak üzere, bu alt-başlıkta öne sürülen teknik özelliklere uygunluk gösterecektir.

 

NOT: Normal kullanım koşullarında turuncu plakaların rengi aşağıdaki koordinatların
birleştirilmesiyle oluşan renk diyagramındaki alan içerisinde kalan renk koordinatlarına sahip
olmalıdır:
 

Renk diyagramındaki alanın köşelerindeki noktaların renk koordinatları

x y

0.52

0.52

0.578

0.618

 

0.38

0.40

0.422

0.38

 

Reflektörlü rengin parlaklık faktörü: β > 0,12.

Referans merkez E, standart aydınlatıcı C, normal geliş açısı 45°, 0°'de görülür.

5° aydınlatma açısında 0,2°'de görülen, yansıtılan aydınlatma yoğunluğu etkisi: m2 başına 20 kandela

(candela) değerinden daha az değildir.

 

Tehlike tanımlama numarası ve UN numarası, 100 mm yüksekliğinde ve 15 mm kalınlığında siyah
rakamlardan oluşmalıdır. Tehlike tanımlama numarası plakanın üst kısmında UN numarası ise alt
kısımda bulunmalıdır; bunlar plakanın ortasından bir taraftan öbür tarafa uzanan 15 mm genişlikte
siyah yatay bir çizgi ile birbirinden ayrılmalıdır (bkz. 5.3.2.2.3). Tehlike tanımlama numarası ve UN
numarası silinmez olmalı ve 15 dakikalık bir yangın girdabında kalsa dahi okunabilir olmalıdır.
Tehlike tanımlama numarası ile UN numarasını temsil eden, birbirinin yerini alabilen rakamlar ve
harfler, taşıma sırasında ve aracın yönü dikkate alınmaksızın sabitliğini koruyacaktır.

Tehlike tanımlama numarası ve UN numarasına sahip turuncu renkli plaka örneği

Bu alt-başlıkta belirtilen boyutlara yönelik izin verilen tolerans ± %10’dur.

Turuncu renkli plaka, katlanabilir panellere iliştirilmişse, bunlar taşıma sırasında tutamak
kısmında bükülmeyecek veya gevşemeyecek (özellikle de darbeler veya kazara eylemler nedeniyle)
şekilde tasarlanacak ve sabitlenecektir.

Tehlike tanımlama numaralarının anlamı

Tehlike tanımlama numaraları iki veya üç rakamdan oluşur. Genel olarak rakamlar aşağıdaki
tehlikeleri ifade eder:
2 Basınç veya kimyasal reaksiyondan kaynaklanan gaz emisyonu
3 Sıvıların (buharların) ve gazların ya da kendiliğinden ısınmalı sıvıların alevlenirliği
4 Katıların veya kendiliğinden ısınmalı katıların alevlenirliği
5 Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki
6 Zehirleyicilik veya enfeksiyon riski
7 Radyoaktivite
8 Aşındırıcılık
9 Ani tehlikeli reaksiyon riski
NOT: No. 9’da yer alan ani tehlikeli reaksiyon riski, maddenin tabiatından dolayı önemli miktarda ısı
veya alevlenir ve/veya zehirli gazların salınması üzerine patlama, parçalanma veya polimerleşme
riskini içermektedir.
Bir rakamın iki kere yazılması, söz konusu tehlikenin daha yoğun olduğu anlamına gelmektedir.
Maddeyle ilişkilendirilen tehlikenin tek bir rakamla gösterilmesi yeterliyse, bu rakamın ardından sıfır
eklenir.
Şu rakam kombinasyonları ise özel bir anlama sahiptir: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446,
462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 ve 99, bkz. aşağıdaki 5.3.2.3.2.
Tehlike tanımlama numarasının önüne "X" harfinin gelmesi, maddenin su ile tehlikeli şekilde
tepkimeye gireceği anlamına gelir. Bu tür maddeler için su, yalnızca uzmanlar tarafından onay
verildiğinde kullanılabilir.
Sınıf 1’e ait maddeler için, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (3b)’ye uygun sınıflandırma kodu, tehlike
tanımlama numarası olarak kullanılacaktır. Bu sınıflandırma kod şunları içermektedir:
− 2.2.1.1.5 uyarınca tehlike bölümü numarası ve
− 2.2.1.1.6 uyarınca uyumluluk grubu harfi.

 

5.3.2.3.2              Bölüm    3.2,    Tablo    A    Sütun    (20)’de    listelenen    tehlike    
tanımlama    numaraları  aşağıdaki
anlamlara sahiptir:
 
20                     Asfiksant gaz veya ilave risk taşımayan gaz
22                      Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, asfiksant
223                    Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, alevlenir
225                   Soğutularak sıvılaştırılmış gaz, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
23                      Alevlenir gaz
238                    Alevlenir aşındırıcı gaz
239                   Alevlenir gaz, ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen
25                      Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) etki
26                      Zehirleyici gaz
263                    Zehirleyici gaz, alevlenir
265                    Zehirleyici gaz, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
268                    Zehirleyici gaz, aşındırıcı
28                     Gaz,aşındırıcı
 
30                      Alevlenir sıvı (23°C ile 60 °C (dahil) arasında parlama noktasına sahip) 
veya
60 °C üzerinde parlama noktasına sahip alevlenir sıvı veya erimiş haldeki katı, parlama noktasına 
eşit veya üzerinde bir sıcaklığa ısıtılmış veya kendiliğinden  ısınmalı sıvı
323                    Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı
X323                 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran yanıcı sıvı 1
33                      Oldukça alevlenir sıvı (parlama noktası 23°C'nin altında)
333                    Piroforik sıvı
X333                 Su ile tehlikeli tepkimeye giren piroforik sıvı 1
336                    Oldukça alevlenir sıvı, zehirli
338                    Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı
X338                 Oldukça alevlenir sıvı, aşındırıcı, su ile tehlikeli şekilde tepkimeye giren 1
339                    Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen oldukça alevlenir sıvı
36                Alevlenir sıvı (23°C ile 60 °C (dahil) arasında parlama noktasına sahip), biraz 
zehirli,  veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, zehirli
362                    Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, zehirli
X362                 Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir zehirli 
sıvı 1
 
1                   Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz.
 
368                    Alevlenir sıvı, zehirli, aşındırıcı
38      Alevlenir  sıvı  (23°C  ile  60  °C  (dahil)  arasında  parlama  noktasına  sahip),  biraz  
  aşındırıcı, veya kendiliğinden ısınmalı sıvı, aşındırıcı
382                   Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, aşındırıcı
X382                Su ile tehlikeli tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir sıvı, 
aşındırıcı 1
39                     Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen alevlenir sıvı
 
40                     Alevlenir katı ya da kendiliğinden reaktif madde veya kendiliğinden ısınmalı 
   madde
423      Su  ile  tepkimeye  giren,  alevlenir  gazlar  çıkaran  katı  veya  suyla  tepkimeye  
giren, alevlenir  gazlar  çıkaran  alevlenir  katı  veya  suyla  tepkimeye  giren,   alevlenir 
gazlar çıkaran kendiliğinden ısınmalı katı
X423   Su ile  tehlikeli tepkimeye  giren,  alevlenir  gazlar  çıkaran katı  veya  suyla  tehlikeli 
tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran alevlenir katı veya su ile tehlikeli tepkimeye giren, 
alevlenir gazlar çıkaran kendiliğinden ısınmalı katı 1
43                      Aniden alevlenir (piroforik) katı
X432   Su  ile  tehlikeli  tepkimeye   giren,  alevlenir  gazlar  çıkaran  aniden  alevlenir    
(piroforik) katı1
44                     Alevlenir katı, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde
446                   Alevlenir katı, zehirli, yükseltilmiş sıcaklıkta erimiş halde
46                     Alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı katı, zehirli
462            Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı X462                Su 
ile tehlikeli tepkimeye giren, zehirli gazlar çıkaran katı1
48                     Alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı katı, aşındırıcı
482                   Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı katı
X482                Su ile tehlikeli tepkimeye giren, aşındırıcı (aşındırıcı) gazlar çıkaran katı 1
 
50                     Yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde
539                    Alevlenir organik peroksit
55                     Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde
556                   Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde, zehirli
558                   Kuvvetli yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) madde, aşındırıcı
559           Kuvvetli    yükseltgen    (yangın    yoğunlaştırıcı)    madde,    ani   tehlikeli   
tepkimeye neden olabilen
56                     Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), zehirli
568                   Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), zehirli, aşındırıcı
58                     Yükseltgen madde (yangın yoğunlaştırıcı), aşındırıcı
59          Yükseltgen    madde    (yangın    yoğunlaştırıcı),    ani    tehlikeli    tepkimeye    
neden olabilen
60                      Zehirli veya biraz zehirli madde
606                    Bulaşıcı madde
623                   Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran zehirli sıvı
63                     Zehirli madde, alevlenir (parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında, sonraki 
dahil)
638          Zehirli   madde,   alevlenir  (parlama   noktası   23   °C  ve   60   °C  arasında,   
sonraki dahil), aşındırıcı
639      Zehirli  madde,  alevlenir  (parlama   noktası  en  fazla  60  °C),  ani  tehlikeli      
tepkimeye neden olabilir
64                     Yanıcı veya kendiliğinden ısınmalı zehirli katı
642                   Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran zehirli katı
65                     Zehirli madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
66                      Oldukça zehirli madde
663              Oldukça zehirli madde, alevlenir (parlama noktası en fazla 60 °C)
664              
     Oldukça zehirli madde, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı
665              Oldukça zehirli madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
668                   
Oldukça zehirli madde, aşındırıcı
X668           Oldukça zehirli aşındırıcı madde, su ile tehlikeli tepkimeye giren1
669              
     Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen oldukça zehirli katı
68                      Zehirli madde, aşındırıcı
69                     Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen zehirli veya biraz zehirli madde
70                      Radyoaktif malzeme
768 radyoaktif madde, toksik, korozif
78                      Radyoaktif malzeme, aşındırıcı
 
1                   Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz.
 
80                      Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde
X80                   Su ile tehlikeli tepkimeye giren aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde 1
823                    Su ile tepkimeye giren, yanıcı gazlar çıkaran aşındırıcı sıvı
83         Aşındırıcı  veya biraz aşındırıcı  madde,  alevlenir (parlama  noktası 23  °C ve 60  °C  
 arasında, sonraki dahil)
X83      Aşındırıcı  veya biraz aşındırıcı  madde,  alevlenir (parlama  noktası 23  °C ve 60  °C   
arasında, sonraki dahil), suyla tehlikeli tepkimeye girebilir1
839             Aşındırıcı  veya biraz aşındırıcı  madde,  alevlenir (parlama  noktası 23  °C ve 60 
 °C   arası, sonraki dahil), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilir
X839        Aşındırıcı  veya  biraz aşındırıcı madde,  alevlenir (parlama  noktası  23  °C ve 60   
°C  arası, sonraki dahil), ani tehlikeli tepkimeye neden olabilir ve suyla tehlikeli  tepkimeye 
girebilir 1
84                      Aşındırıcı katı, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı
842                    Su ile tepkimeye giren, alevlenir gazlar çıkaran aşındırıcı katı
85                      Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
856                    Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı) 
ve zehirli
86                      Aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde, zehirli
88                      Oldukça aşındırıcı madde
X88                   Oldukça aşındırıcı madde, su ile tehlikeli tepkimeye giren1
883               Oldukça aşındırıcı madde, alevlenir (parlama noktası 23 °C ve 60 °C arasında,
884 
                  Oldukça aşındırıcı katı, alevlenir veya kendiliğinden ısınmalı
885              Oldukça aşındırıcı madde, yükseltgen (yangın yoğunlaştırıcı)
886                   
 Oldukça aşındırıcı madde, zehirli
X886                Oldukça aşındırıcı madde, zehirli, su ile tehlikeli tepkimeye giren 1
89                     Ani tehlikeli tepkimeye yol açabilen aşındırıcı veya biraz aşındırıcı madde
 
90                     Çevre için tehlikeli madde; diğer tehlikeli maddeler
99                     Yüksek sıcaklıkta taşınan diğer tehlikeli madde.
 
 

Yükseltilmiş Sıcaklıkta Madde İşareti

100 oC veya üzerinde sıvı olarak yada 240 oC derecede veya üzerinde katı olarak taşınan veya taşımaya verilen bir madde içeren tank-araçların, tank-konteynerlerin, portatif tankların, özel araçların ya da konteynerlerin veya özel donanımlı araçların yada konteynerlerin her iki yanında ve aracın arka kısmında, ve konteynerlerin, tank – konteynerlerin ve portatif tankların her iki yanında ve her iki ucunda Şekil 5.3.3’te verilen işaret yer alacaktır.

1 Su, uzmanların onayı olmadıkça kullanılamaz.

İşaretleme eşkenar üçgen şeklinde olacaktır. İşaretin rengi kırmızı olacaktır. Kenarların minimum boyutu 250mm olacaktır. Boyutların verilmediği yerlerde, tüm özellikler burada gösterilenlere yakın oranda olacaktır.

(Rezerve Edilmiş)

(Rezerve Edilmiş)

Çevre için tehlikeli madde işareti

Başlık 5.3.1 hükümleri kapsamında bir levhanın iliştirilmesi gerekiyorsa, 2.2.9.1.10 kriterlerini karşılayan çevre için tehlikeli maddeler içeren konteynerler, MEGC’ler, tank-konteynerleri, portatif tanklar ve araçlar, 5.2.1.8.3’te gösterilen çevre için tehlikeli madde ile işaretlenmelidir.

Konteynerler, MEGC’ler, tank konteynerler ve portatif tanklar ile araçlar için “Çevreye zararlı madde işareti” 5.2.1.8.3 dâhilinde ve Şekil 5.2.1.8.3’te tanımlandığı gibi olacaktır; ancak minimum boyutlar 250 mm x 250 mm olacaktır. Levhalarla ilgili Bölüm 5.3.1’deki diğer hükümler gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra levhaya uygulanacaktır

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018