Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

5.4

DOKÜMANTASYON

Aksi belirtilmedikçe, ADR kapsamındaki madde taşımacılığında işbu Bölüm’de ön görülen
dokümanlar bulundurulacaktır.
NOT: Taşıma ünitelerinde taşınacak dokümanların listesi için, 8.1.2'ye bakın.

Elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) tekniklerinin, kâğıt belgeleri
tamamlayıcı veya kâğıt belgelerin yerini alacak şekilde kullanımına müsaade edilmiştir; ancak
elektronik verilerin elde edilmesi, saklanması ve işlenmesinde kullanılan prosedürler, taşıma esnasında
kâğıt belgelere en azından eşdeğer olacak şekilde bilgilerin kanıtlayıcı değeri ve ulaşılabilirliğine
ilişkin yasal gereksinimleri karşılamalıdır.

Tehlikeli mal taşımacılığı bilgilerinin taşıcıya EDP veya EDI teknikleriyle verildiği durumlarda, malı
gönderen taraf bu bilgileri taşıyıcıya bilgilerin bu Bölüm’de istenen sıraya göre yer aldığı bir kağıt
evrak olarak ibraz edebilmelidir.

Tehlikeli mallara ilişkin taşıma belgeleri ve ilgili bilgiler

Taşıma belgesinde yer alması gereken genel bilgiler

Taşıma belgesi (belgeleri), taşımaya sunulan her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesne için aşağıda
belirtilen bilgileri içermelidir:
(a) "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) 3.1.2'de belirtildiği üzere, uygun olduğu durumlarda (bkz. 3.1.2.8.1) parantez içindeki teknik
adla birlikte yer alan (bkz. 3.1.2.8.1.1) uygun sevkiyat adı;
(c) - Sınıf 1’de yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (3b)'de
verilen sınıflandırma kodu.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te 1, 1.4, 1.5 ve 1.6’dan farklı etiket model numaraları
verilmişse, bu etiket model numaraları parantez içinde sınıflandırma kodunu takip
etmelidir;
- Sınıf 7’ye ait radyoaktif malzemeler için: Sınıf numarası: "7";
NOT: İkincil risk teşkil eden radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. Bölüm 3.3, özel
hüküm 172.
- Diğer sınıflarda yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te
verilen etikel model numaraları veya Sütun (6)’da belirtilen özel bir hüküm
kapsamında geçerli olanlar. Birden fazla etiket model numarası verilmişse, ilkini takip
eden rakamlar parantez içinde yer alacaktır. Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te etiket
modeli verilmeyen maddeler ve nesneler için, Sütun (3a)’ya uygun sınıfları
verilecektir;
(d) 5.4.1.4.1'de belirtilen lisanlar kullanıldığında, "PG" harflerinin (örneğin "PG II") veya
"Packing Group" (Paketleme grubu) kelimelerinin ilk harflerine karşılık gelen harflerin önde
bulunacağı maddenin paketleme grubu;
NOT: İkincil riskler teşkil eden Sınıf 7 radyoaktif malzemeleri için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm
172 (d).
(e) İlgili durumlarda ambalajların sayısı ve açıklaması; UN ambalaj kodları yalnızca ambalaj
türünün açıklamasını tamamlamak üzere kullanılabilir (örn. bir kutu (4G));
NOT: Bir kombine ambalajın dış paketi içerisindeki her bir iç ambalajın sayısı, tipi ve
kapasitesinin belirtilmesine gerek yoktur.
(f) Farklı UN numarası taşıyan tehlikeli malların her bir kaleminin toplam miktarı, tam sevkıyat
adı veya geçerli olduğunda paketleme grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya uygunsa
net kütle olarak);
NOT 1: 1.1.3.6'nın amaçlanan şekilde uygulanması halinde, her bir taşıma kategorisi için
toplam tehlikeli mal miktarı 1.1.3.6.3'e uygun şekilde taşıma belgesinde belirtilmelidir.
NOT 2: İşbu Ekte belirtilen makineler veya teçhizatları içerisindeki tehlikeli mallar için,
belirtilen miktar, kilogram veya litre cinsinden taşınan tehlikeli malların toplam miktarı
olacaktır.
(g) Gönderenin adı ve adresi;
(h) Alıcının (alıcıların) adı ve adresi. Taşıma işlemine müdahil ülkelerin yetkili
makamlarının mutabakatı üzerine, taşınan malların taşıma işleminin başında tam olarak
belirtilemeyen birden fazla alıcıya gönderilmesi halinde, “Teslimatta Satış” kelimeleri
verilebilir;
(i) Herhangi bir özel düzenlemenin koşullarının gerektirmesi halinde uygun bir beyan;
(j) (Rezerve edilmiş)
(k) Tahsis edildiyse, parantez içinde büyük harflerle Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (15)’te verilen
tünel kısıtlama kodu. Taşıma işleminin, tehlikeli malların taşınmasında geçerli olan
kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa, tünel kısıtlama
kodunun eklenmesine gerek yoktur.
Bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası tercihe bırakılmıştır; ancak (a), (b), (c), (d) ve (k)
maddeleri ADR’de aksi ön görülmedikçe, yukarıdaki sırada (yani (a), (b), (c), (d), (k) şeklinde)
bilgiler birbirine karışmaksızın yer almalıdır.
Bu şekilde izin verilen tehlikeli mal açıklamalarına örnekler:
"UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), I, (C/D)" veya
"UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)"

 

Taşıma belgesinde yer alması gereken bilgiler okunaklı olacaktır.
Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2, Tablo A'da tam sevkiyat adının parçası olması gereken kalemlerin açıkça
gösterilmesi amacıyla büyük harfler kullanılmış ve işbu Bölümde taşıma belgesinde yer alması
gereken bilgilerin açıkça gösterilmesi için büyük ve küçük harf kullanılmış olsa dahi, 5.4.1.1.1 (k)
hükümlerinin geçerli olduğu haller dışında, taşıma belgesine bilgiler yazılırken büyük veya küçük harf
kullanımı serbesttir.

Atıklar için özel hükümler

Tehlikeli mal içeren atıklar (radyoaktif atıklar hariç) taşınıyorsa, bu ifade tam sevkiyat adının bir
parçası olmadığı sürece tam sevkiyat adının önünde "ATIK" (WASTE) kelimesi bulunmalıdır,
örneğin:
"UN 1230 ATIK, METANOL, 3, (6.1), II, (D/E) " veya
"UN 1230 ATIK METANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENİR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENİR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, PG II, (D/E)".
 
2.1.3.5.5 dahilinde verilen atık hükümlerinin uygulanması halinde, 5.4.1.1.1 (a) dan (d)’ ye kadar ve (k)
daki bilgiler aşağıdaki tehlikeli madde tanımına eklenecektir:
"2.1.3.5.5’E UYGUN ATIK” (örn. "UN 3264, KOROZİF SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B., 8, II,
(E), 2.1.3.5.5’E UYGUN ATIK").
Bölüm 3.3, özel hüküm 274’te öngörülen teknik adın eklenmesine gerek yoktur.

 

(Silindi)

Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kaplar için özel hükümler

Tehlikeli malların kurtarma ambalajlarında veya kurtarma basınçlı kaplarda taşınması halinde,
"SALVAGE PACKAGE" (KURTARMA AMBALAJI) veya “SALVAGE PRESSURE
RECEPTACLE” (KURTARMA BASINÇLI KAP) kelimeleri taşıma belgesindeki madde
tanımlarının ardından gelmelidir.

Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm

Sınıf 7 haricindeki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş
muhafaza araçları için, “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ” veya “SON KALINTI İÇERİĞİ” ibareleri,
5.4.1.1.1 (a) ila (d) ve (k)’de belirtilen tehlikeli mal açıklamasından önce ya da sonra yer alacaktır.
Bununla birlikte 5.4.1.1.1 (f) geçerli değildir.

5.4.1.1.6.1 özel hükmünün yerini, duruma göre 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 veya 5.4.1.1.6.2.3
hükümleri alabilir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018