Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma belgesinde yer alması gereken genel bilgiler

Taşıma belgesi (belgeleri), taşımaya sunulan her bir tehlikeli madde, malzeme veya nesne için aşağıda
belirtilen bilgileri içermelidir:
(a) "UN" harflerinin önde yer aldığı UN numarası;
(b) 3.1.2'de belirtildiği üzere, uygun olduğu durumlarda (bkz. 3.1.2.8.1) parantez içindeki teknik
adla birlikte yer alan (bkz. 3.1.2.8.1.1) uygun sevkiyat adı;
(c) - Sınıf 1’de yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (3b)'de
verilen sınıflandırma kodu.
Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te 1, 1.4, 1.5 ve 1.6’dan farklı etiket model numaraları
verilmişse, bu etiket model numaraları parantez içinde sınıflandırma kodunu takip
etmelidir;
- Sınıf 7’ye ait radyoaktif malzemeler için: Sınıf numarası: "7";
NOT: İkincil risk teşkil eden radyoaktif malzemeler için ayrıca bkz. Bölüm 3.3, özel
hüküm 172.
- Diğer sınıflarda yer alan maddeler ve nesneler için: Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te
verilen etikel model numaraları veya Sütun (6)’da belirtilen özel bir hüküm
kapsamında geçerli olanlar. Birden fazla etiket model numarası verilmişse, ilkini takip
eden rakamlar parantez içinde yer alacaktır. Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (5)’te etiket
modeli verilmeyen maddeler ve nesneler için, Sütun (3a)’ya uygun sınıfları
verilecektir;
(d) 5.4.1.4.1'de belirtilen lisanlar kullanıldığında, "PG" harflerinin (örneğin "PG II") veya
"Packing Group" (Paketleme grubu) kelimelerinin ilk harflerine karşılık gelen harflerin önde
bulunacağı maddenin paketleme grubu;
NOT: İkincil riskler teşkil eden Sınıf 7 radyoaktif malzemeleri için bkz. Bölüm 3.3, özel hüküm
172 (d).
(e) İlgili durumlarda ambalajların sayısı ve açıklaması; UN ambalaj kodları yalnızca ambalaj
türünün açıklamasını tamamlamak üzere kullanılabilir (örn. bir kutu (4G));
NOT: Bir kombine ambalajın dış paketi içerisindeki her bir iç ambalajın sayısı, tipi ve
kapasitesinin belirtilmesine gerek yoktur.
(f) Farklı UN numarası taşıyan tehlikeli malların her bir kaleminin toplam miktarı, tam sevkıyat
adı veya geçerli olduğunda paketleme grubu (hacim olarak veya brüt kütle olarak veya uygunsa
net kütle olarak);
NOT 1: 1.1.3.6'nın amaçlanan şekilde uygulanması halinde, her bir taşıma kategorisi için
toplam tehlikeli mal miktarı 1.1.3.6.3'e uygun şekilde taşıma belgesinde belirtilmelidir.
NOT 2: İşbu Ekte belirtilen makineler veya teçhizatları içerisindeki tehlikeli mallar için,
belirtilen miktar, kilogram veya litre cinsinden taşınan tehlikeli malların toplam miktarı
olacaktır.
(g) Gönderenin adı ve adresi;
(h) Alıcının (alıcıların) adı ve adresi. Taşıma işlemine müdahil ülkelerin yetkili
makamlarının mutabakatı üzerine, taşınan malların taşıma işleminin başında tam olarak
belirtilemeyen birden fazla alıcıya gönderilmesi halinde, “Teslimatta Satış” kelimeleri
verilebilir;
(i) Herhangi bir özel düzenlemenin koşullarının gerektirmesi halinde uygun bir beyan;
(j) (Rezerve edilmiş)
(k) Tahsis edildiyse, parantez içinde büyük harflerle Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (15)’te verilen
tünel kısıtlama kodu. Taşıma işleminin, tehlikeli malların taşınmasında geçerli olan
kısıtlamalara tabi bir tünelden geçmeyeceği en başından biliniyorsa, tünel kısıtlama
kodunun eklenmesine gerek yoktur.
Bilgilerin taşıma belgesinde bulunma yeri ve sırası tercihe bırakılmıştır; ancak (a), (b), (c), (d) ve (k)
maddeleri ADR’de aksi ön görülmedikçe, yukarıdaki sırada (yani (a), (b), (c), (d), (k) şeklinde)
bilgiler birbirine karışmaksızın yer almalıdır.
Bu şekilde izin verilen tehlikeli mal açıklamalarına örnekler:
"UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), I, (C/D)" veya
"UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)"

 

Taşıma belgesinde yer alması gereken bilgiler okunaklı olacaktır.
Bölüm 3.1 ve Bölüm 3.2, Tablo A'da tam sevkiyat adının parçası olması gereken kalemlerin açıkça
gösterilmesi amacıyla büyük harfler kullanılmış ve işbu Bölümde taşıma belgesinde yer alması
gereken bilgilerin açıkça gösterilmesi için büyük ve küçük harf kullanılmış olsa dahi, 5.4.1.1.1 (k)
hükümlerinin geçerli olduğu haller dışında, taşıma belgesine bilgiler yazılırken büyük veya küçük harf
kullanımı serbesttir.

Atıklar için özel hükümler

Tehlikeli mal içeren atıklar (radyoaktif atıklar hariç) taşınıyorsa, bu ifade tam sevkiyat adının bir
parçası olmadığı sürece tam sevkiyat adının önünde "ATIK" (WASTE) kelimesi bulunmalıdır,
örneğin:
"UN 1230 ATIK, METANOL, 3, (6.1), II, (D/E) " veya
"UN 1230 ATIK METANOL, 3 (6.1), PG II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENİR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, II, (D/E)" veya
"UN 1993 ATIK ALEVLENİR SIVI, B.B.B., (tolüen ve etil alkol), 3, PG II, (D/E)".
 
2.1.3.5.5 dahilinde verilen atık hükümlerinin uygulanması halinde, 5.4.1.1.1 (a) dan (d)’ ye kadar ve (k)
daki bilgiler aşağıdaki tehlikeli madde tanımına eklenecektir:
"2.1.3.5.5’E UYGUN ATIK” (örn. "UN 3264, KOROZİF SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B., 8, II,
(E), 2.1.3.5.5’E UYGUN ATIK").
Bölüm 3.3, özel hüküm 274’te öngörülen teknik adın eklenmesine gerek yoktur.

 

(Silindi)

Kurtarma ambalajları ve kurtarma basınçlı kaplar için özel hükümler

Tehlikeli malların kurtarma ambalajlarında veya kurtarma basınçlı kaplarda taşınması halinde,
"SALVAGE PACKAGE" (KURTARMA AMBALAJI) veya “SALVAGE PRESSURE
RECEPTACLE” (KURTARMA BASINÇLI KAP) kelimeleri taşıma belgesindeki madde
tanımlarının ardından gelmelidir.

Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm

Sınıf 7 haricindeki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren temizlenmemiş boş
muhafaza araçları için, “BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ” veya “SON KALINTI İÇERİĞİ” ibareleri,
5.4.1.1.1 (a) ila (d) ve (k)’de belirtilen tehlikeli mal açıklamasından önce ya da sonra yer alacaktır.
Bununla birlikte 5.4.1.1.1 (f) geçerli değildir.

5.4.1.1.6.1 özel hükmünün yerini, duruma göre 5.4.1.1.6.2.1, 5.4.1.1.6.2.2 veya 5.4.1.1.6.2.3
hükümleri alabilir.

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli mal kalıntıları içeren temizlenmemiş boş ambalajlar ve gazlara
mahsus kapasitesi en fazla 1000 litre olan boş, temizlenmemiş kaplar için, 5.4.1.1.1 (a), (b), (c), (d),
(e) ve (f) kapsamındaki bilgilerin yerini, duruma uygun olacak şekilde "BOŞ AMBALAJ", "BOŞ
KAP", "BOŞ IBC" veya "BOŞ BÜYÜK AMBALAJ" ibareleri alır. Bunlar, 5.4.1.1.1 (c)’de
açıklandığı üzere son yüklenen maddelere ilişkin bilgilerin ardından yer alır.
Aşağıdaki örneğe bakınız: "BOŞ AMBALAJ, 6.1 (3)”
Son yüklenen malların Sınıf 2 kapsamındaki mallar olması halinde, böyle bir durumda
5.4.1.1.1 (c)’de ön görülen bilgilerin yerini sınıf "2" rakamı alabilir.

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli malların kalıntılarını içeren boş muhafaza araçları için
(temizlenmemiş ambalajlar hariç olmak üzere) ve gazlara mahsus, kapasitesi 1000 litreden
fazla olan boş temizlenmemiş kaplar için, 5.4.1.1.1 (a) - (d) ve (k) kapsamındaki bilgilerin
önünde duruma göre uyarlanacak şekilde "BOŞ TANKER", "BOŞ SÖKÜLEBİLİR TANK",
"BOŞ TANK-KONTEYNER", "BOŞ PORTATİF TANK", "BOŞ tüplü gaz tankeri", "BOŞ
MEGC", "BOŞ MEMU", "BOŞ ARAÇ", "BOŞ KONTEYNER" veya "BOŞ KAP”
ifadeleri yer alacak ve ardından “SON YÜK” kelimeleri gelecektir. Bununla birlikte 5.4.1.1.1
(f) paragrafı geçerli değildir.
Aşağıdaki örneğe bakınız:
"BOŞ TANKER, SON YÜK: UN 1098, ALİL ALKOL, 6.1 (3), I, (C/D)" veya
"BOŞ TANKER, SON YÜK: UN 1098 ALİL ALKOL, 6.1 (3), PG I, (C/D)".

Sınıf 7 dışındaki sınıflara ait tehlikeli madde kalıntıları içeren temizlenmemiş boş muhafaza araçları
göndericiye iade edilirken, bu maddelerin tam kapasitede taşınması için hazırlanmış olan taşıma
dokümanları da kullanılabilir. Bu hallerde, miktar ibaresi kaldırılacak (silme, üzerini çizme veya
diğer yöntemlerle) ve yerine "BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ İADE" kelimeleri kullanılacaktır.

(a) Eğer temizlenmemiş boş tanklar, tüplü gaz tankerleri ve MEGC'ler 4.3.2.4.3 hükümlerine
göre temizleme veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilebileceği en yakın yere taşınıyorsa,
taşıma belgesinde ek olarak şu ifade yer almalıdır: "4.3.2.4.3’e uygun taşıma".
 
(b) Temizlenmemiş araçlar ve konteynerler 7.5.8.1 hükümlerine göre temizleme veya onarım işlemlerinin gerçekleştirilebileceği en yakın yere taşınıyorsa, taşıma belgesinde ek olarak şu ifade yer almalıdır: "7.5.8.1’e uygun taşıma".

Sabit tankların (tankerlerin), sökülebilir tankların, tüplü gaz tankerlerinin, tank-konteynerlerin ve MEGC’lerin 4.3.2.4.4 koşulları altında taşınması için, taşıma belgesine şu kayıt eklenecektir: "4.3.2.4.3’e uygun taşıma".

Deniz yolu veya hava yolunu içeren taşıma zincirinde taşımaya ilişkin özel hükümler

1.1.4.2.1 uyarınca taşıma için, taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: "1.1.4.2.1’e uygun taşıma".

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018