Karayolunda Tehlikeli Madde

Sınıf 1 için özel hükümler

Sınıf 1 için özel hükümler
(a)       5.4.1.1.1 (f)'deki zorunluluklara ilaveten taşıma belgesinde şunlar bulunmalıdır:
 
- Farklı UN numarası taşıyan her bir madde veya nesne için patlayıcı içeriklerinin 2 kg cinsinden 
toplam net kütlesi;
- Taşıma belgesinde yer alan her bir madde veya nesne için patlayıcı içeriklerinin 2 kg cinsinden  
toplam net kütlesi;
 
(b) İki farklı maddenin karışık şekilde ambalajlandığı durumlarda, taşıma belgesindeki maddelerin 
tanımı her iki madde veya nesnenin Bölüm 3.2,Tablo A, Sütun (1) ve (2)’de büyük harflerle 
belirtilen UN numaralarını ve adlarını içermelidir. İkiden fazla farklı maddenin 4.1.10'un özel 
hükümleri MP1, MP2 ve MP20 ila MP24'te belirtilen karışık ambalajlama hükümlerine uygun şekilde 
aynı ambalajda yer alması durumunda, taşıma belgesindeki maddelerin tanımı kısmında, ambalajda 
bulunan tüm maddelerin ve nesnelerin UN numarası, "Goods of UN Nos..." (...UN Numaralarına Sahip 
Maddeler) şeklinde yer almalıdır.
 
(c) Bir b.b.b. kaydına veya 0190 NUMUNELERİ, PATLAYICI kaydına tahsis edilmiş veya 4.1.4.1'deki 
ambalaj talimatı P101'e uygun şekilde ambalajlanmış maddelerin ve nesnelerin taşınması durumunda, 
yetkili makamın taşıma koşulları onayının bir nüshası taşıma belgesine iliştirilmelidir. Bu nüsha, 
sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması 
halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, 
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
 
 
1                    (x), uygun şekilde “1”ya da“2”olarak değiştirilecektir.
2                    Nesneler için "patlayıcı içerik" ifadesi, nesnenin içinde bulunan patlayıcı 
madde anlamına gelir.
 
 
(d)       Uyumluluk  grubu  B  ve  D  maddelerini  ve  nesnelerini  içeren  ambalajlar,  7.5.2.2  
koşulları
uyarınca aynı araca birlikte yüklenirse, 7.5.2.2'deki tablo altındaki not a uyarınca koruyucu 
bölmeye veya muhafaza sistemine ilişkin onay sertifikası taşıma belgesine iliştirilmelidir. Bu 
nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca 
olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği 
durumlarda, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde olacaktır.
 
(e)  Patlayıcı  maddelerin  veya  nesnelerin,  ambalaj  talimatı   P101'e   uygun   ambalajlarda   
taşındığı durumlarda taşıma belgesinde "Packaging approved by the competent authority of ..." 
(....yetkili makamın tarafından onaylanan ambalaj) ifadesi yer almalıdır. (bkz. 4.1.4.1, 
ambalajlama talimatı P101);
 
(f)        (Rezerve edilmiş)
 
(g) UN No. 0333, 0334, 0335, 0336 ve 0337 kapsamındaki havai fişeklerin taşınması durumunda taşıma 
belgesinde şu ifade bulunmalıdır:
 
"Yetkili makam tarafından havai fişek referansı XX/YYZZZZ ile havai fişek sınıflandırması".
 
Sınıflandırma onay sertifikasının sevkiyatta bulundurulmasına gerek olmamakla birlikte, kontrol 
amaçlarıyla taşıyıcıya veya yetkili makamlara ibraz edilecektir. Sınıflandırma onay sertifikası 
veya bunun bir nüshası, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin Almanca, İngilizce 
veya Fransızca olmaması halinde, Almanca, İngilizce veya Fransızca dillerinde hazırlanacaktır.
 
NOT 1: Maddelerin ticari veya teknik adı, taşıma belgesindeki uygun sevkiyat adıne eklenebilir.
 
NOT 2: Sınıflandırma referansları, 3.3.1, özel hüküm 645 uyarınca sınıflandırma  kodunun 
onaylandığı ve uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt edici işaret ile gösterilen ADR’ye 
taraf ülkenin (XX)2, yetkili makam künyesini ve özel seri referansı (ZZZZ) içerecektir. Bu tür 
sınıflandırma referanslarına örnekler şunlardır:
GB/HSE123456 AM1234.
 

 

Sınıf 2 için ilave hükümler

 (a)                        Tanklarda  (sökülebilir  tanklar,  sabit  tanklar,  portatif  tanklar,  

tank-konteynerler  veya  tüplü      gaz
tankerlerinin ya da MEGC'lerin birimleri) karışımların taşınması halinde, hacim yüzdesi veya kütle 
yüzdesi olarak karışımın bileşimi verilmelidir. % 1’den az bileşiklerin belirtilmesine gerek yoktur 
(ayrıca bkz. 3.1.2.8.1.2). 581, 582 veya 583 hükümlerinin onayladığı teknik adların, uygun sevkiyat 
adıni tamamlamak üzerine kullanılması halinde karışımın kompozisyonunun verilmesine gerek  yoktur;
 
(b) Silindirlerin, boruların, basınçlı varillerin, kryojenik kapların ve silindir gruplarının 
4.1.6.10 koşulları kapsamında taşınması için taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: "4.1.6.10 ’a 
uygun taşıma".
 
 

Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif maddeler ile Sınıf 5.2'de yer alan organik peroksitlere ilişkin ilave hükümler

Sınıf  4.1’de  yer  alan  kendiliğinden  reaktif  maddeler  için  ve  taşıma  esnasında  sıcaklık   
kontrolü
gerektiren Sınıf 5.2 kapsamındaki organik peroksitler için (kendiliğinden reaktif maddeler için 
bkz. 2.2.41.1.17; organik peroksitler için bkz. 2.2.52.1.15-2.2.52.1.17), taşıma belgesinde kontrol 
ve acil durum sıcaklıkları şu şekilde belirtilmelidir:
 
"Kontrol sıcaklığı: ... °C           Acil durum sıcaklığı: ... °C".
2             Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası 
trafikte motorlu
araçları ayırt etme işareti.
 

 
Sınıf 4.1 kapsamındaki kendiliğinden reaktif bazı  maddeler ve Sınıf 5.2 kapsamındaki  bazı    
organik
peroksitler için yetkili makamın model No.1’e uygun bir etiketin özel bir ambalaj için (bkz. 
5.2.2.1.9) taşımasına izin verdiği durumlarda, taşıma belgesinde ek olarak şu ifade bulunmalıdır: 
"Model No.1'e
uygun etiket gerekli değildir".
 

Organik peroksitler ve kendiliğinden reaktif maddeler onayın gerekli olduğu koşullarda taşınıyorsa (organik peroksitler için bkz. 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 ve 6.8.4'teki özel hüküm TA2; kendiliğinden reaktif maddeler için bkz. 2.2.41.1.13 ve 4.1.7.2.2), bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu ifade yer almalıdır: "2.2.52.1.8’e uygun taşıma". Taşıma koşullarıyla ilgili yetkili makam onayının bir nüshası taşıma belgesine eklenmelidir. Bu nüsha, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

Organik peroksit (bkz. 2.2.52.1.9) veya kendiliğinden reaktif madde (bkz. 2.2.41.1.15) numunesi taşınıyorsa, bu amaca uygun olarak taşıma belgesinde şu ifade bulunmalıdır: "2.2.52.1.9’a uygun taşıma".

Kendiliğinden reaktif Tip G (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g)) maddesi taşınıyorsa, şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif madde değil". Tip G organik peroksitleri taşınıyorsa (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g)), şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 5.2’de yer alan madde değil".

Sınıf 6.2 için ilave hükümler

Alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak (bkz. 5.4.1.1.1 (h)), sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin edilecektir.

Sınıf 7 için ilave hükümler

Sınıf 7’ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine0, belirtilen sırada ve 5.4.1.1.1 (a) den  
 (c)’ye
ve (k) altında istenen bilgilerin hemen ardına aşağıdaki bilgiler eklenecektir:
 
(a) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü; radyonüklid karışımları için uygun genel bir açıklama 
veya en kısıtlayıcı nüklidlerin listesi;
 
(b) Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin  tanımı  veya  malzemenin,  özel  biçimli  bir  
radyoaktif malzeme ya da düşük yayılımlı bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten açıklama. 
Kimyasal form için genel kimyasal bir tanım kabul edilir. İkincil risk teşkil eden radyoaktif 
malzemeler için, Bölüm 3.3, özel hüküm 172’nin (c) bendine bakınız.
 
(c) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif 
içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için, bölünebilen malzemenin 
kütlesi (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilen nüklidin kütlesi) gram (g) veya 
katları cinsinden olmak üzere, etkinlik yerine kullanılabilir.
 
(d)       Ambalaj kategorisi, örn. I-WHITE (BEYAZ), II-YELLOW (SARI), III-YELLOW (SARI);
 
(e)       Taşıma indeksi (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için);
 
(f)          Bölünebilen malzemeler için:
 
(i)       2.2.7.2.3.5   (a)   dan   (f)’ye   kadar   olan   hükümler   altında   muaf   bir   
taşımada,   bu paragrafa referans verilecek
 
(ii) 2.2.7.2.3.5 (c)  den  (e)’ye  kadar  olan  hükümler  altında  taşındığında,  toplam  
bölünebilen nüklit kütlesi;
 
(iii) 6.4.11.2 (a) den (c)’ye kadar yada 6.4.11.3 hükümlerinden birinin uygulandığı bir ambalaj 
içerisindeyse; bu paragrafa referans verilecek;
 
(iv)        Gerektiği durumda, Kritiklik güvenlik endeksi,
 
(g) Sevkiyata ilişkin her bir yetkili makam onay sertifikası için tanımlama işareti (özel biçimde 
ambalajlanmış radyoaktif malzeme, düşük yayılımlı radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarında muaf 
tutulan bölünebilen malzeme, özel düzenleme, ambalaj tasarımı veya taşıma);
 
(h) Birden fazla ambalaj içeren sevkiyatlar için, 5.4.1.1.1’de ve yukarıdaki (a) ila (g)’de istenen 
 bilgiler her bir ambalaj için temin edilecektir. Dış ambalaj, konteyner veya bir araç içindeki 
ambalajların sevkiyatında, dış ambalaj, konteyner veya araçta yer alan her bir ambalajın içeriğine 
ve ilgili duruma göre uyarlanmak üzere sevkiyattaki her bir dış ambalajda, konteyner veya araca 
ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, dış ambalajdan, konteynerden veya araçtan bir ara boşaltma 
noktasında indirilecekse, ilgili taşıma belgeleri ibraz edilmelidir;
 
(i) Bir sevkiyatın münhasır kullanım koşulları kapsamında gerçekleştirilmesi  gerekiyorsa, MÜNHASIR 
KULLANIM KAPSAMINDA SEVKİYAT ifadesi eklenmelidir;
 
(j) DÖE-II ve DÖE-III maddeleri, YKC-I ve YKC-II için toplam sevkiyat etkinliği, A2'nin katları 
olarak. A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzemeler için, A2’nin katı sıfır olacaktır.
 
 

Gönderen, varsa taşıyıcı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma 
belgesine
eklemelidir. Bu beyan, taşıyıcı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır 
ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 
(a) Isının güvenli dağılımına yönelik (bkz. 7.5.11, CV 33 (3.2)  özel  hükmü)  özel  istifleme  
hükümleri de dahil olmak üzere ambalajın, dış ambalajın veya konteynerin yüklenmesine, 
istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür 
gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan;
 
(b)       Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklar ile gerekli tüm güzergah talimatları;
 
(c)     Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri.
 

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, 5.4.1.1.1’de istenen UN numarası ile uygun sevkiyat adı tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

İlgili yetkili makam belgelerinın, sevkiyatta yer almasına gerek yoktur. Gönderen taraf, söz konusu belgeleri yükleme veya boşaltma öncesinde taşıyıcıya (taşıyıcılara) ibraz etmelidir.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018