Karayolunda Tehlikeli Madde

Kendiliğinden reaktif Tip G (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g)) maddesi taşınıyorsa, şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 4.1’de yer alan kendiliğinden reaktif madde değil". Tip G organik peroksitleri taşınıyorsa (bkz. Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım II, paragraf 20.4.2 (g)), şu ifade taşıma belgesine eklenebilir: "Sınıf 5.2’de yer alan madde değil".

Sınıf 6.2 için ilave hükümler

Alıcıya ilişkin bilgilere ek olarak (bkz. 5.4.1.1.1 (h)), sorumlu kişinin adı ve telefon numarası da temin edilecektir.

Sınıf 7 için ilave hükümler

Sınıf 7’ye ait maddelerin sevkiyatı için taşıma belgesine0, belirtilen sırada ve 5.4.1.1.1 (a) den  
 (c)’ye
ve (k) altında istenen bilgilerin hemen ardına aşağıdaki bilgiler eklenecektir:
 
(a) Her bir radyonüklidin adı veya sembolü; radyonüklid karışımları için uygun genel bir açıklama 
veya en kısıtlayıcı nüklidlerin listesi;
 
(b) Malzemenin fiziksel ve kimyasal biçiminin  tanımı  veya  malzemenin,  özel  biçimli  bir  
radyoaktif malzeme ya da düşük yayılımlı bir radyoaktif malzeme olduğunu belirten açıklama. 
Kimyasal form için genel kimyasal bir tanım kabul edilir. İkincil risk teşkil eden radyoaktif 
malzemeler için, Bölüm 3.3, özel hüküm 172’nin (c) bendine bakınız.
 
(c) Taşıma esnasında uygun SI ön eki sembolü ile bekerel (Bq) cinsinden ifade edilen radyoaktif 
içeriklerin azami etkinliği (bkz. 1.2.2.1). Bölünebilen malzeme için, bölünebilen malzemenin 
kütlesi (veya gerekiyorsa karışımlar için her bir bölünebilen nüklidin kütlesi) gram (g) veya 
katları cinsinden olmak üzere, etkinlik yerine kullanılabilir.
 
(d)       Ambalaj kategorisi, örn. I-WHITE (BEYAZ), II-YELLOW (SARI), III-YELLOW (SARI);
 
(e)       Taşıma indeksi (yalnızca II-YELLOW ve III-YELLOW kategorileri için);
 
(f)          Bölünebilen malzemeler için:
 
(i)       2.2.7.2.3.5   (a)   dan   (f)’ye   kadar   olan   hükümler   altında   muaf   bir   
taşımada,   bu paragrafa referans verilecek
 
(ii) 2.2.7.2.3.5 (c)  den  (e)’ye  kadar  olan  hükümler  altında  taşındığında,  toplam  
bölünebilen nüklit kütlesi;
 
(iii) 6.4.11.2 (a) den (c)’ye kadar yada 6.4.11.3 hükümlerinden birinin uygulandığı bir ambalaj 
içerisindeyse; bu paragrafa referans verilecek;
 
(iv)        Gerektiği durumda, Kritiklik güvenlik endeksi,
 
(g) Sevkiyata ilişkin her bir yetkili makam onay sertifikası için tanımlama işareti (özel biçimde 
ambalajlanmış radyoaktif malzeme, düşük yayılımlı radyoaktif malzeme, 2.2.7.2.3.5 (f) uyarında muaf 
tutulan bölünebilen malzeme, özel düzenleme, ambalaj tasarımı veya taşıma);
 
(h) Birden fazla ambalaj içeren sevkiyatlar için, 5.4.1.1.1’de ve yukarıdaki (a) ila (g)’de istenen 
 bilgiler her bir ambalaj için temin edilecektir. Dış ambalaj, konteyner veya bir araç içindeki 
ambalajların sevkiyatında, dış ambalaj, konteyner veya araçta yer alan her bir ambalajın içeriğine 
ve ilgili duruma göre uyarlanmak üzere sevkiyattaki her bir dış ambalajda, konteyner veya araca 
ilişkin ayrıntılı beyan. Ambalajlar, dış ambalajdan, konteynerden veya araçtan bir ara boşaltma 
noktasında indirilecekse, ilgili taşıma belgeleri ibraz edilmelidir;
 
(i) Bir sevkiyatın münhasır kullanım koşulları kapsamında gerçekleştirilmesi  gerekiyorsa, MÜNHASIR 
KULLANIM KAPSAMINDA SEVKİYAT ifadesi eklenmelidir;
 
(j) DÖE-II ve DÖE-III maddeleri, YKC-I ve YKC-II için toplam sevkiyat etkinliği, A2'nin katları 
olarak. A2 değerinin sınırsız olduğu radyoaktif malzemeler için, A2’nin katı sıfır olacaktır.
 
 

Gönderen, varsa taşıyıcı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili bir beyanı taşıma 
belgesine
eklemelidir. Bu beyan, taşıyıcı veya ilgili makamlar tarafından gerekli görülen dillerde olmalıdır 
ve en azından aşağıdaki bilgileri içermelidir:
 
(a) Isının güvenli dağılımına yönelik (bkz. 7.5.11, CV 33 (3.2)  özel  hükmü)  özel  istifleme  
hükümleri de dahil olmak üzere ambalajın, dış ambalajın veya konteynerin yüklenmesine, 
istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür 
gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan;
 
(b)       Taşıma şekli veya aracın tabi olduğu yasaklar ile gerekli tüm güzergah talimatları;
 
(c)     Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri.
 

Yetkili makam tarafından tasarım veya taşıma onayı gerektiren ambalajların uluslararası taşımacılığına ilişkin her koşulda, bu işleme dahil olan farklı ülkelerde farklı onay tipleri geçerli olup, 5.4.1.1.1’de istenen UN numarası ile uygun sevkiyat adı tasarımın menşe ülkesinin sertifikasına uygun şekilde gerçekleştirilir.

İlgili yetkili makam belgelerinın, sevkiyatta yer almasına gerek yoktur. Gönderen taraf, söz konusu belgeleri yükleme veya boşaltma öncesinde taşıyıcıya (taşıyıcılara) ibraz etmelidir.

(Rezerve Edilmiş)

Format ve dil

5.4.1.1 ve 5.4.1.2'deki bilgileri içeren bir belge, diğer bir taşıma yöntemiyle taşıma hakkında yürürlükteki diğer düzenlemelerin gerektirdiği bir belge olabilir. Gönderen birden fazla kişiyse, gönderenlerin adı ve adresi ile taşınan maddelerin yapısı ve miktarlarının herhangi bir zamanda değerlendirilmesini sağlamak üzere gönderilen miktarlar, diğer belgelere veya diğer belirli düzenlemeler uyarınca zorunlu kılınan ve araçta bulunması diğer belgelere eklenebilir.

Belgeye eklenmesi gereken bilgiler, sevkiyatı yapan ülkenin resmi dilinde ve ayrıca bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, varsa uluslararası karayolu taşımacılığı düzenlemeleri veya taşıma işlemine müdahil ülkeler arasındaki anlaşmaların aksini ön görmediği durumlarda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde olacaktır.

 
Yükün    büyüklüğü    nedeniyle    bir    sevkiyatın    bir    bütün    olarak    tek    bir    
taşıma ünitesine
yüklenemediği durumlarda, yüklenen taşıma üniteleri kadar ayrı dokümanın veya tek bir belgenin 
kopyalarının hazırlanması gerekir. Ayrıca, 7.5.2'de öngörülen yasaklar nedeniyle her durumda aynı 
araca birlikte yüklenemeyen sevkiyatlar veya sevkiyat bölümleri için ayrı taşıma belgeleri 
hazırlanmalıdır.
 
Taşınacak maddelerin tehlikelerine ilişkin  bilgiler  (5.4.1.1'de  belirtildiği  üzere),  mevcut 
taşıma  veya kargo belgesinin içine eklenebilir veya bunla kombine edilebilir. Belgede bulunan 
bilgilerin dizilişi (veya elektronik bilgi işlem (EDP) ya da elektronik bilgi değişimi (EDI) 
teknikleri yoluyla  ilgili verilerin iletim sırası) 5.4.1.1.1'de belirtildiği şekilde olmalıdır.
 
Mevcut taşıma belgesi veya kargo belgesi, çok modlu taşımada kullanılan tehlikeli mal belgeleri 
için kullanılamıyorsa,   5.4.5'te   gösterilen   örneğe   karşılık   gelen   belgelerin   
kullanılmasının    tavsiye
edilebileceği düşünülmektedir 3.
 

Tehlikeli olmayan mallar

Bölüm 3.2, Tablo A'da adı geçen maddelerin Kısım 2'ye göre tehlikeli olmadıkları düşünüldüğü için
ADR hükümlerine tabi olmaması durumunda, gönderen taşıma belgesine şu ifadeyi ekleyebilir: "Sınıf
…. maddeleri değil"
 
NOT: Gönderen tarafından, taşınan maddelerin kimyasal yapısı (örneğin çözeltiler veya karışımlar) 
veya bu maddelerin diğer düzenleme amaçları nedeniyle tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle, 
sevkiyatın yolculuk   esnasında   kontrole   tabi   tutulabileceğinin   düşünülmesi   halinde   
özellikle   bu    hükme
başvurulabilir.
 
4 Kullanıldığı takdirde, UNECE Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi’nin ilgili tavsiyelerine, özellikle de Tavsiye No. 1’e (Birleşmiş Milletler Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı) (ECE/TRADE/137, baskı 81.3), UN Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı- Başvurular için Kılavuz İlkeler (ECE/TRADE/270, baskı 2002), Tavsiye No. 11’e (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı için Doküman Özellikleri) (ECE/TRADE/204, baskı 96.1 – şu anda revizyon halinde) ve Tavsiye No. 22’ye (Standart Sevkiyat Talimatları için Düzen Anahtarı) (ECE/TRADE/168, baskı 1989) başvurulabilir. Ayrıca bkz. UN/CEFACT Ticareti Kolaylaştırma Tavsiyelerinin Özeti (ECE/TRADE/346, baskı 2006) ile Birleşmiş Milletler Ticari Veriler Dizini’ne (UNTDED) (ECE/TRADE/362, baskı 2005).

Büyük konteyner veya araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce büyük bir konteynerde taşınması halinde, IMDG Kodunun5  
5.4.2. kısmına uygunluk gösteren konteyner ambalaj sertifikası taşıma belgesiyle6      birlikte
bulundurulmalıdır.
 
5.4.1 kapsamında istenen taşıma belgesinin ve yukarıda belirtilen konteyner ambalaj sertifikasının 
işlevini tek bir belge ikisini de içerecek şekilde görebilir; aksi takdirde bu belgeler 
birbirlerine iliştirilmelidir. Bu işlevleri tek bir belge görüyorsa, konteynerin ilgili taşıma 
yöntemi yönetmeliklerine uygun olarak yüklendiğini belirten bir beyan ile konteyner ambalaj 
sertifikasından sorumlu kişinin tanımlanması bu belge için yeterli olacaktır.
 
NOT: Konteyner ambalaj sertifikası portatif tank, tank-konteyner ve MEGC'ler için gerekli değildir.
 
 
5                         Maddelerin taşıma ünitelerine yüklenmesi uygulamalarında ve eğitimlerinde 
başvurulabilecek kılavuz   ilkeler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından da hazırlanmış 
olup IMO tarafından yayınlanmıştır ("IMO/ILO/UNECE Kargo Taşıma üniteleri için (CTU) Ambalajlama 
Kılavuzları").
 
6                 IMDG Kodu, Kısım 5.4.2’ye göre şunlar gereklidir:
 
"5.4.2       Konteyner/araç ambalaj sertifikası
 

 

5.4.2.1 Tehlikeli malların herhangi bir  konteynere  veya  araca  yüklenmesi  veya  burada  
paketlenmesi halinde,  konteyneri  veya   aracı  ambalajlamakla  yükümlü  taraflar,  konteyner/araç 
 tanımlama    numarasını
/numaralarını) belirten    ve    işlemin   şu    koşullar   gözetilerek   yürütüldüğünü   onaylayan 
  bir   “konteyner
/araç  ambalajlama sertifikası” sunacaktır:
.1        Konteyner/araç temiz; kuru ve maddeleri barındırmaya uygun gözükmektedir;
.2 Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken ambalajlar, konteynerde/araçta 
birlikte paketlenmemiştir [(IMDG Kodu) madde 7.2.2.3 uyarınca söz konusu yetkili makam tarafından 
onaylanmadıkça];
.3      Tüm ambalajlar hasara karşı dış muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar 
yüklenmiştir;
.4 Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda  yerleştirilmiş olup 
 tüm maddeler düzgün şekilde yüklenmiştir ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma 
yöntemine uyacak sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiştir;
.5      Dökme şekilde yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmıştır;
.6 Tehlike bölümü 1.4 hariç olmak üzere  Sınıf  1’de  yer  alan  maddeleri  içeren  sevkiyatlar  
için, konteyner/araç (IMDG Kodu) 7.4.6 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun durumdadır.
.7 Konteyner/araç ve ambalajlar düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş  ve  gerektiğinde  
levhaları  takılmıştır;
.8 Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin UN 
1845’deki gibi) yada nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) yada argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) 
olarak kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak (IMDG Kodu) 5.5.3.6 uyarınca işaretlenir; ve
.9 Konteynere/araca yüklenen  her  bir  tehlikeli  mal  sevkiyatı  için  (IMDG  Kodu)  5.4.1’de  
belirtilen  tehlikeli mal taşıma belgesi alınmıştır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası tanklar için gerekli değildir.
 

Tehlikeli mal taşıma belgesi ve konteyner/araç ambalaj sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler birbirlerine iliştirilmelidir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse, belgede şöyle bir beyan bulunmalıdır: “Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde ambalajlandığını beyan ederiz”. Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. İlgili kanunlar ve düzenlemeler faks imzalarının yasal geçerliliğini tanıyorsa, faks imzaları da atılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018