Karayolunda Tehlikeli Madde

Tehlikeli olmayan mallar

Bölüm 3.2, Tablo A'da adı geçen maddelerin Kısım 2'ye göre tehlikeli olmadıkları düşünüldüğü için
ADR hükümlerine tabi olmaması durumunda, gönderen taşıma belgesine şu ifadeyi ekleyebilir: "Sınıf
…. maddeleri değil"
 
NOT: Gönderen tarafından, taşınan maddelerin kimyasal yapısı (örneğin çözeltiler veya karışımlar) 
veya bu maddelerin diğer düzenleme amaçları nedeniyle tehlikeli kabul edilmesi nedeniyle, 
sevkiyatın yolculuk   esnasında   kontrole   tabi   tutulabileceğinin   düşünülmesi   halinde   
özellikle   bu    hükme
başvurulabilir.
 
4 Kullanıldığı takdirde, UNECE Birleşmiş Milletler Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi’nin ilgili tavsiyelerine, özellikle de Tavsiye No. 1’e (Birleşmiş Milletler Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı) (ECE/TRADE/137, baskı 81.3), UN Ticari Dokümanların Sayfa Düzeni Anahtarı- Başvurular için Kılavuz İlkeler (ECE/TRADE/270, baskı 2002), Tavsiye No. 11’e (Tehlikeli Malların Uluslararası Taşımacılığı için Doküman Özellikleri) (ECE/TRADE/204, baskı 96.1 – şu anda revizyon halinde) ve Tavsiye No. 22’ye (Standart Sevkiyat Talimatları için Düzen Anahtarı) (ECE/TRADE/168, baskı 1989) başvurulabilir. Ayrıca bkz. UN/CEFACT Ticareti Kolaylaştırma Tavsiyelerinin Özeti (ECE/TRADE/346, baskı 2006) ile Birleşmiş Milletler Ticari Veriler Dizini’ne (UNTDED) (ECE/TRADE/362, baskı 2005).

Büyük konteyner veya araç ambalaj sertifikası

Tehlikeli malların deniz yolculuğundan önce büyük bir konteynerde taşınması halinde, IMDG Kodunun5  
5.4.2. kısmına uygunluk gösteren konteyner ambalaj sertifikası taşıma belgesiyle6      birlikte
bulundurulmalıdır.
 
5.4.1 kapsamında istenen taşıma belgesinin ve yukarıda belirtilen konteyner ambalaj sertifikasının 
işlevini tek bir belge ikisini de içerecek şekilde görebilir; aksi takdirde bu belgeler 
birbirlerine iliştirilmelidir. Bu işlevleri tek bir belge görüyorsa, konteynerin ilgili taşıma 
yöntemi yönetmeliklerine uygun olarak yüklendiğini belirten bir beyan ile konteyner ambalaj 
sertifikasından sorumlu kişinin tanımlanması bu belge için yeterli olacaktır.
 
NOT: Konteyner ambalaj sertifikası portatif tank, tank-konteyner ve MEGC'ler için gerekli değildir.
 
 
5                         Maddelerin taşıma ünitelerine yüklenmesi uygulamalarında ve eğitimlerinde 
başvurulabilecek kılavuz   ilkeler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından da hazırlanmış 
olup IMO tarafından yayınlanmıştır ("IMO/ILO/UNECE Kargo Taşıma üniteleri için (CTU) Ambalajlama 
Kılavuzları").
 
6                 IMDG Kodu, Kısım 5.4.2’ye göre şunlar gereklidir:
 
"5.4.2       Konteyner/araç ambalaj sertifikası
 

 

5.4.2.1 Tehlikeli malların herhangi bir  konteynere  veya  araca  yüklenmesi  veya  burada  
paketlenmesi halinde,  konteyneri  veya   aracı  ambalajlamakla  yükümlü  taraflar,  konteyner/araç 
 tanımlama    numarasını
/numaralarını) belirten    ve    işlemin   şu    koşullar   gözetilerek   yürütüldüğünü   onaylayan 
  bir   “konteyner
/araç  ambalajlama sertifikası” sunacaktır:
.1        Konteyner/araç temiz; kuru ve maddeleri barındırmaya uygun gözükmektedir;
.2 Ayrı yerleştirilme zorunlulukları uyarınca ayrılması gereken ambalajlar, konteynerde/araçta 
birlikte paketlenmemiştir [(IMDG Kodu) madde 7.2.2.3 uyarınca söz konusu yetkili makam tarafından 
onaylanmadıkça];
.3      Tüm ambalajlar hasara karşı dış muayeneden geçmiş olup, yalnızca sağlam ambalajlar 
yüklenmiştir;
.4 Yetkili makamın aksi için onay vermediği durumlarda variller dik pozisyonda  yerleştirilmiş olup 
 tüm maddeler düzgün şekilde yüklenmiştir ve gerekli durumlarda amaçlanan yolculuğun taşıma 
yöntemine uyacak sabitleme malzemesiyle yeterince desteklenmiştir;
.5      Dökme şekilde yüklenen maddeler konteyner/araç içerisinde eşit bir şekilde dağılmıştır;
.6 Tehlike bölümü 1.4 hariç olmak üzere  Sınıf  1’de  yer  alan  maddeleri  içeren  sevkiyatlar  
için, konteyner/araç (IMDG Kodu) 7.4.6 uyarınca yapısal olarak hizmete uygun durumdadır.
.7 Konteyner/araç ve ambalajlar düzgün şekilde işaretlenmiş, etiketlenmiş  ve  gerektiğinde  
levhaları  takılmıştır;
.8 Boğulma riski bulunduran maddeler soğutma ve havalandırma amaçlı kullanıldığında (örneğin UN 
1845’deki gibi) yada nitrojen, soğutulmuş sıvı (UN 1977) yada argon, soğutulmuş sıvı (UN 1951)) 
olarak kullanıldığında, konteyner / araç harici olarak (IMDG Kodu) 5.5.3.6 uyarınca işaretlenir; ve
.9 Konteynere/araca yüklenen  her  bir  tehlikeli  mal  sevkiyatı  için  (IMDG  Kodu)  5.4.1’de  
belirtilen  tehlikeli mal taşıma belgesi alınmıştır.
NOT: Konteyner/araç ambalaj sertifikası tanklar için gerekli değildir.
 

Tehlikeli mal taşıma belgesi ve konteyner/araç ambalaj sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi halde bu belgeler birbirlerine iliştirilmelidir. Bilgiler tek bir belgede birleştirilmişse, belgede şöyle bir beyan bulunmalıdır: “Maddelerin konteynerde/araçta ilgili hükümlere uygun şekilde ambalajlandığını beyan ederiz”. Bu beyana tarih atılmalı ve beyanı imzalayan kişi belgede tanımlanmalıdır. İlgili kanunlar ve düzenlemeler faks imzalarının yasal geçerliliğini tanıyorsa, faks imzaları da atılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşıyıcıya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulmuşsa, imzalar elektronik imza olabilir veya imza atmaya yetkili kişinin adı (adları) (büyük harflerle) kullanılabilir.

Konteyner/araç ambalajlama sertifikası, taşıyıcıya EDP veya EDI teknikleriyle sunulmuşsa ve ardından tehlikeli mallar, kağıt üzerinde tehlikeli mal taşıma belgesi gerektiren bir taşıyıcıya aktarıldıysa, taşıyıcı kağıt evrakın “Asıl nüsha elektronik olarak alınmıştır” ibaresinin yer aldığından ve imza yetkilisinin adının büyük harflerle gösterildiğinden emin olmalıdır.

Yazılı talimatlar

Taşıma sırasında meydana gelebilecek kazaya bağlı bir acil durumda destek olarak, 5.4.3.4'te belirtilen biçimdeki yazılı talimatlar, araç ekibinin kabininde taşınacak ve derhal erişilebilir olacaktır.

Bu talimatlar taşıyıcı tarafından, yolculuğun başlamasından önce her üyenin okuyup anlayabileceği dillerde olacak şekilde araç ekibine sunulacaktır. Taşıyıcı, araç ekibinin her bir üyesinin talimatları anladıklarından ve bu talimatları düzgün şekilde yerine getirebileceklerinden emin olmalıdır.

Yolculuğun başlamasından önce, araç ekibinin üyeleri yüklü tehlikeli mallar konusunda birbirlerini bilgilendirmeli ve bir kaza veya acil durum halinde alınması gereken eylemlere dair detaylar konusunda yazılı talimatlara başvurmalıdır.

Yazılı talimatlar, biçimi ve içerikleri bakımından aşağıdaki dört sayfalı modele uygunluk göstermelidir.

ADR’YE GÖRE YAZILI TALİMATLAR
 
 
Kaza veya acil durum halinde alınacaktedbirler
Taşıma esnasında oluşabilecek bir kaza veya tehlike anında araç ekibi, güvenli ve elverişli bir 
yerde aşağıdaki  adımları
izlemelidir:
 
- Fren sistemini devreye sokunuz, motoru durdurunuz ve mümkün ise şalteri kullanarak aküyü devre 
dışı bırakınız;
 
- Ateşleme kaynaklarından kaçının, yani, sigara içmeyin, elektronik sigara ya da benzeri cihazlar 
kullanmayın veya herhangi bir elektrikli ekipmanı açmayın;
 
- Olay, kaza veya taşınan madde ile ilgili mümkün olduğunca çok bilgi vermeye çalışarak uygun acil 
yardım hizmetlerini arayınız;
 
-     Uyarı yeleği giyiniz ve uygun bir şekilde ikaz işaretlerini yerleştiriniz;
 
-     Müdahale ekiplerine vermek amacıyla taşıma evraklarını hazırda bulundurunuz;;
 
- Dökülen maddelerin üzerinde yürümeyiniz veya dokunmayınız. Üzerinize rüzgarla gelen havaya 
karışmış olabilecek gazı, dumanı, tozu, buharı solumaktan kaçınınız;
 
- Uygun ve güvenli olduğunda lastik, fren ve  motor  bölümlerindeki  ufak  ve  başlangıç  
yangınlarını  söndürmek için yangın söndürücü kullanınız.
 
-     Araç ekibi, yük bölümündeki yangınların üstesinden gelmeye çalışmamalıdır.
 
- İlgili durumlarda ve güvenliyse, taşınan tehlikeli maddelerin sulu ortama veya kanalizasyon 
sistemine karışmasını önlemek ve dökülenleri toplamak için taşıtta bulunan ekipmanı kullanın.
 
- Kazanın veya acil durumun gerçekleştiği ortamdan uzaklaşın; olay mahallinde bulunan insanları da 
uzaklaşmaları ve acil yardım ekibinin talimatlarına uymaları konusunda uyarın.
 
- Tehlikeli madde ile temas etmiş olan kıyafetlerinizi ve tehlikeli  maddelerle  temas  etmiş  
kullanılmış  koruyucu ekipmanı üzerinizden çıkarın ve güvenli bir şekilde imha   ediniz.
 
NOT 1: Birden fazla risk teşkil eden tehlikeli mallar ve karışık yüklenmiş maddeler için, ilgili her madde göz
önünde bulundurulacaktır.
NOT 2: Yukarıda belirtilen ilave kılavuz ilkeler, taşınacak tehlikeli malların sınıflarını ve taşınma
yöntemlerini yansıtmak amacıyla uyarlanabilir.

 Genel eylemler ile  ADR başlı k 8.1.5
Uyarınca araçta taşınacak tehlikeye özgü acil durum Eylemlerinin yürütülmesi için  kişisel ve genel 
 koruyucu teçhizatlar
Taşıma ünitesinde aşağıdaki teçhizatlar taşınacaktır:
 
- Her araç için, tekerleğin çapı ve taşıtın azami kütlesine uygun büyüklükte en az bir takoz.
-        İki adet kendi başına durabilen ikaz işareti;
-        Göz durulama sıvısı a ve
 
Her bir araç ekibi üyesi için
-        Bir uyarı yeleği
-        Portatif aydınlatma gereçleri;
-        Bir çift koruyucu eldiven ve
-        Göz koruyucu donanım (örn. koruyucu gözlükler).
 
Bazı sınıflar için gereken ilave koruyucu teçhizatlar:
- Araç ekibinin her bir üyesi için bir acil durum maskesi tehlike etiketi numaraları 2.3 veya 6.1 
için araçta taşınacaktır;
-        Kürek b;
-        Kanalizasyon örtüsü b;
-        Toplama kabı b.
a      Tehlike etiketi numaraları 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.3 için gerekli değildir.
b      Yalnızca tehlike etiketi numaraları 3, 4.1, 4.3, 8 veya 9’a sahip katılar ve sıvılar için 
gereklidir.
 

 

Tehlikeli malları taşıma bilgilerinin saklanması

Gönderen ile taşıyıcı, tehlikeli mal taşıma belgesinin bir nüshası ile ADR’de açıklanan ilave bilgileri ve evrakları en az üç aylık bir süre boyunca saklayacaktır.

Belgeler elektronik olarak veya bilgisayar sisteminde taşınıyorsa, sevkiyatı yapan taraf ile taşıyıcı, bunları çıktı alabilecek şekilde basabilmelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018