Karayolunda Tehlikeli Madde

İşaretleme

NOT  1:  İşaret,  taşınmış  olduğu  ambalajın  testten  başarıyla  geçen  bir  tasarım  tipi  
olduğunu ve
ambalajın kullanımı hariç olmak üzere üretimine ilişkin bu Bölümdeki gereksinimleri karşıladığını 
göstermektedir. Bu nedenle tek başına işaret her zaman ambalajın herhangi bir madde için de 
kullanılabileceğini teyit etmez: Genel olarak ambalaj türü (örneğin çelik varil), azami kapasitesi 
ve/veya kütlesi ve özel gereksinimler her bir madde için Bölüm 3.2, Tablo A'da belirtilmektedir.
 
NOT 2: İşaretin ambalaj üreticileri, onarım yapanlar, ambalaj  kullanıcıları,  taşıyıcılar  ve 
düzenleyici makamlara yardımcı olması amaçlanmıştır. Yeni bir ambalajın kullanımı ile ilgili 
olarak, orijinal   işaret   bu   ambalaj  üreticileri   için   ambalajın   tipini   tanımlamanın   
ve performans testi
düzenlemelerinin karşılandığını göstermenin bir yöntemidir.
 
NOT 3: İşaret, daima test seviyelerinin vb. tüm ayrıntılarını sunmamakta olup, test sertifikasına,  
test
raporlarına veya testten başarıyla geçmiş olan ambalajların kaydına referans olarak ayrıntıların 
göz önünde bulundurulması gerekebilir. Örneğin, X veya Y işaretini taşıyan bir ambalaj, 6.1.5'in 
ilgili ambalaj test hükümlerinde belirtilen 1,5 veya 2,25 faktörü dikkate alınarak saptanmış olan 
azami izin verilen nispi yoğunluk1 ile tahsis edilmiş  daha  düşük  bir  tehlikeye  sahip  
paketleme  grubu maddeleri için kullanılabilir; yani, nispi yoğunluğu 1,2 olan ürünler için test 
edilen bir paketleme grubu I ambalajı, 1,8 nispi yoğunluğu sahip ürünler için paketleme grubu II 
ambalajı olarak veya 2,7 nispi yoğunluğa sahip ürünler için paketleme grubu III ambalajı olarak 
kullanılabilir. Elbette bunun için  tüm  performans  kriterlerinin  daha  yüksek  nispi  yoğunluğa  
sahip  ürünle  de karşılanabiliyor
olması gerekir.
 
 

ADR'ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla brüt kütleye sahip ambalajlar için işaretler veya iki işaret ambalajın üstünde veya yan tarafında bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en azından 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30 litre veya 30 kg veya daha az kapasiteli ambalajlar için ise yükseklik en az 6 mm, 5 litre veya 5 kg veya daha az ambalajlar için ise uygun büyüklükte olmalıdır. İşaret şunları gösterecektir:

(a) (i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü

 
Bu  sembol,  bir  ambalajın,  portatif  tankın  veya  MEGC’nin  Bölüm 6.1,  6.2, 6.3, 6.5,
6.6 veya 6.7’nin 2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki   
bir   amaç   için   kullanılmayacaktır.   Bu   sembol,   6.1.1.3, 6.1.5.3.1   (e),
6.1.5.3.5 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1 ve 6.1.5.6’nın (ayrıca bkz. Aşağıda (ii)) basitleştirilmiş 
koşullarına      uygunluk       gösteren ambalajlar       için    ullanılmayacaktır.  Kabartmalı 
metal ambalajlar için sembol yerine "UN"  (UN)  büyük  harfleri kullanılabilir veya
(ii)      Basitleştirilen    koşullara    (bkz.    6.1.1.3,    6.1.5.3.1    (e),    6.1.5.3.5    
(c),      6.1.5.4,
6.1.5.5.1 ve 6.1.5.6) uyan kompozit ambalajlar (cam, porselen veya seramik) ve ince cidarlı metal 
ambalaj için “RID/ADR” sembolü;
 
NOT:  Bu  sembolü  taşıyan  ambalajların,  sırasıyla  RID,  ADR  ve   ADN   hükümlerine tabi 
demiryolu, karayolu ve ülke içi suyollarında taşımacılık operasyonları için kullanımına onay 
verilmiştir. Ancak diğer düzenlemelere tabi karayolu, demiryolu veya ülke içi suyollarında 
yapılacak taşıma operasyonları için veya diğer taşıma  modları ile taşıma için kullanımlarına her 
zaman izin verilmemektedir.
 
(b)       6.1.2 kapsamında ambalaj türünü gösteren kod;
 
(c)       İki parçadan oluşan kod:
 
(i) Tasarım  tipinin  başarı  ile  test  edildiği  paketleme grubunu  (gruplarını)  gösteren harf:
Paketleme grubu I, II ve III için X; Paketleme grubu II ve III için Y; Yalnızca paketleme grubu III 
için Z;
(ii) Sıvı içermesi planlanan iç ambalajsız ambalajlar için test edilen tasarım tipi için tek 
basamaklı rakama indirgenecek şekilde yuvarlanmış olan nispi yoğunluk; nispi yoğunluk 1,2’yi 
aşmıyorsa ihmal edilebilir. Katılar veya iç ambalajlar içerecek şekilde tasarlanmış olan ambalajlar 
için kilogram cinsinden azami brüt kütle.
 
 
1             Nispi yoğunluk (d), Özgül Ağırlık (SG) olarak kabul edilmekte olup ve bu metinde bu 
şekilde kullanılacaktır.
2 Bu sembol, diğer taşıma modları onaylanmış için esnek dökme konteynerlerin Bölüm 6.8 deki 
gerekliliklere ve UN Model Yönetmeliklerine uyumluluk gösterdiğini belgeler.
 
 
23°C'de  200  mm2/sn'yi  aşan  viskozite  değerine  sahip  sıvıları  taşıması  için  amaçlanan    
ve
6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için 
kilogram cinsinden azami brüt kütle;
 
(d) Ambalajın katı malzemelerin veya iç ambalajların taşınmasına yönelik olarak tasarlandığını 
gösteren "S" harfi veya sıvı taşımaya yönelik ambalajlar için (kombine ambalajlardan hariç olmak 
üzere), ambalajın kPa cinsinden dayanması gereken, en muhtemel 10 kPa'ya yuvarlanmış olan hidrolik 
test basıncı.
 
23°C'de  200  mm2/sn'yi  aşan  viskozite  değerine  sahip  sıvıları  taşıması  için  amaçlanan  ve
6.1.3.1 (a) (ii) uyarınca "RID/ADR" sembolü ile işaretlenen ince cidarlı metal ambalajlar için “S” 
harfi;
 
(e) Ambalajın üretildiği yılın son iki rakamı. 1H  ve  3H  ambalaj  türleri,  aynı  zamanda  üretim 
 ayına uygun şekilde işaretlenmelidir; bu işaretin geri kalanından farklı bir yerde  ambalaj 
üzerine işaretlenebilir. Uygun bir yöntem şu şekildedir:
*          İmalat  yılının son iki basamağı sözkonusu yerde  gösterilebilir.  Bu gibi hallerde, 
saatin    iç
dairesindeki ve tür onay işaretindeki yılın  son iki basamağı  aynı olacaktır.
 
NOT: gereken minimum bilgiyi, dayanıklı, görünür ve okunaklı biçimde sağlayan diğer yöntemler de 
kabül edilebilir.
 
(f) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret3 ile gösterilen ve işaretin 
tahsisini yapan devlet;
 
(g)     Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.
 

 

6.1.3.1'de öngörülen işarete ilave olarak, kapasitesi 100 litreyi aşan her yeni metal varil alt taraflarında 6.1.3.1. (a)'dan (e)’ye kadar belirtilmiş olan, en az gövdede kullanılan metalin nominal kalınlığını gösterecek (mm olarak 0,1 mm'ye kadar) şekilde dayanıklı (örneğin, kabartmalı) işaretleri taşımalıdır. Bir metal varilin herhangi bir başlığının nominal kalınlığı, gövdesine nazaran daha inceyse, üst başlık, gövde ve alt başlığın nominal kalınlığı alt kısımda dayanıklı bir şekilde (örneğin, kabartmalı) işaretlenmelidir; örneğin "1,0-1,2-10" veya "0,9-1,0-1,0". Metalin nominal kalınlığı, ilgili ISO standardına göre belirlenmelidir; örneğin çelik için ISO 3574:1999. 6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretler 6.1.3.5'te aksi öngörülmedikçe kalıcı bir şekilde uygulanmamalıdır.

6.1.3.2'de belirtilenler hariç olmak üzere onarım işlemine girmesi muhtemel tüm ambalajlar 6.1.3.1 (a) ila (e)'de belirtilen şekilde kalıcı bir işaret taşımalıdır. Onarım işlemine direnme özelliğine sahip olmaları durumunda işaretler kalıcı (örneğin, kabartmalı) olmalıdır. Kapasitesi 100 litreyi aşan metal variller dışındaki ambalajlar için bu kalıcı işaretler 6.1.3.1'de öngörülen dayanıklı işaretlerin yerini alabilir.

 

3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

Yeniden imal edilen metal variller için ambalaj tipinde bir değişiklik yoksa ve entegre herhangi bir yapısal aksam değiştirilmemiş ya da sökülmemişse, gerekli olan işaretlerin kalıcı olmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Yeniden imal edilen diğer her bir metal varil, 6.1.3.1 (a) ila (e)'de belirtilen kalıcı (örneğini kabartılmış) işaretleri taşımalıdır.

Tekrar tekrar kullanılmak üzere tasarlanmış malzemelerden (örneğin, paslanmaz çelik) mamul metal kaplar 6.1.3.1 (f) ve (g)'de belirtilen işaretleri kalıcı biçimde (örn. kabartmalı) taşımalıdır.

6.1.3.1'e uygun işaretler sadece tek bir tasarım türü veya tasarım türü serisi için geçerlidir. Farklı yüzey işlemleri aynı tasarım türü olarak değerlendirebilir. "Tasarım tipi serisi", aynı yapısal tasarıma, duvar kalınlığına, malzemeye ve kesit alanına sahip olan ve sadece onaylanan tasarım türünden daha az tasarım yüksekliklerine sahip ambalajlar anlamına gelir. Kapların kapakları test raporunda belirtildiği üzere tanımlanabilir olmalıdır.

İşaretler 6.1.3.1'deki alt paragraflarda belirtilen sırada uygulanmalıdır; bu alt paragraflara ve bazı durumlarda 6.1.3.8 (h) ila (j) alt paragraflarına göre gerekli olan işaretin her bir parçası kolayca tanımlanabilecek şekilde örneğin kesme işareti veya boşluk kullanılarak açık olarak ayrılmalıdır. Örnekler için bkz. 6.1.3.11. Yetkili makam tarafından müsaade edilen ilave işaretler 6.1.3.1'de belirtildiği şekilde işaretin parçalarının doğru olarak tanımlanabilmesini sağlamaya devam etmelidir.

 
Ambalajın     onarılmasından     sonra,     onaran     kişi     aşağıdaki     sırada     dayanıklı  
   işaretlerin
uygulanmasını sağlamalıdır:
 
(h) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik  ayırt  edici  işaret2  tarafından  gösterilen  
ve  onarımın yürütüldüğü ülke;
 
(i)      Onarım yapan kişinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları.
 
(j) Onarım tarihi; “R” harfi ve 6.1.1.3 kapsamındaki sızdırmazlık testini başarıyla geçen her bir  
ambalaj için ek olarak “L” harfi.
 

Onarımdan sonra 6.1.3.1 (a) ila (d)'ye göre gerekli olan işaretler metal varilin üst başında veya yan tarafında artık görülmüyorsa, onaran taraf ayrıca 6.1.3.8 (h), (i) ve (j)'deki sıra ile bu işaretleri dayanıklı bir şekilde uygulamalıdır. Bu işaretler, özgün tasarım tipinin test edilip işaretlenmiş olduğu performans kabiliyetinden daha yüksek bir performansı işaret etmemelidir.

1.2.1'de tanımlanan geri dönüştürülmüş plastik malzemelerle üretilen ambalajlar "REC" ile işaretlenmelidir. Bu işaret, 6.1.3.1’de ön görülen işaretin yanına yerleştirilmelidir.

 

3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

YENİ ambalajlar için işaret örnekleri

ONARILMIŞ ambalajlar için işaret örnekleri

KURTARMA ambalajları için işaret örneği

NOT: 6.1.3.11, 6.1.3.12 ve 6.1.3.13’te örnekleri verilmiş olan işaretler tek bir satırda veya doğru
sıranın gözetilmesi kaydıyla birden fazla satırda yazılabilir.

Sertifikasyon

6.1.3.1'e uygun işaretlerin yapıştırılmasıyla, seri üretim ürünü ambalajların onaylanan tasarım türüne
karşılık geldiği ve onayda anılan zorunlulukların karşılandığı sertifikalandırılmaktadır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018