Karayolunda Tehlikeli Madde

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm’de ön görülen testleri başarıyla
geçecektir. Ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama
şekline göre belirlenir; ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca
daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.
Kağıt veya fiber levha ambalajlar üzerinde yürütülecek bu tür testler için ortam koşullarında
hazırlığın 6.1.5.2.3'teki hükümlere eş değer olduğu düşünülmelidir.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir
modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından farklılık gösteren ambalajların, (örneğin daha küçük boyutlardaki iç ambalajlar veya daha küçük net kütleye sahip iç ambalajlar ile dış boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajlar) seçici şekilde test edilmesine izin verebilir.

(Rezerve Edilmiş)

NOT: Bir dış pakette farklı iç ambalajların bir araya getirilmesine ilişkin koşullar ve iç ambalajlarda izin verilen varyasyonlar için bkz. 4.1.1.5.1.

 
Katılar  veya  sıvılar  için  kullanılan  herhangi  bir  tipteki  malzemeler  veya  iç    
ambalajlar aşağıdaki
koşullar altında dış paketin test edilmesine gerek kalmaksızın birleştirilebilir ve taşınabilir:
 
(a) Dış paket, paketleme grubu  I  düşme  yüksekliği  kullanılarak,  sıvı  içeren  kırılabilir  iç 
ambalajlarla (örneğin cam) 6.1.5.3'e uygun olarak başarılı şekilde test edilmelidir;
 
(b) İç ambalajların toplam brüt kombine kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde 
kullanılan iç ambalajların brüt kütlesinin bir buçuk katını aşmamalıdır;
 
(c)  İç  ambalajlar   arasındaki   ve   iç   ambalajlar   ile   ambalajın   dışı   arasındaki   
dolgu   maddesinin kalınlığı orijinal olarak test edilen ambalajın kalınlığına karşılık  gelen  
değerin altına  düşürülmemelidir;  orijinal  testte   yalnızca   tek   bir   iç   ambalajın 
kullanılması  halinde, iç ambalajlar arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığı orijinal testteki 
ambalajın dışı ile iç ambalaj arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az 
ya da daha küçük iç ambalajlar kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan iç ambalajlarla 
karşılaştırıldığında), boş alanları doldurmak için ilave olarak yeterince dolgu malzemesi 
kullanılmalıdır;
 
(d) Dış paket boş iken 6.1.5.6'daki yığma testini başarıyla  geçmelidir.  Aynı  ambalajların toplam 
kütlesi yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalajların  kombine 
kütlesini baz almalıdır;
 
(e) Sıvı içeren iç ambalajlar iç  ambalajın  tüm  sıvı  içeriğini  emecek  yeterli  miktarda  emici 
 malzeme ile çevrelenmelidir;
 
(f)  Dış  ambalaj  sıvılar   için   kullanılacak   iç   ambalajları   taşımak   için   planlandıysa 
  ve sızdırmaz değilse veya katılar için kullanılacak iç ambalajlar taşımak için planlandıysa ve 
geçirmez değilse sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için sızdırmaz astar, 
plastik torba veya eşdeğer etkili tutucu  bir  madde  temin  edilmelidir. Sıvı içeren ambalajlar 
için yukarıdaki (e) maddesine göre gerekli olan emici malzemenin sıvı içerikleri tutmak üzere iç 
tarafa yerleştirilmesi gerekir;
 
(g) Ambalajlar, kombine ambalajlar için paketleme grubu I performansına göre test edilmiş olarak 
6.1.3'e uygun işaretlenmelidir. Kilogram cinsinden işaretlenen brüt kütle, dış paket kütlesine ek 
olarak yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen düşürme testinde kullanılan iç ambalaj kütlesinin bir 
buçuk katı eklenerek bulunan toplam değer olmalıdır. Böyle bir ambalaj işareti 6.1.2.4'te 
belirtilen "V" harfini de içermelidir.
 

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimden mamul ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir. Doğrulama amacıyla bu testlerin kayıtları saklanmalıdır.

Güvenlik nedenleriyle iç yüzey işlemi veya kaplama gerekliyse, testlerden sonra bile koruyucu özelliklerini idame etmelidir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve Yetkili makamdan onay alınması koşuluyla tek bir numunede bir kaç test gerçekleştirilebilir.

Kurtarma ambalajları

Kurtarma ambalajları (1.2.1'e bakın) aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere katıların ve iç ambalajların taşınmasına yönelik amaçlanan paketleme grubu II ambalajları için geçerli hükümlere uygun şekilde test edilmeli ve işaretlenmelidir:

 
(a) Testler gerçekleştirilirken kullanılan test  maddesi  su  olmalıdır  ve  ambalajlar  azami  
kapasitesinin en az %98’i kadar doldurulmamalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde, gerekli 
toplam ambalaj kütlesine erişmek için kurşun  plakalar  gibi  ilave  parçalar kullanılabilir. 
Alternatif olarak düşürme testi gerçekleştirilirken, düşürme yüksekliği 6.1.5.3.5 (b)’ye uygun 
olarak değişiklikler gösterebilir;
 
(b) İlave  olarak ambalajlar  6.1.5.8'de  ön  görülen test raporunun  yansıttığı  bu testin 
sonuçlarına göre 30 kPa’da sızdırmazlık testini başarı ile geçmiş olmalıdır; ve
(c)       Ambalajlar 6.1.2.4'de belirtilen "T" harfi ile işaretlenmelidir.
 

Ambalajların teste hazırlanması

Testler, kombine ambalajlara bakımından, kullanılan iç ambalajlar dahil taşıma için hazırlanan ambalajlarda gerçekleştirilmelidir. İç veya tekli kaplar veya torbalar dışındaki ambalajlar sıvılar için azami kapasitelerinin en az %98'i, katılar içinse en az %95’i kadar doldurulmalıdır. Torbalar, kullanılabilecekleri azami kütleye kadar doldurulacaktır. İç ambalajların sıvı ve katıları taşımak için tasarlandığı kombine ambalajlar için hem sıvı hem de katı içerikler için ayrı testler gereklidir. Ambalajlarda taşınacak madde ve malzemeler testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak kaydıyla diğer madde veya malzemelerin yerini alabilir. Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı fiziksel özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde, gerekli toplam ambalaj kütlesine erişmek için kurşun plakalar gibi ilave parçalar kullanılabilir.

Sıvılar için uygulanan düşürme testlerinde diğer bir madde kullanıldığında taşınan maddeninkine benzer nispi yoğunluğa ve viskoziteye sahip olmalıdır. 6.1.5.3.5'teki koşullar altında sıvı düşürme testi için su da kullanılabilir.

Kağıt veya fiber levha ambalajlar, nispi nem ve sıcaklığın (r.h.) kontrol edildiği bir ortamda en azından 24 saat süre ile tutulmalıdır. Bulunan üç adet seçenekten biri seçilmelidir. Tercih edilen ortam 23 ± 2 °C ve %50 ± %2 nispi nem değerlerine sahip olmalıdır. Diğer iki seçenek, 20 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem veya 27 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem değerleridir. NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde azaltmaksızın ± %5 nispi neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.

(Rezerve Edilmiş)
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018