Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel

Tanım

NOT: Bölüm 6.8’in zorunluluklarına tamamen uyan bir tankın “vakumla çalışan atık tankı”
olduğu düşünülmez.

"Korunmuş alan" terimi aşağıdaki şekilde yerleştirilmiş alanlar anlamına gelir:
(a) Alt besleme hattının her iki tarafında 60 °'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
alt kısmı;
(b) Üst besleme hattının her iki tarafında 300'lik bir açı boyunca uzanan bir bölgedeki tankın
üst kısmı;
(c) Motorlu araçlarda tankın ön ucunda;
(d) 9.7.6'da şart koşulan cihaz tarafından oluşturulan koruma hacmi içindeki tankın arka ucu
üzerinde.

Kapsam

6.10.2 ila 6.10.4 arasındaki maddelerin özel zorunlulukları, Bölüm 6.8'i tamamlamakta veya tadil
etmekte olup vakumla çalışan atık tankları için geçerlidir.
Vakumla çalışan atık tankları, Bölüm 4.3'ün zorunlulukları taşınan maddelerin alttan boşaltılmasına
izin veriyorsa (4.3.4.1.1 uyarınca Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (12)'de verilen tank kodunun Kısım
3'ünde "A" veya "B" ile gösterilmektedir) açılabilir uçlarla donatılabilir.
Vakumla çalışan atık tankları, bu Bölümün özel hükmü tarafından üstlenilen gereklilikleri hariç,
Bölüm 6.8'in tüm gerekliliklerine uymaktadır. Bununla birlikte, 6.8.2.1.19, 6.8.2.1.20 ve 6.8.2.1.21
zorunlulukları geçerli değildir.

Yapım

Tanklar, 400 kPa’dan (4 bar) (ölçüm basıncı) az olmamak üzere, doldurma veya boşaltma
basıncının 1,3 katına eşit bir hesaplama basıncına göre tasarlanacaktır. Bölüm 6.8'de tank için daha
yüksek bir hesaplama basıncı belirlenmiş olan maddelerin taşınmasında, daha yüksek olan bu basınç
uygulanacaktır.

Tanklar 100 kPa’lık (1 bar) bir ters iç basınca dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Teçhizat parçaları

Teçhizat parçaları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu gereksinim, donanım kalemlerinin "korunmuş alan"
olarak adlandırılan yere yerleştirilmesiyle karşılanabilir (bkz. 6.10.1.1.1).

Gövdelerin alttan boşaltımı, gövdeye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmiş bir
durdurma valfıyla birlikte dış boru sistemi ve boş bir flanş ya da başka bir eşdeğer cihaz gibi ikinci bir
kapak ile sağlanabilir.

Gövdeye veya bölmeli gövdelerde herhangi bir bölmeye bağlanmış durdurma valfının
konumu ve kapatma yönü kesin ve belirgin olacak ve yerden de kapatılabilecektir.

Dış doldurma ve boşaltma bağlantılarına (borular, yanlamasına kapatma cihazları) herhangi bir
zarar gelmesi durumunda, herhangi bir içerik kaybını önlemek için, iç durdurma valfı veya ilk dış
durdurma valfı (varsa) ile bunun yatakları, dış gerilimler tarafından bükülme tehlikesine karşı
korunacak veya dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli
tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak
özellikte olmalıdır.

Tanklar açılabilir uçlarla donatılabilir. Açılabilir uçlar aşağıdaki koşulları sağlayacaktır:
(a) Uçlar, kapandıklarında sızdırmazlığı sağlayacak sıkılıkta tasarlanacaktır;
(b) İstenmeyen açılmalar mümkün olmamalıdır;
(c) Açılma mekanizması motorla çalışıyorsa, güç kesildiğinde uç güvenli bir biçimde kapalı
kalacaktır;
(d) Tankın içerisinde hala fazla bir aşırı basınç kaldığı zaman, açılabilir ucun açılmamasını
sağlamak için bir emniyet veya kırılabilir mühür cihazı entegre edilmelidir. Bu gereksinim,
hareketin pozitif olarak kontrol edildiği, motorla çalışan açılabilir uçlar için geçerli değildir.
Bu durumda, kontroller otomatik tipte olacaktır; operatörün açılabilir uçların hareketini her
zaman gözlemleyebileceği ve açılabilir ucun açılması ve kapanması sırasında tehlikede
olmayacağı bir şekilde yerleştirilecektir ve
(e) Açılabilir ucu korumak ve aracın, tank konteynerinin ya da tank değiştirme gövdesinin ters
dönme sırasında açılmaya zorlanmasının önüne geçmek için hükümler konacaktır.

Tankın temizlenmesi veya boşaltılmasında yardımcı olması amacıyla dahili bir pistonla
donatılmış vakumla çalışan atık tanklarında, pistona tankın izin verilebilen azami çalışma basıncına
eşdeğer bir kuvvet uygulandığı zaman, her çalışma konumunda pistonun dışarıya çıkmasını
engelleyecek durdurma cihazları bulunmalıdır. Pnömatik pistonlu tanklar veya bölmeler için azami
çalışma basıncı 100 kPa’yı (1,0 bar) aşmayacaktır. Dahili piston, piston hareket ettiği zaman herhangi
bir ateşleme kaynağı oluşturmayacak biçimde ve bu amaca uygun malzemelerden yapılmış olacaktır.
Dahili piston, konumu güvenli olarak ayarlandığı takdirde, bir bölme olarak kullanılabilir. Dahili
pistonun konumunu güvence altına alma amacıyla, tankın dışına bir bağlantı varsa, bu bağlantının
tanka kazara hasar vermeyecek biçimde yerleştirilmesi gerekmektedir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018