Karayolunda Tehlikeli Madde

Yapım

Tanklar, 400 kPa’dan (4 bar) (ölçüm basıncı) az olmamak üzere, doldurma veya boşaltma
basıncının 1,3 katına eşit bir hesaplama basıncına göre tasarlanacaktır. Bölüm 6.8'de tank için daha
yüksek bir hesaplama basıncı belirlenmiş olan maddelerin taşınmasında, daha yüksek olan bu basınç
uygulanacaktır.

Tanklar 100 kPa’lık (1 bar) bir ters iç basınca dayanacak şekilde tasarlanacaktır.

Teçhizat parçaları

Teçhizat parçaları, elleçleme veya taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Bu gereksinim, donanım kalemlerinin "korunmuş alan"
olarak adlandırılan yere yerleştirilmesiyle karşılanabilir (bkz. 6.10.1.1.1).

Gövdelerin alttan boşaltımı, gövdeye mümkün olduğu kadar yakın monte edilmiş bir
durdurma valfıyla birlikte dış boru sistemi ve boş bir flanş ya da başka bir eşdeğer cihaz gibi ikinci bir
kapak ile sağlanabilir.

Gövdeye veya bölmeli gövdelerde herhangi bir bölmeye bağlanmış durdurma valfının
konumu ve kapatma yönü kesin ve belirgin olacak ve yerden de kapatılabilecektir.

Dış doldurma ve boşaltma bağlantılarına (borular, yanlamasına kapatma cihazları) herhangi bir
zarar gelmesi durumunda, herhangi bir içerik kaybını önlemek için, iç durdurma valfı veya ilk dış
durdurma valfı (varsa) ile bunun yatakları, dış gerilimler tarafından bükülme tehlikesine karşı
korunacak veya dayanacak şekilde tasarlanacaktır. Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli
tapalar dahil) ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak
özellikte olmalıdır.

Tanklar açılabilir uçlarla donatılabilir. Açılabilir uçlar aşağıdaki koşulları sağlayacaktır:
(a) Uçlar, kapandıklarında sızdırmazlığı sağlayacak sıkılıkta tasarlanacaktır;
(b) İstenmeyen açılmalar mümkün olmamalıdır;
(c) Açılma mekanizması motorla çalışıyorsa, güç kesildiğinde uç güvenli bir biçimde kapalı
kalacaktır;
(d) Tankın içerisinde hala fazla bir aşırı basınç kaldığı zaman, açılabilir ucun açılmamasını
sağlamak için bir emniyet veya kırılabilir mühür cihazı entegre edilmelidir. Bu gereksinim,
hareketin pozitif olarak kontrol edildiği, motorla çalışan açılabilir uçlar için geçerli değildir.
Bu durumda, kontroller otomatik tipte olacaktır; operatörün açılabilir uçların hareketini her
zaman gözlemleyebileceği ve açılabilir ucun açılması ve kapanması sırasında tehlikede
olmayacağı bir şekilde yerleştirilecektir ve
(e) Açılabilir ucu korumak ve aracın, tank konteynerinin ya da tank değiştirme gövdesinin ters
dönme sırasında açılmaya zorlanmasının önüne geçmek için hükümler konacaktır.

Tankın temizlenmesi veya boşaltılmasında yardımcı olması amacıyla dahili bir pistonla
donatılmış vakumla çalışan atık tanklarında, pistona tankın izin verilebilen azami çalışma basıncına
eşdeğer bir kuvvet uygulandığı zaman, her çalışma konumunda pistonun dışarıya çıkmasını
engelleyecek durdurma cihazları bulunmalıdır. Pnömatik pistonlu tanklar veya bölmeler için azami
çalışma basıncı 100 kPa’yı (1,0 bar) aşmayacaktır. Dahili piston, piston hareket ettiği zaman herhangi
bir ateşleme kaynağı oluşturmayacak biçimde ve bu amaca uygun malzemelerden yapılmış olacaktır.
Dahili piston, konumu güvenli olarak ayarlandığı takdirde, bir bölme olarak kullanılabilir. Dahili
pistonun konumunu güvence altına alma amacıyla, tankın dışına bir bağlantı varsa, bu bağlantının
tanka kazara hasar vermeyecek biçimde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Aşağıdaki koşullarda tanklar emme kolonları ile donatılacaktır:
(a) Kolon, doğrudan gövdeye veya doğrudan gövdeye kaynaklanmış bir büküme
sabitlenmiş bir iç veya dış durdurma valfıyla donatılacak olup; döner ayna dişlisi gövde
veya büküm ile dış durdurma valfı arasına yerleştirilebilir. Bunun için döner ayna dişlisinin
korunmuş alanda yer alması ve durdurma valfının dış yükler nedeniyle aşınma tehlikesine karşı
bir hazne veya kapak ile korunması gerekir.
(b) (a)’da söz edilen durdurma valfı, açık konumunda taşımanın önleneceği şekilde düzenlenmişse;
(c) Kolon, üzerine kazayla çarpma sonucu tankın sızdırmasına yol açamayacağı şekilde yapılmışsa.

Tanklarda aşağıdaki ilave hizmet teçhizatı bulunacaktır:
(a) Bir pompa/aspiratör biriminin çıkışı, herhangi bir yanıcı veya zehirli buharın tehlike
yaratmayacağı bir yere yönlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiş olacaktır;
(b) Ateş kaynağı sayılabilecek ve yanıcı atıkların taşınmasında kullanılan bir tanka monte edilmiş
bulunan bir vakum pompası/aspiratör ünitesinin tüm ağızlarına alevin ani geçişini önleyecek bir cihaz
takılacaktır; defarmasyona izin veren ancak sızntı olmadan dayanabilme anlamına gelen, patlama
basıncından kaynaklı şok etkisine karşı dirençli olacaktır
(c) Pozitif basınç iletebilen pompalar, basınç altında kalabilen boru sistemine takılmış bir emniyet
cihazına sahip olacaktır. Emniyet cihazı tankın azami çalışma basıncını aşmayan bir basınçta
boşaltmak üzere ayarlanacaktır;
(d) Gövde veya gövdeye monte edilmiş aşırı dolum önleme cihazının çıkışı ile gövdeyi
pompa/aspiratör birimine bağlayan boru sistemi arasına bir durdurma valfı monte edilecektir;
(e) Tanka, pompa/aspiratör birimini çalıştıran kişinin rahatlıkla okuyabileceği konumda monte
edilmiş uygun bir basınç/vakum manometresi takılacaktır. Gösterge üzerinde tankın azami
çalışma basıncını gösteren ayırt edici bir çizgi işaretlenecektir;
(f) Tank veya bölmeli tanklar söz konusu olduğunda her bölme, bir seviye gösterge cihazı ile
donatılacaktır. Aşağıdaki hallerde, gözleme (kontrol) camları seviye gösterge cihazları olarak
kullanılabilir:
(i) Tank cidarının bir parçasını oluşturdukları ve tankınkiyle karşılaştırılabilir bir basınç
direncine sahip oldukları hallerde; veya tanka dışarıdan takıldıklarında;
(ii) Tanka üst ve alt bağlantıların doğrudan doğruya gövdeye sabitlenmiş durdurma
valflarıyla donatıldığı ve valfların açık konumlarında taşımanın önlendiği
hallerde;
(iii) Tankın azami çalışma basıncında çalışmaya uygun olmaları halinde ve
(iv) Kazayla hasar görmeyecekleri bir konumda yerleştirilmeleri halinde.

Vakumla çalışan atık tanklarının gövdelerinde patlayıcı bir diskin arkasından gelen emniyet valfı
bulunacaktır.
Bu valflar, donatıldıkları tankın test basıncının 0,9 ila 1,0 katı arasındaki bir basınç altında otomatik
açılabilir özellikte olacaktır. Ölü ağırlık veya karşı ağırlık valflarının kullanımı yasaktır.
Patlayıcı disk, en erken valfın ilk açılma basıncına ulaşıldığında en geç ise bu basınç, donatılmış
olduğu tankın test basıncına ulaştığında patlayacaktır.
Bu valflar, sıvı akını da dahil olmak üzere dinamik streslere dayanabilecek tipte olacaktır. Patlayıcı
disk ile güvenlik valfı arasındaki boşlukta, güvenlik valfının bozulmasına neden olabilecek disk
kırılması, iğne ucu kusurlar veya sızıntıların tespit edilmesi amacıyla bir basınç göstergesi veya
uygun bir sayaç bulunacaktır.

Muayene

Vakumla çalışan atık tankları, sabit tanklar veya sökülebilir tanklar için her üç yılda bir, tank
konteynerleri ve tank takas gövdeleri için ise her iki buçuk yılda bir iç durum incelemesine tabi
tutulacak ve bunlara ek olarak 6.8.2.4.3 kapsamındaki testlerden geçecektir.

YIĞIN KONTEYNERLERİN TASARIMINA, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018