Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınçlı kapların onaylanması

Basınçlı kapların uygunluğu, yetkili makamun istediği üzere, üretim sırasında değerlendirilecektir. Basınçlı kaplar, bir muayene makamu tarafından muayene edilecek, test edilecek ve onaylanacaktır. Teknik dokümanlar, tüm tasarım ve üretim özellikleri ile üretim ve testlere ilişkin tüm dokümanları içermelidir.

Kalite güvence sistemleri, yetkili makamun ön gördüğü gereksinimlere uygunluk göstermelidir.

 

1 Örn. bkz. CGA Yayınları S-1.2-2003 "Basınç Tahliye Cihazı Standartları- Kısım 2- Sıkıştırılmış Gazlar için Kargo Tankları ve Portatif Tanklar"

İlk muayene ve test

 
Kapalı  kriyojenik  kaplar  ve  metal  hidrit  saklama  sistemleri  dışındaki  yeni  basınçlı  
kaplar, üretim
sırasında ve sonrasında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili tasarım standartlarına uygun 
şekilde test ve muayeneye tabi tutulacaktır:
 
Yeterli bir basınçlı kap örneğine ilişkin olarak:
(a)         Üretim malzemesinin mekanik özellikleri üzerinde test;
 
(b)         Asgari duvar kalınlığının onaylanması;
 
(c)        Her bir üretim serisi için materyalin homojenliğinin doğrulanması;
 
(d)        Basınçlı kapların iç ve dış koşullarının muayene edilmesi;
 
(e)         Boyun dişlerinin muayenesi;
 
(f)  Tasarım standardının uygunluğunun doğrulanması; Tüm basınçlı kaplar için:
(g) Hidrolik basınç testi. Basınçlı kaplar, tasarım  özelliklerinde  izin  verilenden  fazla  
genleşme göstermeksizin test basıncına dayanabilir özellikte olacaktır;
 
NOT: Yetkili makamun onayı üzerine, hiçbir  tehlike  teşkil  etmemek  kaydıyla  hidrolik basınç  
testinin yerini gaz kullanılan bir test alabilir.
 
(h) İmalat kusurlarının muayenesi ve  değerlendirmesi  ile  bunların  onarılması  veya basınçlı  
kapların hizmetten muaf kılınması. Kaynaklı basınçlı kaplar için, kaynakların kalitesine özel 
ihtimam gösterilmelidir;
 
(i)        Basınçlı kapların üzerindeki işaretlerin muayene edilmesi;
 
(j) Ayrıca, UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve  UN  No.  3374  çözücüsüz  asetilen taşıması  
amaçlanan basınçlı kaplar, gözenekli malzemenin ve çözücü miktarının kurulumunun ve durumunun uygun 
şekilde sağlanması amacıyla muayene edilecektir.
 

 
Kapalı  kriyojenik  kapların  yeterli  miktardaki  numunesi  üzerinde,  6.2.1.5.1  (a),  (b),  (d)  
ve (f)’de
belirtilen  muayeneler  ve  testler  yürütülmelidir.  Ayrıca,  kaynaklar  radyografik, ultrasonik 
veya diğer uygun bir tahribatsız test yöntemi uygulanarak, ilgili tasarım ve üretim standardına 
uygun bir kapalı kriyojenik kap numunesi üzerinde muayene edilecektir. Bu kaynak muayenesi ceket 
için geçerli değildir.
 
Ayrıca, tüm kapalı kriyojenik kaplar 6.2.1.5.1 (g), (h) ve (i)’de belirtilen ilk muayeneler ile 
testlere tabi tutulacak;  bunlara ek olarak bir sızdırmazlık testinden  ve  montaj  sonrası  hizmet 
    teçhizatının
uygun çalışıp çalışmadığına ilişkin bir testten geçecektir.
 

 
Metal  hidrit   saklama  sistemleri   için,  6.2.1.5.1   (a),  (b),  (c),  (d),  (e),  (f),  (g),   
(h)   ve       (i)’de
belirtilen muayeneler ile testlerin, metal hidrit saklama sisteminde kullanılan kapların yeterli 
miktardaki numuneleri üzerinde yürütüldüğü onaylanacaktır. Ayrıca, metal hidrit saklama 
sistemlerinin yeterli miktardaki numuneleri üzerinde 6.2.1.5.1 (c) ve (f)’de ilgili  durumlarda
6.2.1.5.1  (e)’de  belirtilen  muayeneler  ile  testler   yürütülecek   ve   metal   hidrit   
saklama sisteminin dış koşulları üzerinde muayene yapılacaktır.
 
Ayrıca, tüm metal hidrit saklama sistemleri 6.2.1.5.1 (h) ve (i)’de belirtilen ilk muayeneler ile 
testlere tabi tutulacak;  bunlara ek olarak bir sızdırmazlık testinden  ve  montaj  sonrası  hizmet 
    teçhizatının
uygun çalışıp çalışmadığına ilişkin bir testten geçecektir.
 

Periyodik muayene ve test

Kriyojenik    kaplar    haricindeki    yeniden    doldurulabilir    basınçlı    kaplar,    yetkili  
    makamun
yetkilendirdiği bir mercii tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve 
testlere tabi tutulacaktır:
 
(a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar ile  dış  işaretlemelerin  
doğrulanması;
 
(b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn.  iç  muayene,  asgari  cidar  kalınlığının 
doğrulanması);
 
(c)         Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü;
 
(d)        Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması;
 
(e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye  
cihazlarının kontrolü.
 
NOT 1: Yetkili makamun onayı üzerine, hiçbir tehlike teşkil  etmemek  kaydıyla  hidrolik  basınç  
testinin yerini gaz kullanılan bir test alabilir.
 
NOT 2: Yetkili makamun onayı üzerine, silindirler veya tüpler üzerindeki hidrolik basınç testlerin 
yerini eşdeğer başka bir yöntem alabilir. Bu yöntemin, akustik emisyon testine veya akustik emisyon 
testi ile ultrasonik incelemeye dayanması gerekir. Akustik emisyon testi prosedürleri için ISO 
16148:2006’ya rehber olarak başvurulabilir.
 
NOT 3: Hidrolik basınç testinin yerini, dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO 
10461:2005+A1:2006 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin ISO 6406:2005’e uygun şekilde 
yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir.
 
NOT 4: Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ambalajlama talimatı P200, 4.1.4.1 ındaki 
kimyasallar için bknz. P206, 4.1.4.1.
 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374, çözücüsüz asetilenin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar yalnızca 6.2.1.6.1 (a), (c) ve (e)’de belirtilen şekilde incelenecektir. Gözenekli malzemenin durumu da (örn. çatlaklar, üst boşluk, gevşeme, sıkışma) incelenecektir.

Kapalı kiriyojenik kaplar için basınç tahliye vanaları periyodik muayenelere ve testlere tabidir.

Üreticilerin uyması gereken zorunluluklar

İmalatçı, teknik olarak gerekli yetkinliğe sahip olmalı ve basınçlı kapların gereken şekilde 
üretimi
için istenen diğer uygun kaynaklara sahip olmalıdır; bu özellikle de kalifiye personel için 
geçerlidir:
(a)        Tüm üretim sürecinin denetlenmesi için;
 
(b)        Malzemelerin birleştirilmesi için;
 
(c)       İlgili testlerin yürütülmesi için.
 

Bir üretici yeterlilik testi, onay ülkesinin yetkili makamu tarafından onaylanan bir muayene makamu tarafından her koşul altında yürütülecektir.

Muayene makamları için zorunluluklar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018