Karayolunda Tehlikeli Madde

İlk muayene ve test

 
Kapalı  kriyojenik  kaplar  ve  metal  hidrit  saklama  sistemleri  dışındaki  yeni  basınçlı  
kaplar, üretim
sırasında ve sonrasında, aşağıdakiler de dahil olmak üzere ilgili tasarım standartlarına uygun 
şekilde test ve muayeneye tabi tutulacaktır:
 
Yeterli bir basınçlı kap örneğine ilişkin olarak:
(a)         Üretim malzemesinin mekanik özellikleri üzerinde test;
 
(b)         Asgari duvar kalınlığının onaylanması;
 
(c)        Her bir üretim serisi için materyalin homojenliğinin doğrulanması;
 
(d)        Basınçlı kapların iç ve dış koşullarının muayene edilmesi;
 
(e)         Boyun dişlerinin muayenesi;
 
(f)  Tasarım standardının uygunluğunun doğrulanması; Tüm basınçlı kaplar için:
(g) Hidrolik basınç testi. Basınçlı kaplar, tasarım  özelliklerinde  izin  verilenden  fazla  
genleşme göstermeksizin test basıncına dayanabilir özellikte olacaktır;
 
NOT: Yetkili makamun onayı üzerine, hiçbir  tehlike  teşkil  etmemek  kaydıyla  hidrolik basınç  
testinin yerini gaz kullanılan bir test alabilir.
 
(h) İmalat kusurlarının muayenesi ve  değerlendirmesi  ile  bunların  onarılması  veya basınçlı  
kapların hizmetten muaf kılınması. Kaynaklı basınçlı kaplar için, kaynakların kalitesine özel 
ihtimam gösterilmelidir;
 
(i)        Basınçlı kapların üzerindeki işaretlerin muayene edilmesi;
 
(j) Ayrıca, UN No. 1001 çözünmüş asetilen ve  UN  No.  3374  çözücüsüz  asetilen taşıması  
amaçlanan basınçlı kaplar, gözenekli malzemenin ve çözücü miktarının kurulumunun ve durumunun uygun 
şekilde sağlanması amacıyla muayene edilecektir.
 

 
Kapalı  kriyojenik  kapların  yeterli  miktardaki  numunesi  üzerinde,  6.2.1.5.1  (a),  (b),  (d)  
ve (f)’de
belirtilen  muayeneler  ve  testler  yürütülmelidir.  Ayrıca,  kaynaklar  radyografik, ultrasonik 
veya diğer uygun bir tahribatsız test yöntemi uygulanarak, ilgili tasarım ve üretim standardına 
uygun bir kapalı kriyojenik kap numunesi üzerinde muayene edilecektir. Bu kaynak muayenesi ceket 
için geçerli değildir.
 
Ayrıca, tüm kapalı kriyojenik kaplar 6.2.1.5.1 (g), (h) ve (i)’de belirtilen ilk muayeneler ile 
testlere tabi tutulacak;  bunlara ek olarak bir sızdırmazlık testinden  ve  montaj  sonrası  hizmet 
    teçhizatının
uygun çalışıp çalışmadığına ilişkin bir testten geçecektir.
 

 
Metal  hidrit   saklama  sistemleri   için,  6.2.1.5.1   (a),  (b),  (c),  (d),  (e),  (f),  (g),   
(h)   ve       (i)’de
belirtilen muayeneler ile testlerin, metal hidrit saklama sisteminde kullanılan kapların yeterli 
miktardaki numuneleri üzerinde yürütüldüğü onaylanacaktır. Ayrıca, metal hidrit saklama 
sistemlerinin yeterli miktardaki numuneleri üzerinde 6.2.1.5.1 (c) ve (f)’de ilgili  durumlarda
6.2.1.5.1  (e)’de  belirtilen  muayeneler  ile  testler   yürütülecek   ve   metal   hidrit   
saklama sisteminin dış koşulları üzerinde muayene yapılacaktır.
 
Ayrıca, tüm metal hidrit saklama sistemleri 6.2.1.5.1 (h) ve (i)’de belirtilen ilk muayeneler ile 
testlere tabi tutulacak;  bunlara ek olarak bir sızdırmazlık testinden  ve  montaj  sonrası  hizmet 
    teçhizatının
uygun çalışıp çalışmadığına ilişkin bir testten geçecektir.
 

Periyodik muayene ve test

Kriyojenik    kaplar    haricindeki    yeniden    doldurulabilir    basınçlı    kaplar,    yetkili  
    makamun
yetkilendirdiği bir mercii tarafından aşağıdakiler de dahil olmak üzere periyodik muayenelere ve 
testlere tabi tutulacaktır:
 
(a) Basınçlı kabın dış koşullarının kontrol edilmesi ve teçhizatlar ile  dış  işaretlemelerin  
doğrulanması;
 
(b) Basınçlı kabın iç koşullarının kontrolü (örn.  iç  muayene,  asgari  cidar  kalınlığının 
doğrulanması);
 
(c)         Aksamlar sökülmüşse veya korozyon bulguları varsa dişlerin kontrolü;
 
(d)        Hidrolik basınç testi, gerekirse uygun testlerle malzeme özelliklerinin doğrulanması;
 
(e) Hizmet teçhizatının, diğer aksesuarların ve hizmete yeniden alınacaklarsa basınç tahliye  
cihazlarının kontrolü.
 
NOT 1: Yetkili makamun onayı üzerine, hiçbir tehlike teşkil  etmemek  kaydıyla  hidrolik  basınç  
testinin yerini gaz kullanılan bir test alabilir.
 
NOT 2: Yetkili makamun onayı üzerine, silindirler veya tüpler üzerindeki hidrolik basınç testlerin 
yerini eşdeğer başka bir yöntem alabilir. Bu yöntemin, akustik emisyon testine veya akustik emisyon 
testi ile ultrasonik incelemeye dayanması gerekir. Akustik emisyon testi prosedürleri için ISO 
16148:2006’ya rehber olarak başvurulabilir.
 
NOT 3: Hidrolik basınç testinin yerini, dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirlerine ilişkin ISO 
10461:2005+A1:2006 ile dikişsiz çelik gaz silindirlerine ilişkin ISO 6406:2005’e uygun şekilde 
yürütülen ultrasonik bir inceleme alabilir.
 
NOT 4: Periyodik muayene ve test sıklıkları için bkz. ambalajlama talimatı P200, 4.1.4.1 ındaki 
kimyasallar için bknz. P206, 4.1.4.1.
 

UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374, çözücüsüz asetilenin taşınmasına yönelik basınçlı kaplar yalnızca 6.2.1.6.1 (a), (c) ve (e)’de belirtilen şekilde incelenecektir. Gözenekli malzemenin durumu da (örn. çatlaklar, üst boşluk, gevşeme, sıkışma) incelenecektir.

Kapalı kiriyojenik kaplar için basınç tahliye vanaları periyodik muayenelere ve testlere tabidir.

Üreticilerin uyması gereken zorunluluklar

İmalatçı, teknik olarak gerekli yetkinliğe sahip olmalı ve basınçlı kapların gereken şekilde 
üretimi
için istenen diğer uygun kaynaklara sahip olmalıdır; bu özellikle de kalifiye personel için 
geçerlidir:
(a)        Tüm üretim sürecinin denetlenmesi için;
 
(b)        Malzemelerin birleştirilmesi için;
 
(c)       İlgili testlerin yürütülmesi için.
 

Bir üretici yeterlilik testi, onay ülkesinin yetkili makamu tarafından onaylanan bir muayene makamu tarafından her koşul altında yürütülecektir.

Muayene makamları için zorunluluklar

Muayene makamları, üretim tesislerinden bağımsız olacak ve istenen testleri, muayeneleri ve onayları yürütebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

UN sertifikalı basınçlı kaplara ilişkin zorunluluklar

6.2.1'deki genel zorunluluklara ilave olarak UN sertifikalı basınçlı kaplar ilgili standartlar da dahil olmak üzere bu bölümdeki zorunluluklara uygunluk gösterecektir. 6.2.2.1 ve 6.2.2.3' deki herhangi belli bir standart uyarınca yeni basınçlı kapların veya servis ekipmanlarının üretimine tablonun sağ sütununda gösterilen tarihten sonra izin verilmez.

NOT: Üretim tarihinde geçerli olan standartlara göre üretilen UN basınç kalıpları ve servis ekipmanları, ADR nin periyodik muayyene hükümlerine tabi olacak şekilde kullanılmaya devam edilebilir.

Tasarım, üretim ve ilk muayene ile test

6.2.2.1.1 UN sertifikalı silindirlerin tasarımı, üretimi ve ilk muayenesi ile test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir; uygunluk değerlendirme sistemi ve onayla ilgili muayene zorunlulukları ise 6.2.2.5’e uygun şekilde yürütülecektir:
 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 9809-1:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

NOT: Bu standardın 7.3 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir.

 

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-1:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1: Gerilme direnci 1 100 Mpa’dan düşük suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-2:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

31 Aralık 2018’e

kadar

ISO 9809-2:2010

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 2: Gerilme direnci 1 100 MPa’ya eşit veya bundan yüksek suverilmiş ve sertleştirilmiş çelik silindirler

Yeni bildirime kadar

ISO 9809-3:2000

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri – Tasarım, üretim ve test – Kısım 3: Normalleştirilmiş çelik silindirler

 

31 Aralık 2018’e kadar

 

 

 

ISO 7866:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Bu standardın 7.2 numaralı başlığı altında F faktörüne ilişkin not, UN sertifikalı silindirler için geçerli değildir. Alüminyum alaşımı 6351A - T6 veya eşdeğerine izin verilmez.

 

31 Aralık 2020’ye kadar

ISO 7866:2012

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir dikişsiz çelik gaz silindirleri

– Tasarım, üretim ve test – Kısım 1:

NOT: Alüminyum alaşımı 6351A veya eş değerine izin verilmez.

 

Yeni bildirime kadar

ISO 4706:2008

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – Test basıncı 60 bar veya daha düşük olan

Yeni bildirime kadar

ISO 18172-1:2007

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir kaynaklı paslanmaz çelik silindirler – Kısım 1: Test basıncı 6 MPa ve altında olan

Yeni bildirime kadar

ISO 20703:2006

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulabilir alüminyum alaşım silindirler – Tasarım, üretim ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 11118:1999

Gaz silindirleri – Yeniden doldurulamayan metalik gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri

Yeni bildirime kadar

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11119-1:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 1: Çember sarımlı kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-2:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve test yöntemleri – Kısım 2: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşan metal astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

Yeni bildirime kadar

ISO 11119-3:2002

Kompozit üretimden mamul gaz silindirleri – Teknik özellikler ve

test yöntemleri – Kısım 3: Tamamen sarımlı, fiber takviyeli, yük paylaşmayan metalik veya metal olmayan astarlara sahip kompozit gaz silindirleri

 

Yeni bildirime kadar

NOT 1: Yukarıda atıfta bulunulan standartlarda kompozit silindirler sınırsız hizmet ömrüne uygun şekilde tasarlanacaktır.

NOT 2: Hizmetlerinin ilk 15 yılının ardından, bu standartlar kapsamında imal edilmiş olan kompozit silindirlerin hizmet ömrü, silindirlerin ilk onayından sorumlu olan yetkili makam tarafından uzatılabilir; yetkili makam kararını üreticinin, silindir sahibinin veya kullanıcının temin ettiği test bilgilerini esas alarak verecektir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018