Karayolunda Tehlikeli Madde

Hizmet teçhizatı

Aşağıdaki standartlar kapaklar ve korunma mekanizmaları için geçerlidir:

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 11117:1998

Gaz silindirleri – Vana koruma kapakları ve valf muhafazaları sınai ve tıbbi gaz silindirleri için – Tasarım, üretim ve testler

31 Aralık

2014 e kadar

ISO 11117:2008

+Değişiklik 1:2009

Gaz silindirleri – Vana koruma kapakları ve valf muhafazaları – Tasarım, üretim ve testler

Yeni bildirime kadar

ISO 10297:1999

Gas silindirleri– tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları – özellikler ve tip testi

31Aralık 2008 e kadar

ISO 10297:2006

Gas silindirleri– tekrar doldurulabilir gaz silindir vanaları – özellikler ve tip testi

NOT: Bu ISO standartın EN versiyonu da gereksinimleri karşılar ve kullanılabilir.

Yeni bildirime kadar

ISO 13340:2001

Sevkedilebilen gazsilindirleri – doldurulamayan silindirler için silindir vanaları – özellikler ve prototip testi

Yeni bildirime kadar

 

UN metal hidrit saklama sistemleri için, aşağıdaki standartta belirtilen zorunluluklar kapaklara ve koruma sistemlerine ilişkindir:

 

Referans

Başlık

Üretim İzni

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

Periyodik muayene ve test

UN sertifikalı silindirler ile UN sertifikalı metal hidrit saklama sistemlerinin periyodik muayenesi ve test edilmesi için aşağıdaki standartlar geçerlidir:

 

Referans

Başlık

İzin

ISO 6406:2005

Dikişsiz çelik silindirlerin periyodik muayenesi ve test edilmesi

Yeni bildirime kadar

ISO 10460:2005

Gaz silindirleri – Kaynaklı Karbon-çelik silindirleri - Teknik özellikler ve tip testi

Not: Bu standardın 12.1 bendinde belirtilen kaynakların onarımına izin verilmeyecektir. 12.2 bendinde belirtilen onarımlar için, 6.2.2.6

ya göre periyodik muayeneleri ve test makamunu onaylayan, yetkili otoritenin onayına gerek vardır.

 

Yeni bildirime kadar

ISO 10461:2005 A1:2006

Dikişsiz alüminyum alaşımlı gaz silindirleri – Periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 10462:2005

Gaz silindirleri – Çözünmüş asetilen için taşınabilir silindirler – Periyodik muayene ve bakım

Yeni bildirime kadar

 

ISO 11513:2011

Gaz silindirleri – alt atmosferik gaz ambalaj için malzeme içeren (aseliten hariç) doldurulabilir kaynaklı çelik silindirler – tasarım, üretim, test, kullanım ve periyodik muayyene

 

Yeni bildirime kadar

ISO 11623:2002

Taşınabilir gaz silindirleri – Kompozit gaz silindirlerinde periyodik muayene ve test

Yeni bildirime kadar

ISO 16111:2008

Taşınabilir gaz saklama cihazları – Geri dönüştürülebilir metal hidrite emdirilmiş hidrojen

Yeni bildirime kadar

 

Uygunluk değerlendirme sistemi ve basınçlı kap üretiminin onaylanması

Tanımlar

Bu alt bölümün amaçları bakımından: Uygunluk değerlendirme sistemi, yetkili makamun, basınçlı kap tasarım tipi onayı, üretici kalite sistemi onayı ve muayene makamları onayından oluşmak üzere, bir üreticiyi onaylaması için kullandığı sistemi ifade eder; Tasarım tipi, belirli bir basınçlı kap standardı tarafından öngörülen basınçlı kap tasarımını ifade eder; Doğrulama, belirtilen zorunlulukların karşılandığının inceleme veya objektif bir kanıtın sunulması yoluyla teyit edilmesini ifade eder.

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Basınçlı kabı onaylayan yetkili makam, basınçlı kapların ADR zorunluluklarına uygunluğunu temin etmek amacıyla uygunluk değerlendirme sistemini onaylamalıdır. Basınçlı kabı onaylayan yetkili makamun üretici ülkedeki yetkili makam olmaması durumunda onay ülkesinin ve üretim ülkesinin işaretleri basınçlı kap işaretinde gösterilmelidir (bkz. 6.2.2.7 ve 6.2.2.8). Onay ülkesinin yetkili makamu talep üzerine, kullanım ülkesindeki eşdeğer makama, bu uygunluk değerlendirme sistemine uygunluğu gösteren bir kanıt ibraz edecektir.

Yetkili makam, bu uygunluk değerlendirme sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanmış muayene makamlarıyla tanımlama işaretlerinin ve onaylanan üreticilerle mevcut tanımlama işaretlerinin bir listesinin ibraz edilmesini sağlamalıdır.

Muayene Makamu

 
Muayene  makamu  basınçlı  kapların  muayenesi  için  yetkili  makam  tarafından  onaylanmalıdır   
ve
aşağıda belirtilen hususları yerine getirmelidir:
 
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete,  eğitime, 
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, organizasyonel bir yapıdaki personele sahip olmalıdır;
 
(b)        Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
 
(c) Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve  bunu  engelleyecek  herhangi  bir  etkiden  bağımsız  
olmalıdır;
 
(d)        Üreticinin ve diğer makamların ticari ve mülki faaliyetlerinin gizliliğini garanti 
etmelidir;
 
 
(e)        Muayene makamunun asıl işlevleriyle ilgili diğer işlevlerin sınırını iyi ayırt 
etmelidir;
 
(f)         Belgelendirilmiş bir kalite sistemi çerçevesinde çalışmalıdır;
 
(g) İlgili basınçlı kap standardında ve ADR'de belirtilen test ve muayenelerin gerçekleştirilmesini 
sağlamalıdır ve
 
(h)        6.2.5.6.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemini temin etmelidir.
 
 

Muayene makamu, ilgili basınçlı kap standardına uygunluğun doğrulanması amacıyla tasarım tipi onayını, basınçlı kap üretim testi ile muayenesini ve sertifikasyonunu gerçekleştirmelidir (bkz. 6.2.2.5.4 ve 6.2.2.5.5).

İmalatçı

İmalatçı şunları karşılayacaktır:
(a)        6.2.5.6.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
 
(b)        6.2.5.6.4'e uygun tasarım tipi onaylarına başvuracaktır;
 
(c) Onay ülkesindeki yetkili makamun tanıdığı onaylı muayene  makamlarının  listesinden  bir 
muayene makamu seçmelidir ve
 
(d)         6.2.5.6.6 uyarınca kayıtları saklamalıdır.
 

Test laboratuarı

 
Test laboratuarı aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır:
(a) Organizasyonel yapı içerisinde  çalışan,  sayı  bakımından  yeterli,  gerekli  yetkinliğe  ve  
becerilere sahip personel ve
 
(b) Muayene makamunun ön gördüğü şekilde, üretim standardının gerektirdiği testleri 
gerçekleştirilmesi için uygun ve yeterli sayıda tesis ve teçhizat.
 

İmalatçının kalite sistemi

 
Kalite  sistemi  üreticinin  benimsediği  tüm  unsurları,  gereksinimleri  ve  hükümleri  
içermelidir.  Bu
sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak 
belgelendirilmelidir.
 
Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır:
 
(a)        Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları;
 
(b) Basınçlı kapların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve  tasarım  doğrulama 
teknikleri, süreçler kapların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler;
 
(c) Basınçlı kapla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem 
talimatları;
 
(d)        Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları;
 
(e) 6.2.2.5.3.2 uyarınca denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere 
yönetim incelemeleri;
 
(f)         Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç;
 
(g)         Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
 
 
(h)         Uygun olmayan basınçlı kapların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin   
kontrol
yöntemleri ve
 
(i)         İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.
 
 

Kalite sistemi denetimi

Kalite sistemi, yetkili makamun talebi üzerine öncelikle 6.2.2.5.3.1'deki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmelidir. Üretici, denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir. Periyodik denetimler yetkili makamun talebi üzerine, üreticinin kalite sistemini idame ettiğini ve uyguladığını temin etmek üzere gerçekleştirilmelidir. Periyodik denetim raporları üreticiye sunulmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018