Karayolunda Tehlikeli Madde

İmalatçının kalite sistemi

 
Kalite  sistemi  üreticinin  benimsediği  tüm  unsurları,  gereksinimleri  ve  hükümleri  
içermelidir.  Bu
sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli ve düzenli olarak 
belgelendirilmelidir.
 
Özellikle aşağıda belirtilen hususların yeterli açıklamaları yer almalıdır:
 
(a)        Organizasyonel yapı, personelin tasarım ve ürün kalitesi bakımından sorumlulukları;
 
(b) Basınçlı kapların tasarımı esnasında kullanılacak tasarım kontrolü ve  tasarım  doğrulama 
teknikleri, süreçler kapların tasarımı sırasında izlenecek prosedürler;
 
(c) Basınçlı kapla ilgili olarak başvurulacak üretim, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem 
talimatları;
 
(d)        Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri gibi kalite kayıtları;
 
(e) 6.2.2.5.3.2 uyarınca denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli çalışmasını sağlamak üzere 
yönetim incelemeleri;
 
(f)         Müşteri gereksinimlerinin nasıl karşılandığını açıklayan süreç;
 
(g)         Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
 
 
(h)         Uygun olmayan basınçlı kapların, satın alınan aksamların, ara ve nihai malzemelerin   
kontrol
yöntemleri ve
 
(i)         İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.
 
 

Kalite sistemi denetimi

Kalite sistemi, yetkili makamun talebi üzerine öncelikle 6.2.2.5.3.1'deki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilmelidir. Üretici, denetim sonuçları hakkında bilgilendirilmelidir. Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir. Periyodik denetimler yetkili makamun talebi üzerine, üreticinin kalite sistemini idame ettiğini ve uyguladığını temin etmek üzere gerçekleştirilmelidir. Periyodik denetim raporları üreticiye sunulmalıdır.

Kalite sisteminin idame edilmesi

Üretici, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili sürdürülmesini sağlamalıdır.
Üretici kalite sistemini onaylayan yetkili makamu planlanan her türlü değişiklik hakkında 
bilgilendirmelidir.     Değiştirilecek     kalite     sisteminin     6.2.2.5.3.1'deki     hükümleri 
    karşılayıp
karşılamadığının belirlenmesi amacıyla önerilen değişiklikler değerlendirilmelidir.
 

Onay süreci

İlk tasarım tipi onayı

İlk tasarım tipi onayı, üreticinin kalite sisteminin onayı ile üretilecek olan basınçlı kabın tasarımının onayını içermelidir. İlk tasarım tipi onayı başvurusu 6.2.2.5.4.2 ila 6.2.2.5.4.6 ve 6.2.2.5.4.9'daki gereksinimleri karşılamalıdır.

Basınçlı kap standardına ve ADR’ye uygun basınçlı kaplar üretmeyi planlayan bir üretici, 6.2.2.5.4.9’da belirtilen prosedüre göre en az bir basınçlı kap tasarım tipi için onay ülkesinin yetkili makamu tarafından düzenlenen bir tasarım tipi onayı sertifikasına başvurmalı, bunu almalı ve saklamalıdır. Bu sertifika talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamuna ibraz edilmelidir.

 
Başvuru, her üretim tesisi için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Üreticinin adı ve kayıtlı adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci tarafından yapıldıysa 
yetkili temsilcinin adı ve adresi;
 
(b)         Üretim tesisinin adresi (yukarıdakinden farklıysa);
 
(c)         Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
 
(d)         Basınçlı kabın gösterimi ve ilgili basınçlı kap standardı;
 
(e)  Diğer  bir  yetkili  makam tarafından  benzer  bir  başvurunun reddi  veya  onayına  ilişkin 
ayrıntılar;
 
(f)          Tasarım tipi onayı için muayene makamunun tanımlaması;
 
(g)         6.2.2.5.3.1’de belirtilen üretim tesisi dokümanları ve
 
(h) Basınçlı kapların ilgili basınçlı kap tasarım  standardı  hükümleri  ile  uygunluğunun  
onaylanmasını sağlamak amacıyla tasarım tipi onayı için gereken teknik dokümanlar. Teknik 
dokümanlar tasarım ve üretim metodunu kapsamalı ve değerlendirme için ilgili olacak aşağıdaki 
hususları içermelidir:
(i)         Basınçlı  kap  tasarım  standardı,  varsa  aksamları  ve  alt  montaj  gruplarını 
gösteren
tasarım ve üretim çizimleri;
 
(ii) Çizimlerin anlaşılması için gerekli olan tanımlar ve açıklamalar ile basınçlı kapların 
amaçlanan kullanımı;
 
(iii)       Üretim sürecini tam olarak tanımlamakta gerekli olan standartların listesi;
 
(iv)        Tasarım hesapları ve malzeme özellikleri ve
 
(v) 6.2.2.5.4.9’a uygun olarak gerçekleştirilen incelemelerin ve testlerin  sonuçlarını açıklayan 
tasarım tipi onayı test raporları.
 
 

6.2.2.5.3.2 kapsamındaki ilk denetim, yetkili makamun talebi üzerine gerçekleştirilmelidir.

İmalatçının başvurusunun reddedilmesi durumunda, yetkili makam ret kararına ilişkin nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.

Onayı takiben, ilk onay ile ilgili 6.2.2.5.4.3 kapsamında sunulan bilgilerde yapılan değişiklikler yetkili makama iletilmelidir.

Müteakip tasarım tipi onayları

İmalatçının, ilk tasarım tipi onayına sahip olması kaydıyla, müteakip tasarım tipi onayına yönelik bir başvuru, 6.2.2.5.4.8 ve 6.2.2.5.4.9 zorunluluklarını karşılamalıdır. Bu durumda 6.2.2.5.3 uyarınca üreticinin kalite sistemi, ilk tasarım tipi onayı sırasında onaylanmış olmalı ve yeni tasarım için geçerliliğini korumalıdır.

 
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
(a) Üreticinin adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci  tarafından  yapıldıysa  yetkili  
temsilcinin adı ve adresi;
 
(b) Diğer bir yetkili makam  tarafından  benzer  bir  başvurunun  reddi  veya  onayına  ilişkin  
ayrıntılar;
 
(c)        İlk tasarım tipi onayının alındığını gösteren kanıt ve
 
(d)       6.2.5.6.4.3 (h)’de açıklanan teknik dokümantasyon.
 

Tasarım tipi onayı prosedürü

 
Muayene makamu:
(a)       Şunları doğrulamak amacıyla teknik dokümantasyonu inceleyecektir:
 
(i)         Tasarımın ilgili standart hükümlerine uygunluk gösterip göstermediği ve
 
(ii)  Prototip  serisinin  teknik  dokümanlara  uygun  olarak   üretilip   üretilmediği   ve 
tasarımı yansıtıp yansıtmadığı;
 
(b)      Üretim muayenelerinin 6.2.2.5.5'e uygun olarak gerçekleştirildiğini doğrulayacaktır;
 
(c)  Basınçlı  kabı  prototip  üretim serisinden  seçecek  ve  bu  basınçlı  kapların tasarım  tipi 
onayı için gerekli olan testleri denetleyecektir;
 
(d)     Aşağıda belirtilen hususların kesinliğe  kavuşturulması için basınçlı kap standardında   
belirtilen
incelemeleri ve testleri gerçekleştirecek veya gerçekleştirmiş olacaktır:
 
(i)          Standardın uygulanıp uygulanmadığı ve karşılanıp karşılanmadığı ve
 
(ii)   Üretici   tarafından   benimsenmiş   olan   prosedürlerin   standart   hükümlerini   
karşılayıp karşılamadığı ve
 
(e)  Farklı tipteki onay incelemelerinin ve testlerin doğru ve eksiksiz şekilde 
gerçekleştirilmesini   temin edecektir.
 
Prototip testi başarılı sonuçlarla tamamlandıktan ve 6.2.2.5.4'teki ilgili tüm hükümler 
karşılandıktan sonra, tasarım tipi onay sertifikası düzenlenecek olup, bu sertifika üreticinin 
adını ve adresini, incelemenin sonuçlarını ve nihai sonuçlar ile tasarım tipinin tanımlanması için 
gerekli tüm bilgileri içerecektir.
 
Üreticinin  tasarım  tipi  başvurusunun  reddedilmesi  durumunda,  yetkili  makam  ret  kararına  
ilişkin
nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.
 

 

Onaylanan tasarım tipinde değişiklikler
İmalatçı aşağıdaki eylemlerden birini yürütecektir:
 
(a)      Onayı düzenleyen yetkili makamu, onaylanan tasarım tipinde yapılan değişiklikler 
konusunda, bu değişikliklerin basınçlı kap standardında belirtilen yeni bir tasarımı teşkil 
etmediğine ilişkin olarak bilgilendirecektir;
 
(b)  Söz konusu değişikliklerin ilgili  basınçlı  kap  standardı kapsamında  yeni  bir  tasarımı 
işaret  ettiği durumlarda müteakip tasarım tipi onayı talep edecektir. Bu ilave onay, özgün tasarım 
 tipi onay sertifikasına tadil şeklinde verilmelidir.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018