Karayolunda Tehlikeli Madde

Onay süreci

İlk tasarım tipi onayı

İlk tasarım tipi onayı, üreticinin kalite sisteminin onayı ile üretilecek olan basınçlı kabın tasarımının onayını içermelidir. İlk tasarım tipi onayı başvurusu 6.2.2.5.4.2 ila 6.2.2.5.4.6 ve 6.2.2.5.4.9'daki gereksinimleri karşılamalıdır.

Basınçlı kap standardına ve ADR’ye uygun basınçlı kaplar üretmeyi planlayan bir üretici, 6.2.2.5.4.9’da belirtilen prosedüre göre en az bir basınçlı kap tasarım tipi için onay ülkesinin yetkili makamu tarafından düzenlenen bir tasarım tipi onayı sertifikasına başvurmalı, bunu almalı ve saklamalıdır. Bu sertifika talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamuna ibraz edilmelidir.

 
Başvuru, her üretim tesisi için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Üreticinin adı ve kayıtlı adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci tarafından yapıldıysa 
yetkili temsilcinin adı ve adresi;
 
(b)         Üretim tesisinin adresi (yukarıdakinden farklıysa);
 
(c)         Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
 
(d)         Basınçlı kabın gösterimi ve ilgili basınçlı kap standardı;
 
(e)  Diğer  bir  yetkili  makam tarafından  benzer  bir  başvurunun reddi  veya  onayına  ilişkin 
ayrıntılar;
 
(f)          Tasarım tipi onayı için muayene makamunun tanımlaması;
 
(g)         6.2.2.5.3.1’de belirtilen üretim tesisi dokümanları ve
 
(h) Basınçlı kapların ilgili basınçlı kap tasarım  standardı  hükümleri  ile  uygunluğunun  
onaylanmasını sağlamak amacıyla tasarım tipi onayı için gereken teknik dokümanlar. Teknik 
dokümanlar tasarım ve üretim metodunu kapsamalı ve değerlendirme için ilgili olacak aşağıdaki 
hususları içermelidir:
(i)         Basınçlı  kap  tasarım  standardı,  varsa  aksamları  ve  alt  montaj  gruplarını 
gösteren
tasarım ve üretim çizimleri;
 
(ii) Çizimlerin anlaşılması için gerekli olan tanımlar ve açıklamalar ile basınçlı kapların 
amaçlanan kullanımı;
 
(iii)       Üretim sürecini tam olarak tanımlamakta gerekli olan standartların listesi;
 
(iv)        Tasarım hesapları ve malzeme özellikleri ve
 
(v) 6.2.2.5.4.9’a uygun olarak gerçekleştirilen incelemelerin ve testlerin  sonuçlarını açıklayan 
tasarım tipi onayı test raporları.
 
 

6.2.2.5.3.2 kapsamındaki ilk denetim, yetkili makamun talebi üzerine gerçekleştirilmelidir.

İmalatçının başvurusunun reddedilmesi durumunda, yetkili makam ret kararına ilişkin nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.

Onayı takiben, ilk onay ile ilgili 6.2.2.5.4.3 kapsamında sunulan bilgilerde yapılan değişiklikler yetkili makama iletilmelidir.

Müteakip tasarım tipi onayları

İmalatçının, ilk tasarım tipi onayına sahip olması kaydıyla, müteakip tasarım tipi onayına yönelik bir başvuru, 6.2.2.5.4.8 ve 6.2.2.5.4.9 zorunluluklarını karşılamalıdır. Bu durumda 6.2.2.5.3 uyarınca üreticinin kalite sistemi, ilk tasarım tipi onayı sırasında onaylanmış olmalı ve yeni tasarım için geçerliliğini korumalıdır.

 
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
(a) Üreticinin adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci  tarafından  yapıldıysa  yetkili  
temsilcinin adı ve adresi;
 
(b) Diğer bir yetkili makam  tarafından  benzer  bir  başvurunun  reddi  veya  onayına  ilişkin  
ayrıntılar;
 
(c)        İlk tasarım tipi onayının alındığını gösteren kanıt ve
 
(d)       6.2.5.6.4.3 (h)’de açıklanan teknik dokümantasyon.
 

Tasarım tipi onayı prosedürü

 
Muayene makamu:
(a)       Şunları doğrulamak amacıyla teknik dokümantasyonu inceleyecektir:
 
(i)         Tasarımın ilgili standart hükümlerine uygunluk gösterip göstermediği ve
 
(ii)  Prototip  serisinin  teknik  dokümanlara  uygun  olarak   üretilip   üretilmediği   ve 
tasarımı yansıtıp yansıtmadığı;
 
(b)      Üretim muayenelerinin 6.2.2.5.5'e uygun olarak gerçekleştirildiğini doğrulayacaktır;
 
(c)  Basınçlı  kabı  prototip  üretim serisinden  seçecek  ve  bu  basınçlı  kapların tasarım  tipi 
onayı için gerekli olan testleri denetleyecektir;
 
(d)     Aşağıda belirtilen hususların kesinliğe  kavuşturulması için basınçlı kap standardında   
belirtilen
incelemeleri ve testleri gerçekleştirecek veya gerçekleştirmiş olacaktır:
 
(i)          Standardın uygulanıp uygulanmadığı ve karşılanıp karşılanmadığı ve
 
(ii)   Üretici   tarafından   benimsenmiş   olan   prosedürlerin   standart   hükümlerini   
karşılayıp karşılamadığı ve
 
(e)  Farklı tipteki onay incelemelerinin ve testlerin doğru ve eksiksiz şekilde 
gerçekleştirilmesini   temin edecektir.
 
Prototip testi başarılı sonuçlarla tamamlandıktan ve 6.2.2.5.4'teki ilgili tüm hükümler 
karşılandıktan sonra, tasarım tipi onay sertifikası düzenlenecek olup, bu sertifika üreticinin 
adını ve adresini, incelemenin sonuçlarını ve nihai sonuçlar ile tasarım tipinin tanımlanması için 
gerekli tüm bilgileri içerecektir.
 
Üreticinin  tasarım  tipi  başvurusunun  reddedilmesi  durumunda,  yetkili  makam  ret  kararına  
ilişkin
nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.
 

 

Onaylanan tasarım tipinde değişiklikler
İmalatçı aşağıdaki eylemlerden birini yürütecektir:
 
(a)      Onayı düzenleyen yetkili makamu, onaylanan tasarım tipinde yapılan değişiklikler 
konusunda, bu değişikliklerin basınçlı kap standardında belirtilen yeni bir tasarımı teşkil 
etmediğine ilişkin olarak bilgilendirecektir;
 
(b)  Söz konusu değişikliklerin ilgili  basınçlı  kap  standardı kapsamında  yeni  bir  tasarımı 
işaret  ettiği durumlarda müteakip tasarım tipi onayı talep edecektir. Bu ilave onay, özgün tasarım 
 tipi onay sertifikasına tadil şeklinde verilmelidir.
 

Talep üzerine, yetkili makam tasarım tipi onayı, onaylardaki değişiklikler ve geri çekilen onaylar hakkındaki bilgileri diğer yetkili makamlara iletecektir.

Üretim muayenesi ve sertifikasyon

 Genel zorunluluklar

Muayene makamu veya yetkilisi, her bir basınçlı kabın muayenesini ve serfikasyonunu 
gerçekleştirmelidir. Üretim sırasında muayene ve test için üretici tarafından seçilen muayene 
makamu, tasarım tipi onayına ilişkin testte yararlanılan muayene makamundan farklı olabilir.
 
Muayene makamunun talebi üzerine, üreticinin üretim işlemlerinden bağımsız olarak eğitimli ve 
yetkin denetçilere sahip olduğu kanıtlanabilirse, muayene bu denetçiler tarafından 
gerçekleştirilebilir. Bu durumda üretici, denetçilerin eğitim kayıtlarını saklamalıdır.
 
Muayene makamu, üreticinin söz konusu basınçlı kaplar üzerinde yürüttüğü muayenelerin ve testlerin 
standarda ve ADR  zorunluluklarına  eksiksiz  olarak  uyum  gösterdiğini doğrulamalıdır. Bu muayene 
ve testlerle bağlantılı olarak uygunsuzluk tespit edilirse, muayenenin üreticinin denetçileri 
tarafından yürütülmesi için verilen izin geri çekilebilir.
 
Üretici, muayene makamunun onayından sonra, sertifikalandırılan tasarım tipine uygunluk beyanı 
yapmalıdır. Basınçlı kap sertifikasyon işaretine yönelik başvuru, basınçlı kabın ilgili basınçlı 
kap standartlarına, bu uygunluk değerlendirme sisteminin gereksinimlerine ve ADR’ye uygunluk 
gösterdiğine ilişkin bir beyan olarak düşünülecektir. Muayene makamu, basınçlı kap sertifika 
işareti ile muayene makamunun tescilli işaretini her bir onaylı basınçlı kaba iliştirecek veya 
üreticiyi bunu yapması için görevlendirecektir.
 
Muayene makamu ve üretici tarafından imzalanan uygunluk sertifikası basınçlı kaplar   doldurulmadan
önce düzenlenmelidir.
 

Kayıtlar

Tasarım tipi onayı ve uygunluk sertifikası kayıtları en az 20 sene boyunca üretici ve muayene makamu
tarafından saklanmalıdır.

Basınçlı kaplar üzerinde periyodik muayenesi ve test için onay sistemi

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018