Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel zorunluluklar

Yetkili makam

Yetkili makam, basınçlı kaplar üzerindeki periyodik muayene ile testlerin ADR
zorunluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla bir onay sistemi kuracaktır. Basınçlı kaplar
üzerinde periyodik muayene ve test yürüten bir makamu onaylayan yetkili makamun, basınçlı kabın
üretimini onaylayan ülkenin yetkili makamu olmaması halinde, periyodik muayene ile testi onaylayan
ülkenin işaretleri de basınçlı kap işaretinde yer alacaktır (bkz.
6.2.2.7).
Periyodik muayene ve testi onaylayan ülkenin yetkili makamu, talep üzerine bu kapların kullanıldığı
ülkedeki eşdeğer makama bu onay sistemine uygunluğu gösteren kanıtları ve periyodik muayene ve
test kayıtlarını ibraz edecektir.
Onay ülkesinin yetkili makamu, onay sistemine uygunsuzluğu gösterir kanıtların ibrazı üzerine
6.2.2.6.4.1’de anılan onay sertifikasını feshedebilir.

Yetkili makam, bu onay sistemindeki görevlerini tamamen veya kısmen devredebilir.

Yetkili makam, onaylanan periyodik muayene ve test makamlarının güncel bir listesinin ve
bunların tanımlama işaretlerinin bulunduğunu temin edecektir.

Periyodik muayene ve test makamu

 
Periyodik    muayene    ve    test    makamu,    yetkili    makam   tarafından    onaylanacak   ve  
 şunları
karşılayacaktır:
 
(a) Teknik görevlerini tatminkar şekilde gerçekleştirmek amacıyla gerekli kabiliyete, eğitime, 
yetkinliğe ve becerilere sahip olan, organizasyonel bir yapıdaki personele sahip olmalıdır;
 
(b)         Uygun ve yeterli tesislere ve teçhizatlara erişimi olmalıdır;
 
(c)        Tarafsız bir şekilde çalışmalı ve bunu engelleyecek herhangi bir etkiden bağımsız 
olmalıdır;
 
(d)        Ticari gizliliği sağlamalıdır;
 
(e)        Asıl muayene ve test makamu görevleriyle diğer ilgisiz görevlerin sınırını iyi 
çizebilmelidir;
 
(f)        6.2.2.6.3 uyarınca belgelendirilmiş bir kalite sistemi kapsamında çalışacaktır;
 
(g)        6.2.2.6.4 uyarınca onay başvurusu yapacaktır;
 
(h)       Periyodik muayeneler ile testlerin 6.2.2.6.5’e uygun yürütülmesini sağlayacaktır; ve
 
(i)        6.2.2.6.6'ya uygun olarak etkili ve uygun bir rapor ve kayıt sistemi temin etmelidir.
 

Kalite sistemi ve periyodik muayene ve test makamunun denetlenmesi

Kalite sistemi

Kalite sistemi periyodik muayene ve test makamunun benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve
hükümleri içermelidir. Bu sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli
ve düzenli olarak belgelendirilmelidir.
Kalite sistemi şunları içermelidir:
(a) Organizasyonel yapı ile sorumlulukların açıklaması;
(b) Başvurulacak muayene ve test, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem talimatları;
(c) Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları;
(d) 6.2.2.6.3.2 uyarınca yürütülen denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli
çalışmasını sağlamak üzere yönetim incelemeleri;
(e) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
(f) Uygunsuzluk gösteren basınçlı kapları kontrol yöntemi; ve
(g) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.

Denetim

Periyodik muayene ve test makamu ile makamun kalite sistemi, yetkili makamun kabul edebileceği
ölçüde ADR’nin zorunluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi amacıyla denetlenecektir.
Denetim, ilk onay sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.3). Denetim, bir onayın
değiştirilme sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.6).
Periyodik denetimler, yetkili makamun talebi üzerine, periyodik muayene ve test makamunun ADR
zorunluluklarını karşılamaya devam edip etmediğinin saptanması amacıyla yürütülecektir.
Periyodik muayene ve test makamu, her türlü denetimin sonucu hakkında bilgilendirilecektir.
Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir.

Kalite sisteminin idame edilmesi

Periyodik muayene ve test makamu, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili
sürdürülmesini sağlamalıdır.
Periyodik muayene ve test makamu, kalite sistemini onaylayan yetkili makamu,
6.2.2.6.4.6’daki bir onayın değiştirilmesine yönelik sürece uygun olarak amaçlanan her türlü
değişiklik konusunda bilgilendirecektir.

Periyodik muayene ve test makamları için onay süreci

İlk onay

Basınçlı kaplar üzerinde bir basınçlı kap standardı ile ADR’ye uygun şekilde periyodik
muayene ve test yürütmeyi amaçlayan bir makam, yetkili makam tarafından düzenlenen bir onay
sertifikasına başvurmalı, bunu edinmeli ve saklamalıdır.
Bu yazılı onay, talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamuna ibraz edilmelidir.

Başvuru, her bir periyodik muayene ve test makamu için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Periyodik muayene ve tesr makamunun adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci
tarafından yapıldıysa yetkili temsilcinin adı ve adresi;
(b) Periyodik muayene ve test yürüten her bir tesisin adresi;
(c) Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
(d) Basınçlı kapların gösterimi; periyodik muayene ve test yöntemleri ve kalite sisteminin
karşıladığı ilgili basınçlı kap standartları;
(e) 6.2.2.6.3.1’de açıklanan her tesis, teçhizat ve kalite sistemine ilişkin dokümantasyon;
(f) Periyodik muayene ve test personelinin vasıfları ve eğitim kayıtları; ve
(g) Diğer bir yetkili makam tarafından benzer bir başvurunun reddi veya onayına ilişkin
ayrıntılar.

 

Yetkili makam şunları yapacaktır:
(a) Prosedürlerin, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR zorunluluklarına uygun olduğunu
doğrulamak üzere dokümantasyonu inceleyecektir ve
(b) Muayenelerin ve testlerin, ilgili basınçlı kap standartları ve ADR’nin ön gördüğü şekilde
yürütüldüğünü doğrulamak üzere, 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim yürütecektir.

Denetim tatmin edici sonuçlarla tamamlandıktan ve 6.2.2.6.4’ün tüm ilgili zorunluluklarının
karşılanmasından sonra onay sertifikası düzenlenecektir. Periyodik muayene ve test makamunun adını,
tescilli işaretini, her bir tesisin adresini ve onaylı faaliyetlerinin tanımlanabilmesi için gerekli verileri
(örn. basınçlı kabın varış yeri, periyodik muayene ve test yöntemi ile basınçlı kap standartları).

Periyodik muayene ve test makamunun onayının reddedilmesi durumunda, yetkili makam ret
kararına ilişkin nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.
Periyodik muayene ve test makamu onaylarında değişiklikler
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018