Karayolunda Tehlikeli Madde

Kalite sistemi

Kalite sistemi periyodik muayene ve test makamunun benimsediği tüm unsurları, gereksinimleri ve
hükümleri içermelidir. Bu sistem, yazılı politikalar, prosedürler ve talimatlar şeklinde sistemli
ve düzenli olarak belgelendirilmelidir.
Kalite sistemi şunları içermelidir:
(a) Organizasyonel yapı ile sorumlulukların açıklaması;
(b) Başvurulacak muayene ve test, kalite kontrol, kalite güvence ve süreç işlem talimatları;
(c) Muayene raporları, test verileri ve kalibrasyon verileri ve sertifikalar gibi kalite kayıtları;
(d) 6.2.2.6.3.2 uyarınca yürütülen denetimlerden çıkan kalite sisteminin verimli
çalışmasını sağlamak üzere yönetim incelemeleri;
(e) Belgelerin ve revizyonlarının kontrolüne ilişkin süreç;
(f) Uygunsuzluk gösteren basınçlı kapları kontrol yöntemi; ve
(g) İlgili personel için eğitim programları ve kalifikasyon prosedürleri.

Denetim

Periyodik muayene ve test makamu ile makamun kalite sistemi, yetkili makamun kabul edebileceği
ölçüde ADR’nin zorunluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi amacıyla denetlenecektir.
Denetim, ilk onay sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.3). Denetim, bir onayın
değiştirilme sürecinin bir parçası olarak yürütülecektir (bkz. 6.2.2.6.4.6).
Periyodik denetimler, yetkili makamun talebi üzerine, periyodik muayene ve test makamunun ADR
zorunluluklarını karşılamaya devam edip etmediğinin saptanması amacıyla yürütülecektir.
Periyodik muayene ve test makamu, her türlü denetimin sonucu hakkında bilgilendirilecektir.
Bilgilendirme, denetim sonuçlarını ve istenilen düzeltici eylemleri içermelidir.

Kalite sisteminin idame edilmesi

Periyodik muayene ve test makamu, kalite sistemini idame ederek yeterli ve etkili
sürdürülmesini sağlamalıdır.
Periyodik muayene ve test makamu, kalite sistemini onaylayan yetkili makamu,
6.2.2.6.4.6’daki bir onayın değiştirilmesine yönelik sürece uygun olarak amaçlanan her türlü
değişiklik konusunda bilgilendirecektir.

Periyodik muayene ve test makamları için onay süreci

İlk onay

Basınçlı kaplar üzerinde bir basınçlı kap standardı ile ADR’ye uygun şekilde periyodik
muayene ve test yürütmeyi amaçlayan bir makam, yetkili makam tarafından düzenlenen bir onay
sertifikasına başvurmalı, bunu edinmeli ve saklamalıdır.
Bu yazılı onay, talep üzerine kullanım ülkesinin yetkili makamuna ibraz edilmelidir.

Başvuru, her bir periyodik muayene ve test makamu için yapılmalı ve şunları içermelidir:
(a) Periyodik muayene ve tesr makamunun adı ve adresi ve ayrıca başvuru yetkili temsilci
tarafından yapıldıysa yetkili temsilcinin adı ve adresi;
(b) Periyodik muayene ve test yürüten her bir tesisin adresi;
(c) Kalite sisteminden sorumlu personelin adı ve unvanı;
(d) Basınçlı kapların gösterimi; periyodik muayene ve test yöntemleri ve kalite sisteminin
karşıladığı ilgili basınçlı kap standartları;
(e) 6.2.2.6.3.1’de açıklanan her tesis, teçhizat ve kalite sistemine ilişkin dokümantasyon;
(f) Periyodik muayene ve test personelinin vasıfları ve eğitim kayıtları; ve
(g) Diğer bir yetkili makam tarafından benzer bir başvurunun reddi veya onayına ilişkin
ayrıntılar.

 

Yetkili makam şunları yapacaktır:
(a) Prosedürlerin, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR zorunluluklarına uygun olduğunu
doğrulamak üzere dokümantasyonu inceleyecektir ve
(b) Muayenelerin ve testlerin, ilgili basınçlı kap standartları ve ADR’nin ön gördüğü şekilde
yürütüldüğünü doğrulamak üzere, 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim yürütecektir.

Denetim tatmin edici sonuçlarla tamamlandıktan ve 6.2.2.6.4’ün tüm ilgili zorunluluklarının
karşılanmasından sonra onay sertifikası düzenlenecektir. Periyodik muayene ve test makamunun adını,
tescilli işaretini, her bir tesisin adresini ve onaylı faaliyetlerinin tanımlanabilmesi için gerekli verileri
(örn. basınçlı kabın varış yeri, periyodik muayene ve test yöntemi ile basınçlı kap standartları).

Periyodik muayene ve test makamunun onayının reddedilmesi durumunda, yetkili makam ret
kararına ilişkin nedenlerin detaylı bir yazılı açıklamasını sunmalıdır.
Periyodik muayene ve test makamu onaylarında değişiklikler

Onayın ardından, periyodik muayene ve test makamu, onayı düzenleyen yetkili makamu, ilk onayla
ilgili olarak 6.2.2.6.4.2 kapsamında ibraz edilen bilgilerdeki değişiklikler konusunda
bilgilendirecektir.
Bu değişiklikler, ilgili basınçlı kap standartları ile ADR’nin zorunluluklarının karşılanıp
karşılanmadığının belirlenmesi amacıyla değerlendirilecektir. 6.2.2.6.3.2 uyarınca bir denetim
gerekli olabilir. Yetkili makam bu değişiklikleri yazılı olarak kabul veya reddedecek ve tadil edilmiş
bir onay sertifikası gerektiği şekilde düzenlenecektir.

Talep üzerine, yetkili makam diğer yetkili makamlara ilk onaylar, onaylardaki değişiklikler ve
geri çekilen onaylar hakkındaki bilgileri iletecektir.

Periyodik muayene ve test ile sertifikasyon

Bir basınçlı kap üzerine periyodik muayene ve test işaretinin uygulanması, basınçlı kabın ilgili
basınçlı kap standartlarına ve ADR zorunluluklarına uygunluk gösterdiğine ilişkin bir beyandır.
Periyodik muayene ve test makamu, periyodik muayene ve test işaretini ve tescilli işaretini onaylanan
her bir basınçlı kaba iliştirecektir (bkz. 6.2.2.7.7).
Basınçlı kabın, periyodik muayene ile testi geçtiğini tasdik eden bir kayıt, periyodik muayene ve test
makamu tarafından, basınçlı kap doldurulmadan düzenlenecektir.

Kayıtlar

Periyodik muayene ve test makamu, basınçlı kap üzerinde yürütülen periyodik muayene ve test ve
test tesisinin konumunu içeren kayıtları (geçenler ve kalanlarla birlikte), en az 15 yıllık bir süre
boyunca saklayacaktır.
Basınçlı kabın sahibi, basınçlı kap hizmetten tamamen geri çekilmediği takdirde bir sonraki periyodik
muayene ve teste kadar bir kayıt saklayacaktır.

Yeniden doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kapların işaretlenmesi

NOT: UN s e r t i f i k a l ı me ta l h id r i t depolama s i s t eml e r i için işaretleme zorunlulukları
6.2.2.9’da, UN sertifikalı silindir demetleri için işaretleme zorunlulukları ise 6.2.2.10. da verilmiştir.

Yeniden doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kaplar, sertifikasyon, operasyonel ve üretim
işaretleri ile açıkça ve okunaklı şekilde işaretlenecektir. Bu işaretler basınçlı kap üzerine kalıcı
olarak iliştirilecektir (örneğin, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). İşaretler basınçlı kabın
omuz kısmında, üst ucunda veya boyun kısmında ya da basınçlı kabın kalıcı bir şekilde sabitlenmiş
olan bir bileşeninde (örneğin, kaynaklı bir yaka veya kapalı bir kriyojenik kabun dış kılıfına
kaynaklanmış korozyona dirençli bir levha) yer almalıdır. "UN" (UN) ambalajı işareti hariç, işaretlerin
asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çaplı basınçlı kaplar için 5 mm, 140 mm'den daha küçük çapa
sahip basınçlı kaplar için ise 2,5 mm olmalıdır. "UN" ambalajlama işaretinin asgari boyutu 140 mm
veya daha büyük çapa sahip basınçlı kaplar için 10 mm ve 140 mm'den daha az çapa sahip basınçlı
kaplar için ise 5 mm olmalıdır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018