Karayolunda Tehlikeli Madde

Periyodik muayene ve test ile sertifikasyon

Bir basınçlı kap üzerine periyodik muayene ve test işaretinin uygulanması, basınçlı kabın ilgili
basınçlı kap standartlarına ve ADR zorunluluklarına uygunluk gösterdiğine ilişkin bir beyandır.
Periyodik muayene ve test makamu, periyodik muayene ve test işaretini ve tescilli işaretini onaylanan
her bir basınçlı kaba iliştirecektir (bkz. 6.2.2.7.7).
Basınçlı kabın, periyodik muayene ile testi geçtiğini tasdik eden bir kayıt, periyodik muayene ve test
makamu tarafından, basınçlı kap doldurulmadan düzenlenecektir.

Kayıtlar

Periyodik muayene ve test makamu, basınçlı kap üzerinde yürütülen periyodik muayene ve test ve
test tesisinin konumunu içeren kayıtları (geçenler ve kalanlarla birlikte), en az 15 yıllık bir süre
boyunca saklayacaktır.
Basınçlı kabın sahibi, basınçlı kap hizmetten tamamen geri çekilmediği takdirde bir sonraki periyodik
muayene ve teste kadar bir kayıt saklayacaktır.

Yeniden doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kapların işaretlenmesi

NOT: UN s e r t i f i k a l ı me ta l h id r i t depolama s i s t eml e r i için işaretleme zorunlulukları
6.2.2.9’da, UN sertifikalı silindir demetleri için işaretleme zorunlulukları ise 6.2.2.10. da verilmiştir.

Yeniden doldurulabilir UN sertifikalı basınçlı kaplar, sertifikasyon, operasyonel ve üretim
işaretleri ile açıkça ve okunaklı şekilde işaretlenecektir. Bu işaretler basınçlı kap üzerine kalıcı
olarak iliştirilecektir (örneğin, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). İşaretler basınçlı kabın
omuz kısmında, üst ucunda veya boyun kısmında ya da basınçlı kabın kalıcı bir şekilde sabitlenmiş
olan bir bileşeninde (örneğin, kaynaklı bir yaka veya kapalı bir kriyojenik kabun dış kılıfına
kaynaklanmış korozyona dirençli bir levha) yer almalıdır. "UN" (UN) ambalajı işareti hariç, işaretlerin
asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çaplı basınçlı kaplar için 5 mm, 140 mm'den daha küçük çapa
sahip basınçlı kaplar için ise 2,5 mm olmalıdır. "UN" ambalajlama işaretinin asgari boyutu 140 mm
veya daha büyük çapa sahip basınçlı kaplar için 10 mm ve 140 mm'den daha az çapa sahip basınçlı
kaplar için ise 5 mm olmalıdır.

 
Aşağıda belirtilen sertifikasyon işaretleri uygulanmalıdır:
(a)        Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü                                                  ;
 
 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya 6.7’nin 
2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç için 
kullanılmayacaktır. Bu sembol, yalnızca 6.2.3 ila 6.2.5 zorunluluklarına uyan basınçlı kaplar için 
kullanılmaz (bkz. 6.2.3.9).
 
(b)      Tasarım, üretim ve test için kullanılan teknik standart (örn. ISO 9809-1);
 
(c) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaretler  tarafından  gösterilen 
onay ülkesini tanımlayan karakter(ler)3;
 
NOT: Onay ülkesi, üretim sırasında münferit basınçlı kabı muayene etmiş olan makamu onaylayan ülke 
olarak kabul edilir.
 
(d) İşarete yetki veren  ülkenin  yetkili  makamunda  kayıtlı  muayene  makamunu  tanımlayan bir 
işaret veya mühür;
 
(e)      İlk muayene tarihi; yılı (dört basamaklı) ve ardından kesme işareti ("/") ile ayrılan ay;
 

Aşağıda belirtilen operasyonel işaretler uygulanmalıdır:
(f) "PH" harflerinin ardından gelen test basıncı (bar cinsinden) ve ardından "BAR" harfleri;
(g) Kalıcı şekilde takılı olan entegre parçalar (örneğin, boyun halkası, ayak halkası, vb.) dahil
olmak üzere boş basınçlı kabın kilogram cinsinden kütlesi ve ardından "KG" harfleri. Bu kütle;
valfın, valf kapağının veya valf muhafazasının, herhangi bir kaplamanın veya asetilen için
geçirgen malzemenin kütlesini içermemelidir. Kütle, son basamağa yuvarlanmış üç anlamlı
rakam ile ifade edilmelidir. 1 kg'dan hafif silindirler için kütle son basamağa yuvarlanan iki
anlamlı rakamla ifade edilmelidir. UN No. 1001 çözünmüş asetilen ile UN No. 3374,
çözücüsüz asetilene yönelik basınçlı kaplar durumunda, 1 kg’dan az basınçlı kaplar için en
az bir ondalık sayı, ondalık ayırma virgülünden sonra en az iki rakamla gösterilecektir;
 
2 Bu sembol, diğer taşıma modları onaylanmış için esnek dökme konteynerlerin Bölüm 6.8 deki gerekliliklere ve
UN Model Yönetmeliklerine uyumluluk gösterdiğini belgeler.
3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları
ayırt etme işareti.
 
(h)          Basınçlı kabın garanti edilen asgari duvar kalınlığı milimetre cinsinden belirtilir ve 
ardından
"MM" harfleri gelir. 1 litre veya daha düşük su kapasitesine sahip basınçlı kaplar veya kompozit 
silindirler ya da kapalı kriyojenik kaplar için bu işaret gerekli değildir;
 
(i) Basınçlı kapların sıkıştırılmış gazlar, UN No. 1001 çözünmüş asetilen  ve  UN  No. 3374  
çözücüsüz asetilen taşıması amaçlanıyorsa çalışma basıncı bar cinsinden ifade edilir ve "PW" 
harfleri önde bulunur. Kapalı kriyojenik kaplar durumunda ise, izin verilebilir azami çalışma 
basıncı, “MİÇB” harflerinin arkasından gelir;
 
(j) Sıvılaştırılmış gazlar ve soğutularak sıvılaştırılmış gazlara yönelik basınçlı kaplar  için,  
su kapasitesi litre cinsinden son basamağa yuvarlanan üç anlamlı rakam ile ifade edilir ve ardından 
"L" harfi takip gelir. Asgari veya nominal su kapasitesi tam sayı ise, ondalık basamaktan sonraki 
basamaklar ihmal edilebilir;
 
(k) UN No. 1001 çözünmüş asetilene mahsus bir basınçlı kap durumunda boş kabın, doldurma esnasında 
sökülmeyen teçhizat ve aksesuarların, her türlü kaplamanın, gözenekli malzemenin, çözücü ve doyma 
gazının kütlesi son basamak yuvarlanarak üç rakam ile ifade edilir ve ardından "KG" harfleri takip 
eder; En azından bir ondalık sayı, ondalık ayırma virgülünün arkasından gelecektir. 1 kg'dan hafif 
basınçlı kaplar için kütle son basamağa yuvarlanan iki anlamlı rakamla ifade edilmelidir;
 
(l) UN No. 3374 çözücüsüz asetilene mahsus basınçlı kap durumunda, boş basınçlı kabın toplam 
kütlesi, doldurma esnasında sökülmeyen teçhizat ve aksesuarların, her türlü kaplamanın ve gözenekli 
malzemenin kütlesi son basamak yuvarlanarak üç rakam ile ifade edilir ve ardından "KG" harfleri 
takip eder. En azından bir ondalık sayı, ondalık ayırma virgülünün arkasından gelecektir. 1 kg'dan 
hafif basınçlı kaplar için kütle son basamağa yuvarlanan iki  anlamlı rakamla ifade edilmelidir;
 

 
Aşağıda belirtilen üretim işaretleri uygulanmalıdır:
(m)      Silindir dişinin tanımı (örneğin, 25E). Kapalı kriyojenik kaplar  için bu işarete    gerek 
yoktur;
 
(n) Yetkili makam tarafından tescilli olan üretici işareti. İmalatçı ülke, onay ülkesi ile aynı 
değilse üreticinin işaretinin önünde üretim ülkesinin uluslararası trafikte motorlu araçlara 
yönelik ayırt edici işareti3 bulunur. Ülke işareti ile üretici işareti bir boşluk veya taksim  
işaretiyle  birbirinden ayrılacaktır;
 
(o)      Üretici tarafında verilen seri numarası;
 
(p) Hidrojen gevrekliği riski teşkil eden gazların taşınması için amaçlanan çelik basınç kapları ve 
 çelik astarlı kompozit basınç kaplarında, çeliğin uyumluluğunu gösteren "H" harfi (bkz. ISO 
11114-1:2012).
 

Yukarıdaki işaretler üç grup halinde yerleştirilmelidir:
-  Üretim  işaretleri  üst  grupta  olmalı  ve  ardışık   olarak   6.2.2.7.4'te   verilen   sırada  
 yer almalıdır.
 
- 6.2.2.7.3’te belirtilen operasyonel işaretler, orta grupta; test basıncının (f) ise, gerekirse 
hemen önünde çalışma basıncı (i) bulunmalıdır.
 
- Sertifikasyon işaretleri alt grupta olmalı ve  ardışık  olarak  6.2.2.7.2'de  verilen  sırada  
yer  almalıdır.
3           Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası 
trafikte motorlu   araçları
ayırt etme işareti.
 
Aşağıda, bir silindire iliştirilmiş işaret örneği yer almaktadır.

Diğer işaretler gerilimin az olduğu bölümlerde yer almaları ve zararlı gerilme birikmelerine neden olmayacak büyüklük ve derinlikte olmaları kaydıyla yan duvarlar dışındaki bölümlerde kullanılabilir. Kapalı kriyojenik kaplar durumunda bu işaretler dış kılıfa iliştirilmiş ayrı bir levhada yer alabilir. Bu işaretler istenen işaretlerle çelişki yaratmayacaktır.

 
Önde   yer   alan   işaretlere   ek   olarak,   6.2.2.4’teki   periyodik   muayene   ve   test   
zorunluluklarını
karşılayan her bir yeniden doldurulabilir basınçlı kap şunları gösterecek şekilde işaretlenecektir:
 
(a) Periyodik muayeneyi ve testi yürüten makamu yetkilendiren ülkeyi tanımlayan, uluslararası 
trafikteki motorlu araçlardaki ayırt edici işaretlerdeki gibi, karakter(ler). Bu makam, üretimi 
onaylayan ülkenin yetkili makamu tarafından onaylandıysa bu işarete gerek yoktur;
 
(b) Yetkili makam tarafından periyodik muayene  ve  test  yürütmekle  yetkilendirilmiş makamun 
tescilli işareti;
 
(c)     Periyodik muayene ve test tarihi; yılı (iki basamaklı) ve ardından kesme işareti ("/") ile 
ayrılan     ay (iki basamaklı). Yılın ifade edilmesi için dört basamak kullanılabilir. Yukarıdaki 
işaretler, belirtilen sırada yer alacaktır.
 

Asetilen silindirleri için, yetkili makamun mutabakatı üzerine, en son yürütülen periyodik muayene ve test ile periyodik muayene ve testi yürüten makamun mührü, silindir üzerinde valfın tuttuğu bir halka üzerine kazınabilir. Bu halka, yalnızca valfın silindirden sökülmesi halinde çıkarılabilecek yapıda olmalıdır.

(Silindi)

Yeniden doldurulamayan UN sertifikalı basınçlı kapların işaretlenmesi

Yeniden doldurulamayan UN sertifikalı basınçlı kaplar sertifikasyonla; gazlı veya basınçlı kaplar ise özel işaretlerle açıkça ve okunaklı şekilde işaretlenmelidir. Bu işaretler basınçlı kap üzerine kalıcı olarak iliştirilecektir (örneğin, markalanarak, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). Markalama durumu hariç olmak üzere, işaretler basınçlı kabın omuz kısmında, üst ucunda veya boyun kısmında ya da basınçlı kabın kalıcı bir şekilde sabitlenmiş olan bir bileşeninde (örneğin, kaynaklı yaka) yer almalıdır. "UN" (UN) ambalajı ve “DO NOT REFILL” (YENİDEN DOLDURMAYIN) işareti hariç, işaretlerin asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çaplı basınçlı kaplar için 5 mm, 140 mm'den daha küçük çapa sahip basınçlı kaplar için ise 2,5 mm olmalıdır. "UN" ambalajlama işaretinin asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çapa sahip basınçlı kaplar için 10 mm ve 140 mm'den daha az çapa sahip basınçlı kaplar için ise 5 mm olmalıdır. “DO NOT REFILL” (YENİDEN DOLDURMAYIN) işaretinin asgari boyutu 5 mm olmalıdır.

 

3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

6.2.2.7.2 ila 6.2.2.7.4'te sıralanan işaretler (g), (h) ve (m) maddeleri hariç uygulanmalıdır. Seri numarası (o) yerine parti numarası kullanılabilir. Buna ilave olarak "DO NOT REFILL" (YENİDEN DOLDURMAYIN) harflerinin yüksekliği en azından 5 mm olmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018