Karayolunda Tehlikeli Madde

Yeniden doldurulamayan UN sertifikalı basınçlı kapların işaretlenmesi

Yeniden doldurulamayan UN sertifikalı basınçlı kaplar sertifikasyonla; gazlı veya basınçlı kaplar ise özel işaretlerle açıkça ve okunaklı şekilde işaretlenmelidir. Bu işaretler basınçlı kap üzerine kalıcı olarak iliştirilecektir (örneğin, markalanarak, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). Markalama durumu hariç olmak üzere, işaretler basınçlı kabın omuz kısmında, üst ucunda veya boyun kısmında ya da basınçlı kabın kalıcı bir şekilde sabitlenmiş olan bir bileşeninde (örneğin, kaynaklı yaka) yer almalıdır. "UN" (UN) ambalajı ve “DO NOT REFILL” (YENİDEN DOLDURMAYIN) işareti hariç, işaretlerin asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çaplı basınçlı kaplar için 5 mm, 140 mm'den daha küçük çapa sahip basınçlı kaplar için ise 2,5 mm olmalıdır. "UN" ambalajlama işaretinin asgari boyutu 140 mm veya daha büyük çapa sahip basınçlı kaplar için 10 mm ve 140 mm'den daha az çapa sahip basınçlı kaplar için ise 5 mm olmalıdır. “DO NOT REFILL” (YENİDEN DOLDURMAYIN) işaretinin asgari boyutu 5 mm olmalıdır.

 

3 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları ayırt etme işareti.

6.2.2.7.2 ila 6.2.2.7.4'te sıralanan işaretler (g), (h) ve (m) maddeleri hariç uygulanmalıdır. Seri numarası (o) yerine parti numarası kullanılabilir. Buna ilave olarak "DO NOT REFILL" (YENİDEN DOLDURMAYIN) harflerinin yüksekliği en azından 5 mm olmalıdır.

6.2.2.7.5 zorunlulukları geçerlidir.

NOT: Yeniden doldurulamayan basınçlı kaplarda boyutlarından dolayı bu işaret yerine etiket kullanılabilir.

Diğer işaretler gerilimin az olduğu bölümlerde yer almaları ve zararlı gerilme birikmelerine neden olmayacak büyüklük ve derinlikte olmaları kaydıyla yan duvarlar dışındaki bölümlerde kullanılabilir. Bu işaretler istenen işaretlerle çelişki yaratmayacaktır.

UN sertifikalı metal hidrit depolama sistemlerinin işaretlenmesi

UN sertifikalı metal hidrit saklama sistemleri, aşağıda listelenen işaretlerle açıkça ve okunabilir şekilde işaretlenecektir. Bu işaretler metal hidrit saklama sistemi üzerine kalıcı olarak iliştirilecektir (örneğin, damgalanarak, kazınarak veya asitle yakılarak). Bu işaretler, metal hidrit saklama sisteminin omuz kısmında, üst ucunda veya boynunda ya da metal hidrit saklama sisteminin ayrılmaz parçası olan bir elemanında yer alacaktır. Birleşmiş Milletler ambalajlama sembolü dışında, işaretlerin asgari boyutu, en küçük toplam boyutu 140 mm veya daha düşük olan metal hidrit saklama sistemleri 5 mm, en küçük toplam boyutu 140 mm olan metal hidrit saklama sistemleri içinse 2,5 mm olmalıdır. Birleşmiş Milletler ambalajlama sembolünün asgari boyutu en küçük toplam boyutu 140 mm veya daha düşük olan metal hidrit saklama sistemleri 10 mm, en küçük toplam boyutu 140 mm olan metal hidrit saklama sistemleri için 5 mm olmalıdır.

Aşağıda belirtilen işaretler uygulanmalıdır:
(a)      Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü                                                    ;
 
 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya 6.7’nin 
ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç için 
kullanılmayacaktır.
 
(b)      "ISO 16111" (tasarım, üretim ve test için kullanılan teknik standart);
 
(c) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaretlerin ifade ettiği onay 
ülkesini tanımlayan karakter(ler)3;
 
NOT: Onay ülkesi, üretim sırasında münferit basınçlı kabı muayene etmiş olan makamu onaylayan ülke 
olarak kabul edilir.
 
(d) İşarete yetki veren  ülkenin  yetkili  makamunda  kayıtlı  muayene  makamunu  tanımlayan bir 
işaret veya mühür;
 
(e)      İlk muayene tarihi; yılı (dört basamaklı) ve ardından kesme işareti ("/") ile ayrılan ay;
 
(f) Kabın "PH" harflerinin ardından gelen  test  basıncı  (bar  cinsinden)  ve  ardından  "BAR"  
harfleri;
 
(g)  Metal  hidrit  saklama  sisteminin "PH"  harflerinin ardından gelen nominal doldurma basıncı   
(bar cinsinden) ve ardından "BAR" harfleri;
 
3
Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu 
araçları
ayırt etme işareti.
 
(h)      Yetkili  makam  tarafından  tescilli  olan  üretici  işareti.  İmalatçı  ülke,  onay  
ülkesi  ile    aynı
değilse üreticinin işaretinin önünde üretim ülkesinin uluslararası trafikte motorlu araçlara 
yönelik ayırt edici işareti 2 bulunur. Ülke işareti ve üretici işareti kesme veya boşluk ile 
birbirinden ayrılmalıdır;
 
(i)       Üretici tarafında verilen seri numarası;
 
(j)  Çelik kaplar ve çelik astara sahip kompozit kaplar durumunda, çeliğin uyumluluğunu gösteren   
“H” harfi (bkz. ISO 11114-1:2012) ve
 
(k) Sınırlı bir kullanım ömrü olan metal hidrit saklama  sistemleri  için,  son  geçerlilik  tarihi 
 “FINAL” (SON) harfleri ile gösterilir; ardından yıl (dört basamaklı) ve bunun ardından bir taksim 
işaretiyle (“/”) ayrılacak şekilde ay (iki basamaklı) gelir.
 
(a) ila (e) maddelerinde belirtilen sertifikasyon işaretleri, belirtilen sırada yer alacaktır. Test 
basıncı  (f), nominal doldurma basıncının (g) hemen önünde yer alacaktır. (h) ila (k) maddelerinde 
belirtilen işaretleri, belirtilen sırada yer alacaktır.
 
 

Diğer işaretler gerilimin az olduğu bölümlerde yer almaları ve zararlı gerilme birikmelerine neden olmayacak büyüklük ve derinlikte olmaları kaydıyla yan duvarlar dışındaki bölümlerde kullanılabilir. Bu işaretler istenen işaretlerle çelişki yaratmayacaktır.

 
Önde   yer   alan   işaretlere   ek   olarak,   6.2.2.4’teki   periyodik   muayene   ve   test 
zorunluluklarını
karşılayan her bir metal hidrit saklama sistemi şunları gösterecek şekilde işaretlenecektir:
 
(a) Periyodik muayene ve testi yürüten makamu onaylayan ve uluslararası trafikte motorlu araçları 
ayırt etme işareti3 ile gösterilen ülkeyi tanımlayan karakterler. Bu makam, üretimi onaylayan 
ülkenin yetkili makamu tarafından onaylandıysa bu işarete gerek yoktur;
 
(b)  Yetkili  makam  tarafından   periyodik   muayene   ve   test   yürütmekle   yetkilendirilmiş 
makamun tescilli işareti;
(c)
Periyodik muayene ve test tarihi; yılı (iki basamaklı) ve ardından kesme işareti ("/") ile ayrılan 
ay (iki basamaklı). Yılı göstermek için dört basamak kullanılabilir.
Yukarıdaki işaretler, belirtilen sırada yer alacaktır.
 

UN silindir demetlerinin işaretlenmesi

Silindir demetlerindeki her bir silindir 6.2.2.7. ile uyumlu olarak işaretlenecektir.

Doldurulabilir UN silindir demetleri açık ve okunaklı bir şekilde sertifika, operasyon ve imalat işaretleri ile işaretleneceklerdir. Bu işaretler silindir demetinin çerçevesine kalıcı olarak tutturulmuş olan tabakanın üzerine kalıcı olarak takılacaktır (ör. mühürlü, kazınmış). UN ambalaj sembolü haricinde, işaretlerin minimum ölçüsü 5mm olmalıdır. UN ambalaj sembolünün minimum ölçüsü 10 mm olmalıdır.

 
Aşağıdaki işaretler uygulanacaktır:
(a)       6.2.2.7.2 (a), (b), (c), (d) ve (e) de tanımlanan sertifikalama işaretleri;
 
(b)    6.2.2.7.3 (f), (i), (j) da tanımlanan operasyonel işaretler bu demetin çerçevesinin toplam 
kütlesi ve de kalıcı olarak eklenmiş olan tüm kısımlar ( silindirler, tertibatlar ve vanalar). UN 
1001 asetilenin taşıma amaçlı demetleri, çözülmüş, ve UN 3374 asetilen, çözücüsüz, ISO  10961:2010 
nın B.4.2. hükmünde tanımlanan dara kütlesini taşıyacaktır; ve
 
(c)       6.2.2.7.4 (n), (o)  tanımlanan imalat işaretleri, ve uygulanabilir olduğu müddetçe, (p).
 
 
3         Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte 
motorlu araçları ayırt etme işareti.
 

 
İşaretler üç grupta yerleştirilecektir:
(a) İmalat işaretleri en üst grup olacak ve 6.2.2.10.3 (c)  verilen  sırayla  arka  arkaya  görünür 
olacaktır;
 
(b) 6.2.2.10.3 (b) daki operasyonel işaretler orta grupta yer alacak ve 6.2.2.7.3 (f) tanımlanan 
operasyonel işaretler 6.2.2.7.3 (i) tanımlanan operasyonel işaretlerin hemen öncesinde  yer  
alacaktır, ikincisi gerektiğinde;
 
(c) Sertifikalama işaretleri alt grupta yer alacak ve de 6.2.2.10.3 (a).de gösterilen  sırayla  
belirtilecektir.
 
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018