Karayolunda Tehlikeli Madde

Standart referansları

 
Bu bölümdeki zorunluluklar, aşağıdaki standartlara uygunluk gösterildiğinde karşılanmış kabul 
edilir:
 
-    Aeresol kaplara ilişkin standartlar (UN No. 1950:   aerosoller): İmalat sırasında geçerli olan 
ve  tadil edilmiş şekliyle 75/324/EEC (AET)5 sayılı Konsey Direktifine Ek4;
 
-      UN No. 2037 için, UN No. 1965 sıvılaştırılmış hidrokarbon gaz karışımı b.b.b.  içeren küçük  
   gaz kapları (gaz kartuşları): EN 417:2012 sıvılaştırılmış petrol gazları için yeniden 
doldurulamayan metalik gaz kartuşları, valflı veya valfsız, taşınabilir aletler ile kullanıma 
yönelik- Üretim, muayene, test ve işaretleme standartları
 
 
4 DSÖ Yayını: “Farmasötik ürünlerde kalite güvence. Kılavuz ilkeler ve ilgili materyaller. Cilt 2: 
İyi üretim uygulamaları ve muayene".
5                   9.06.1975   tarih   ve   L   147   sayılı   Avrupa   Toplulukları   Resmi   
Gazetesi’nde   yayınlanmış   olan,    Üye
Devletlerin aerosol püskürtücülere ilişkin kanunlarının yakınlaştırılması hakkındaki 20 Mayıs 1975 
tarih ve EC (AET) sayılı Konsey Direktifi.
 

6.3

SINIF 6.2’YE AİT A KATEGORİSİ BULAŞICI MADDELER İÇİN KULLANILAN AMBALAJLARIN ÜRETİMİNE VE TESTİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Bu Bölümdeki zorunluluklar 4.1.4.1'deki ambalajlama talimatı P621 uyarınca Sınıf 6.2 maddelerinin taşınması için kullanılan ambalajlar için geçerli değildir.

Genel

Bu Bölümün zorunlulukları, Kategori A kapsamında yer alan bulaşıcı maddelerin taşınmasına yönelik ambalajlar için geçerlidir.

Ambalaj zorunlulukları

6.1.4'teki ambalajlama zorunlulukları, halihazırda kullanılan ve 6.1.4’de belirtilen mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.3.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla bu Bölümde belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında sakınca yoktur. ADR’de belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu farklı test yöntemleri kabul edilebilir.

Her bir ambalajın bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek amacıyla ambalajlar yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli ve test edilmelidir. NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kodlar 6.1.2.7’de belirtilmektedir.

"U" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. “U" harfi, 6.3.5.1.6’nın zorunluluklarına uygunluk gösteren özel bir ambalajlama türünü ifade eder. “W” harfi ise, kodun gösterdiği tiple aynı tipteki ambalajın 6.1.4’te belirtilenden farklı bir teknik özelliğe göre üretildiğini ve 6.3.2.1 kapsamındaki zorunluluklar kapsamında eş değer olduğunu ifade eder.

İşaretleme

NOT 1: İşaret, taşınmış olduğu ambalajın testten başarıyla geçen bir tasarım tipi olduğunu ve ambalajın kullanımı hariç olmak üzere üretimine ilişkin bu Bölümdeki gereksinimleri karşıladığını göstermektedir.

NOT 2: İşaretin ambalaj üreticileri, onarım yapanlar, ambalaj kullanıcıları, taşıyıcılar ve düzenleyici makamlara yardımcı olması amaçlanmıştır.

NOT 3: İşaret, daima test seviyelerinin vb. tüm ayrıntılarını sunmamakta olup, test sertifikasına, test raporlarına veya testten başarıyla geçmiş olan ambalajların kaydına referans olarak ayrıntıların göz önünde bulundurulması gerekebilir.

ADR'ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür
şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla
brüt kütleye sahip ambalajlar için işaretler veya iki işaret ambalajın üstünde veya yan tarafında
bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en azından 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30
litre veya 30 kg veya daha az kapasiteli ambalajlar için ise yükseklik en az 6 mm, 5 litre veya 5
kg veya daha az ambalajlar için ise uygun büyüklükte olmalıdır.

Bu başlığın ve 6.3.5'in zorunluluklarını karşılayan bir ambalaj aşağıdakilerle işaretlenmelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ;
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya
6.7’nin 1 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç
için kullanılmayacaktır.
(b) 6.1.2 zorunlulukları kapsamında ambalaj türünü gösteren kod;
(c) "CLASS 6.2" (SINIF 6.2) metni;
(d) Ambalajın üretim yılının en son iki basamağı;
(e) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret 2 tarafından gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet;
(f) Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları;
(g) 6.3.5.1.6 zorunluluklarını karşılayan ambalajlar için, yukarıdaki (b) maddesi uyarınca gerekli
olan işaretten sonra gelen "U" harfi.

İşaret, 6.3.4.2 (a) - (g)’de gösterilen sırada uygulanacak; bu alt paragraflarda istenen işareti
oluşturan her bir unsur, kolayca tespit edilebilmesi için birbirinden açık bir şekilde, örneğin bir
taksim veya boşluk ile ayrılacaktır. Örnekler için bkz. 6.3.4.4.
Yetkili makam tarafından müsaade edilen ilave işaretler 6.3.4.1'de belirtildiği şekilde işaretin
parçalarının doğru olarak tanımlanabilmesini sağlamaya devam etmelidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018