Karayolunda Tehlikeli Madde

Ambalaj zorunlulukları

6.1.4'teki ambalajlama zorunlulukları, halihazırda kullanılan ve 6.1.4’de belirtilen mevcut ambalajlara dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları, yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.3.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde geçmeleri kaydıyla bu Bölümde belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında sakınca yoktur. ADR’de belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından kabul edilmeleri kaydıyla bu farklı test yöntemleri kabul edilebilir.

Her bir ambalajın bu Bölümdeki hükümleri karşılamasını temin etmek amacıyla ambalajlar yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence programına göre üretilmeli ve test edilmelidir. NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler (IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi sunmalıdır.

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kodlar 6.1.2.7’de belirtilmektedir.

"U" veya "W" harfleri ambalaj kodunu takip edebilir. “U" harfi, 6.3.5.1.6’nın zorunluluklarına uygunluk gösteren özel bir ambalajlama türünü ifade eder. “W” harfi ise, kodun gösterdiği tiple aynı tipteki ambalajın 6.1.4’te belirtilenden farklı bir teknik özelliğe göre üretildiğini ve 6.3.2.1 kapsamındaki zorunluluklar kapsamında eş değer olduğunu ifade eder.

İşaretleme

NOT 1: İşaret, taşınmış olduğu ambalajın testten başarıyla geçen bir tasarım tipi olduğunu ve ambalajın kullanımı hariç olmak üzere üretimine ilişkin bu Bölümdeki gereksinimleri karşıladığını göstermektedir.

NOT 2: İşaretin ambalaj üreticileri, onarım yapanlar, ambalaj kullanıcıları, taşıyıcılar ve düzenleyici makamlara yardımcı olması amaçlanmıştır.

NOT 3: İşaret, daima test seviyelerinin vb. tüm ayrıntılarını sunmamakta olup, test sertifikasına, test raporlarına veya testten başarıyla geçmiş olan ambalajların kaydına referans olarak ayrıntıların göz önünde bulundurulması gerekebilir.

ADR'ye uygun şekilde kullanılması planlanan her bir ambalaj dayanıklı, okunaklı ve kolayca görünür
şekilde, ambalaja uygun büyüklükte ve uygun yere yerleştirilmiş işaretler taşımalıdır. 30 kg'dan fazla
brüt kütleye sahip ambalajlar için işaretler veya iki işaret ambalajın üstünde veya yan tarafında
bulunmalıdır. Harfler, rakamlar ve semboller en azından 12 mm yüksekliğinde olacaktır; 30
litre veya 30 kg veya daha az kapasiteli ambalajlar için ise yükseklik en az 6 mm, 5 litre veya 5
kg veya daha az ambalajlar için ise uygun büyüklükte olmalıdır.

Bu başlığın ve 6.3.5'in zorunluluklarını karşılayan bir ambalaj aşağıdakilerle işaretlenmelidir:
(a) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ;
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya
6.7’nin 1 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç
için kullanılmayacaktır.
(b) 6.1.2 zorunlulukları kapsamında ambalaj türünü gösteren kod;
(c) "CLASS 6.2" (SINIF 6.2) metni;
(d) Ambalajın üretim yılının en son iki basamağı;
(e) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret 2 tarafından gösterilen ve işaretin
tahsisini yapan devlet;
(f) Üreticinin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer ambalaj tanımları;
(g) 6.3.5.1.6 zorunluluklarını karşılayan ambalajlar için, yukarıdaki (b) maddesi uyarınca gerekli
olan işaretten sonra gelen "U" harfi.

İşaret, 6.3.4.2 (a) - (g)’de gösterilen sırada uygulanacak; bu alt paragraflarda istenen işareti
oluşturan her bir unsur, kolayca tespit edilebilmesi için birbirinden açık bir şekilde, örneğin bir
taksim veya boşluk ile ayrılacaktır. Örnekler için bkz. 6.3.4.4.
Yetkili makam tarafından müsaade edilen ilave işaretler 6.3.4.1'de belirtildiği şekilde işaretin
parçalarının doğru olarak tanımlanabilmesini sağlamaya devam etmelidir.

İşaretleme örneği

Ambalajlar için test gereksinimleri

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamun belirlediği prosedürlere uygun
olarak u başlıkta ön görülen şekilde test edilecek olup, yetkili makam tarafından onaylanacaktır.
 
1 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları
yırt etme işareti.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018