Karayolunda Tehlikeli Madde

Test performansı ve sıklığı

Her ambalajın tasarım tipi, işaret tahsisine izin veren yetkili makamun belirlediği prosedürlere uygun
olarak u başlıkta ön görülen şekilde test edilecek olup, yetkili makam tarafından onaylanacaktır.
 
1 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
2 Karayolu Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen uluslararası trafikte motorlu araçları
yırt etme işareti.

Her ambalaj tasarım tipi, kullanımdan önce bu Bölüm’de ön görülen testleri başarıyla geçecektir. Ambalaj tasarım tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve ambalajlama şekline göre belirlenir; ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca daha düşük bir tasarım yüksekliği bakımından farklı olan ambalajları da içermektedir.

Testler yetkili makam tarafından belirlenen aralıklarla ürün numunelerinde tekrarlanmalıdır.

Testler tasarım, malzeme veya ambalajın üretim şeklinde bir değişiklik yaratan her bir modifikasyon durumunda tekrarlanmalıdır.

Yetkili makam, test edilen bir tipten yalnızca küçük özellikler bakımından (örneğin ana kaplarda daha küçük boyutlar veya daha düşük net kütle gibi) farklılık gösteren, ambalajlar ile dış boyutlarında küçük azaltmalara gidilmiş şekilde imal edilen varil, torba ve kutular gibi ambalajların seçici şekilde test edilmesine izin verebilir.

Herhangi  bir  tipteki  ana  kaplar,  orta  (ikincil)  ambalaj  içinde  bir  araya  getirilebilir  
ve      aşağıda
belirtilen koşullar kapsamında sert dış pakette, teste gerek kalınmaksızın taşınabilir:
 
(a)  Dış paket, kırılabilir (örneğin, cam)  iç kaplar ile  6.3.5.2.2'ye uygun olarak başarılı bir 
şekilde   test edilmiş olmalıdır;
 
(b) Ana kapların toplam brüt kombine kütlesi yukarıdaki (a) maddesindeki düşürme testinde  
kullanılan ana kapların brüt kütlesinin bir buçuk katını aşmamalıdır;
 
(c)  Ana  kaplar  arasındaki  ve  ana  kaplar  ile  ikincil  ambalajın   dışı   arasındaki   dolgu  
 maddesinin kalınlığı orijinal olarak test edilen kabın kalınlığına karşılık gelen değerin altına 
düşürülmemelidir; orijinal testte yalnızca tek bir ana kabın kullanılması halinde, ana kaplar 
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığı orijinal testteki ikincil ambalajın dışı ile ana kap 
arasındaki dolgu malzemesinin kalınlığından az olmamalıdır. Daha az ya da daha küçük ana kaplar 
kullanılmışsa (düşürme testinde kullanılan ana kaplarla karşılaştırıldığında),  boş  alanları   
doldurmak   için  ilave   olarak   yeterince   dolgu malzemesi kullanılmalıdır;
 
(d) Sağlam dış paket boş iken 6.1.5.6'daki yığma testini başarıyla geçmelidir. Aynı ambalajların  
toplam  kütlesi  yukarıdaki  (a)  maddesinde  belirtilen  düşürme testinde
kullanılan ambalajların kombine kütlesini baz almalıdır;
 
(e)  Sıvı  içeren  ana  kaplar  için  ana  kapların  tüm   sıvı   içeriğini   emecek   şekilde   
yeterli miktarda emici malzeme bulunmalıdır;
 
(f) Eğer sağlam dış paket sıvılar için kullanılacak ana  kapları  taşımak  için  planlandıysa  ve  
sızdırmaz  değilse  veya  katılar   için   kullanılacak   ana   kapları   taşımak   için 
planlandıysa ve geçirmez değilse sızdırma durumunda sıvı veya katı içeriklerin tutulması için 
sızdırmaz astar, plastik torba veya eşdeğer etkili tutucu bir madde temin edilmelidir;
 
(g) 6.3.4.2 (a) ila (f)'de öngörülen işaretlere ilave olarak ambalajlar 6.3.4.2 (g)'ye uygun olarak 
işaretlenmelidir.
 

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla seri üretimtan mamul ambalajların tasarım tipi testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir.

Test sonuçlarının geçerliliğinin etkilenmemesi ve yetkili makam onay alınması koşuluyla tek bir numunede bir kaç test gerçekleştirilebilir.

Ambalajların teste hazırlanması

Her bir ambalaj numunesi aynı şekilde taşımaya hazırlanacaktır. Sıvı veya katı bulaşıcı maddelerin yerini ise su veya sıcaklığın –18 °C olması ön görüldüyse, su/antifriz alacaktır. Ana kaplar, kapasitelerinin %98’inden daha az olacak şekilde durdurulmayacaktır. NOT: Su ifadesi, –18 °C’de test işlemi için en az 0,95 özgül ağırlığa sahip su/antifriz çözeltilerini kapsar.

İstenen testler ve numune sayısı

Ambalaj tipleri için istenen testler

 

Ambalaj tipi a

İstenen testler

Sert dış ambalajlar;

Ana kap

Su püskürtme 6.3.5.3.6.1

Soğuk iklimlendir- me 6.3.5.3.6.2

Düşürme 6.3.5.3

Ek düşürme 6.3.5.3.6.3

Delme 6.3.5.4

İstifleme 6.1.5.6

Plastik

Diğer

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Numune sayısı

Fiber levha kutular

x

 

5

5

10

     
 

x

5

0

5

2

 

Fiber levha varil

x

 

3

3

6

2

 

6.3.5.1.6’da

açıklanan “U” işaretli ambalajların özel hükümlerine yönelik olarak test edilmesi sırasında üç numune üzerinde gerekir

 

x

3

0

3

2

Plastik kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

5

5

2

Plastik veril/bidon

x

 

0

3

3

2

 

x

0

3

3

2

Diğer malzemeden mamul kutular

x

 

0

5

5

2

 

x

0

0

5

2

Diğer malze- melerden mamul variller/ bidonlar

x

 

0

3

3

2

 

x

0

0

3

2

a “Ambalaj tipi”, ambalaj türüne ve malzeme özelliklerine göre ambalajları test amaçlarıyla kategorilere
ayırmaktadır.
NOT 1: Ana kabın, iki farklı veya daha fazla malzemeden yapılmış olduğu durumlarda zarar
görme ihtimali en yüksek olan malzeme ilgili testleri belirleyecektir.
NOT 2: İkincil ambalajların malzemesi, testin seçimi veya testin hazırlanması
sırasında dikkate alınmayacaktır.
Tablonun kullanımına ilişkin açıklama:
Test edilecek ambalajın, plastik iç kaba sahip bir fiber levha dış kutudan oluşması halinde, beş
numune düşürme testinden önce su püskürtme testinden geçecek (bkz. 6.3.5.3.6.1) ve diğer beş
numune ise düşürme testinden önce – 18 °C’ye iklimlendirilecektir (bkz.
6.3.5.3.6.2). Ambalajın, kuru buz içereceği hallerde, bir tane daha numune 6.3.5.3.6.3 uyarınca
iklimlendirme işleminden geçtikten sonra beş kere düşürülecektir.
Taşıma işlemine hazırlanan ambalajlar, 6.3.5.3 ve 6.3.5.4’teki testlere tabi tutulacaktır. Dış paketler
için, tablodaki başlıklar performansı nemden hızla etkilenebilen fiber levha veya benzer materyalleri;
düşük sıcaklıkta gevrekleşebilen plastikleri ve performansı nemden veya sıcaklıktan etkilenmeyen
metal benzeri diğer malzemeleri ifade etmektedir.

Düşürme testi

Numuneler, 6.1.5.3.4’e uygun, sert, yatay, düz, büyük ve esnek olmayan bir yüzeye, 9 m
yükseklikten serbest düşüşlere tabi tutulacaktır.

Numunelerin bir kutu şeklinde olması halinde bunlardan beşi, her biri aşağıdaki yönlerde olmak
üzere düşürülecektir:
(a) tabandan düz;
(b) üst kısımdan düz;
(c) uzun yandan düz;
(d) kısa yandan düz;
(e) bir köşeye.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018