Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip C ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip C ambalajları, 6.4.7.14 (a)’da belirtilenler hariç olmak üzere, 6.4.2 ve 6.4.7.2 ila 6.4.7.15'te belirtilen zorunlulukları ve bunlara ilaveten 6.4.8.2 ila 6.4.8.6, 6.4.8.10 ila 6.4.8.15 ve 6.4.10.2 ila 6.4.10.4’te belirtilen zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalaj, sabit halde 0.33 W.m-1.K-1 değerinde ısı iletimine ve 38°C sıcaklığa sahip bir ortama gömüldükten sonra 6.4.8.8 (b) ve 6.4.8.12'deki testlerde ön görülen değerlendirme kriterlerini karşılayabilmelidir. Değerlendirmenin başlangıç koşullarında, ambalajın ısı yalıtımına müdahale edilmediği, ambalajın azami normal çalışma basıncında olduğu ve ortam sıcaklığının 38°C olduğu varsayılmaktadır.

Ambalaj    azami    normal    çalışma    basıncında    olması    ve    şunlara    tabi    tutulması 
    halinde
aşağıdakileri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
 
(a) 6.4.15 te tanımlanan testler, radyoaktif içeriğin kaybının saatte 10-6 A2 olmamak üzere 
sınırlandıracak;ve
 
(b)        6.4.20.1 de devam eden testler,
 
(i)  maksimum  radyoaktif  içeriği  ihtiva  etmek  üzere  tasarlanmış  olan  ambalajın  yüzeyinden 
1 m den radyasyon seviyesinin 10 mSv/h aşmamasını temin edecek yeterli koruyucu muhafazayı 
sağlayacak ; ve
 
(ii)     1 hatfalık periyodlar  ile  kripton-85 için 10  A2  ve diğer tüm radyo  nüklitler  için A2 
 dan fazla olamayacak şekilde radyoaktif içeriğin birikmiş kaybını önleyecektir.
 
Farklı radyonüklid karışımları varsa, 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6 hükümleri geçerli olacaktır. 
Fakat kripton-85 için 10 A2 değerine eşit efektif bir A2(i) değeri kullanılabilir. Yukarıdaki (a) 
durumunda,
değerlendirmede 4.1.9.1.2'deki harici kontaminasyon sınırları hesaba katılmalıdır.
 

Ambalaj, 6.4.18'de belirtilen genişletilmiş suya batırma testinin gerçekleştirilmesinden sonra saklama sisteminde kırılma olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bölünebilen malzeme içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Bölünebilen malzemeler aşağıdakileri karşılamaları koşuluyla taşınacaktır:
(a) Rutin, normal taşıma ve kaza koşullarında  kritiklik  altında  bir  durumu  temin  etmelidir;  
özellikle aşağıda belirtilen olasılıklar göz önünde bulundurulmalıdır:
 
(i)          Ambalaj içerisine ve ambalajdan dışarıya su sızıntısı;
 
(ii)        Entegre nötron emicilerin veya moderatörlerinin etkinliğinin kaybolması;
 
(iii) Ambalaj içerisindeki  muhteviyatın  ya  ambalaj  içerisinde  ya  da  ambalajdan  içerik kaybı 
nedeniyle yeniden düzenlenmesi;
 
(iv)        Ambalajlar içerisindeki veya arasındaki boşlukların azalması;
 
(v)         Suya daldırılmış veya kara gömülmüş ambalajlar; ve
 
(vi)        Sıcaklık değişiklikleri ve
 
(b)       Aşağıdaki zorunlulukları karşılamalıdır:
 
(i)  2.2.7.2.3.5  (e)  tarafından   özellikle  izin  verildiğinde  ambalajlanmamış  malzeme 
haricinde 6.4.7.2;
 
(ii)      Malzemenin radyoaktif özelliklerine ilişkin ADR’nin herhangi bir kısmında    ön görülen 
zorunluluklar
 
(iii)         malzeme, 2.2.7.2.3.5 tarafından kabül edilmedikçe, 6.4.7.3;
 
(iv)        malzeme, 2.2.7.2.3.5,  6.4.11.2  veya  6.4.11.3 tarafından kabül edilmedikçe,
6.4.11.4 den 6.4.11.14’e
 

Alt-paragraf  (a) dan (c) ye kadar olan  bölünebilen madde içeren ambalajlar 6.4.11.4 den  
6.4.11.1’.ye
kadar olan hükümlerden muaftır.
 
(a)       Şöyle olması koşuluyla, bölünebilir malzeme içrene ambalajlar:
 
(i)          ambalajın en küçük dış boyutu 10 cm den az değildir;
 
(ii)         ambalajın kritik güvenlik indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
 
 
* Ambalajdaki Pu-241 miktarının Pu-240 dan az olması koşuluyla, plütoniyum herhangi    bir izotopik
birleşim olabilir;
Z değerlerinin Tablo 6.4.11.2 den alındığı hallerde,
 
(iii)        Herhangi bir ambalajın  CSI'sı 10 u aşmaz;
 
(b)       herhangi bir biçimde bölünebilen malzeme içeren ambalajlar şu koşuuların 
gerçekleşmesiyle:
 
(i)          Ambalajın en küçük dış boyutu 30 cmden daha az değildir;
 
 
(ii)         Ambalaj, 6.4.15.1 to 6.4.15.6 te tanımlanan teste tabi tutulduktan sonra:
 
-             Bölünebilir malzeme içeriğini korur;
 
-             Ambalajın toplam dış boyutlarını en az 30 cm kadar korur;
 
-             10 cm lik bir kübün girişini engeller
 
(iii)        Ambalajın kritik güvenlik indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
* Ambalajdaki Pu-241    miktarının Pu-240 dan az olması koşuluyla, plütoniyum herhangi bir izotopik
birleşim olabilir;
 
Z değerlerinin Tablo 6.4.11.2 den alındığı hallerde,
(iv)        Herhangi bir ambalajın  emniyet indeksi 10 u aşamaz;
 
(c)       herhangi bir biçimde bölünebilen malzeme ihtiva eden ambalajlar şu koşulda:
 
(i)          ambalajın en küçük dış boyutlarının 10 cm den az olmaması;
 
(ii)         ambalajın 6.4.15.1 den 6.4.15.6 tanımlanan testelere tabi tutulduktan sonra
 
-             Bölünebilir malzeme içeriğini koruması;
 
-             en az 10 cm de paketin toplam dış boyutlarını korur;
 
-             10 cm llk bir kübün girişini engeller;
 
(iii)        Ambalajın  CSI'sı aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
* Ambalajdaki Pu-241 miktarının Pu-240 dan az olması koşuluyla, plütoniyum herhangi    bir izotopik
birleşim olabilir;
(iv)        ambalajdaki bölünebilen nüklitlerin maksimum kütlesi 15 g’mı aşamaz;
 
(d) tek bir pakette berilyum, deteryum ile zenginleştirilmiş hidrojenli malzeme, grafit ve karbonun 
diğer alotropik biçimlerinin toplam kütlesi, toplam konsantrasyonları her 1000 g lık malzemede
1 g aşmadığı haller haricinde, paketteki bölünebilen nüklitlerin kütlesinden daha büyük 
olmayacaktır. Alışımın ağrılığının %4 ne kadar olan bakır alışımlarına dahil edilen berilyumun 
hesaba katılması gerekmez.
 
Tablo 6.4.11.2     6.4.11.2 uyarınca  kritik güvenlik endeksinin hesaplanması  için Z   Değerleri

Zenginleştrmea

Z

Uranyum %1.5e kadar zenginleştirilmiş

2200

Uranyum %5e kadar zenginleştirilmiş

850

Uranyum %10a kadar zenginleştirilmiş

660

Uranyum %20e kadar zenginleştirilmiş

580

Uranyum %100e kadar zenginleştirilmiş

450

 
 
 
a eğer ambalaj U-235 değişen değerli uranyum içeriyorsa, en yüksek zenginleşmeye denk gelen değer
Z için kullanılacaktır.”
 
 

 
1000 g dan fazla plütonyum içermeyen ambalajlar 6.4.11.4 den 6.4.11.14 uygulanmasından  aşağıdaki
koşul ile, hariç tutulacaktır:
 
(a)       plütonyumun kütlesinin %20 sinden fazlası bölünebilir nüklit olmayacaktır;
 
(b)       ambalajın kritiklik emniyet indeksi aşağıdaki formül ile hesaplanır:
 
 
(c) uranyum plutonyum ile mevcut ise, uranyumun kütlesi pultonyumun kütlesinin %1 den fazla olamaz.

Kimyasal veya fiziksel form, izotopik kompozisyon, kütle veya yoğunluk, tavlama oranı veya yoğunluğu, veya geometrik konfigürasyon bilinmiyorsa, 6.4.11.8 ila 6.4.11.13 değerlendirmeleri gerçekleştirilecektir. Bu değerlendirmelerde bilinmeyen her bir parametrenin, bu değerlendirmeler üzerine bilinen şartlar ve parametrelerle uyumlu azami nötron çarpımını veren değere sahip olduğu varsayılacaktır.

 
Işıyan   nükleer    yakıtlar    için,    6.4.11.8   ila    6.4.11.13   değerlendirmeleri   
aşağıdaki     hususları
karşılamak için izotopik kompozisyona dayanmalıdır:
 
(a)      Işıma geçmişi boyunca azami nötron çoğalması veya
 
(b)     Ambalaj değerlendirmeleri için nötron çoğaltmasına ilişkin tutucu bir tahmin.
Işımadan sonra ama sevkiyattan önce, ölçüm izotopik kompozisyonun bu tutuculuğunu onaylamak 
amacıyla gerçekleştirilmelidir.
 

Ambalaj, 6.4.15’te belirtilen testlere tabi tutulduktan sonra:
(a)      Ambalajın asgari toplam dış boyutlarının en az 10 cm’de kalmasını sağlayacak ve
 
(b)      10 cm’lik bir küpün girişini engelleyecektir.
 

Yetkili makam ambalaj tasarımı onay sertifikasında aksini ön görmediği takdirde, ambalaj - 40°C ila +38°C arasındaki ortam sıcaklıklarına uygun şekilde tasarlanmalıdır.

İzolasyonlu   bir   ambalaj    için    saklama    sistemi    içerisindekiler    dahil   ambalajdaki 
   tüm  boş
alanların içerisinde veya dışarıya doğru suyun sızabileceği  varsayılmalıdır.  Bununla  birlikte 
tasarımda, hata sonucu olsa dahi suyun belirli boş alanlara veya dışarıya sızmasını önleyen belirli 
özellikler bulunuyorsa boş alanların sızıntının gerçekleşmediğini sağladığı varsayılabilir. Ayrıca 
aşağıdakilerde bu belirli özellikler arasında yer alır:
 
(a)     Ambalaj  6.4.11.13  (b)'de  belirtilen  testlere  tabi  tutulduğunda,  ambalajların  
üretim, bakım   ve onarımında ve her bir sevkiyattan önce her bir ambalajın kapatıldığını gösteren 
testlerde yüksek kalite kontrole sahip, en fazla ikisi su geçirmez olarak kalabilen çoklu yüksek 
standartta su bariyerleri veya
 
(b) Yalnızca azami zenginleştirilme oranı 5 olan kütle yüzdesine sahip uranyum-235 içeren uranyum 
hekzaflorüre mahsus ambalajlar için:
 
(i) 6.4.11.13 (b)'de belirtilen testlerden sonra  valf  ile  orijinal  bağlantı  noktası  hariç  
ambalajın diğer bir parçası arasında fiziksel temasın  olmadığı  ve  ilave  olarak 6.4.17.3'te 
belirtilen test sonrasında valfların sızdırmazlığını koruduğu ambalajlar ve
 
(ii) Her sevkiyattan önce her bir ambalajın kapandığını  kanıtlamayı  amaçlayan testlerle birlikte, 
ambalajların üretimi, bakımı ve onarımında yüksek derecede kalite kontrol.
 

Saklama sisteminin en azından 20 cm su veya ilave olarak ambalajı çevreleyen malzemenin daha büyüğü ile temsil edildiği varsayılmalıdır. Bununla birlikte, 6.4.11.13 (b)'de belirtilen testler ardından saklama sisteminin ambalaj içerisinde kaldığı kanıtlanabiliyorsa, en azından 20 cm su ile ambalajın yakın benzerliği 6.4.11.10 (c)'de varsayılabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018