Karayolunda Tehlikeli Madde

Test prosedürleri ve uygunluk gösterimi

2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 ve 6.4.2 ila 6.4.11’e göre gerekli olan performans standartlarına uygunluk gösterimi, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri veya birkaçı ile birlikte gerçekleştirilmelidir:

 
(a)         DÖE-III  malzemelerini  veya  özel  biçimde  ambalajlanmış  radyoaktif    malzemeleri 
temsil
eden numunelerle ya da ambalaj prototipleri veya numuneleriyle gerçekleştirilen testlerin 
performansı; burada numunelerin veya ambalajın içeriği testler için radyoaktif içeriklerin beklenen 
aralığını mümkün olduğunca uygun  şekilde  taklit  edecek  ve  test  edilecek numune veya ambalaj, 
taşımaya sunulduğu şekliyle test edilecektir;
 
(b)        Yeterince benzer yapıya sahip önceki tatmin edici gösterimlere referans;
 
(c)   Mühendislik   deneyimi    böyle    testlerin    sonuçlarının    tasarım    amaçlarına    
uygun olduğunu gösterdiğinde, araştırılan madde bakımından önemli olan özellikleri barındıran uygun 
ölçekli modellerle yapılan performans testleri. Ölçek modeli kullanıldığında, nüfuz edicinin çapı 
veya sıkıştırma yükü gibi belirli test parametrelerinin ayarlanması ihtiyacı göz önüne alınmalıdır;
 
(d) Hesaplama prosedürleri ve parametrelerinin genel olarak güvenilebilir ve konzervatif olduğu 
durumlarda hesaplama veya gerekçelendirilmiş iddialar.
 

Örnek, prototip veya numune testlere tabi tutulduktan sonra test prosedürleri zorunluluklarının, 2.2.7.2.3.1.3, 2.2.7.2.3.1.4, 2.2.7.2.3.3.1, 2.2.7.2.3.3.2, 2.2.7.2.3.4.1, 2.2.7.2.3.4.2 ve 6.4.2 ila 6.4.11'de belirtilen performans ve kabul standartlarına uygun olarak gerçekleştirildiğinden emin olmak amacıyla uygun değerlendirme metotları kullanılmalıdır.

Aşağıdakiler  de dahil olmak üzere  kusurların  veya  hasarın tespit  ve  kaydedilmesi amacıyla   
testten
önce tüm örnekler muayene edilmelidir:
 
(a)     Tasarımdan sapma;
 
(b)     Üretim kusurları;
 
(c)     Korozyon veya diğer bozukluklar ve
 
(d)     Özelliklerin bozulması.
Ambalajın saklama sistemi açıkça belirlenmelidir. Örneklerin herhangi bir kısmına basitçe    ve 
açıkça
atıfta bulunulabilmesi için örneklerin dış özellikleri açıkça tanımlanmalıdır.
 

Saklama sistemi ve koruyucu plaka bütünlüğünün test edilmesi ve kritiklik güvenliğinin değerlendirilmesi

 
6.4.15 ila 6.4.21'de belirtilen ilgili her bir testten sonra:
 
(a)       Kusurlar ve hasarlar tespit ve kaydedilmelidir;
 
(b) Test edilen  ambalaj  için  saklama  sistemi  ve  koruyucu  plaka  bütünlüğünün  6.4.2- 
6.4.11'e  göre gerekli olan ölçüde sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir;
 
(c) Bölünebilen malzeme içeren ambalajlar için,  6.4.11.1-6.4.11.14  kapsamındaki  
değerlendirmelerde yararlanılan bir veya daha fazla ambalaja ilişkin varsayımların ve koşulların 
geçerli olup olmadığı belirlenmelidir.
 

Düşürme testlerinde hedef

2.2.7.2.3.3.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 6.4.17.2 ve 6.4.20.2’de belirtilen düşürme testlerindeki hedef, örneğin çarpması üzerine yer değiştirme veya şekil değiştirmedeki herhangi bir artışın örnekteki hasarı önemli ölçüde artırmayacağı düz, yatay bir yüzey olmalıdır.

Normal taşıma koşullarına dayanma özelliğini gösterme testleri

Bu testler şöyledir: Su püskürtme testi, serbest düşürme testi, istifleme testi ve penetrasyon testi. Ambalaj örnekleri her test öncesinde su püskürtme testi yapılmak üzere serbest düşürme testine, istifleme testine ve penetrasyon testine tabi tutulacaktır. 6.4.15.2'deki zorunluluklar karşılanmak kaydıyla tüm testler için bir örnek kullanılabilir.

Su püskürtme testinin tamamlanması ile müteakip test arasındaki zaman aralığı, örnek ambalajın dış tarafında kayda değer bir makama olmaksızın suyun azami ölçüde emilmesini sağlayacak oranda olmalıdır. Aksini kanıtlayan bir durum olmaması halinde, su püskürtme eş zamanlı olarak dört doğrultudan uygulanmışsa bu aralık iki saat olarak alınmalıdır. Bununla birlikte su püskürtme dört doğrultunun her birinden sırasıyla uygulanmışsa zaman aralığı geçmemelidir.

Su püskürtme testi: Örnek, en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm’lik yağmur düşüşüne aruziyeti taklit eden bir su püskürtme testine tabi tutulmalıdır.

Serbest düşürme testi: Örnek, güvenlik özelliklerinin test edilmesi için azami hasara uğrayacak 
şekilde
hedef üzerine düşürülmelidir.
 
(a) Örneğin en alt noktasından hedefin üst yüzeyine kadarki ölçülen düşürme yüksekliği Tablo 
6.4.15.4'te ilgili kütle için belirtilen mesafeden daha az olmamalıdır. Hedef, 6.4.14’te  
belirtildiği gibi olmalıdır;
 
(b) En fazla 50 kg kütleye sahip dikdörtgen fiber levhalar veya ahşap ambalajlar için, 0,3 m 
yükseklikten her bir köşe üzerine serbest düşecek şekilde ayrı örnekler kullanılmalıdır;
 
(c) En fazla 100 kg kütleye sahip silindirik fiber levha ambalajlar için, 0,3 m yükseklikten her 
bir kenarın dörtte birlik kısmı üzerine serbest düşecek şekilde ayrı örnekler kullanılmalıdır;
 
Tablo 6.4.15.4: Normal taşıma koşullarında test edilecek ambalajlar için  serbest  düşürme  safesi
 

Ambalaj kütlesi (kg)

Serbest düşürme mesafesi (m)

Ambalaj kütlesi < 5 000

1.2

5 000 ≤ Ambalaj kütlesi < 10 000

0.9

10 000 ≤ Ambalaj kütlesi < 15 000

0.6

15 000 ≤ Ambalaj kütlesi

0.3

 

İstifleme testi: Ambalajın şekli etkin bir şekilde istiflemeyi önlemiyorsa, örnek 24 saat süre      
ile
aşağıdakilere eşit veya daha büyük sıkıştırma yüklerine tabi tutulmalıdır:
 
(a)      Ambalajın azami ağırlığının 5 katına eşdeğer bir ağırlık ve
 
(b)     Ambalajın dikey olarak uzanan alanının 13 kPa ile çarpılması sonucu elde edilen değer.
 
Yük, biri normal olarak ambalajın dayanacağı taban olmak üzere, örneğin her  iki  karşıt  üzeyine 
olarak uygulanmalıdır.
 

Penetrasyon  testi:  Örnek,  test  gerçekleştirilirken  önemli  ölçüde  hareket  etmeyecek  sert, 
düz, yatay
yüzeye yerleştirilmelidir.
 
(a) 3,2 cm çapında yarımküre uca  ve  6  kg  kütleye  sahip  bir  çubuk,  uzunluğuna  ekseni dikey 
olarak örneğin en zayıf kısmının merkezine doğru düşecek, böylece yeterince nüfuz etmesi halinde 
saklama sistemine çarpacak şekilde düşürülmeli ve yönlendirilmelidir. Çubuk test performansı 
nedeniyle önemli ölçüde şekil bozukluğuna uğramamalıdır;
 
(b) Numunenin üst yüzeyindeki planlanan çarpma noktası ile çubuğun alt ucu arasında ölçülen düşürme 
yüksekliği 1 m olmalıdır.
 

Sıvılar ve gazlar için tasarlanan Tip A ambalajları için ilave testler

Bir  örnek  veya  ayrı  örnekler,  aşağıdaki  her  bir  teste  tabi  tutulmalıdır.  Bunun  için  
bir testin, söz
konusu örnek için diğer örnekten daha ağır olduğu gösterilememesi gerekmektedir. Buna göre, 
örneklerden biri daha ağır teste tabi tutulacaktır.
 
(a) Serbest düşürme testi: Örnek, muhafazaya en fazla hasar verecek şekilde hedef üzerine 
düşürülmelidir Numunenin en alt kısmından hedefin üst yüzeyine kadar ölçülen düşürme yüksekliği 9 m 
olmalıdır. Hedef, 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır;
 
(b) Penetrasyon testi: Düşürme yüksekliğinin 6.4.15.6 (b)'de belirtildiği gibi 1 m'den 1,7 m'ye 
artırılması hariç numune 16.4.15.6'da belirtilen teste tabi tutulmalıdır.
 

Taşıma sırasında kaza koşullarına dayanma özelliğini gösterme testleri

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018