Karayolunda Tehlikeli Madde

Saklama sistemi ve koruyucu plaka bütünlüğünün test edilmesi ve kritiklik güvenliğinin değerlendirilmesi

 
6.4.15 ila 6.4.21'de belirtilen ilgili her bir testten sonra:
 
(a)       Kusurlar ve hasarlar tespit ve kaydedilmelidir;
 
(b) Test edilen  ambalaj  için  saklama  sistemi  ve  koruyucu  plaka  bütünlüğünün  6.4.2- 
6.4.11'e  göre gerekli olan ölçüde sağlanıp sağlanmadığı belirlenmelidir;
 
(c) Bölünebilen malzeme içeren ambalajlar için,  6.4.11.1-6.4.11.14  kapsamındaki  
değerlendirmelerde yararlanılan bir veya daha fazla ambalaja ilişkin varsayımların ve koşulların 
geçerli olup olmadığı belirlenmelidir.
 

Düşürme testlerinde hedef

2.2.7.2.3.3.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 6.4.17.2 ve 6.4.20.2’de belirtilen düşürme testlerindeki hedef, örneğin çarpması üzerine yer değiştirme veya şekil değiştirmedeki herhangi bir artışın örnekteki hasarı önemli ölçüde artırmayacağı düz, yatay bir yüzey olmalıdır.

Normal taşıma koşullarına dayanma özelliğini gösterme testleri

Bu testler şöyledir: Su püskürtme testi, serbest düşürme testi, istifleme testi ve penetrasyon testi. Ambalaj örnekleri her test öncesinde su püskürtme testi yapılmak üzere serbest düşürme testine, istifleme testine ve penetrasyon testine tabi tutulacaktır. 6.4.15.2'deki zorunluluklar karşılanmak kaydıyla tüm testler için bir örnek kullanılabilir.

Su püskürtme testinin tamamlanması ile müteakip test arasındaki zaman aralığı, örnek ambalajın dış tarafında kayda değer bir makama olmaksızın suyun azami ölçüde emilmesini sağlayacak oranda olmalıdır. Aksini kanıtlayan bir durum olmaması halinde, su püskürtme eş zamanlı olarak dört doğrultudan uygulanmışsa bu aralık iki saat olarak alınmalıdır. Bununla birlikte su püskürtme dört doğrultunun her birinden sırasıyla uygulanmışsa zaman aralığı geçmemelidir.

Su püskürtme testi: Örnek, en az bir saat süre ile saatte yaklaşık 5 cm’lik yağmur düşüşüne aruziyeti taklit eden bir su püskürtme testine tabi tutulmalıdır.

Serbest düşürme testi: Örnek, güvenlik özelliklerinin test edilmesi için azami hasara uğrayacak 
şekilde
hedef üzerine düşürülmelidir.
 
(a) Örneğin en alt noktasından hedefin üst yüzeyine kadarki ölçülen düşürme yüksekliği Tablo 
6.4.15.4'te ilgili kütle için belirtilen mesafeden daha az olmamalıdır. Hedef, 6.4.14’te  
belirtildiği gibi olmalıdır;
 
(b) En fazla 50 kg kütleye sahip dikdörtgen fiber levhalar veya ahşap ambalajlar için, 0,3 m 
yükseklikten her bir köşe üzerine serbest düşecek şekilde ayrı örnekler kullanılmalıdır;
 
(c) En fazla 100 kg kütleye sahip silindirik fiber levha ambalajlar için, 0,3 m yükseklikten her 
bir kenarın dörtte birlik kısmı üzerine serbest düşecek şekilde ayrı örnekler kullanılmalıdır;
 
Tablo 6.4.15.4: Normal taşıma koşullarında test edilecek ambalajlar için  serbest  düşürme  safesi
 

Ambalaj kütlesi (kg)

Serbest düşürme mesafesi (m)

Ambalaj kütlesi < 5 000

1.2

5 000 ≤ Ambalaj kütlesi < 10 000

0.9

10 000 ≤ Ambalaj kütlesi < 15 000

0.6

15 000 ≤ Ambalaj kütlesi

0.3

 

İstifleme testi: Ambalajın şekli etkin bir şekilde istiflemeyi önlemiyorsa, örnek 24 saat süre      
ile
aşağıdakilere eşit veya daha büyük sıkıştırma yüklerine tabi tutulmalıdır:
 
(a)      Ambalajın azami ağırlığının 5 katına eşdeğer bir ağırlık ve
 
(b)     Ambalajın dikey olarak uzanan alanının 13 kPa ile çarpılması sonucu elde edilen değer.
 
Yük, biri normal olarak ambalajın dayanacağı taban olmak üzere, örneğin her  iki  karşıt  üzeyine 
olarak uygulanmalıdır.
 

Penetrasyon  testi:  Örnek,  test  gerçekleştirilirken  önemli  ölçüde  hareket  etmeyecek  sert, 
düz, yatay
yüzeye yerleştirilmelidir.
 
(a) 3,2 cm çapında yarımküre uca  ve  6  kg  kütleye  sahip  bir  çubuk,  uzunluğuna  ekseni dikey 
olarak örneğin en zayıf kısmının merkezine doğru düşecek, böylece yeterince nüfuz etmesi halinde 
saklama sistemine çarpacak şekilde düşürülmeli ve yönlendirilmelidir. Çubuk test performansı 
nedeniyle önemli ölçüde şekil bozukluğuna uğramamalıdır;
 
(b) Numunenin üst yüzeyindeki planlanan çarpma noktası ile çubuğun alt ucu arasında ölçülen düşürme 
yüksekliği 1 m olmalıdır.
 

Sıvılar ve gazlar için tasarlanan Tip A ambalajları için ilave testler

Bir  örnek  veya  ayrı  örnekler,  aşağıdaki  her  bir  teste  tabi  tutulmalıdır.  Bunun  için  
bir testin, söz
konusu örnek için diğer örnekten daha ağır olduğu gösterilememesi gerekmektedir. Buna göre, 
örneklerden biri daha ağır teste tabi tutulacaktır.
 
(a) Serbest düşürme testi: Örnek, muhafazaya en fazla hasar verecek şekilde hedef üzerine 
düşürülmelidir Numunenin en alt kısmından hedefin üst yüzeyine kadar ölçülen düşürme yüksekliği 9 m 
olmalıdır. Hedef, 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır;
 
(b) Penetrasyon testi: Düşürme yüksekliğinin 6.4.15.6 (b)'de belirtildiği gibi 1 m'den 1,7 m'ye 
artırılması hariç numune 16.4.15.6'da belirtilen teste tabi tutulmalıdır.
 

Taşıma sırasında kaza koşullarına dayanma özelliğini gösterme testleri

Numune, 6.4.17.2 ve 6.4.17.3'te belirtilen testlerin sırasıyla kümülatif etkilerine tabi tutulmalıdır. Bu testlerden sonra hem örnek hem de ayrı örnekler 6.4.17.4’te ve bazı durumlarda 6.4.18'de belirtilen suya batırma testlerinin etkilerine tabi tutulmalıdır.

Mekanik  test:  Mekanik  test   üç  farklı  düşürme  testi  içermektedir.  Her  bir  örnek  6.4.8.8 
      veya
6.4.11.13'de belirtildiği şekilde ilgili düşürmelere tabi tutulmalıdır. Örneğin düşürmelere tabi 
tutulma sırası, mekanik testin tamamlanması üzerine örneğin müteakip ısı testinde azami hasara 
maruz kalacağı ölçüde hasara maruz kalmış olmasıdır.
 
(a)  Birinci   düşürme   için,   örnek   azami   hasara   uğrayacak   şekilde   hedef   üzerine 
düşürülmelidir  ve  örneğin  en  alt  noktasından  hedefin  üst  yüzeyine  kadar  ölçülen mesafe  9 
m olmalıdır. Hedef 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır;
 
(b) İkinci düşürme için, örnek hedef üzerinde  dikey olarak sağlam  yerleştirilmiş çubuk üzerinde 
azami  hasarı  oluşturacak  şekilde  düşürülmelidir.  Numunenin  planlanan  çarpma  noktasından 
çubuğun üst yüzeyine kadar ölçülen mesafenin yüksekliği 1 m olmalıdır. Çubuk (15,0 cm ± 0,5 cm) 
çapında dairesel kesitli ve 20 cm uzunluğunda katı yumuşak çelikten olmalıdır. Daha uzun bir çubuk 
daha büyük hasar verecekse, yeterli uzunluğa sahip çubuğun kullanılması gerekir. Çubuğun üst uç 
kenarı en fazla 6 mm yarıçapa sahip olacak şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip ve düz ve yatay 
olmalıdır. Çubuğun üzerine yerleştirildiği hedef maksimum zarar için 6.4.14'te belirtildiği şekilde 
olmalıdır;
 
(c)  Üçüncü  düşürme  için,  500   kg   kütlenin   9   metre   yükseklikten   numune   üzerine 
düşürülerek azami hasara maruz kalınacak şekilde numunenin hedef üzerine yerleştirildiği dinamik 
ezme testine tabi tutulmalıdır. Kütle 1 m'ye 1 m ebadında katı yumuşak çelik levha olmalı ve yatay 
şekilde düşmelidir. Metal tabakanın aşağı yüzünün uçları ve kenarları yarıçapı 6 mm’yi geçmeyecek 
şekilde yuvarlatılacaktır. Düşürme yüksekliği, levhanın alt tarafından numunenin en üst seviyesine 
kadar ölçülmelidir. Numunenin üzerinde durduğu hedef 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır.
 

Isı testi: Numune, 38°C ortam sıcaklığı koşulları altında ısı dengesine sahip olarak, Tablo 6.4.8.6'da belirtilen güneşte bırakılma koşullarına ve radyoaktif içeriklerden ambalaj içerisinde azami dahili ısı üretimi sağlayacak tasarıma tabi olmalıdır. Alternatif olarak müteakip ambalaj reaksiyonunun değerlendirmesi hesaba katılmak kaydıyla, bu parametrelerin herhangi birinin test öncesinde ve sırasında farklı değerlere sahip olmasına müsaade edilir.

 
Isı testleri aşağıda belirtilenleri içermelidir:
(a) Numune 30 dakika süre ile 0,9 değerinde asgari ortalama alev ışıma  katsayısı ve  en azından  
800°C ortalama sıcaklığı vermek üzere yeterince hareketsiz ortam koşullarında en azından 
hidrokarbon yakıt/hava yanmasına eşit ısı akışı sağlayan, 0,8 değerinde yüzey emiş katsayısına 
sahip veya belirtilen ateşe maruz kalmışsa ambalajın sahip olduğunu gösterilebilecek bir değer ile 
numuneyi tamamen kapsayan ısı ortamına tabi tutulmalıdır, ve müteakiben,
 
(b) Numune 38°C ortam  sıcaklığına  maruz  kalmalı,  Tablo  6.4.8.6'da  belirtilen  güneşe maruz  
kalma koşullarına tabi olmalı ve numunedeki sıcaklıkların her yerde azalmasını ve/veya başlangıç 
kararlı durum koşullarını sağlamak üzere yeterli bir süre radyoaktif içeriklerinden kaynaklanan 
ambalaj içerisindeki dahili ısı üretiminin azami tasarım değerine tabi olmalıdır. Alternatif olarak 
müteakip ambalaj  reaksiyonunun  değerlendirmesi  hesaba  katılmak  kaydıyla, bu parametrelerin  
herhangi  birinin  ısıtmanın  durdurulması  ardından  farklı değerlere sahip olmasına müsaade 
edilir.
 
Test    esnasında    ve    sonrasında    numune    suni           olarak      soğutulmamalıdır      
ve   numune
alzemelerinin yanmaya doğal olarak ilerlemesi müsaade edilmelidir.
 

Suya batırma testi: Numune, azami hasara neden olacak şekilde sekiz saatten daha az olmayan bir süre ile en azından 15 m yüksekliğe sahip su içerisine batırılmalıdır. Gösterim amacıyla en azından 150 kPa değerinde bir harici basıncın bu koşulları karşıladığı düşünülmelidir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018