Karayolunda Tehlikeli Madde

Taşıma sırasında kaza koşullarına dayanma özelliğini gösterme testleri

Numune, 6.4.17.2 ve 6.4.17.3'te belirtilen testlerin sırasıyla kümülatif etkilerine tabi tutulmalıdır. Bu testlerden sonra hem örnek hem de ayrı örnekler 6.4.17.4’te ve bazı durumlarda 6.4.18'de belirtilen suya batırma testlerinin etkilerine tabi tutulmalıdır.

Mekanik  test:  Mekanik  test   üç  farklı  düşürme  testi  içermektedir.  Her  bir  örnek  6.4.8.8 
      veya
6.4.11.13'de belirtildiği şekilde ilgili düşürmelere tabi tutulmalıdır. Örneğin düşürmelere tabi 
tutulma sırası, mekanik testin tamamlanması üzerine örneğin müteakip ısı testinde azami hasara 
maruz kalacağı ölçüde hasara maruz kalmış olmasıdır.
 
(a)  Birinci   düşürme   için,   örnek   azami   hasara   uğrayacak   şekilde   hedef   üzerine 
düşürülmelidir  ve  örneğin  en  alt  noktasından  hedefin  üst  yüzeyine  kadar  ölçülen mesafe  9 
m olmalıdır. Hedef 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır;
 
(b) İkinci düşürme için, örnek hedef üzerinde  dikey olarak sağlam  yerleştirilmiş çubuk üzerinde 
azami  hasarı  oluşturacak  şekilde  düşürülmelidir.  Numunenin  planlanan  çarpma  noktasından 
çubuğun üst yüzeyine kadar ölçülen mesafenin yüksekliği 1 m olmalıdır. Çubuk (15,0 cm ± 0,5 cm) 
çapında dairesel kesitli ve 20 cm uzunluğunda katı yumuşak çelikten olmalıdır. Daha uzun bir çubuk 
daha büyük hasar verecekse, yeterli uzunluğa sahip çubuğun kullanılması gerekir. Çubuğun üst uç 
kenarı en fazla 6 mm yarıçapa sahip olacak şekilde yuvarlatılmış köşelere sahip ve düz ve yatay 
olmalıdır. Çubuğun üzerine yerleştirildiği hedef maksimum zarar için 6.4.14'te belirtildiği şekilde 
olmalıdır;
 
(c)  Üçüncü  düşürme  için,  500   kg   kütlenin   9   metre   yükseklikten   numune   üzerine 
düşürülerek azami hasara maruz kalınacak şekilde numunenin hedef üzerine yerleştirildiği dinamik 
ezme testine tabi tutulmalıdır. Kütle 1 m'ye 1 m ebadında katı yumuşak çelik levha olmalı ve yatay 
şekilde düşmelidir. Metal tabakanın aşağı yüzünün uçları ve kenarları yarıçapı 6 mm’yi geçmeyecek 
şekilde yuvarlatılacaktır. Düşürme yüksekliği, levhanın alt tarafından numunenin en üst seviyesine 
kadar ölçülmelidir. Numunenin üzerinde durduğu hedef 6.4.14'te belirtildiği şekilde olmalıdır.
 

Isı testi: Numune, 38°C ortam sıcaklığı koşulları altında ısı dengesine sahip olarak, Tablo 6.4.8.6'da belirtilen güneşte bırakılma koşullarına ve radyoaktif içeriklerden ambalaj içerisinde azami dahili ısı üretimi sağlayacak tasarıma tabi olmalıdır. Alternatif olarak müteakip ambalaj reaksiyonunun değerlendirmesi hesaba katılmak kaydıyla, bu parametrelerin herhangi birinin test öncesinde ve sırasında farklı değerlere sahip olmasına müsaade edilir.

 
Isı testleri aşağıda belirtilenleri içermelidir:
(a) Numune 30 dakika süre ile 0,9 değerinde asgari ortalama alev ışıma  katsayısı ve  en azından  
800°C ortalama sıcaklığı vermek üzere yeterince hareketsiz ortam koşullarında en azından 
hidrokarbon yakıt/hava yanmasına eşit ısı akışı sağlayan, 0,8 değerinde yüzey emiş katsayısına 
sahip veya belirtilen ateşe maruz kalmışsa ambalajın sahip olduğunu gösterilebilecek bir değer ile 
numuneyi tamamen kapsayan ısı ortamına tabi tutulmalıdır, ve müteakiben,
 
(b) Numune 38°C ortam  sıcaklığına  maruz  kalmalı,  Tablo  6.4.8.6'da  belirtilen  güneşe maruz  
kalma koşullarına tabi olmalı ve numunedeki sıcaklıkların her yerde azalmasını ve/veya başlangıç 
kararlı durum koşullarını sağlamak üzere yeterli bir süre radyoaktif içeriklerinden kaynaklanan 
ambalaj içerisindeki dahili ısı üretiminin azami tasarım değerine tabi olmalıdır. Alternatif olarak 
müteakip ambalaj  reaksiyonunun  değerlendirmesi  hesaba  katılmak  kaydıyla, bu parametrelerin  
herhangi  birinin  ısıtmanın  durdurulması  ardından  farklı değerlere sahip olmasına müsaade 
edilir.
 
Test    esnasında    ve    sonrasında    numune    suni           olarak      soğutulmamalıdır      
ve   numune
alzemelerinin yanmaya doğal olarak ilerlemesi müsaade edilmelidir.
 

Suya batırma testi: Numune, azami hasara neden olacak şekilde sekiz saatten daha az olmayan bir süre ile en azından 15 m yüksekliğe sahip su içerisine batırılmalıdır. Gösterim amacıyla en azından 150 kPa değerinde bir harici basıncın bu koşulları karşıladığı düşünülmelidir.

10^5 A2'den daha fazlasını içeren Tip B(U) ve Tip B(M) ambalajları ile Tip C ambalajları için genişletilmiş suya batırma testi

Genişletilmiş suya batırma testi: Numune, bir saatten az olmayacak bir süre ile en azından 200 m yüksekliğe sahip su içerisine batırılmalıdır. Gösterim amacıyla en azından 2 MPa değerinde bir harici basıncın bu koşulları karşıladığı düşünülmelidir.

Bölünebilen malzeme içeren ambalajlar için su sızdırma testi

6.4.11.8 ila 6.4.11.13' ye göre değerlendirme yaparken içeriye veya dışarıya su sızdırma açısından en büyük reaktiviteye neden olduğu varsayılan ambalajlar bu testten hariç tutulmalıdır.

Numune aşağıda belirtilen su sızdırma testine tabi tutulmadan önce 6.4.17.2 (b)'deki testler ile 6.4.11.13'ye göre gerekli olan ya 6.4.17.2 (a)’ya ya da (c)'ye ve 6.4.17.3'te belirtilen teste tabi tutulmalıdır.

Numune, azami sızıntının beklendiği şekilde sekiz saatten daha az olmayan bir süre ile en azından 0,9 m yüksekliğe sahip su içerisine batırılmalıdır.

Tip C ambalajları için testler

Numuneler aşağıda belirtilen sıra ile her bir test etkisine tabi tutulmalıdır:
 
(a)     6.4.17.2 (a), 6.4.17.2 (c), 6.4.20.2 ve 6.4.20.3'te belirtilen testler; ve
 
(b)     6.4.20.4'te belirtilen test.
(a) ve (b)'deki her bir sıra için ayrı numunelerin kullanılmasına müsaade edilmiştir.
 

Delinme/yırtılma testi: Numune, yumuşak çelikten yapılmış dikey katı bir sondanın hasar veren etkilerine tabi tutulmalıdır. Sondanın ambalaj numunesi ve ambalaj yüzeyindeki etki noktası pozisyonu 6.4.20.1 (a)'da belirtilen test sırasının sonucunda azami hasar verecek şekilde olmalıdır.

(a)       250  kg'dan  daha  az  bir  ambalajı  temsil  eden  numune  hedef  üzerine  
yerleştirilmelidir   ve
planlanan çarpma noktasının üzerinde 3 m yükseklikten 250 kg'a sahip sondanın düşüşüne tabi 
tutulmalıdır. Bu test için sonda, çarpan ucu aşağıda belirtilen boyutlara sahip sağa dönüşlü  kesik 
konili 20 cm çaplı silindirik çubuk olmalıdır: 30 cm yüksekliğinde ve üstte çapı 2,5 cm olan ve 
kenarları en fazla 6 mm yarıçapa sahip olacak kadar yuvarlatılmış bir çubuk. Numunenin 
yerleştirildiği hedef 6.4.14’te açıklandığı gibi olacaktır.
 
(b) 250 kg veya daha fazla kütleye sahip ambalajlar için sondanın  tabanı  hedef  üzerine  
yerleştirilmeli ve numune sonda üzerine düşürülmelidir. Numuneye çarpma noktasından sondanın üst 
yüzeyine kadar ölçülen düşürme yüksekliği 3 m olmalıdır. Bu test için sonda, sondanın kütle ve 
uzunluğunun numuneye azami hasarı vermesi durumu hariç yukarıdaki (a) maddesinde belirtilen aynı 
özelliklere ve boyutlara sahip olmalıdır. Sondanın tabanının yerleştirildiği hedef 6.4.14'te 
belirtildiği şekilde olmalıdır.
 

Genişletilmiş ısı testi: Bu testin koşulları, 60 dakika süre ile ısı ortamına maruz kalmak haricinde 6.4.17.3'te belirtildiği şekilde olmalıdır.

Darbe testi: Numune, azami hasara maruz kalacak şekilde hedef üzerinde 90 m/sn'den az olmayan bir hızda darbeye tabi tutulmalıdır. Hedef 6.4.14’te açıklandığı gibi olacaktır; hedef yüzeyi ise numunenin numune yoluna normal olması koşuluyla her hangi bir yön düzeninde olabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018