Karayolunda Tehlikeli Madde

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin tasarımı tek taraflı onayı gerektirmektedir. Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme tasarımı çok taraflı tasarımı gerektirmektedir (ayrıca bkz. 6.4.23.8).

“BÖLÜNEBİLEN” sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilen malzeme tasarımı 2.2.7.2.3.5 (f) ile uyumlu olarak, karşılıklı onay gerektirecektir.

Araç/gereçlerin veya nesnelerin muaf gönderisinin alternatif aktivite limitleri veya 2.2.7.2.2.2 (b) ile uyumlu nesneler karşılıklı onay gerektirir.

ADR'ye  taraf  ülkeden  tek  taraflı  onayı  gerektiren  herhangi  bir  tasarım  o  ülkenin  
yetkili makamu
tarafından onaylanmalıdır; ambalajın tasarlandığı ülke ADR'ye taraf ülke değilse taşıma işlemi 
aşağıda belirtilen koşullar sağlandığında mümkündür:
 
(a) Ambalaj tasarımının ADR teknik zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan sertifika bu ülke 
tarafından temin edilmiş ve bu sertifika sevkiyatın ulaştığı ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamu 
tarafından ikinci defa imzalanmıştır;
 
(b) ADR'ye taraf ülke tarafından sertifika ve ambalaj tasarım onayı temin edilmemişse, ambalaj 
tasarımı sevkiyatın ulaştığı ilk ADR'ye taraf ülkenin yetkili makamu tarafından onaylanır.
 

Geçici tedbirler kapsamında onaylanan tasarımlar için, bkz. 1.6.6.

Radyoaktif malzemelerin taşınmasına ilişkin başvurular ve onaylar

(Rezerve Edilmiş)

 
Sevkiyat onayı başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
 
(a)       Onayın talep edildiği sevkiyatın zaman dilimi;
 
(b) Gerçek radyoaktif içerikler, beklenen edilen taşıma  modları,  araç  tipi  ve  muhtemel veya  
önerilen güzergah ve
 
(c) 5.1.5.2.1 kapsamında düzenlenen, eğer mümkün ise,  5.1.5.2.1  (a)  (v),  (vi)  veya  (vii)  
kapsamında yayınlanan, ambalaj tasarım onay sertifikalarında anılan önlemler ile idari veya 
operasyonel kontrollerin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar.
 

 
Özel   düzenlemelere   tabi   sevkiyat   onayı   başvurusunda,   taşıma   sırasındaki   toplam      
güvenlik
seviyesinin, ilgili tüm ADR hükümlerinin karşılanmasıyla edinilecek seviyeye eş değer  olduğunu 
yetkili makama kanıtlayacak tüm bilgiler yer alacaktır.
 
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
 
(a)  Taşıma  işleminin  ilgili  ADR   hükümlerine   tam   olarak   uygun   yapılamaması   ve   
nedenlerine ilişkin beyan ve
 
(b)      İlgili   ADR   hükümlerini   karşılamadaki   yetersizliği   telafi   etmek   üzere,   
taşıma sırasında
uygulanacak özel tedbirlerin veya özel idari ya da operasyonel kontrollerinin beyanı.
 

 
Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
 
(a) Fiziksel ve kimyasal durumları ve yayılan radyasyonun  özellikleri  bakımından  önerilen  
radyoaktif içeriklerin ayrıntılı tanımı;
 
(b) Eksiksiz mühendislik çizimleri, malzeme planları  ve  üretim  metotları  dahil  olmak üzere 
tasarımın ayrıntılı beyanı;
 
(c)  Yürütülen testlerin ve sonuçların beyanı, veya hesaplama metotlarına dayanan ya da tasarımın  
ilgili hükümleri yeterince karşıladığını gösteren kanıtlar;
 
(d)      Ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları;
 
(e) Ambalaj, 100 kPa gösterge değerini aşan azami normal çalışma basıncına sahip olmak için 
tasarlandıysa, muhafaza sisteminin üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, alınacak 
numuneler ve yapılacak testler;
 
(f) Önerilen radyoaktif içerikler ışıyan nükleer yakıtlar olduğunda, yakıtın  özellikleri  ile  
ilgili  emniyet analizlerindeki varsayımların beyanı ve nedeni ile 6.4.11.5 (b)'ye göre gerekli 
olan sevkiyat öncesi önlemlerin açıklaması;
 
(g) Kullanılacak farklı taşıma modları ve  araç  veya  konteyner  tipleri  göz  önünde 
bulundurulduğunda ambalajdan ısının emniyetli şekilde azalmasını temin etmek için gerekli  özel 
yığma hükümleri;
 
(h)     Ambalajın yapılışını gösteren 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayacak resim şeklinde gösterim 
ve
 
(i)      1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri;
 

 
Tip B(M)  ambalaj  tasarımı  onayına  başvuruda Tip  B(U)  ambalajlarının 6.4.23.4’e göre gerekli 
olan
genel bilgilere ilave olarak aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
 
(a)      Ambalajın    uygunluk    göstermediği    6.4.7.5,    6.4.8.4  ten    6.4.8.6’ya    ve    
6.4.8.9       dan
6.4.8.15’e zorunluluklarının listesi;
 
(b)      Düzenli olarak bu Ekte ön görülmeyen fakat ambalajın güvenliğini sağlamak ve yukarıdaki   
(a)
maddesinde belirtilen eksiklikleri telafi etmek için gerekli olan ve taşıma esnasında uygulanmasına 
yönelik önerilen ilave operasyonel kontroller;
 
(c)  Taşıma   modunun   tabi   olduğu   kısıtlamalara   ve   yükleme,   taşıma,   boşaltma   veya  
elleçleme hükümlerine ilişkin beyan ve
 
(d)       Taşıma     esnasında     karşılaşılması     beklenen     ve     tasarım     esnasında     
göz      önünde
bulundurulan ortam koşullarının açıklaması (sıcaklık, güneş ışıması).
 

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içeren ambalajların onay başvurusunda,
tasarımın 6.4.6.1'deki geçerli hükümleri karşıladığına ilişkin tüm gerekli bilgilerle 1.7.3 uyarınca
gerekli olan geçerli yönetim sistemi açıklaması bulunmalıdır.

Bölünebilen ambalaj onayı başvurusunda, tasarımın 6.4.11.1'deki geçerli hükümleri
karşıladığına ilişkin gerekli tüm bilgilerle 1.7.3 uyarınca gerekli olan geçerli yönetim sisteminin
özellikleri bulunmalıdır.

Özel biçimde ambalajlanmış sahip radyoaktif malzeme tasarımı ve düşük yayılımlı radyoaktif malzeme
tasarımı onayı başvurusunda aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
 
(a) Radyoaktif malzemenin veya kapsülse içeriklerin ayrıntılı açıklaması; hem fiziksel hem de  
kimyasal haller için özel referans;
 
(b)       Kullanılacak kapsülün tasarımının ayrıntılı açıklaması;
 
(c) Yapılan testlerin ve sonuçlarının beyanı, veya radyoaktif malzemenin performans standartlarını 
karşıladığını gösteren hesaplama metotlarına dayanan bilgiler veya özel biçimde ambalajlanmış 
radyoaktif malzeme veya düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin ADR'deki geçerli hükümleri 
karşıladığına ilişkin diğer bilgiler;
 
(d)     1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri ve
 
(e) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin veya düşük yayılımlı  radyoaktif 
malzemelerin sevkiyatında kullanılmak üzere önerilen sevkiyat öncesi önlemler.
 

''BÖLÜNEBİLİR'' sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilen malzeme tasarımının, Tablo
2.2.7.2.1.1. ile uyumlu olarak ve 2.2.7.2.3.5. kapsamında onayı için başvuru şunları içerecektir:
(a) malzemenin detaylı tarifi; fiziksel ve kimyasal aşamaların her ikisi içinde ilgili referanslar
yapılacaktır;
(b) yürütülen testlerin açıklamaları ve sonuçları , veya malzemenin 2.2.7.2.3.6 nın gereksinimlerini
karşıladığını gösteren hesaplama yönetmelerine dayanan kanıt;
(c) 1.7.3 ün gerektirdiği gibi geçerli yönetim sisteminin şartnamesi;
(d) sevkiyat öncesi yapılması gereken belli eylemlerin açıklaması.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018