Karayolunda Tehlikeli Madde

 
Özel   düzenlemelere   tabi   sevkiyat   onayı   başvurusunda,   taşıma   sırasındaki   toplam      
güvenlik
seviyesinin, ilgili tüm ADR hükümlerinin karşılanmasıyla edinilecek seviyeye eş değer  olduğunu 
yetkili makama kanıtlayacak tüm bilgiler yer alacaktır.
 
Başvuruda şunlar yer alacaktır:
 
(a)  Taşıma  işleminin  ilgili  ADR   hükümlerine   tam   olarak   uygun   yapılamaması   ve   
nedenlerine ilişkin beyan ve
 
(b)      İlgili   ADR   hükümlerini   karşılamadaki   yetersizliği   telafi   etmek   üzere,   
taşıma sırasında
uygulanacak özel tedbirlerin veya özel idari ya da operasyonel kontrollerinin beyanı.
 

 
Tip B(U) veya Tip C ambalaj tasarımı onay başvurusunda aşağıdakiler yer almalıdır:
 
(a) Fiziksel ve kimyasal durumları ve yayılan radyasyonun  özellikleri  bakımından  önerilen  
radyoaktif içeriklerin ayrıntılı tanımı;
 
(b) Eksiksiz mühendislik çizimleri, malzeme planları  ve  üretim  metotları  dahil  olmak üzere 
tasarımın ayrıntılı beyanı;
 
(c)  Yürütülen testlerin ve sonuçların beyanı, veya hesaplama metotlarına dayanan ya da tasarımın  
ilgili hükümleri yeterince karşıladığını gösteren kanıtlar;
 
(d)      Ambalajın kullanımına ilişkin önerilen işletme ve bakım talimatları;
 
(e) Ambalaj, 100 kPa gösterge değerini aşan azami normal çalışma basıncına sahip olmak için 
tasarlandıysa, muhafaza sisteminin üretiminde kullanılan malzemelerin özellikleri, alınacak 
numuneler ve yapılacak testler;
 
(f) Önerilen radyoaktif içerikler ışıyan nükleer yakıtlar olduğunda, yakıtın  özellikleri  ile  
ilgili  emniyet analizlerindeki varsayımların beyanı ve nedeni ile 6.4.11.5 (b)'ye göre gerekli 
olan sevkiyat öncesi önlemlerin açıklaması;
 
(g) Kullanılacak farklı taşıma modları ve  araç  veya  konteyner  tipleri  göz  önünde 
bulundurulduğunda ambalajdan ısının emniyetli şekilde azalmasını temin etmek için gerekli  özel 
yığma hükümleri;
 
(h)     Ambalajın yapılışını gösteren 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayacak resim şeklinde gösterim 
ve
 
(i)      1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri;
 

 
Tip B(M)  ambalaj  tasarımı  onayına  başvuruda Tip  B(U)  ambalajlarının 6.4.23.4’e göre gerekli 
olan
genel bilgilere ilave olarak aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
 
(a)      Ambalajın    uygunluk    göstermediği    6.4.7.5,    6.4.8.4  ten    6.4.8.6’ya    ve    
6.4.8.9       dan
6.4.8.15’e zorunluluklarının listesi;
 
(b)      Düzenli olarak bu Ekte ön görülmeyen fakat ambalajın güvenliğini sağlamak ve yukarıdaki   
(a)
maddesinde belirtilen eksiklikleri telafi etmek için gerekli olan ve taşıma esnasında uygulanmasına 
yönelik önerilen ilave operasyonel kontroller;
 
(c)  Taşıma   modunun   tabi   olduğu   kısıtlamalara   ve   yükleme,   taşıma,   boşaltma   veya  
elleçleme hükümlerine ilişkin beyan ve
 
(d)       Taşıma     esnasında     karşılaşılması     beklenen     ve     tasarım     esnasında     
göz      önünde
bulundurulan ortam koşullarının açıklaması (sıcaklık, güneş ışıması).
 

 

0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içeren ambalajların onay başvurusunda,
tasarımın 6.4.6.1'deki geçerli hükümleri karşıladığına ilişkin tüm gerekli bilgilerle 1.7.3 uyarınca
gerekli olan geçerli yönetim sistemi açıklaması bulunmalıdır.

Bölünebilen ambalaj onayı başvurusunda, tasarımın 6.4.11.1'deki geçerli hükümleri
karşıladığına ilişkin gerekli tüm bilgilerle 1.7.3 uyarınca gerekli olan geçerli yönetim sisteminin
özellikleri bulunmalıdır.

Özel biçimde ambalajlanmış sahip radyoaktif malzeme tasarımı ve düşük yayılımlı radyoaktif malzeme
tasarımı onayı başvurusunda aşağıda belirtilen hususlar bulunmalıdır:
 
(a) Radyoaktif malzemenin veya kapsülse içeriklerin ayrıntılı açıklaması; hem fiziksel hem de  
kimyasal haller için özel referans;
 
(b)       Kullanılacak kapsülün tasarımının ayrıntılı açıklaması;
 
(c) Yapılan testlerin ve sonuçlarının beyanı, veya radyoaktif malzemenin performans standartlarını 
karşıladığını gösteren hesaplama metotlarına dayanan bilgiler veya özel biçimde ambalajlanmış 
radyoaktif malzeme veya düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin ADR'deki geçerli hükümleri 
karşıladığına ilişkin diğer bilgiler;
 
(d)     1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri ve
 
(e) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemelerin veya düşük yayılımlı  radyoaktif 
malzemelerin sevkiyatında kullanılmak üzere önerilen sevkiyat öncesi önlemler.
 

''BÖLÜNEBİLİR'' sınıflandırmasından hariç tutulan bölünebilen malzeme tasarımının, Tablo
2.2.7.2.1.1. ile uyumlu olarak ve 2.2.7.2.3.5. kapsamında onayı için başvuru şunları içerecektir:
(a) malzemenin detaylı tarifi; fiziksel ve kimyasal aşamaların her ikisi içinde ilgili referanslar
yapılacaktır;
(b) yürütülen testlerin açıklamaları ve sonuçları , veya malzemenin 2.2.7.2.3.6 nın gereksinimlerini
karşıladığını gösteren hesaplama yönetmelerine dayanan kanıt;
(c) 1.7.3 ün gerektirdiği gibi geçerli yönetim sisteminin şartnamesi;
(d) sevkiyat öncesi yapılması gereken belli eylemlerin açıklaması.

Araç/gereçlerin muaf gönderisi için alternatif aktivite limitlerinin onayı için yapılan başvuru
aşağıdakileri içerecektir:
(a) araç/gereç veya nesnenin, tanımı ve detaylı tarifi, kullanım amaca ve de birleştirildiği
radyonüklit(ler);
(b) araç/gereç veya nesnedeki radyonüklitlerin maksimum aktivitesi;
(c) araç/gereç veya nesneden kaynaklanan maksimum yüzey radrasyon seviyeleri;
(d) araç/gereç veya nesnenin içerdiği rodayonüklitlerin kimyasal veya fiziksel yapısı ;
 
(e)       özellikle, normal ve kazalı taşıma şartlarında,  rutindeki radyonüklitin korunması ve 
muhafazası
olmak üzere, araç/gereç veya nesnenin üretim ve tasarım detayı;
 
(f)   radyoaktif malzemenin tanımlanmış maksimum radyasyon seviyesi veya nesne veya araç/gereç için 
tanımlanan maksimum radrasyon seviyelerinin aşılmamasını temin etmek amacıyla radyoaktif 
kaynaklara, birleşimlere ve bitmiş ürünlere uygulanmak üzere geçerli yönetim sistemindeki tasarım 
şartnamelerine göre üretildiği;
 
(g)       gönderi başına yıllık tahmini maksimum araç/gereç ve nesne sayısı;
 
(h)   Radrasyonun İyonize olmasına karşı ve Radrasyon Kaynkalrının Emniyeti için Uluslararası   
Temel Emniyet Standartları, Emniyet Serisi No.115, Viyana (1996) da ortaya koyulan prensip ve 
yöntemler ile uyumlu olarak doz tayinleri, kamu mensuplarına yapılacak bireysel dozlar, uygun 
olduğu müddetçe, rutinden kaynaklanan toplu dozlar da dahil olmak üzere, normal ve kazasal taşıma 
şartlarında, temsili taşıma senaryoları altındaki esaslara tabi olacaktır
 

 

Yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasına tanımlama işareti verilmelidir.
Tanımlama işareti aşağıda belirtilen genel tiplerde olmalıdır:
VRI/No/Tip Kodu
(a)  6.4.23.12  (b)'de  belirtilen  durumlar  hariç  olmak  üzere,   VRI,   sertifikayı   
düzenleyen  ülkenin uluslararası motorlu araç tescilinin tanımlama kodunu temsil etmektedir 1;
 
(b) Numara yetkili makam tarafından tahsis edilmelidir; özel bir tasarım veya muaf gönderinin 
alternatif aktivite limiti için özel ve tek olmalıdır. Gönderinin onay işaretinin tanımı açıkca 
tasarımın onay işaretinin tanımıyla bağlantılı olacaktır
 
(c) Düzenlenen onayın sertifikalarının tiplerine atıfta bulunmak için aşağıda belirtilen tip 
kodları listelenen sırada kullanılır:
 
AF           Bölünebilen malzeme için Tip A ambalaj tasarımı
B(U)  Tip B(U) ambalaj tasarımı [bölünebilen malzeme içinse B(U)F] B(M)     Tip B(M) ambalaj 
tasarımı [bölünebilen malzeme içinse B(M) F] C             Tip C ambalaj tasarımı (bölünebilen 
malzeme içinse CF)
IF            Bölünebilen malzeme için endüstriyel ambalaj tasarımı
S          Özel biçimde ambalajlanmış sahip radyoaktif malzemeler LD           Düşük yayılıma sahip 
radyoaktif malzemeler
FE         2.2.7.2.3.6’nın şartlarına uygun bölünebilir malzeme T              Sevkiyat
X              Özel düzenleme
AL         Madde ve araç/gereçlerin muaf gönderileri için alternatif aktivite limitleri
 
Bölünebilen olmayan veya bölünebilen olması beklenen uranyum hekzaflorür için ambalaj tasarımları 
durumunda, yukarıdaki kodlar uygulanmıyorsa aşağıda belirtilen tip kodları kullanılmalıdır:
 
H(U) Tek taraflı onay H(M)       Çok taraflı onay;
 
 
(d) 1.6.6.2 den 1.6.6.4’ e geçici hükümleri kapsamında düzenlenen onayın sertifikaları hariç olmak 
üzere, ambalaj tasarımı ve özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme için ve düşük yayılımlı 
radyoaktif malzeme için “-96” sembolleri tip koduna eklenecektir.
 
 
 
1             Bkz. Karayolu Trafiğine İlişkin 1968 tarihli Viyana Konvansiyonu.
 

 
Bu tanımlama işaretleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:
(a)  Her  sertifika  ve  her  ambalaj  yukarıdaki  6.4.23.11  (a),  (b),  (c)  ve   (d)'de   
belirtilen sembolleri içeren uygun tanımlama işaretini taşımalıdır; bununla birlikte ambalajlar 
için, yalnızca bazı durumlarda “-96" sembollerini içeren ilgili tasarım tipi kodları ikinci 
basamaktan sonra yer alacaktır. Yani “T” veya “X” bu ambalajdaki tanımlama  işaretinde  yer  
almayacaktır. Tasarımın onayının ve sevkiyatın onayının birlikte yer aldığı durumlarda ilgili  tip 
kodlarının tekrarlanmasına gerek yoktur. Örneğin:
 
A/132/B(M)F-96:   Avusturya  yetkili  makamun  tasarım  numarası  olarak  132'yi  tahsis ettiği, 
çok taraflı onay gerektiren bölünebilen malzeme için onaylanan Tip B(M) ambalaj tasarımı (hem 
ambalaj üzerine hem de ambalaj tasarımı için onayın sertifikasına işaretlenecektir);
 
A/132/B(M)F-96T:  Yukarıda  belirtilen  tanımlama  işaretini  taşıyan  ambalaj   için düzenlenen 
sevkiyatın onayı (sadece sertifikaya işaretlenecektir);
A/137/X:         137    numarasının    tahsis    edildiği,    Avusturya    yetkili    makamu 
tarafından düzenlenen özel düzenlemenin onayı (sadece sertifikaya işaretlenecektir);
 
A/139/IF-96:         139    ambalaj    tasarım    numarasının    tahsis    edildiği,    Avusturya 
yetkili makamu tarafından onaylanan bölünebilen malzeme için endüstriyel ambalaj tasarımı (hem 
ambalaj hem de ambalaj tasarımı için onayının sertifikası işaretlenecektir) ve
 
A/145/H(U)-96:  145  ambalaj  tasarım  numarasının  tahsis  edildiği,  Avusturya yetkili makamu 
tarafından onaylanan bölünebilen içermeyen uranyum hekzaflorür için ambalaj tasarımı (hem ambalaja 
hem de ambalaj tasarımı için onayın sertifikası işaretlenecektir);
 
(b) 6.4.23.20 ile uyumlu olarak çok taraflı  onay  verildiğinde,  yalnızca  tasarımın  menşe  
ülkesi  veya sevkiyat ülkesi tarafından düzenlenen  tanımlama  işareti  kullanılacaktır.  Çok 
taraflı  onay müteakip ülkelerde sertifikaların yayınlanması ile verildiyse, her bir sertifika 
uygun tanımlama işaretini taşımalıdır ve tasarımı kabul edilen  ambalajda  uygun  tanımlama  
işaretleri bulunmalıdır. Örneğin:
A/132/B(M)F-96 CH/28/B(M)F-96
işaretleri, orijinal olarak Avusturya'da onaylanan ve müteakiben ayrı bir sertifika ile İsviçre 
tarafından onaylanan ambalajın tanımlama işareti olacaktır. İlave tanımlama işaretleri ambalaj 
üzerine benzer şekilde tablo olarak yazılmalıdır;
 
(c)   Sertifika   revizyonu,   sertifika   üzerindeki    tanımlama    işaretinden    sonra    
parantez içerisinde ifade edilerek gösterilmelidir. Örneğin A/132/B(M)F-96 (Rev.2), Avusturya 
ambalaj tasarımı onayının sertifikasının  2.  revizyonunu  ifade  edecek  veya  A/132/B(M)F-96  
(Rev.0), Avusturya ambalaj tasarımı onayının sertifikasının asıl düzenlendiği nüshasını ifade 
edecektir. Orijinal baskılar için, parantez içerisinde kayıt tercihe bağlı olup, “orijinal baskı” 
gibi diğer kelimeler de "Rev.0" yerine kullanılabilir. Sertifika revizyon numaraları, sadece 
orijinal onayın sertifikasını düzenleyen ülke tarafından düzenlenebilir;
 
(d) İlave semboller (ulusal düzenlemeler nedeniyle gerekli olabilir), tanımlama işaretinin sonuna 
parantez içerisinde eklenebilir; örneğin, A/132/B(M)F-96(SP503);
 
(e) Tasarım sertifikasındaki her bir revizyondan sonra ambalajdaki tanımlama işaretinin 
değiştirilmesine gerek yoktur. Böyle bir yeniden işaretleme işlemi, ambalaj tasarım sertifikası 
revizyonunun ikinci  bölmeden  sonra  ambalaj  tasarımı  için  harf  tipi kodlarında bir  
değişiklik gerektiriyorsa yapılacaktır.
 

Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme veya düşük yayılımlı radyoaktif malzeme için
yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; özel biçimde ambalajlanmış
radyoaktif malzemenin veya düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(e) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme ile düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin
tanımı;
(f) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme ile düşük yayılımlı radyoaktif
malzemenin açıklaması;
(g) Özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzeme veya düşül yayılımlı radyoaktif
malzemeler için çizimlere referanslar da içerebilen tasarım spesifikasyonları;
(h) İlgili aktiviteleri içeren ve fiziksel ve kimyasal formlara da yer verebilecek radyoaktif içerik
özellikleri;
(i) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli yönetim sisteminin özellikleri;
(j) Sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemlerle ilgili olarak başvuran tarafından temin edilen
bilgilerin referansları;
(k) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(l) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

''BÖLÜNEBİLİR'' sınıflandırılmasında muaf tutulan malzeme için yetkili makam tarafından basılan her
bir belge aşağıdaki bilgileri içerecektir:
(a) Belgenin türü;
(b) Yetkili makamın tanıtıcı işareti;
(c) Basım tarihi ve sona erme tarihi;
(d) istisnanın onaylandığı kapsamda Radyoaktif Malzemenin Güvenli Taşımacılığına Dair IAEA
Düzenlemleri de dahil olmak üzere, ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelerin listesi;
(e) Muaf tutulan malzemenin tanımı;
(f) Muaf tutulan malzeme için sınırlandıran şartnameler;
(g) 1.7.3 gereğince geçerli yönetim sisteminin şartnamesi;
(h) sevkiyattan önce alınması gereken belli önlemlere ilişkin olarak başvuran tarafından sağlanan
bilgilere atıf;
(i) yetkili makam tarafındna uygun varsayılması halinde, başvuranın kimlik bilgilerine atıf;
(j) Belgelendiren görevlinin imzası ve kimliği;
(k) 2.2.7.2.3.6. ile uyumu gösteren belgelere yapılan atıf.

Özel bir düzenleme için yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onay sertifikasında aşağıda
belirtilen bilgiler bulunmalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) Taşıma modu (modları);
(e) Taşıma modlarına, araç tipine, konteynere ilişkin kısıtlamalar ile gerekli güzergah talimatları;
(f) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; özel düzenlemenin onaylandığı
Radyoaktif Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(g) Şu beyan:
“Bu sertifika, sevkiyat yapan tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti
tarafından ön görülen zorunluluklardan muaf tutmaz.”;
(h) Yetkili makam tarafından uygun görülen alternatif radyoaktif içerik sertifikaları, diğer
Yetkili makam onayı veya ilave teknik veriler veya bilgilerin referansları;
(i) Çizimlere veya tasarım özelliklerine atıfta bulunan ambalaj açıklaması. Yetkili makam
tarafından uygun görülüyorsa, 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayan ve ambalajın yapısını
gösteren bir şekil temin edilmeli ve üretim malzemeleri, brüt ağırlık, genel harici boyutlar ve
görünüş dahil ambalajın kısa bir tanımı da eklenmelidir;
(j) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif içeriklerdeki
her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere izin verilen radyoaktif içeriklerin spesifikasyonu.
Buna, fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili etkinlikler (bazı durumlarda çeşitli izotoplar), gram
cinsinden kütle (bölünebilen malzeme veya ilgili durumlarda her bir bölünebilen nüklid
için) ve radyoaktif malzeme, düşük bölünebilen radyoaktif malzeme veya
2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca, uygun olduğu müddetçe, istisnai bölünebilen malzeme özel biçimi;
(k) Bunlara ilaveten, bölünebilen malzeme içeren ambalajlar için:
(i) İzin verilen radyoaktif içeriklerin detaylı açıklaması;
(ii) Kritiklik güvenlik indeksi değeri;
(iii) İçeriklerin kritiklik güvenliğini gösteren dokümanlara atıf;
(iv) Kritiklik değerlendirmesinde belirli boş alanlarda su eksikliğinin olduğunun
varsayıldığı temel alınarak özel durumlar;
(v) Gerçek irradyasyon deneyimi nedeniyle güvenlik değerlendirmesinde nötron
çoğalmasında varsayılan değişikliğe imkan tanınıp tanınmadığı (6.4.11.5 (b)’ye göre)
ve
(vi) Özel düzenlemenin onaylandığı ortam sıcaklığı aralığı;
(l) Isının emniyetli şekilde azalması için özel yığma hükümleri dahil sevkiyatın
hazırlanması, yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli ilave
operasyonel kontrollerin ayrıntılı listesi;
(m) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde özel düzenlemenin nedenleri;
(n) Özel düzenlemeye kapsamındaki sevkiyatın sonucunda uygulanacak tazmin edici önlemlerin
açıklaması;
(o) Ambalaj kullanımı veya sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemler ile ilgili olarak
başvuran tarafından temin edilen bilgilerin referansları;
(p) 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve bazı durumlarda 6.4.8.15'te belirtilenlere uygun değilse tasarım
amaçları için varsayılan ortam koşullarına ilişkin bir ifade;
(q) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(r) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(s) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın ve taşıyıcının kimliğinin referansı;
(t) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

 

Bir sevkiyat için yetkili makam tarafından düzenlenen her bir onayın sertifikasında aşağıda belirtilen
bilgiler bulunmalıdır:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; sevkiyatın onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(e) Taşıma modlarına, araç tipine, konteynere ilişkin kısıtlamalar ile gerekli güzergah
talimatları;
(f) Şu beyan:
“Bu sertifika, sevkiyat yapan tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti
tarafından ön görülen zorunluluklardan muaf tutmaz.”;
(g) Isının emniyetli şekilde azalması için özel yığma hükümleri dahil sevkiyatın
hazırlanması, yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli
ilave operasyonel kontrollerin ayrıntılı listesi;
(h) Sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemlerle ilgili olarak başvuran tarafından temin edilen
bilgilerin referansları;
(i) İlgili tasarım onayının sertifikalarına referans;
(j) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif içeriklerdeki
her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere gerçek radyoaktif içeriklerin özellikleri. Buna,
fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili etkinlikler (bazı durumlarda çeşitli izotoplar), gram
cinsinden kütle (bölünebilen malzeme veya ilgili durumlarda her bir bölünebilen nüklid için)
ve radyoaktif malzeme, düşük bölünebilen radyoaktif malzeme veya 2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca,
uygun olduğu müddetçe, istisnai bölünebilen malzeme özel biçimi;
(k) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(l) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(m) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(n) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

Yetkili makam tarafından düzenlenen bir ambalaj tasarımının her bir onayın sertifikası şu ilgileri
içerecektir:
(a) Sertifika tipi;
(b) Yetkili makam tanımlama işareti;
(c) Düzenleme tarihi ve son geçerlilik tarihi;
(d) Bazı durumlara taşıma modlarıyla ilgili kısıtlamalar;
(e) İlgili ulusal ve uluslararası düzenlemelerin listesi; tasarımın onaylandığı Radyoaktif
Malzemelerin Güvenli Taşınmasına ilişkin IAEA Düzenlemelerinin baskısı;
(f) Şu beyan:
“Bu sertifika, sevkiyat yapan tarafı ambalajın taşınacağı veya geçeceği ülkenin hükümeti
tarafından ön görülen zorunluluklardan muaf tutmaz.”;
(g) Yetkili makam tarafından uygun görülen alternatif radyoaktif içerik sertifikaları, diğer Yetkili
makam onayı veya ilave teknik veriler veya bilgilerin referansları;
(h) Sevkiyat onayının 5.1.5.1.2 kapsamında ön görüldüğü durumlarda, sevkiyata onay veren
ifade;
(i) Ambalajın tanımı;
(j) Çizimlere veya tasarım özelliklerine atıfta bulunan ambalaj açıklaması. Yetkili makam
tarafından uygun görülüyorsa, 21 cm x 30 cm boyutlarını aşmayan ve ambalajın yapısını
gösteren bir şekil temin edilmeli ve üretim malzemeleri, brüt ağırlık, genel harici boyutlar ve
görünüş dahil ambalajın kısa bir tanımı da eklenmelidir;
(k) Çizimlere atıflarla birlikte tasarım spesifikasyonu;
(l) Ambalajın yapısından dolayı açıkça tespit edilememe ihtimali bulunan, radyoaktif
içeriklerdeki her türlü kısıtlamalar da dahil olmak üzere izin verilen radyoaktif içeriklerin
spesifikasyonu. Buna, fiziksel ve kimyasal formlar, ilgili etkinlikler (bazı durumlarda çeşitli
izotoplar), gram cinsinden kütle (bölünebilen malzeme veya ilgili durumlarda her bir
bölünebilen nüklid için) ve radyoaktif malzeme, düşük bölünebilen radyoaktif malzeme veya
2.2.7.2.3.5 (f) uyarınca, uygun olduğu müddetçe, istisnai bölünebilen malzeme özel biçimi;
(m) Saklama sisteminin açıklaması;
(n) Ambalaj tasarımının 6.4.22.4 uyarınca karşılıklı onayını gerektiren bölünebilen malzeme içeren
ambalaj tasarımları:
(i) İzin verilen radyoaktif içeriklerin detaylı açıklaması;
(ii) Saklama sisteminin açıklaması;
(iii) Kritiklik güvenlik indeksi değeri;
(iv) İçeriklerin kritiklik güvenliğini gösteren dokümanlara atıf;
(v) Kritiklik değerlendirmesinde belirli boş alanlarda su eksikliğinin olduğunun varsayıldığı
temel alınarak özel durumlar;
(vi) Gerçek irradyasyon deneyimi nedeniyle güvenlik değerlendirmesinde nötron
çoğalmasında varsayılan değişikliğe imkan tanınıp tanınmadığı (6.4.11.5 (b)’ye göre);
ve
(vii) Ambalaj tasarımının onaylandığı ortam sıcaklığı aralığı;
(o) Tip B(M) ambalajları için, ambalajın uygunluk göstermediği 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve
6.4.8.9 ila 6.4.8.15 zorunlulukları açıklayan bir ifade ile diğer yetkili makamlar için yararlı
olabilecek ilave bilgiler;
(p) 1 kg’den fazla uranyum hekzaflorür içeren ambalajlar için, 6.4.6.4’te ön görülen ve geçerli
olan hükümlerin bir beyanı ile diğer yetkili makamlara yararlı olacak ilave bilgiler;
(q) Isının emniyetli şekilde azalması için özel yığma hükümleri dahil sevkiyatın
hazırlanması, yüklenmesi, taşınması, indirilmesi ve elleçlenmesinde uygulanacak gerekli
ilave operasyonel kontrollerin ayrıntılı listesi;
(r) Ambalaj kullanımı veya sevkiyat öncesinde yapılacak özel işlemler ile ilgili olarak
başvuran tarafından temin edilen bilgilerin referansları;
(s) 6.4.8.5, 6.4.8.6 ve bazı durumlarda 6.4.8.15'te belirtilenlere uygun değilse tasarım amaçları için
varsayılan ortam koşullarına ilişkin bir ifade;
(t) 1.7.3'e göre gerekli olan geçerli kalite yönetim sisteminin özellikleri;
(u) Yetkili makam tarafından gerekli görülen acil durum düzenlemeleri;
(v) Yetkili makam tarafından uygun görüldüğünde başvuranın kimliğinin referansı;
(w) Sertifika veren resmi görevlinin imzası ve kimliği;

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018