Karayolunda Tehlikeli Madde

Endüstriyel ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Tip IP-1, IP-2 ve IP-3 ambalajları, 6.4.2 ve 6.4.7.2’de belirtilen zorunlulukları karşılayacaktır.

 
Tip IP-2 ambalajı, 6.4.15.4 ve 6.4.15.5'te belirtilen testlere tabi tutulmuşsa, aşağıdakileri 
nlemelidir:
(a)      Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
 
(b)     Ambalajın herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20’den fazla bir artış.
 

Tip IP-3 ambalajı, 6.4.7.2 ila 6.4.7.15’te belirtilen tüm zorunlulukları karşılayacaktır.

Tip IP-2 ve IP-3 ambalajları için alternatif zorunluluklar

Aşağıdakilerin sağlanması koşuluyla ambalajlar Tip IP-2 ambalajı olarak kullanılabilir:
(a)       6.4.5.1 gereksinimlerinin karşılanması;
 
(b) Bölüm 6.1’de paketleme grubu I ve II için ön görülen zorunlulukları karşılayacak şekilde 
tasarlanmış olmaları ve
 
(c) Bölüm 6.1'deki paketleme grubu I veya II'ye için istenen testlere tabi tutulduklarında şunları 
önlemeleri:
 
(i)       Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
 
(ii)  Ambalajın herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20’den fazla bir  artış.
 

Portatif  tanklar  da,  aşağıdakilerin  karşılanması  koşuluyla  Tip  IP-2  veya  IP-3  ambalajları 
  olarak
kullanılabilir:
(a)      6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması;
 
(b)   Bölüm 6.7’de ön görülen zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmış olmaları ve 265 kPa   
 test basıncına dayanacak özellikte olmaları ve
 
(c)    Temin  edilen  ilave  korumanın,  elleçleme  ve  rutin  taşıma  koşullarından  kaynaklanan 
statik ve dinamik gerilmelere dayanacak şekilde ve portatif tankın dış yüzeylerindeki radyasyon 
seviyesinde %20’lik bir artışı önleyebilecek olmaları.
 

Portatif  tanklar  haricindeki  tanklar  da,  Tablo  4.1.9.2.5’te  ön  görülen  DÖE-I  ve  DÖE-II  
sıvıları
ile gazların taşınması amacıyla Tip IP-2 veya IP-3 ambalajları olarak kullanılabilir; bunun  için 
şunların karşılanması gerekir:
(a)      6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması;
 
(b)      Bölüm 6.8’de ön görülen zorunlulukları yerine getirmeleri ve
 
(c)     Temin  edilen  ilave  korumanın,  elleçleme  ve  rutin  taşıma  koşullarından  kaynaklanan 
statik ve dinamik gerilmelere dayanacak şekilde ve  tankın  dış  yüzeylerindeki radyasyon  
seviyesinde %20’lik bir artışı önleyebilecek olmaları.
 

 
Kalıcı bir kapama özelliğine sahip olan konteynerler de aşağıdakilerin sağlanması   koşuluyla Tip 
IP-2
veya IP-3 ambalajları olarak kullanılabilir:
 
(a)      Radyoaktif içeriklerin katı malzemelerle sınırlandırılmış olması;
 
(b)      6.4.5.1 gereksinimlerinin karşılanması; ve
 
(c) ISO 1496-1:1990: "Seri 1 Konteynerleri – Teknik Özellikler ve Testler – Kısım 1: Geel Kargo 
Konteynerleri” standardı ile 1:1993, 2:1998, 3:2005, 4:2006 and 5:2006 sayılı müteakip tadillere 
(boyutlar ve oranlar hariç olmak üzere) uygunluk gösterecek şekilde tasarlanmış olmaları. Buna 
ilaveten bu dokümanda belirtilen testlere tabi tutulmaları halinde ve normal taşıma koşullarında 
gerçekleşen ivmelenmeler durumunda aşağıdakilerin meydana gelmesini önleyecek şekilde tasarlanmış 
olmaları:
 
(i)       radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması ve
 
(ii)   Konteynerlerin herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon seviyesinde %20’den fazla  bir 
artış.
 

Metal orta boy hacimli konteynerler de, aşağıdakilerin karşılanması koşuluyla Tip IP-2 veya IP-3
ambalajları olarak kullanılabilir:
(a) 6.4.5.1 zorunluluklarının karşılanması ve
(b) Paketleme grubu I veya II için Bölüm 6.5'te öngörülen zorunluluklara uygun şekilde
tasarlanmış olmaları fakat bu Bölümde ön görülen testlere tabi tutulmaları halinde en fazla
hasar verebilecek yön düzenlemesinde gerçekleştirilen düşürme testinde aşağıdakileri
önlemeleri:
(i) Radyoaktif içeriklerin kaybı veya dağılması; ve
(ii) Orta boy hacimli konteynerin herhangi bir dış yüzeyinde azami radyasyon
seviyesinde %20’den fazla bir artış.

Uranyum hekzaflorür içeren ambalajlara ilişkin zorunluluklar

Uranyum heksaflorid içermek için tasarlanan ambalajlar, ADR nin herhangi bir yerinde tanımlanmış
olan malzemenin radyoaktif ve bölünebilir özelliklerine mahsus olan gereksinimleri karşılayacaktır.
6.4.6.4'te izin verilen durum hariç olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla miktarlardaki uranyum
hekzaflorür, ISO 7195:2005 "Nükleer Enerji – Uranyum hekzaflorürün (UF6) taşıma için
ambalajlanması" (Packaging of uranium hexafluoride (UF6) for transport) hükümleri ile 6.4.6.2 ve
6.4.6.3 zorunluluklarına uygun olarak ambalajlanacak ve taşınacaktır.

0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içermek üzere tasarlanan her bir ambalaj aşağıda
belirtilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:
(a) ISO 7195:2005'te belirtildiği üzere sızıntı ve kabul edilemez gerilme göstermeksizin
6.4.21.5'te belirtilen yapısal testlere dayanabilecek özellikte olmalıdır; 6.4.6.4 te izin verilenler
hariç
(b) Uranyum hekzaflorür kaybı veya dağılımı olmaksızın 6.4.15.4'te belirtilen serbest düşüş
testine dayanacak özellikte olmalıdır ve
(c) Saklama sistemi kırılmaksızın 6.4.17.3'te belirtilen termal (ısıl) teste dayanmalıdır. 6.4.6.4 te
izin verilenler hariç

0.1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar, basınç tahliye
cihazları ile donatılmamalıdır.

Yetkili makamun karşılıklı onayına bağlı olmak üzere, 0,1 kg veya daha fazla uranyum
hekzaflorür içermek üzere tasarlanan ambalajlar aşağıdaki hususların karşılanması koşuluyla
taşınabilir:
(a) E şdeğer bir güvenlik seviyesinin sağlanması koşuluyla ISO 7195:2005 dışındaki uluslararası
veya ulusal standartlara uygun şekilde; ve /veya
(b) Sızdırmalar ve kabul edilemeyecek gerilmeler göstermeksizin, 6.4.21.5'te belirtildiği üzere
2,76 MPa'dan düşük bir test basıncına dayanacak şekilde; ve/veya
(c) 9000 kg veya daha fazla uranyum hekzaflüorür ve ambalajlar içerdiğinde 6.4.6.2 (c)
zorunluluğunun karşılanmasına gerek yoktur.
Diğer tüm konularda, 6.4.6.1 ila 6.4.6.3’te belirtilen zorunluluklar yerine getirilecektir.

 

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018