Karayolunda Tehlikeli Madde

Tip B(U) ambalajlarına ilişkin zorunluluklar

Tip B(U) ambalajları, 6.4.7.14 (a)’da belirtilenler hariç olmak üzere, 6.4.2 ve 6.4.7.2 ila6.4.7.15'te belirtilen zorunlulukları ve bunlara ilaveten 6.4.8.2 ila 6.4.8.15'te belirtilen zorunlulukları karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajlar,    6.4.8.5    ve    6.4.8.6’da    belirtilen    ortam    koşulları    altında,    
radyoaktif  içerikler
tarafından ambalaj içerisinde meydana gelen ısının, 6.4.15'teki testlerde saptanan normal taşıma 
koşullarında, bir hafta süreyle ilgilenilmemesi durumunda ilgili saklama sistemi ve koruyucu plaka 
zorunluluklarını karşılayamamasına neden olabilecek bir yönde ambalajı kötü olarak etkilememesini 
sağlamak üzere tasarlanmalıdır. Aşağıdakilerden biri veya daha fazlasına neden olabilcek ısı 
etkilerine karşı özel önem gösterilmelidir:
 
(a)   Radyoaktif   içeriklerin   düzeninin,   geometrik   şeklinin    veya    fiziksel    durumunun 
değişmesi veya radyoaktif malzeme teneke veya kap (örneğin, kaplanmış yakıt elemanları) içerisinde 
ise tenekenin, kabın veya radyoaktif malzemenin şeklinin bozulması veya erimesi;
 
(b) Radyasyon koruyucu plaka malzemesinin diferansiyel ısı genleşmesi  veya  çatlama veya  erimeden 
dolayı ambalajın etkinliğinin azalması;
 
(c)      Nemle birlikte korozyonun hızlanması.
 

Münhasır kullanım kapsamında taşındıkları durumlar haricinde ambalajlar, 6.4.8.5’te belirtilen ortam koşulları altında ve güneş radyasyonu olmaksızın, ambalajın erişilebilir yüzeylerindeki sıcaklığın 50°C'yi aşmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalajın taşınması esnasında kolayca erişilebilecek yüzeylerin azami sıcaklığı, 6.4.8.5’te belirtilen ortam koşulları altında ve güneş radyasyonu olmaksızın 85°C'yi aşmamalıdır. Kişilere koruma sağlama amaçlı bariyerler ve perdelere özel ihtimam gösterilmeli ve bariyerler veya perdeler hiçbir teste tabi tutulmamalıdır.

Ortam sıcaklığının 38°C olduğu varsayılmalıdır.

Güneş radyasyonu koşulları Tablo 6.4.8.6'da belirtildiği şekilde varsayılmalıdır.

Tablo 6.4.8.6: Güneş radyasyonu verileri

Durum

Yüzeyin biçimi ve konumu

Günde 12 saat güneş radyasyonu (W/m2)

1

Yatay olarak aşağı bakarak taşınan düz yüzeyler

0

2

Yatay olarak yukarı bakarak taşınan düz yüzeyler

800

3

4

5

Dik taşınan yüzeyler

Diğer aşağı bakan yüzeyler (yatay olmayan) Diğer tüm yüzeyler

200a

200 a

400 a

a Alternatif olarak, soğurma katsayısı kullanılarak ve etrafta bulunan cisimlerin muhtemel yansımalarının etkileri ihmal edilerek sinüs fonksiyonu kullanılabilir.

6.4.17.3'te belirtilen ısı testlerin zorunluluklarını karşılamak amacıyla ısıl korumaya sahip bir ambalaj, 6.4.15 ve 6.4.17.2 (a) ve (b) veya bazı durumlarda 6.4.17.2 (b) ve (c)'de belirtilen testlere tabi tutulduğunda bu korumanın etkin kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Ambalajın dış yüzeyindeki bu tür bir koruma yarılma, kesilme, kayma, aşınma veya kaba elleçleme nedeniyle etkisiz kalmamalıdır.

 
Ambalajlar testlere tabi tutulduklarında aşağıdakileri karşılayacak şekilde tasarlanacaktır:
 
(a) 6.4.15'te belirtilen testlerde, saatte 10-6 A2'den daha fazla radyoaktif  içerik  kaybını  
önleyebilecektir ve
 
(b)       6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3 ve 6.4.17.4'te belirtilen testler hemde aşağıda 
belirtilen testlerde
 
(i)   ambalaj   en  fazla  500  kg   kütleye   ve  dış  boyutlara  göre  en  fazla  1000  kg/m3   
toplam yoğunluğa sahipse ve özel biçimde ambalajlanmış radyoaktif malzemeler hariç olmak üzere 1000 
A2'den fazla radyoaktif içeriğe sahipse 6.4.17.2 (c)’deki testlerde veya
 
(ii) diğer tüm ambalajlar için 6.4.17.2 (a)'da belirtilen testlerde, aşağıdaki hükümleri 
karşılamalıdır:
 
-  ambalajın  yüzeyinden   1   m   mesafedeki   radyasyon   seviyesinin,   ambalajın   taşıması 
amaçlanan azami radyoaktif içerikle 10 mSv/sa’yi aşmamasını sağlamak üzere yeterli koruyucu plakayı 
koruyacaktır ve
 
-      radyoaktif içeriklerin bir haftalık bir süre içerisindeki birikimli kaybının kripton-85 için 
en fazla 10 A2 ve diğer tüm radyonüklidler için ise en fazla A2  olacak şekilde sınırlandıracaktır.
 
Farklı radyonüklid karışımları varsa, 2.2.7.2.2.4 ila 2.2.7.2.2.6 hükümleri geçerli olacaktır. 
Fakat kripton-85 için 10 A2 değerine eşit efektif bir A2(i) değeri kullanılabilir. Yukarıdaki (a) 
durumunda,
i harici kontaminasyon sınırları hesaba katılmalıdır.
 

105 A2'den daha yüksek etkinliğe sahip radyoaktif içerikli ambalaj, 6.4.18'de belirtilen genişletilmiş suya daldırma testine tabi tutulduğunda saklama sisteminde kırılma olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

İzin verilen etkinlik salınım sınırlarına uygunluk, ne filtreleri ne de mekanik soğutma sistemini baz almalıdır.

Ambalaj, 6.4.15 ve 6.14.17'de belirtilen test koşulları altında çevreye radyoaktif malzemelerin salınımına izin verebilecek saklama sisteminde bir basınç tahliye sistemine içermemelidir.

Ambalaj, azami normal çalışma basıncındayken ve 6.4.15 ve 6.4.17'de belirtilen testlere tabi tutulmuş durumdayken, saklama sistemindeki akma seviyesinin ambalajın geçerli hükümleri karşılamada başarısız kalmasına neden olarak kötü etkilenmesine neden olabilecek değerlere ulaşmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Ambalaj, 700 kPa gösterge basıncını aşan azami normal çalışma basıncına sahip olmamalıdır.

Düşük yayılımlı radyoaktif malzeme içeren bir ambalajın tasarımı, düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin bir parçası olmayarak eklenen özelliklerin veya ambalajın iç bileşenlerinin, düşük yayılımlı radyoaktif malzemenin performansından etkilenmeyeceği şekilde yapılmalıdır.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018