Karayolunda Tehlikeli Madde

Test, belgelendirme ve muayene

Kalite güvence: Üretilen, yeniden üretilen veya onarılan IBC’lerin bu Bölümdeki hükümleri
karşılamasını temin etmek amacıyla IBC’ler Yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence
programına göre üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli
maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler
(IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

Test zorunlulukları: IBC’ler tasarım tipi testlerine ve ilgili durumlarda, 6.5.4.4 maddesine göre
başlangıç ve periyodik testlere tabi tutulacaklardır.

Sertifikasyon: Her IBC tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin
test hükümlerini karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.5.2'deki gibi) düzenlenecektir.

Muayene ve test

NOT: Onarılan IBC’lere yönelik testler ve muayeneler için ayrıca bkz. 6.5.4.5.

Her metal, katı plastik ve kompozit IBC, yetkili makamu tatmin edecek şekilde, aşağıda
belirtildiği gibi, muayene edilecektir:
(a) Hizmete konulmadan önce (yeniden üretildikten sonra) ve bundan sonra da beş yılı
aşmayacak aralıklarla, aşağıdaki hususlarda:
(i) İşaretleme dahil olmak üzere tasarım tipine uygunluk;
(ii) İç ve dış durum;
(iii) Hizmet teçhizatının düzgün işleyişi.
Varsa ısı yalıtımı, yalnızca IBC'nin gövdesinin uygun bir şekilde incelenmesine izin verecek
ölçüde kaldırılmalıdır.
(b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla, aşağıdaki hususlarda:
(i) Dış durum;
(ii) Hizmet teçhizatının düzgün işleyişi.
Varsa ısı yalıtımı, yalnızca IBC'nin gövdesinin uygun bir şekilde incelenmesine izin verecek
ölçüde kaldırılmalıdır.
IBC’lerin her biri, her bakımdan kendi tasarım tipine uygunluk gösterecektir.

 

Sıvılar veya basınç altında doldurulan veya boşaltılan katılar için her metal, sert plastik ve
kompozit IBC, 6.5.6.7.3’te ön görülen testle eşdeğer etkililiğe sahip uygun bir sızdırmazlık
testinden geçecek ve 6.5.6.7.3’te belirtilen test seviyesini karşılayabilecek özellikte olacaktır:
(a) Taşıma için ilk kullanımdan önce;
(b) İki buçuk yılı aşmayacak aralıklarla.
Bu test için IBC, ana alt kapakla donatılacaktır. Kompozit bir IBC'nin iç kabı, test sonuçları
etkilenmemek kaydıyla dış muhafaza olmadan test edilebilir.

Her muayeneye ve teste ilişkin bir rapor, IBC'nin sahibi tarafından en azından bir sonraki
muayeneye veya teste kadar muhafaza edilecektir. Rapor muayenenin ve testin sonuçlarını içerecek ve
muayene ile testi yapan tarafı tanımlayacaktır (ayrıca bkz. 6.5.2.2.1 işaretleme zorunlulukları).

Yetkili makam herhangi bir zamanda bu bölümde belirtilen testler yoluyla IBC’lerin tasarım tipi
testlerinin gereksinimlerini karşıladığına ilişkin bir kanıt ibraz edilmesini talep edebilir.

Onarılan IBC’ler

Bir IBC çarpışma (örneğin bir kaza) veya başka bir nedenle hasar görmüşse, tasarım tipine uygun
bir biçimde tamir edilecek veya bir şekilde bakımı yapılacaktır (1.2.1'deki "IBC’lerin düzenli
bakımları" tanımına bakınız). Hasar görmüş olan sert plastikten mamul IBC’lerin gövdeleri ile
kompozit IBC’lerin iç hazneleri değiştirilecektir.

ADR'deki diğer test ve muayene zorunluluklarına ek olarak, IBC’ler 6.5.4.4’te ön görülen test ve
muayene zorunluluklarına tabi tutulacak ve her tamir edildiklerinde, istenen raporlar hazırlanacaktır.

Onarımdan sonra testleri ve muayeneleri yürüten Taraf, üreticinin UN tasarım tipi işaretlemesine yakın
bir yere, aşağıdaki hususları göstermek üzere, kendi işaretini kalıcı olarak koyacaktır:
(a) Testlerin ve muayenelerin yürütüldüğü Devlet;
(b) Testleri ve muayeneleri gerçekleştiren tarafın adı veya yetkili sembolü ve
(c) Testlerin ve muayenelerin tarihi (yıl, ay).

6.5.4.5.2 kapsamında yürütülen test ve muayenelerin, iki buçuk yıllık ve beş yıllık periyodik testler
ve muayenelerin gereksinimlerini karşıladığı düşünülebilir.

IBC’ler için özel zorunluluklar

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018