Karayolunda Tehlikeli Madde

Test performansı ve sıklığı

Her bir IBC tasarım tipi, kullanılmadan ve işaret tahsisine izin veren yetkili makam tarafından
onaylanmadan önce, bu Bölümde ön görülen testleri başarıyla geçmelidir. Bir IBC’nin tasarım
tipi; tasarım, büyüklük, malzeme ve kalınlık, üretim ve doldurma ve boşaltma şekline göre belirlenir;
ancak farklı yüzey işlemlerini içerebilir. Tasarım tipinden yalnızca daha küçük dış boyutlarıyla
farklılık gösteren IBC’leri de içermektedir.

Testler, taşıma için hazırlanan IBC’ler üzerinde yürütülecektir. IBC’ler ilgili bölümlerde ifade edildiği
şekilde doldurulacaktır. IBC’lerde taşınacak maddelerin yerini, testlerin sonuçlarını geçersiz kılmamak
kaydıyla diğer maddeler alabilir. Katılar için diğer bir madde kullanıldığında taşınacak madde ile aynı
fiziksel özelliklere (kütle, tane büyüklüğü, vb.) sahip olmalıdır. Test sonuçları etkilenmeyecek şekilde,
gerekli toplam ambalaj kütlesine erişmek için kurşun plakalar gibi ilave parçalar kullanılabilir.

Tasarım tipi testleri

Her tasarım tipi, boyutu, duvar kalınlığı ve üretim tarzına ait IBC’ler, 6.5.6.3.7'de verilen sıraya
göre ve 6.5.6.4’ten 6.5.6.13’e kadarki maddelerde belirtildiği şekilde testlere sunulacaktır. Bu tasarım
tipi testleri yetkili makamun talep ettiği şekilde yürütülecektir.

İçerilen maddelerin veya standart sıvılarla, 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5 uyarınca 31H2 tipi sert plastik
IBC’ler veya 31HH1 ve 31HH2 tipi kompozit IBC’ler için kimyasal uyumluluğun yeterli olduğunun
kanıtlanabilmesi için, IBC’ler istiflenmeye uygun tasarlandıysa ikinci bir IBC kullanılabilir. Bu
durumda, iki IBC de ilk saklama işleminden geçirilecektir.

Yetkili makam, test edilen tipe göre bazı küçük farklılıkları (örneğin dış boyutlardaki bazı küçük
farklılıklar) olan IBC’lerin seçici olarak test edilmelerine izin verebilir.

Eğer testlerde ayrılabilir paletler kullanılıyorsa, 6.5.6.14'e göre hazırlanan test raporu,
kullanılan paletlerin teknik tanımlarını içerecektir.

IBC’lerin teste hazırlanması

Kağıt veya fiber levha IBC’ler ile fiber levha dış muhafazalara sahip kompozit IBC’ler
kontrollü sıcaklığa ve nispi neme (r.h.) sahip bir ortamda en az 24 saat süreyle bekletilecektir. Bulunan
üç adet seçenekten biri seçilmelidir. Tercih edilen ortam 23 ± 2 °C ve %50 ± %2 nispi nem
değerlerine sahip olmalıdır. Diğer iki seçenek, 20 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem veya 27 ± 2 °C ve
%65 ± %2 nispi nem değerleridir.
NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm
sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde
azaltmaksızın ± %5 nispi neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.

Sert plastik IBC’ler (31H1 ve 31H2 tipleri) ile kompozit IBC’lerin (31HZ1 ve 31HZ2 tipleri)
üretiminde kullanılan plastik malzemelerin sırasıyla 6.5.5.3.2’den 6.5.5.3.4’e kadar olan
zorunluluklarla 6.5.5.4.6’dan 6.5.5.4.9’a kadar olanlara uygunluklarının temin edilmesi için ilave
adımlar atılacaktır.

Taşınan maddelerle yeterli kimyasal uyumluluğun var olduğunun kanıtlanması amacıyla, IBC
numunesi, alt ay boyunca ön depolamaya tabi tutulacak ve bu sırada numuneler, saklaması amaçlanan
maddelerle veya söz konusu plastik malzemeler üzerinde en azından eşit ölçüde gerilme çatlaması,
güçsüzleşme veya moleküler degradasyon etkisine sahip olduğu bilinen maddelerle dolu olacak; bu
süreçten sonra ise numuneler 6.5.4.3.5’teki tabloda sıralanan ilgili testlere sunulacaktır.

Diğer yöntemlerle plastik malzemenin tatmin edici davranışı saptandığında, yukarıdaki
uyumluluk testinden vazgeçilebilir. Bu prosedürler, yukarıdaki uyumluluk testine en azından eş değer
olmalıdır ve yetkili makam tarafından tanınmalıdır.

6.5.5.3    kapsamındaki    polietilen    sert    plastik    IBC’ler    (tip    31H1    ve    31H2)  
  ile   6.5.5.4
kapsamındaki  polietilen  iç  kaplara  sahip  kompozit  IBC’ler  için  (tip  31HZ1  ve 31HZ2),
4.1.1.21 ile benzeşen doldurma sıvılarıyla kimyasal uyumluluk, standart sıvılarla aşağıdaki gibi 
doğrulanabilir (bkz. 6.1.6).
 
Standart sıvılar, polietilen üzerinde bozulma süreçlerini temsil eder; çünkü şişme, gerilme altında 
çatlama, moleküler degradasyon ve bunların birleşimi gibi nedenlerle yumuşama görülmektedir.
 
IBC’lerin yeterli kimyasal uyumluluğu, istenen test numunelerinin ilgili standart sıvılar ile 
birlikte üç hafta boyunca 40 °C’de saklanarak onaylanabilir. Burada söz konusu standart sıvı, 
sudur; bu prosedüre uygun saklama işlemine gerek yoktur. Islatma çözeltisi ve asetik asit 
şeklindeki standart sıvılar durumunda, istifleme testi için kullanılan test numuneleri için de 
saklama işlemine gerek yoktur. Bu saklama işleminden sonra test numuneleri 6.5.6.4     ila
6.5.6.9'da belirtilen testlere tabi tutulmalıdır.
 
%40'tan  fazla  peroksit   içeren   tersi-Bütil   hidroperoksit   ve   Sınıf   5.2   kapsamındaki 
peroksiasetik asitlerin uyumluluk testi standart sıvılar kullanılarak yapılmamalıdır. Bu maddeler 
için test numunelerinin yeterli kimyasal uyumluluğun ispatı, taşıması amaçlanan maddeler ortam 
sıcaklığında altı ay süreyle bekletilerek sağlanmalıdır.
 
Bu   paragraf   kapsamındaki   prosedürün   polietilen   IBC’lerle  ilgili   sonuçları,  iç yüzeyi
orlanmış olan eşdeğer bir tasarım tipi için de onaylanabilir.
 

6.5.6.3.5’te belirtilen testi geçen ve 6.5.6.3.5’te tanımlanan polietilenden mamul IBC tasarım tipleri
için, doldurma maddeleriyle kimyasal uyumluluk, laboratuar testleriyle de doğrulanabilir; burada bu
doldurma maddelerinin test numuneleri üzerindeki etkisinin, ilgili bozulma süreçleri de hesaba
katılarak ilgili standart sıvılarınkinden daha az olduğu kanıtlanmalıdır. 4.1.1.21.2’de belirtilenlerle
aynı olan koşullar, nispi nem ve buhar basıncı için de geçerlidir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018