Karayolunda Tehlikeli Madde

Test raporu

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak IBC kullanıcılarına sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. IBC üreticisi;
6. Üretim yöntemi (örneğin üfleme kalıplı) ile birlikte çizimler ve/veya fotoğraflar da
içerebilecek bir IBC tasarım tipi açıklaması (örneğin boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık,
vb.);
7. Azami kapasite;
8. Test içeriklerinin özellikleri, örneğin sıvılar için viskozite ve nispi yoğunluk, katılar için
partikül büyüklüğü;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda, taşımaya hazırlanan IBC’nin bu Bölümdeki ilgili zorunluluklara uyarınca test edildiğini
ve diğer bir ambalajlama metodu veya bileşenlerinin kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade
eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası yetkili makama ibraz edilecektir.

6.6

BÜYÜK AMBALAJLAR İÇİN ÜRETİM VE TEST ZORUNLULUKLARI

Genel

Bu Bölümdeki zorunluluklar aşağıdakiler için geçerli değildir:
- Aerosoller de dahil olmak üzere nesneler için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 2
ambalajları;
- UN No. 3291 türü klinik atıklar için kullanılan büyük ambalajlar hariç, Sınıf 6.2
ambalajları;
- Radyoaktif malzeme içeren Sınıf 7 ambalajları.

İmal edilen her bir büyük ambalajın bu Bölümdeki zorunlulukları karşılamasını temin etmek
amacıyla büyük ambalajlar yetkili makamu tatmin eden bir kalite güvence programına göre
üretilmeli, onarılmalı ve test edilmelidir.
NOT: İzlenebilecek prosedürler hakkında rehberlik için, ISO 16106:2006 "Ambalaj – Tehlikeli
maddeler için taşıma ambalajları – Tehlikeli madde ambalajları, orta boy hacimli konteynerler
(IBC’ler) ve büyük ambalajlar –ISO 9001’in uygulanmasına yönelik kılavuz ilkelere başvurulabilir.

6.6.4'teki büyük ambalajlar için özel hükümler, hali hazırda kullanılan büyük ambalajlara
dayanmaktadır. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin gözetilebilmesi için, aynı derecede etkili olmaları,
yetkili makam tarafından kabul edilebilir olmaları ve 6.6.5'te açıklanan testleri başarılı şekilde
geçmeleri kaydıyla 6.6.4'te belirtilenlerden farklı özelliklere sahip büyük ambalajların kullanımında
sakınca yoktur. Bu Bölümde belirtilen yöntemlere eşdeğer olmaları ve yetkili makam tarafından
kabul edilmeleri kaydıyla bu Bölümde tanımlanan test yöntemlerinden farklı yöntemler kabul
edilebilir.

Ambalaj üreticileri ve dağıtıcıları, izlenecek prosedürlerin yanı sıra, taşımada kullanılacak
ambalajların bu Bölümdeki geçerli performans testlerini geçebilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan
kapakların ve diğer aksamların (ilgili contalar da dahil olmak üzere) tipleri ve boyutları hakkında bilgi
sunmalıdır.

Büyük ambalaj tiplerinin gösterimine yönelik kod

Büyük ambalajlar için kullanılan kod şunlardan oluşur:
(a) İki rakam:
Sert büyük ambalajlar için 50 veya
Esnek büyük ambalajlar için 51;
(b) Malzemenin yapısını (örneğin ahşap, çelik, vb.) gösteren bir büyük Latin harfi.
Kullanılan büyük harfler 6.1.2.6'da gösterilenlerdir.

Büyük Ambalaj kodunun arkasından "T" veye “W” harfi gelebilir. “T” harfi, 6.6.5.1.9 un
gereksinimlerini yerine getiren bir geniş kurtarma ambalajını işaret eder “W" harfi, kodun işaret ettiği
tiple aynı olmasına rağmen büyük ambalajın 6.6.4’tekilerden farklı bir özellikte üretildiğini ve 6.6.1.3
zorunlulukları uyarınca eşdeğer kabul edildiğini göstermektedir.

İşaretleme

İlk işaretleme

ADR koşulları kapsamında  kullanımı amaçlanan ve  üretilen her büyük ambalaj; kalıcı, okunaklı    
ve
kolayca görülebilir bir yere/noktaya yerleştirilmiş işaret taşımalıdır. Harfler, rakamlar ve 
semboller en az 12 mm yüksekliğinde olmalıdır ve görülebilmelidir
 
(a)      Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü                                        ;
 
 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya 6.7 
(1)’nin ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç için 
kullanılmayacaktır. İşaretin damgalama veya kabartma ile konduğu metal büyük ambalajlar için, 
sembol yerine büyük harflerle "UN" yazılabilir;
 
(b)  Büyük  sert  ambalajı  ifade  eden  "50"  sayısı  veya  esnek   büyük   ambalajı   ifade   
eden gösteren "51" sayısı ile bunları izleyen 6.5.1.4.1 (b)'ye uygun malzeme tipi;
(c)       Tasarım tipinin onaylandığı paketleme grubunu (gruplarını) gösteren büyük harf:
paketleme grubu I, II ve III için X paketleme grubu II ve III için Y yalnızca paketleme grubu III 
için Z;
(d)       Üretimin yapıldığı ay ve yıl (son iki basamak);
 
(e) Uluslararası trafikte motorlu araçlara yönelik ayırt edici işaret tarafından gösterilen ve 
işaretin tahsisini yapan devlet (2);
(f)  Üreticinin  adı  veya  sembolü  ya  da  yetkili   makam   tarafından   belirtilen   diğer   
büyük ambalaj tanımları;
 
(g)  Kg  olarak  istifleme  testi  yükü.  İstiflemeye  uygun  olarak  tasarlanmış  olmayan  büyük 
ambalajlar için, "0" rakamı konulacaktır;
(h)       Kg cinsinden izin verilen azami brüt kütle.
 
Yukarıdaki istenen birinci işaretleme işlemi, aşağıdaki alt paragrafların belirttiği sırayla 
uygulanacaktır:
 
(a) ila (h) maddeleri kapsamında uygulanan işaretin her bir bileşeni, kolayca tanımlanabilecek 
şekilde örneğin boşluk veya kesme işaretleri ile açıkça ayrılmalıdır.
1 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için 
yetkilendirilmiş dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
2 Karayolu  Trafiğine ilişkin Viyana  Konvansiyonu’nda (l968) öngörülen  uluslararası  trafikte 
motorlu  araçları
ayırt etme işareti.
 

İşaretleme örnekleri

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018