Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım tipi testleri

Her tasarım tipi, boyutu, duvar kalınlığı ve üretim tarzına ait IBC’ler, 6.5.6.3.7'de verilen sıraya
göre ve 6.5.6.4’ten 6.5.6.13’e kadarki maddelerde belirtildiği şekilde testlere sunulacaktır. Bu tasarım
tipi testleri yetkili makamun talep ettiği şekilde yürütülecektir.

İçerilen maddelerin veya standart sıvılarla, 6.5.6.3.3 veya 6.5.6.3.5 uyarınca 31H2 tipi sert plastik
IBC’ler veya 31HH1 ve 31HH2 tipi kompozit IBC’ler için kimyasal uyumluluğun yeterli olduğunun
kanıtlanabilmesi için, IBC’ler istiflenmeye uygun tasarlandıysa ikinci bir IBC kullanılabilir. Bu
durumda, iki IBC de ilk saklama işleminden geçirilecektir.

Yetkili makam, test edilen tipe göre bazı küçük farklılıkları (örneğin dış boyutlardaki bazı küçük
farklılıklar) olan IBC’lerin seçici olarak test edilmelerine izin verebilir.

Eğer testlerde ayrılabilir paletler kullanılıyorsa, 6.5.6.14'e göre hazırlanan test raporu,
kullanılan paletlerin teknik tanımlarını içerecektir.

IBC’lerin teste hazırlanması

Kağıt veya fiber levha IBC’ler ile fiber levha dış muhafazalara sahip kompozit IBC’ler
kontrollü sıcaklığa ve nispi neme (r.h.) sahip bir ortamda en az 24 saat süreyle bekletilecektir. Bulunan
üç adet seçenekten biri seçilmelidir. Tercih edilen ortam 23 ± 2 °C ve %50 ± %2 nispi nem
değerlerine sahip olmalıdır. Diğer iki seçenek, 20 ± 2 °C ve %65 ± %2 nispi nem veya 27 ± 2 °C ve
%65 ± %2 nispi nem değerleridir.
NOT: Ortalama değerler bu sınırlar içerisinde yer almalıdır. Kısa süreli dalgalanmalar ve ölçüm
sınırlamaları, münferit ölçümlerin testten aynı sonuçların alınma ihtimalini önemli ölçüde
azaltmaksızın ± %5 nispi neme kadar değişiklik göstermesine neden olabilir.

Sert plastik IBC’ler (31H1 ve 31H2 tipleri) ile kompozit IBC’lerin (31HZ1 ve 31HZ2 tipleri)
üretiminde kullanılan plastik malzemelerin sırasıyla 6.5.5.3.2’den 6.5.5.3.4’e kadar olan
zorunluluklarla 6.5.5.4.6’dan 6.5.5.4.9’a kadar olanlara uygunluklarının temin edilmesi için ilave
adımlar atılacaktır.

Taşınan maddelerle yeterli kimyasal uyumluluğun var olduğunun kanıtlanması amacıyla, IBC
numunesi, alt ay boyunca ön depolamaya tabi tutulacak ve bu sırada numuneler, saklaması amaçlanan
maddelerle veya söz konusu plastik malzemeler üzerinde en azından eşit ölçüde gerilme çatlaması,
güçsüzleşme veya moleküler degradasyon etkisine sahip olduğu bilinen maddelerle dolu olacak; bu
süreçten sonra ise numuneler 6.5.4.3.5’teki tabloda sıralanan ilgili testlere sunulacaktır.

Diğer yöntemlerle plastik malzemenin tatmin edici davranışı saptandığında, yukarıdaki
uyumluluk testinden vazgeçilebilir. Bu prosedürler, yukarıdaki uyumluluk testine en azından eş değer
olmalıdır ve yetkili makam tarafından tanınmalıdır.

6.5.5.3    kapsamındaki    polietilen    sert    plastik    IBC’ler    (tip    31H1    ve    31H2)  
  ile   6.5.5.4
kapsamındaki  polietilen  iç  kaplara  sahip  kompozit  IBC’ler  için  (tip  31HZ1  ve 31HZ2),
4.1.1.21 ile benzeşen doldurma sıvılarıyla kimyasal uyumluluk, standart sıvılarla aşağıdaki gibi 
doğrulanabilir (bkz. 6.1.6).
 
Standart sıvılar, polietilen üzerinde bozulma süreçlerini temsil eder; çünkü şişme, gerilme altında 
çatlama, moleküler degradasyon ve bunların birleşimi gibi nedenlerle yumuşama görülmektedir.
 
IBC’lerin yeterli kimyasal uyumluluğu, istenen test numunelerinin ilgili standart sıvılar ile 
birlikte üç hafta boyunca 40 °C’de saklanarak onaylanabilir. Burada söz konusu standart sıvı, 
sudur; bu prosedüre uygun saklama işlemine gerek yoktur. Islatma çözeltisi ve asetik asit 
şeklindeki standart sıvılar durumunda, istifleme testi için kullanılan test numuneleri için de 
saklama işlemine gerek yoktur. Bu saklama işleminden sonra test numuneleri 6.5.6.4     ila
6.5.6.9'da belirtilen testlere tabi tutulmalıdır.
 
%40'tan  fazla  peroksit   içeren   tersi-Bütil   hidroperoksit   ve   Sınıf   5.2   kapsamındaki 
peroksiasetik asitlerin uyumluluk testi standart sıvılar kullanılarak yapılmamalıdır. Bu maddeler 
için test numunelerinin yeterli kimyasal uyumluluğun ispatı, taşıması amaçlanan maddeler ortam 
sıcaklığında altı ay süreyle bekletilerek sağlanmalıdır.
 
Bu   paragraf   kapsamındaki   prosedürün   polietilen   IBC’lerle  ilgili   sonuçları,  iç yüzeyi
orlanmış olan eşdeğer bir tasarım tipi için de onaylanabilir.
 

6.5.6.3.5’te belirtilen testi geçen ve 6.5.6.3.5’te tanımlanan polietilenden mamul IBC tasarım tipleri
için, doldurma maddeleriyle kimyasal uyumluluk, laboratuar testleriyle de doğrulanabilir; burada bu
doldurma maddelerinin test numuneleri üzerindeki etkisinin, ilgili bozulma süreçleri de hesaba
katılarak ilgili standart sıvılarınkinden daha az olduğu kanıtlanmalıdır. 4.1.1.21.2’de belirtilenlerle
aynı olan koşullar, nispi nem ve buhar basıncı için de geçerlidir.

İstenen tasarım tipi testleri ve uygulanma sırası

 

IBC tipi

Titreşim f

Alttan kaldırma

Üstten kaldırma

a

İstifleme

b

Sızdırmazlık

Hidrolik basınç

Düşürm e

Yırtm a

Devirme

Doğrultma

C

Metal:

                   

11A, 11B, 11N

21A,21B, 21N

31A, 31B, 31N

-

-

1.

1’inci a1’inci a2’nci a

2’nci 2’nci 3’üncü

3’üncü 3’üncü 4’üncü

-

4’üncü 5’inci

-

5’inci 6’ncı

4’üncü e6'ncı e7’nci e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Esnek d

-

-

c

X

-

-

X

x

x

x

Sert plastik:

                   

11H1, 11H2

21H1,21H2

31H1, 31H2

-

-

1.

1’inci a1’inci a2’nci a

2’nci 2’nci 3’üncü

3’üncü 3’üncü 4’üncü g

-

4’üncü 5’inci

-

5’inci 6’ncı

4’üncü 6’ncı 7’nci

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kompozit:

                   

11HZ1, 11HZ2

21HZ1, 21HZ2

31HZ1, 31HZ2

-

-

1.

1’inci a1’inci a2’nci a

2’nci 2’nci 3’üncü

3’üncü 3’üncü 4’üncü g

-

4’üncü 5’inci

-

5’inci 6’ncı

4’üncü e6'ncı e7’nci e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fiber levha

-

1’inci

-

2’nci

-

-

3’üncü

-

-

-

Ahşap

-

1’inci

-

2’nci

-

-

3’üncü

-

-

-

 

a IBC’ler bu elleçleme yöntemi için tasarlandıysa.
b IBC’ler istiflenmeye yönelik olarak tasarlandıysa.
c IBC’ler, üstten veya yandan kaldırılmaya yönelik tasarlandıysa.
d x’in işaret ettiği gerekli test; bir testi geçmiş olan IBC herhangi bir sırada diğer testler için
kullanılabilir.
e Aynı tasarımdaki başka bir IBC düşürme testi için kullanılabilir.
f Aynı tasarımdaki başka bir IBC titreşim testi için kullanılabilir.
g 6.5.6.2.2 kapsamındaki ikinci IBC, ön saklama işleminin hemen ardından verilen sıra dışında
kullanılabilir.

Alttan kaldırma testi

Uygulanabilirlik

Tüm fiber levha ve ahşap IBC’ler ile alttan kaldırma mekanizmaları ile donatılmış tüm IBC
tipleri için, tasarım tipi testi olarak.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018