Karayolunda Tehlikeli Madde

Testi geçme kriterleri

Büyük ambalaj, taşıma sırasında güvenliği etkileyecek hiçbir hasar göstermemelidir.
Doldurulan maddenin iç ambalaj(lar) veya taşınan nesnelerden sızmaması gerekir.

Büyük ambalajlarda, Sınıf 1 kapsamındaki nesnelerin büyük ambalajlardan serbest patlayıcı madde
veya nesnenin dökülmesine izin veren hiçbir yırtık olmamalıdır.

Büyük ambalajın düşürme testine tabi tutulduğu hallerde, kapak artık geçirmezliğini
kaybetmiş olsa dahi bütün içerikler korunuyorsa, numune testi geçmiş sayılır.

Sertifikasyon ve test raporu

Her büyük ambalaj tasarım tipi ile ilgili olarak, teçhizatı da dahil olmak üzere, tasarım tipinin test
zorunluluklarını karşıladığını kanıtlayan bir sertifika ve işaret (6.5.3'teki gibi) düzenlenecektir.

En az aşağıdaki bilgileri içeren bir test raporu hazırlanarak büyük ambalaj kullanıcılarına
sunulmalıdır:
1. Testin gerçekleştiği tesisin adı ve adresi;
2. Başvuru sahibinin (varsa) adı ve adresi;
3. Özel bir test raporu tanımlaması;
4. Test raporunun tarihi;
5. Büyük ambalaj üreticisi;
6. Büyük ambalaj tasarım tipinin açıklaması (örn. boyutlar, malzemeler, kapaklar, kalınlık, vb.)
ve/veya fotoğraflar;
7. Azami kapasite/izin verilen azami brüt kütle;
8. Test içeriklerinin özellikleri yani kullanılan iç ambalajların ve nesnelerin tipleri ve
açıklamaları;
9. Test açıklamaları ve sonuçlar;
10. Test raporu, imzalayanın adı ve unvanı ile birlikte imzalanmalıdır.

Test raporunda taşıma için hazırlanan büyük ambalajın bu Bölümdeki ilgili hükümlere göre test
edildiğini ve diğer bir ambalaj metodu veya bileşen kullanımının, bu testi geçersiz kılabileceğini ifade
eden bir beyan yer alacaktır. Test raporunun bir nüshası Yetkili makama ibraz edilecektir.

6.7

PORTATİF TANKLAR İLE UN SERTİFİKALI ÇOK ELEMANLI GAZ KONTEYNERLERİNİN (MEGC’LERİN) TASARIMINA, ÜRETİMİNE, MUAYENESİNE VE TEST EDİLMESİNE İLİŞKİN ZORUNLULUKLAR

NOT: Metalik malzemeden mamul gövdeli sabit tanklar (tankerler), sökülebilir tanklar ile tank konteynerleri
ve tank takas gövdeleri ve tüplü gaz tankerleri ile UN sertifikalı MEGC’ler dışındaki çok elemanlı gaz
konteynerleri (MEGC’ler) için bkz. Bölüm 6.8; fiber takviyeli plastik tanklar için bkz. Bölüm 6.9;
vakumla çalışan atık tankları için bkz. Bölüm 6.10.

Uygulama ve genel zorunluluklar

Bu Bölümün zorunlulukları, her türlü taşıma modunu kapsamak üzere, yalnızca tehlikeli
malların taşınmasını amaçlayan portatif tanklar ile Sınıf 2 kapsamındaki soğutulmamış gazların
taşınmasına yönelik MEGC’ler için geçerlidir. Bu bölümün zorunluluklarına ek olarak, aksi
belirtilmedikçe, tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Uluslararası Güvenli Konteynerler
Konvansiyonu’nun (International Convention on Safe Containers - CSC) ilgili hükümleri, bu
Konvansiyonun terminolojisi kapsamındaki "konteyner" tanımına uyan her türlü çok modlu portatif
tank veya MEGC tarafından karşılanacaktır. Deniz ötesi portatif tanklar veya MEGC’ler için ek
zorunluluklar geçerli olabilir.

Bu bölümün teknik gereksinimleri, bilimsel ve teknolojik ilerlemelere uygun olarak, alternatif
düzenlemelerle değiştirilebilir. Bu alternatif düzenlemeler, taşınan maddeler ile uyumluluk ve portatif
tank veya MEGC'nin darbelere, yükleme ve yangın koşullarına karşı direnme yeteneği
bakımlarından, bu Bölümün hükümlerinin öngördüğünden daha düşük olmayan bir güvenlik seviyesi
sunacaktır. Uluslararası taşımacılık için, portatif tanklar veya MEGC'ler konusundaki alternatif
düzenlemelere için yetkili makamlardan onay alınacaktır.

Bir maddeye Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da bir portatif tank talimatı (T1 ila T23, T50 veya
T75) tahsis edilmediyse, menşei ülkenin yetkili makamu tarafından taşıma için geçici bir onay
verilebilir. Onay sevkiyat belgelerine eklenecek ve minimum olarak normalde bir portatif tank
talimatında verilen bilgiler kadar bilgiyi ve maddenin taşınacağı koşulları içerecektir.

Sınıf 1 ve Sınıf 3 ila Sınıf 9 kapsamındaki maddelerin taşınmasına yönelik portatif tankların tasarımı, üretimi, muayenesi ve test edilmesi

Tanımlar

Bu bölümün amaçları bakımından:
Alternatif düzenleme, bu Bölümde tanımlanmış olanların dışındaki teknik gereksinimler veya test
yöntemleri kapsamında tasarlanan, üretilen veya test edilen bir portatif tank veya MEGC için yetkili
makam tarafından verilen onay anlamına gelir:
Portatif tank, Sınıf 1, Sınıf 3 ve 9 kapsamındaki malzemelerin taşınması için kullanılan çok modlu bir
tank anlamına gelir. Portatif tank, tehlikeli maddeleri taşımak için kullanılması gereken hizmet
teçhizatının ve yapısal teçhizatın donatıldığı bir gövdeyi içermektedir. Portatif tank, yapısal
teçhizat çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecektir. Gövdenin dışında dengeleme
elemanlarına sahip olacak ve dolu olduğunda kaldırılabilecektir. Özellikle de bir araca, vagona
veya deniz veya karayoluna mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenebilecek şekilde tasarlanmış
olacak ve mekanik elleçlemeyi kolaylaştıracak takozlar, montaj tertibatı veya aksesuarlarla
donatılacaktır.
Tankerlerin, tank vagonlarının, metal olmayan tankların ve orta boy hacimli konteynerlerin
(IBC'ler), portatif tankların tanımına girmedikleri kabul edilmektedir;
Gövde, portatif tankın taşınacak (tanka uygun) maddeleri muhafaza eden bölümü anlamında olup
girişleri ve kapakları içermektedir, ancak hizmet teçhizatı veya yapısal teçhizat buna dahil değildir
 
Hizmet teçhizatı, ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma, güvenlik, ısıtma, soğutma ve
yalıtım cihazları anlamına gelir;
Yapısal teçhizat, gövdenin dışındaki takviye, bağlama, koruma ve dengeleme elemanları anlamına
gelir;
Maksimum izin verilebilir çalışma basıncı (MİÇB), çalışma konumunda gövdenin en üst kısmında
ölçülen aşağıdaki basınçların en az en yükseği kadar olan bir basınç anlamına gelir:
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin verilen maksimum etkin ölçüm basıncı
veya
(b) Aşağıdakilerin toplamından az olmamak üzere, gövdenin tasarlanmış olduğu maksimum etkin
ölçüm basıncı:
(i) Maddenin 65 °C'deki mutlak buhar basıncı (bar olarak), eksi 1 bar ve
(ii) 65 °C'lik maksimum fire sıcaklığı ve tr - tf (tf = (doldurma sıcaklığı, genellikle 15
°C; tr = maksimum ortalama döküm sıcaklığı, 50 0C) ortalama döküm
sıcaklığındaki artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından belirlenen fire
boşluğundaki havanın veya diğer gazların kısmi basıncı (bar olarak) ve
Tasarım basıncı, tanınmış basınçlı kap kodunun gerektirdiği, hesaplamalarda kullanılacak basınç
anlamına gelir. Tasarım basıncı aşağıdaki basınçların en yükseğinden daha az olmayacaktır:
(a) Doldurma veya boşaltma sırasında gövdede izin verilen maksimum etkin ölçüm basıncı
veya
(b) Şunların toplamı:
(i) Maddenin 65 °C'deki mutlak buhar basıncı (bar olarak), eksi 1 bar;
(ii) 65 °C'lik maksimum fire sıcaklığı ve tr - tf (tf = (doldurma sıcaklığı,
genellikle 15 °C; tr = maksimum ortalama döküm sıcaklığı, 50 °C) dortalama
öküm sıcaklığındaki artışa bağlı bir sıvı genleşmesi tarafından belirlenen fire
boşluğundaki havanın veya diğer gazların kısmi basıncı (bar olarak) ve
(iii) 6.7.2.2.12'de belirtilen statik kuvvetler baz alınarak saptanan, ancak 0,35 bardan az
olmayan bir hidrolik yük basıncı veya
(c) 4.2.5.2.6'daki ilgili portatif tank talimatında belirtilen minimum test basıncının üçte ikisi; Test
basıncı, hidrolik basınç testi sırasında gövde üzerindeki tasarım basıncının 1,5 katından daha
az olmayan maksimum ölçüm basıncı anlamına gelir. Belirli maddeler için portatif tankların
minimum test basıncı, 4.2.5.2.6'daki ilgili portatif tank talimatında belirtilmiştir;
Sızdırmazlık testi, gövdeyi ve onun hizmet teçhizatını maksimum izin verilebilir çalışma
basıncının en az %25'i oranında etkin bir iç basınca tabi tutan gazın kullanıldığı bir test
anlamına gelir;
Maksimum izin verilebilir brüt kütle (MİBK), portatif tankın dara kütlesi ile taşınması için
izin verilen en ağır yükün toplamı anlamına gelir;
Referans çeliği, 370 N/mm2 'lik bir çekme mukavemetine sahip olan ve %27 oranında
kırılmada uzama gösteren çelik anlamına gelir;
Yumuşak çelik, 360 N/mm2
ila 440 N/mm2
arasında garanti edilmiş çekme mukavemetine
sahip olan ve 6.7.2.3.3.3 kapsamındaki asgari garanti edilen kırılmada uzama gösteren olan
bir çelik anlamına gelir;
Gövdenin tasarım sıcaklığı aralığı, ortam koşullarında taşınan maddeler için -40 oC ila 50 oC
arasında olacaktır. Yüksek sıcaklık koşulları altında elleçlenen diğer maddeler için tasarım
sıcaklığı, maddenin doldurma, boşaltma veya taşıma sırasındaki azami sıcaklığından az
olmayacaktır. Sert iklim koşullarına tabi portatif tanklar için, daha ağır tasarım sıcaklıkları
dikkate alınmalıdır;
 
İnce taneli çelik, ASTM E 112-96 uyarınca veya EN 10028-3, Kısım 3'te belirlendiği üzere, feritli tane
boyutu 6 veya daha ince olan çelik anlamına gelmektedir;
Eriyebilir eleman, ısıl olarak harekete geçen, kapatılmayan bir basınç tahliye cihazı anlamına
gelir;
Deniz ötesi portatif tank, açık deniz tesislerine, tesislerinden veya bunlar arasında taşıma için tekrarlı
kullanıma yönelik olarak özel olarak tasarlanmış olan bir portatif tank anlamına gelir. Deniz ötesi
portatif tank, MSC/Circ.860 sayılı dokümanda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün belirlediği
açık denizlerde elleçlenen konteynerlerin onaylanmasına yönelik kılavuz ilkelere uygun şekilde
tasarlanır ve yapılır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018