Karayolunda Tehlikeli Madde

Eriyebilen elemanlar

Eriyebilir elemanlar, erime sıcaklığında gövde içindeki basıncın test basıncından daha fazla
olmaması koşuluyla, 100 °C ila 149 °C arasındaki bir sıcaklıkta çalışmaya başlayacaklardır. Bunlar
gövdenin üstüne, girişleri buhar boşluğunda olacak şekilde yerleştirilecekler ve taşıma güvenliği
amaçlarıyla kullanıldıklarında, dış ısıya karşı korunmuş olmayacaklardır. Eriyebilir elemanlar, Bölüm
3.2, Tablo A, Sütun (11)’deki özel TP36 hükmü tarafından ön görülmedikçe test basıncı
2,65 barı aşan portatif tanklarda kullanılmayacaktır. Yüksek sıcaklıklardaki maddelerin taşınması
amacına yönelik portatif tanklarda kullanılan eriyebilir elemanlar, taşıma sırasında maruz
kalınacak maksimum sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklıkta çalışacak ve yetkili makamu veya
onun yetkili merciini tatmin edecek şekilde tasarlanacaktır.

Kırılabilir diskler

6.7.2.8.3'te belirtilenler hariç olmak üzere, kırılabilir diskler tasarım sıcaklığı aralığı boyunca test
basıncına eşit bir nominal basınçta kopacak şekilde ayarlanacaklardır. Kırılabilir diskler kullanılıyorsa,
6.7.2.5.1 ve 6.7.2.8.3 zorunluluklarına özel ihtimam gösterilecektir.

Kırılabilir diskler, portatif tankta ortaya çıkabilecek vakum basınçlarına uygun olacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının kapasitesi

6.7.2.8.1 tarafından şart koşulan yayla çalışan basınç tahliye cihazı, 31,75 mm'lik deliğe eşdeğer
bir minimum akış alanı kesitine sahip olacaktır. Vakumlu boşaltma cihazları kullanılıyorsa, en az 284
mm2 minimum akış alanı kesitine sahip olacaklardır.

Katkı sağlayan tüm cihazların münferit kapasitelerinin toplamı olarak da kabul edilebilecek olan,
tahliye cihazlarının gerekli toplam kapasitesini saptamak için aşağıdaki formül kullanılacaktır:

Yukarıdaki formüle alternatif olarak, sıvıların taşınması için tasarlanmış gövdeler
6.7.2.12.2.3'teki tabloya uygun boyutlardaki tahliye cihazlarına sahip olabilirler. Bu tablo, yalıtım
değerinin F = 1 olduğunu varsaymaktadır ve gövde yalıtılacağı zaman uygun şekilde ayarlanacaktır.
Bu tablonun saptanmasında kullanılan diğer değerler aşağıdadır:
M = 86.7
T = 394 K
L = = 334,94 kJ/kg
C = 0,607
Z = 1

1 bar ve 0 °C'de (273 K), saniyedeki hava miktarı metreküpü olarak, gerekli minimum
boşaltım oranı Q
 

A Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

A Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

2

0.230

37.5

2.539

3

0.320

40

2.677

4

0.405

42.5

2.814

5

0.487

45

2.949

6

0.565

47.5

3.082

7

0.641

50

3.215

8

0.715

52.5

3.346

9

0.788

55

3.476

10

0.859

57.5

3.605

A Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

A Maruz kalan alan (metre kare)

Q

(saniyede hava metreküp)

12

0.998

60

3.733

14

1.132

62.5

3.860

16

1.263

65

3.987

18

1.391

67.5

4.112

20

1.517

70

4.236

22.5

1.670

75

4.483

25

1.821

80

4.726

27.5

1.969

85

4.967

30

2.115

90

5.206

32.5

2.258

95

5.442

35

2.400

100

5.676

 

Havalandırma kapasitesini azaltmak amacıyla kullanılan yalıtım sistemleri, yetkili makam veya
onun yetkili mercii tarafından onaylanacaktır. Her halükarda, bu amaçla onaylanmış yalıtım sistemleri:
(a) 649 oC'ye kadarki tüm sıcaklıklarda etkinliğini koruyacaktır ve
(b) Erime noktası 700 °C veya daha fazla olan bir malzemeyle giydirilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Her basınç tahliye cihazı aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde
işaretlenecektir:
(a) Boşaltmaya ayarlandığı basınç (bar veya kPa olarak) veya sıcaklık (°C olarak);
(b) Yayla çalışan sistemler için boşaltma basıncında izin verilebilir tolerans;
(c) Kırılabilir diskler için nominal basınca tekabül eden referans sıcaklığı;
(d) Eriyebilir elemanlar için izin verilebilir sıcaklık toleransı;
(e) Yayla çalışan basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin veya eriyebilir elemanların
standart metreküp cinsinden nominal akış kapasitesi (m3/sn);
(f) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin ve eritilebilir elemanların
akış kesit alanları mm2;
Uygulanabildiği hallerde, aşağıdaki bilgi de gösterilecektir:
(g) Üreticinin adı ve cihazın ilgili katalog numarası.

Yayla çalışan basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş nominal akış kapasitesi
ISO 4126-1:2004 ve ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018