Karayolunda Tehlikeli Madde

Basınç tahliye cihazlarının işaretlenmesi

Her basınç tahliye cihazı aşağıdaki belirtilen şekilde açıkça ve kalıcı bir biçimde
işaretlenecektir:
(a) Boşaltmaya ayarlandığı basınç (bar veya kPa olarak) veya sıcaklık (°C olarak);
(b) Yayla çalışan sistemler için boşaltma basıncında izin verilebilir tolerans;
(c) Kırılabilir diskler için nominal basınca tekabül eden referans sıcaklığı;
(d) Eriyebilir elemanlar için izin verilebilir sıcaklık toleransı;
(e) Yayla çalışan basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin veya eriyebilir elemanların
standart metreküp cinsinden nominal akış kapasitesi (m3/sn);
(f) Yayla tahrik edilen basınç tahliye cihazlarının, kırılabilir disklerin ve eritilebilir elemanların
akış kesit alanları mm2;
Uygulanabildiği hallerde, aşağıdaki bilgi de gösterilecektir:
(g) Üreticinin adı ve cihazın ilgili katalog numarası.

Yayla çalışan basınç tahliye cihazları üzerinde işaretlenmiş nominal akış kapasitesi
ISO 4126-1:2004 ve ISO 4126-7:2004'e uygun olarak saptanacaktır.

Basınç tahliye cihazları bağlantıları

Basınç tahliye cihazlarına yapılan bağlantılar, güvenlik cihazıyla kısıtlı olmayan biçimde gerekli
boşaltımı sağlayacak yeterli boyutta olacaklardır. Gövde ve basınç tahliye cihazları arasına, bakım
veya diğer nedenlerle benzer cihazların konulması hariç, hiçbir durdurma valfı konmayacak; fiili
kullanımdaki cihazlara hizmet eden durdurma valfları açık olarak kilitlenecek ya da benzer
cihazlardan en azından biri, her zaman kullanımda olacak şekilde kilitlenecektir. Gövdeden bir hava
deliğine veya basınç tahliye cihazına giden bir açıklıkta akışı sınırlandıracak veya kesecek herhangi
bir engel bulunmayacaktır. Basınç tahliye cihazı çıkışlarından giden havalandırma delikleri veya
borular kullanılıyorsa, boşaltılan buharı veya sıvıyı, boşaltılan cihazlardaki minimum sistemde kalan
basınç koşullarında atmosfere taşıyacaklardır.

Basınç tahliye cihazlarının yerleştirilmesi

Her basınç tahliye cihazı girişi, gövdenin üzerinde, gövdenin mümkün olduğu kadar
boylamasına ve çaprazlamasına merkezinin yakınındaki bir pozisyonda yerleştirilecektir. Tüm
basınç tahliye cihazı girişleri, maksimum doldurma koşulları altında, gövdenin buhar boşluğuna
yerleştirilecek ve cihazlar çıkan buharın sınırlanmadan boşaltılmasını sağlayacak şekilde
düzenlenecektir. Alevlenir maddeler için, çıkan buhar gövdeyi etkileyemeyecek şekilde
yönlendirilecektir. Gerekli basınç tahliye cihazı kapasitesinin düşürülmemesi
koşuluyla, buhar akışının yönünü değiştiren koruyucu cihazlara izin verilebilir.

Yetkisi olmayan kişilerin basınç tahliye cihazlarına erişmesini önlemek ve cihazları, portatif tankın
devrilmesinden kaynaklanan hasarlardan korumak amacıyla düzenlemeler yapılmalıdır.

Ölçüm cihazları

Tankın içeriğiyle doğrudan temasta olan cam seviye ölçüm cihazları ile diğer kırılabilir
malzemelerden yapılmış ölçüm cihazları kullanılmayacaktır

Portatif tank destekleri, iskeletleri, kaldırma ve bağlama aparatları

Portatif tanklar, taşıma sırasında güvenli bir taban sağlayacak bir destek yapısıyla
tasarlanmalı ve üretilmelidir. 6.7.2.2.12'de belirtilen kuvvetler ve 6.7.2.2.13'te belirtilen güvenlik
faktörü tasarımın bu açısından göz önünde bulundurulacaktır. Kızaklar, iskeletler, kafesler veya diğer
benzer yapılar kabul edilebilir.

Portatif tank montajlarından (kafesler, iskeletler, vb.), portatif tank kaldırma ve bağlama
aparatlarından kaynaklanan kombine gerilimler, gövdenin herhangi bir kısmında aşırı gerilime
neden olmayacaktır. Tüm portatif tanklara, kalıcı kaldırma ve bağlama aparatları monte edilecektir.
Bunlar tercihen portatif tank desteklerine monte edilecektir; ancak destek noktalarından gövde
üzerindeki kuvvetlendirici levhalara da sabitlenebilirler.

Desteklerin ve iskeletlerin tasarımında, çevresel korozyonun etkileri dikkate alınacaktır.

Forklift cepleri kapanabilme özelliğine sahip olacaktır. Forklift ceplerini kapatma
mekanizmaları, iskeletin kalıcı birer parçası olacak ve iskelete kalıcı bir biçimde eklenecektir.
3,65 m'den daha kısa olan tek bölmeli portatif tanklarda, aşağıdaki koşullar sağlandığı
takdirde, kapatılmış forklift ceplerine gerek bulunmayacaktır:
(a) Bütün aksamları da dahil olmak üzere gövde, forklift çatallarının çarpmalarına karşı
korunduğunda;
(b) Forklift ceplerinin merkezleri arasındaki uzaklık, en az portatif tankın azami
uzunluğunun yarısı kadar olduğunda;
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018