Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım kriterleri

Gövdeler, direnç gerilim göstergeleri veya yetkili makam tarafından onaylanmış diğer
yöntemlerle matematiksel veya deneysel olarak gerilme analizine tabi tutulacak yetenekte olacaktır.

Gövdeler, tasarım basıncının en az 1,5 katına sahip bir hidrolik test basıncına dayanacak şekilde
tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Belirli maddeler için, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da gösterilen
ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan ilgili portatif tank talimatında veya Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de
gösterilen ve 4.2.5.3'te tanımlanan portatif tank özel hükümlerinde özel gereksinimler belirlenmiştir.
6.7.2.4.1'den 6.7.2.4.10'a kadar olan maddelerde belirtilen minimum gövde kalınlık hükümlerine dikkat
çekilmektedir.

Açıkça tanımlanmış bir akma noktasına veya garanti edilmiş bir dayanım mukavemetine (genel
olarak %0,2'lik dayanım mukavemeti veya östenit çelikler için %1'lik dayanım mukavemeti) sahip
metaller için gövdedeki ana membran gerilimi σ (sigma), test basıncında 0,75 Re veya 0,50 Rm'yi
(düşük olan uygulanacak şekilde) aşmayacaktır. Burada:
Re = N/mm2 olarak akma mukavemeti veya %0,2'lik dayanım kuvveti veya östenit çelikler
için %1'lik dayanım kuvveti;
Rm = N/mm2
olarak minimum çekme mukavemetidir.

Kullanılacak Re ve Rm değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun belirli asgari
değerler olacaktır. Östenit çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş Re ve
Rm minimum değerleri, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında onaylanmışsa
%15'e kadar arttırılabilir. Söz konusu metal için hiçbir malzeme standardı mevcut değilse, kullanılan
Re ve Rm değerleri yetkili makam veya onun yetkili mercii tarafından onaylanacaktır.

0,85'ten yüksek bir Re/Rm oranına sahip çeliklerin kaynaklı gövdelerin yapımında
kullanımına izin verilmeyecektir. Bu oranın saptanmasında kullanılacak Re ve Rm değerleri, malzeme
muayene sertifikasında belirtilen değerler olacaktır.

Gövdelerin yapımında kullanılan çelikler, % olarak, 10000/Rm'den az olmamak üzere, ince tanecikli
çelikler için %16'lık ve diğer çelikler için %20'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip
olacaktır. Gövdelerin yapımında kullanılan alüminyum ve alüminyum alaşımları, % olarak,
10000/6Rm'den az olmamak üzere, %12'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına sahip olacaktır.

Malzemelerin gerçek değerlerini saptamak amacıyla, sac metaller için, çekme testi numunesi ekseninin
dönme yönüne dik açıda (çapraz olarak) olmasına dikkat edilecektir. Kalıcı kırılmadaki uzama, 50 mm
gösterge uzunluğunun kullanılarak ISO 6892:1998'e uygun olarak dikdörtgen kesitlere sahip test
numuneleri üzerinde ölçülecektir.

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.2.4.2 ila 6.7.2.4.10 zorunlulukları kapsamında saptanmış minimum kalınlık;
(b) 6.7.2.3 zorunlulukları dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak saptanmış
olan minimum kalınlık ve
(c) Belirli maddeler için, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan
ilgili portatif tank talimatında veya Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de gösterilen ve 4.2.5.3'te
tanımlanan portatif tank özel hükümlerinde anılan minimum kalınlık.

 

En fazla 1,80 m çapa sahip gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş
delikleri, 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından daha ince
olmayacaktır. 1,80 m çapından daha büyük gövdeler, paketleme grubu II veya III kapsamındaki toz
veya tanecikli katı maddeler için minimum kalınlık gereksiniminin 5 mm kalınlıktaki referans çeliği
veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından az olmayacak şekilde düşürülebilmesi durumu hariç
olmak üzere, 6 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından
daha ince olmayacaktır.

Gövde hasarına karşı ilave korumaya gerek duyulduğunda, 2,65 bardan daha düşük test
basınçlarına sahip portatif tanklar, yetkili makam tarafından onaylandığı şekilde ve sağlanan korumayla
orantılı olarak azaltılmış minimum gövde kalınlıklarına sahip olabilirler. Bununla birlikte, çapları 1,80
m'den büyük olmayan gövdeler 3 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer
metal kalınlığından daha ince olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 4 mm kalınlıktaki
referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Tüm gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, yapım
malzemesine bakılmaksızın, 3 mm'den daha ince olmayacaktır.

6.7.2.4.3'te sözü edilen ilave koruma, gövdeyi koruyan bir dış kaplamalı (ceket) uygun bir
"sandviç" üretimi gibi, çift-cidar yapımı veya gövdeyi uzunlamasına ve çaprazlama yapısal
elemanlar ile komple bir çerçeve içine sarmak suretiyle bir bütün dış yapısal koruma tarafından
sağlanabilir.

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018