Karayolunda Tehlikeli Madde

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.2.4.2 ila 6.7.2.4.10 zorunlulukları kapsamında saptanmış minimum kalınlık;
(b) 6.7.2.3 zorunlulukları dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak saptanmış
olan minimum kalınlık ve
(c) Belirli maddeler için, Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan
ilgili portatif tank talimatında veya Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (11)'de gösterilen ve 4.2.5.3'te
tanımlanan portatif tank özel hükümlerinde anılan minimum kalınlık.

 

En fazla 1,80 m çapa sahip gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş
delikleri, 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından daha ince
olmayacaktır. 1,80 m çapından daha büyük gövdeler, paketleme grubu II veya III kapsamındaki toz
veya tanecikli katı maddeler için minimum kalınlık gereksiniminin 5 mm kalınlıktaki referans çeliği
veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından az olmayacak şekilde düşürülebilmesi durumu hariç
olmak üzere, 6 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından
daha ince olmayacaktır.

Gövde hasarına karşı ilave korumaya gerek duyulduğunda, 2,65 bardan daha düşük test
basınçlarına sahip portatif tanklar, yetkili makam tarafından onaylandığı şekilde ve sağlanan korumayla
orantılı olarak azaltılmış minimum gövde kalınlıklarına sahip olabilirler. Bununla birlikte, çapları 1,80
m'den büyük olmayan gövdeler 3 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer
metal kalınlığından daha ince olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 4 mm kalınlıktaki
referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer metal kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Tüm gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, yapım
malzemesine bakılmaksızın, 3 mm'den daha ince olmayacaktır.

6.7.2.4.3'te sözü edilen ilave koruma, gövdeyi koruyan bir dış kaplamalı (ceket) uygun bir
"sandviç" üretimi gibi, çift-cidar yapımı veya gövdeyi uzunlamasına ve çaprazlama yapısal
elemanlar ile komple bir çerçeve içine sarmak suretiyle bir bütün dış yapısal koruma tarafından
sağlanabilir.

A1 = ulusal veya uluslararası standartlara göre kullanılacak metalin garanti
edilen minimum kırılmadaki uzaması (% olarak).

Cidar kalınlığı hiçbir şekilde 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 ve 6.7.2.4.4'te belirtilenden daha az
olmayacaktır. Gövdenin bütün parçaları 6.7.2.4.2'den 6.7.2.4.4'e kadarki maddelerde sözü edilen
minimum kalınlıklara sahip olacaktır. Bu kalınlık herhangi bir paslanma payının dışında tutulacaktır.

Yumuşak çelik (bkz. 6.7.2.1) kullanılıyorsa, 6.7.2.4.6'daki formülün kullanımıyla yapılan
hesaplama gerekli olmayacaktır.

Gövdenin silindirik kısımlarına uçlar (başlıkların) takılırken, levha kalınlığında ani
değişiklikler olmayacaktır.

Hizmet teçhizatı

Hizmet teçhizatı, elleçleme ve taşıma sırasında bükülme veya hasar görme risklerine karşı
korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenecektir. Çerçeve ile gövde arasındaki bağlantı, tali parçalar
arasındaki göreceli harekete izin veriyorsa, teçhizat bu hareketin çalışan parçaların hasar görme riskini
önleyecek şekilde sabitlenmelidir. Dış boşaltma aksamları (boru soketleri, kapatma cihazları) ile iç
durdurma valfı ve oturma yeri, dış kuvvetler tarafından bükülme tehlikesine karşı korunacaktır
(örneğin kesme kısımları kullanılarak). Doldurma ve boşaltma cihazları (flanşlar ve dişli tapalar dahil)
ve her türlü koruyucu kapak istenmeyen açılmalara karşı sağlam şekilde sıkıca duracak özellikte
olmalıdır.

Portatif tankta yer alan doldurma veya boşaltma amaçlı tüm ağızlar, makul ölçüde
uygulanabildiği şekilde gövdeye yakın yerleştirilmiş ve manüel olarak çalışan bir durdurma valfıyla
donatılacaktır. Havalandırma veya basınç tahliye cihazlarına giden girişler dışındaki girişler, makul
ölçüde uygulanabildiği şekilde gövdeye yakın yerleştirilmiş bir durdurma valfı veya başka bir uygun
kapama aracıyla donatılacaktır.

Bütün portatif tanklarda, adam giriş deliği veya dahili muayene ile iç kısımlarda yeterli bakım ve
onarım için yeterli erişime imkan tanıyacak büyüklükte başka muayene kapakları olmalıdır.
Kompartımanlara bölünmüş portatif tanklarda, her bölme için ayrı birer adam giriş deliği veya başka
adam giriş kapakları bulunacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018