Karayolunda Tehlikeli Madde

Alt delikler

Bazı maddeler alt deliklere (girişlere) sahip portatif tanklarda taşınmayacaktır. Bölüm 3.2, Tablo
A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan ilgili portatif tank talimatında alt deliklerin
yasaklandığı öngörülüyorsa, maksimum izin verilebilir doldurma sınırına kadar doldurulmuş
gövdelerde, sıvı seviyesinin altında hiçbir delik bulunmayacaktır. Mevcut bir delik kapatıldığında,
deliğe iç taraftan veya dış taraftan, gövdeye kaynatılmış bir levha ile ulaşılabilecektir.

Belirli katı, kristalize olabilen veya oldukça akmaz maddelerin taşındığı portatif tanklar için, alt
boşaltma delikleri, seri şeklinde donatılmış ve karşılıklı bağımsız en az iki adet kapatma cihazıyla
donatılacaktır. Teçhizatın tasarımı, yetkili makamu veya onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde
olacak ve aşağıdakileri içerecektir:
(a) Gövdeye olabildiğince yakın bir şekilde donatılmış olan ve darbe ya da kazara diğer hareketler
nedeniyle istenmeyen herhangi bir açılmayı önleyecek olan dış durdurma valfı ve
(b) Boşaltma borusunun ucunda, somunlu bir boş flanş veya bir vidalı kapak gibi, sıvı sızdırmaz
durdurucu bir kapak.

6.7.2.6.2'de belirtilenler hariç olmak üzere her alt boşaltma deliği, seri olarak monte edilmiş ve
karşılıklı bağımsız üç adet kapatma cihazıyla donatılacaktır. Teçhizatın tasarımı, yetkili makam veya
onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde olacak ve aşağıdakileri içerecektir:
(a) Gövde içindeki veya kaynaklı flanş ya da veya onun mukabil flanşı içindeki bir
durdurma valfı niteliğinde olan, aşağıdaki gibi bir dahili kendi kendine kapanır durdurma valfı:
(i) Valfın çalıştırılması için kontrol cihazları, darbe veya diğer kazalar sonucu oluşan
hareketlerden ötürü istenmeyen biçimde açılmalarını önleyecek şekilde tasarlanacaktır;
(ii) Valf yukarıdan veya aşağıdan çalıştırılabilir özellikte olabilir;
(iii) Mümkünse, valfın ayarı (açık veya kapalı) yerden kontrol edilebilecek özellikte
olacaktır;
(iv) En fazla 1000 litre kapasiteye sahip portatif tanklar hariç, valfı valfın
kendisinden uzak ve portatif tankın ulaşılabilir bir noktasından kapatmak mümkün
olacaktır ve
(v) Valfın çalıştırmasını kontrol etmek amacıyla kullanılan dış cihaza zarar gelmesi
durumunda valf etkin bir biçimde çalışmaya devam edecektir;
(b) Gövdeye mümkün olduğu ölçüde yakın yerleştirilmiş bir dış durdurma valfı ve
(c) Boşaltma borusunun ucunda, somunlu bir boş flanş veya bir vidalı kapak gibi, sıvı
sızdırmaz durdurucu bir kapak.

Astarlı bir gövde için, 6.7.2.6.3 (a)'da şart koşulan dahili durdurma valfının yerini ilave bir dış
durdurma valfı alabilir. Üretici, yetkili makamun veya onun yetkili merciinin zorunluluklarını
karşılayacaktır.

Emniyetli tahliye cihazları

Tüm portatif tanklarda en az bir basınç giderme (tahliye) cihazı bulunacaktır. Tüm tahliye
cihazları yetkili makamu veya onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde tasarlanmış, üretilmiş
ve işaretlenmiş olacaktır.

Basınç tahliye cihazları

En az 1900 litre kapasiteye sahip portatif tanklar ile benzer kapasiteye sahip her bağımsız portatif
tank bölmesi, bir veya daha fazla yayla çalışan tipte basınç tahliye cihazı ile temin edilecek olup; buna
ek olarak da, 4.2.5.2.6'daki portatif tank talimatlarında yer alan 6.7.2.8.3 ile ilgili herhangi bir
yasaklamanın olduğu durumlar hariç, yayla çalışan cihazlara paralel olarak, kırılabilir bir disk ya da
eriyebilir bir elemana sahip olabilecektir. Basınç tahliye cihazları, doldurmadan, boşaltmadan veya
içeriklerinin ısınmasından kaynaklanacak aşırı basınca ya da vakuma bağlı kopmaları yeterli ölçüde
önleyecek kapasiteye sahip olacaktır.

Basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, sıvı sızıntısını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç
oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

Belirli maddeler için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan ilgili
portatif tank talimatı tarafından şart koşulduğunda, portatif tanklar yetkili makam tarafından
onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olacaktır. Hizmete tahsis edilen bir portatif tank, taşınan
malzeme ile uyumlu bir malzemeden yapılmış ve onaylanmış bir basınç giderme cihazıyla
donatılmamışsa, bu cihaz, yayla çalışan bir basınç giderme cihazının önünde yer alan bir
kırılabilir diskten oluşabilir. Kırılabilir bir disk gerekli basınç giderme cihazına seri biçimde
takılmışsa, kırılabilir disk ile basınç giderme cihazı arasındaki boşlukta, bir basınçölçer ya da basınç
giderme sisteminin hatalı çalışmasına yol açabilecek disk kopması, ufak delikler veya sızıntıları
saptamada kullanılabilecek uygun bir basınç göstergesi veya uygun gösterge indikatörü olmalıdır.
Kırılabilir disk, basınç giderme cihazının basıncı boşaltmaya başlama düzeyinin %10 yukarısındaki bir
nominal basınçta kopacaktır.

1900 litreden az kapasiteye sahip her portatif tanka, 6.7.2.11.1'deki hükümlere uyduğu
takdirde, kırılabilir disk şeklinde de olabilen bir basınç giderme cihazı monte edilecektir. Yayla çalışan
basınç giderme cihazı kullanılmıyorsa, kırılabilir disk test basıncına eşit bir nominal basınçta kopacak
şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, 6.7.2.10.1’e uygunluk gösteren eriyebilir elemanlar da kullanılabilir.

Gövde basınç tahliyesi için donatılmışsa, giriş hattına, gövdenin MİÇB’sinden daha yüksek
olmayan bir basınçta çalışacak şekilde uygun bir basınç giderme cihazı takılacak ve gövdeye mümkün
olduğunca yakın yerleştirilmiş bir durdurma valfı monte edilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının ayarlanması

Gövdenin normal taşıma koşullarında gereksiz basınç dalgalanmalarına maruz kalmaması
gerektiğinden, basınç giderme cihazlarının sadece sıcaklıkta aşırı artışların meydana gelmesi hallerinde
çalışması gerektiğine dikkat edilmelidir (bkz. 6.7.2.12.2).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018