Karayolunda Tehlikeli Madde

Emniyetli tahliye cihazları

Tüm portatif tanklarda en az bir basınç giderme (tahliye) cihazı bulunacaktır. Tüm tahliye
cihazları yetkili makamu veya onun yetkili merciini tatmin edici düzeyde tasarlanmış, üretilmiş
ve işaretlenmiş olacaktır.

Basınç tahliye cihazları

En az 1900 litre kapasiteye sahip portatif tanklar ile benzer kapasiteye sahip her bağımsız portatif
tank bölmesi, bir veya daha fazla yayla çalışan tipte basınç tahliye cihazı ile temin edilecek olup; buna
ek olarak da, 4.2.5.2.6'daki portatif tank talimatlarında yer alan 6.7.2.8.3 ile ilgili herhangi bir
yasaklamanın olduğu durumlar hariç, yayla çalışan cihazlara paralel olarak, kırılabilir bir disk ya da
eriyebilir bir elemana sahip olabilecektir. Basınç tahliye cihazları, doldurmadan, boşaltmadan veya
içeriklerinin ısınmasından kaynaklanacak aşırı basınca ya da vakuma bağlı kopmaları yeterli ölçüde
önleyecek kapasiteye sahip olacaktır.

Basınç tahliye cihazları, yabancı madde girişini, sıvı sızıntısını ve herhangi bir tehlikeli aşırı basınç
oluşumunu önleyecek şekilde tasarlanacaklardır.

Belirli maddeler için Bölüm 3.2, Tablo A, Sütun (10)'da gösterilen ve 4.2.5.2.6'da tanımlanan ilgili
portatif tank talimatı tarafından şart koşulduğunda, portatif tanklar yetkili makam tarafından
onaylanmış bir basınç giderme cihazına sahip olacaktır. Hizmete tahsis edilen bir portatif tank, taşınan
malzeme ile uyumlu bir malzemeden yapılmış ve onaylanmış bir basınç giderme cihazıyla
donatılmamışsa, bu cihaz, yayla çalışan bir basınç giderme cihazının önünde yer alan bir
kırılabilir diskten oluşabilir. Kırılabilir bir disk gerekli basınç giderme cihazına seri biçimde
takılmışsa, kırılabilir disk ile basınç giderme cihazı arasındaki boşlukta, bir basınçölçer ya da basınç
giderme sisteminin hatalı çalışmasına yol açabilecek disk kopması, ufak delikler veya sızıntıları
saptamada kullanılabilecek uygun bir basınç göstergesi veya uygun gösterge indikatörü olmalıdır.
Kırılabilir disk, basınç giderme cihazının basıncı boşaltmaya başlama düzeyinin %10 yukarısındaki bir
nominal basınçta kopacaktır.

1900 litreden az kapasiteye sahip her portatif tanka, 6.7.2.11.1'deki hükümlere uyduğu
takdirde, kırılabilir disk şeklinde de olabilen bir basınç giderme cihazı monte edilecektir. Yayla çalışan
basınç giderme cihazı kullanılmıyorsa, kırılabilir disk test basıncına eşit bir nominal basınçta kopacak
şekilde ayarlanmalıdır. Ayrıca, 6.7.2.10.1’e uygunluk gösteren eriyebilir elemanlar da kullanılabilir.

Gövde basınç tahliyesi için donatılmışsa, giriş hattına, gövdenin MİÇB’sinden daha yüksek
olmayan bir basınçta çalışacak şekilde uygun bir basınç giderme cihazı takılacak ve gövdeye mümkün
olduğunca yakın yerleştirilmiş bir durdurma valfı monte edilecektir.

Basınç tahliye cihazlarının ayarlanması

Gövdenin normal taşıma koşullarında gereksiz basınç dalgalanmalarına maruz kalmaması
gerektiğinden, basınç giderme cihazlarının sadece sıcaklıkta aşırı artışların meydana gelmesi hallerinde
çalışması gerektiğine dikkat edilmelidir (bkz. 6.7.2.12.2).

İstenen basınç giderme cihazı, test basıncı 4,5 barı aşmayan bir basınca sahip gövdelerdeki test
basıncının altıda beşi ve test basıncı 4,5 barı aşan bir basınca sahip gövdelerdeki test basıncının üçte
ikisinin %110'u düzeyindeki bir nominal basınçta boşaltmaya başlayacak şekilde ayarlanacaktır.
Tahliyeden sonra cihaz, tahliyenin başladığı basıncın %10 altındakinden fazla olmayan bir
basınçta kapanacaktır. Cihaz, tüm düşük basınçlarda kapalı kalacaktır. Bu zorunluluk, vakumlu
tahliye cihazlarının veya kombine basınç tahliye ve vakumlu tahliye cihazlarının kullanımını
engellemez.

Eriyebilen elemanlar

Eriyebilir elemanlar, erime sıcaklığında gövde içindeki basıncın test basıncından daha fazla
olmaması koşuluyla, 100 °C ila 149 °C arasındaki bir sıcaklıkta çalışmaya başlayacaklardır. Bunlar
gövdenin üstüne, girişleri buhar boşluğunda olacak şekilde yerleştirilecekler ve taşıma güvenliği
amaçlarıyla kullanıldıklarında, dış ısıya karşı korunmuş olmayacaklardır. Eriyebilir elemanlar, Bölüm
3.2, Tablo A, Sütun (11)’deki özel TP36 hükmü tarafından ön görülmedikçe test basıncı
2,65 barı aşan portatif tanklarda kullanılmayacaktır. Yüksek sıcaklıklardaki maddelerin taşınması
amacına yönelik portatif tanklarda kullanılan eriyebilir elemanlar, taşıma sırasında maruz
kalınacak maksimum sıcaklıktan daha yüksek bir sıcaklıkta çalışacak ve yetkili makamu veya
onun yetkili merciini tatmin edecek şekilde tasarlanacaktır.

Kırılabilir diskler

6.7.2.8.3'te belirtilenler hariç olmak üzere, kırılabilir diskler tasarım sıcaklığı aralığı boyunca test
basıncına eşit bir nominal basınçta kopacak şekilde ayarlanacaklardır. Kırılabilir diskler kullanılıyorsa,
6.7.2.5.1 ve 6.7.2.8.3 zorunluluklarına özel ihtimam gösterilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018