Karayolunda Tehlikeli Madde

Forklift cepleri kapanabilme özelliğine sahip olacaktır. Forklift ceplerini kapatma
mekanizmaları, iskeletin kalıcı birer parçası olacak ve iskelete kalıcı bir biçimde eklenecektir.
3,65 m'den daha kısa olan tek bölmeli portatif tanklarda, aşağıdaki koşullar sağlandığı takdirde,
kapatılmış forklift ceplerine gerek bulunmayacaktır:
(a) Bütün aksamları da dahil olmak üzere gövde, forklift çatallarının çarpmalarına karşı
korunduğunda; ve
(b) Forklift ceplerinin merkezleri arasındaki uzaklık, en az portatif tankın maksimum
uzunluğunun yarısı kadar olduğunda;

Portatif tanklar taşıma sırasında 4.2.2.3'e göre korunmadıkları zaman, gövdeler ve hizmet
teçhizatı, yandan veya boydan darbelere ya da gövde ve hizmet teçhizatının devrilmesinden
kaynaklanan hasarlara karşı korunacaklardır. Dış aksamlar, darbe veya portatif tankın üzerlerine
devrilmesi sonucunda gövde içeriğinin dışarı çıkmasına engel olmak için korunacaklardır. Koruma
örnekleri aşağıdakileri içermektedir:
(a) Yan darbelere karşı koruma örneğin orta çizgi seviyesinde gövdeyi her iki yandan da koruyan
boylamasına çubuklardan oluşabilir;
(b) İskelet boyunca sabitlenmiş takviye halkaları ve çubuklarını içerebilen, portatif tankın
devrilmesine karşı koruma;
(c) Arkadan darbeye karşı koruma örneğin tampon ya da bir kasadan oluşabilir.
(d) ISO 1496-3:1995'e uygun bir ISO şasisi kullanımıyla, gövdenin darbelere veya
devrilmesine karşı koruma

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili mercii, her yeni portatif tank tasarımı için bir tasarım onay
sertifikası düzenleyecektir. Bu sertifika, portatif tankın söz konusu makam tarafından incelenmiş
bulunduğunu, amaçlanan kullanım için uygun olduğunu ve bu Bölümdeki gereklilikler ile, uygun olan
yerlerde, 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tank talimatında belirtilen gazlara ilişkin hükümleri karşıladığını
beyan edecektir. Tasarımda değişiklik yapılmadan üretilen portatif tank serilerinde, sertifika tüm
seriler için geçerli olacaktır. Sertifikada prototip test raporundan, taşınmasına izin verilen
gazlardan, gövdenin yapım malzemelerinden ve bir onay numarasından söz edilecektir. Onay
numarası, onayın verildiği Devleti gösteren ayırt edici sembolü veya işareti, yani Karayolu Trafiğine
ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) gösterildiği şekilde uluslararası trafikteki ayırt edici sembol
veya
işareti ile bir kayıt numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif düzenlemeler, sertifika
üzerinde yer alacaktır.
Bir tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki malzemelerden, aynı fabrikasyon teknikleriyle ve aynı
desteklere, eşdeğer kapaklara ve diğer aparatlara sahip daha küçük portatif tankların onayı olarak
da kullanılabilir.

Tasarım onayı için prototip test raporu en az aşağıdakileri kapsamalıdır:
(a) ISO 1496-3:1995'te belirtilen ilgili iskelet testinin sonuçları;
(b) 6.7.3.15.3'e göre test ve ilk muayene sonuçları ve
(c) Varsa, 6.7.3.15.1'deki darbe testinin sonuçları.

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon’da anılan
konteyner tanımını karşılayan portatif tanklar, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm 41’de ön
görülen Dinamik, Uzunlamasına ve Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.

Her portatif tankın gövdesi ve teçhizat elemanları, ilk kez hizmete alınmadan önce (ilk muayene
ve test) ve ondan sonra da beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik muayene ve test)
testlere tabi tutulacaktır; 5 yıllık periyodik muayene ve testler arasında bir periyodik muayene ve test
(2,5 yıllık periyodik muayene ve test) yürütülecektir. 2,5 yıllık periyodik muayene ve test,
belirlenen tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilebilir.
6.7.3.15.7 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve test tarihine bakılmaksızın, istisnai
bir muayene ve test yapılacaktır.

Portatif tankın ilk muayene ve testi, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, portatif tankın gövdesi
ve bağlantılarının taşınacak soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar dikkate alınarak içeriden ve dışarıdan
incelenmesini ve 6.7.3.3.2'ye uygun test basınçlarına atfen bir basınç testini kapsayacaktır. Basınç testi,
bir hidrolik test olarak veya yetkili makamunda veya bu yetkili merciinin onayı üzerine başka bir
sıvının veya gazın kullanımıyla icra edilebilir. Portatif tank hizmete alınmadan önce, bir
sızdırmazlık testi ile tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığının kontrolü de
yapılacaktır. Gövde ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte
bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. Gövdedeki tam gerilim düzeylerine maruz kalan tüm
kaynaklar, başlangıç testi sırasında radyografik, ultrasonik veya zarar vermeyen başka bir uygun test
yöntemiyle kontrol edileceklerdir. Bu, ceket için geçerli değildir.

5 yıllık periyodik muayene ve test, bir iç ve dış incelemeyi ve genel bir kural olarak, bir hidrolik
basınç testini içerecektir. Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın
durumunun güvenilir bir biçimde değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir. Gövde ve teçhizatı
ayrı ayrı basınç testine tabi tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir sızdırmazlık testine tabi
tutulacaklardır.

2,5 yıllık periyodik muayene ve test, asgari olarak portatif tank ve aksamlarının taşınacak
soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar bakımından içeriden ve dışarıdan incelenmesini, bir sızdırmazlık
testini ve tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp çalışmadığına ilişkin bir kontrolü
kapsayacaktır. Koruyucu kaplama, ısıl yalıtım ve benzerleri sadece portatif tankın durumunun
güvenilir bir biçimde değerlendirilmesine yetecek kadar sökülecektir. Tek bir soğutulmadan
sıvılaştırılmış gazın taşınması amacına yönelik portatif tanklarda, 2.5 yıllık periyodik muayene ve
testinden feragat edilebilir veya yetkili makam veya onun yetkili mercii tarafından belirlenmiş
başka test yöntemleri ya da muayene prosedürleri ile değiştirilebilir.

Portatif tank, 6.7.3.15.2'de gerekli görüldüğü şekilde 2,5 yıllık veya 5 yıllık periyodik muayene ve
testin son geçerlilik tarihinden sonra doldurulmayabilir veya taşımaya sunulmayabilir. Bununla birlikte,
son periyodik muayene ve testin son geçerlilik tarihinden önce doldurulmuş olan bir portatif tank, son
periyodik test veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla üç aylık bir süre boyunca
taşınabilir. Buna ilave olarak portatif tanklar aşağıdaki durumlarda son periyodik test veya muayenenin
son geçerlilik tarihinden sonra taşınabilir:
(a) Tekrar doldurma işleminden önce bir sonraki testin veya muayenenin yürütülmesi amacıyla,
boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;
(b) Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların veya atıkların düzgün şekilde
imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için geri gönderilmesine olanak tanımak amacıyla,
son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı ay
boyunca. Bu muafiyete ilişkin bir atıf taşıma belgesinde yer almalıdır.

Portatif tankta hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı, ya da portatif tankın bütünlüğünü
etkileyebilecek bir kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai
muayene ve testin ölçüsü, portatif tanktaki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, en az
6.7.3.15.5 kapsamındaki 2,5 yıllık muayene ve test işlemini kapsayacaktır.

İç ve dış incelemeler aşağıdakileri temin etmelidir:
(a) Gövde, portatif tankı taşıma için güvensiz kılabilecek oyuklar, korozyon veya sürtünme
aşındırmaları, çöküntüler, biçim bozulması, kaynaklardaki bozukluklar veya sızıntılar dahil
diğer koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir;
(b) Portatif tank dolum, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek borular, valflar ve contalar,
aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar dahil diğer koşulları saptamak amacıyla muayene
edilmiştir;
(c) Adam giriş deliklerinin kapaklarını sıkıştırmaya yönelik cihazlar çalışmaktadır ve adam
giriş deliği kapaklarında veya contalarında sızıntı yoktur;
(d) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır;
(e) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi
kendine kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için
çalıştırılacaklardır;
(f) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum
göstermektedir ve
(g) Portatif tankı kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün
durumdadır.

6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 ve 6.7.3.15.7’deki muayeneler ve testler, yetkili makam
veya onun yetkili mercii tarafından onaylanmış bir uzman tarafından veya onun gözetiminde
yapılacaktır. Basınç testi, muayene ve testin bir parçasıysa bu, portatif tankın veri levhasında
gösterilecek basınç test basıncıdır. Basınç altındayken, portatif tankın gövdesinde, borularında veya
teçhizat üzerinde herhangi bir sızıntının olup olmadığı kontrol edilecektir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018