Karayolunda Tehlikeli Madde

Gövde üzerindeki kesme, yakma ve kaynak işlemlerinin etkilendiği her durumda, bu işlemler gövdenin
yapımında kullanılan basınç araç kodu dikkate alınarak yetkili makam veya onun yetkili mercisinin
onayına tabi olacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra orijinal test basıncında bir basınç testi
yapılacaktır.

Herhangi bir güvensiz durum belirtisi ortaya çıktığında, bu düzeltilinceye ve basınç test
tekrarlanıp, testten olumlu sonuç alınana kadar portatif tanklar hizmete geri alınmayacaktır.

İşaretleme

Her portatif tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte
edilmiş, aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. Portatif tank düzenlemelerine ilişkin
nedenlerle levha gövdeye kalıcı olarak monte edilmiyorsa, gövde en azından gerekli basınçlı kap kodu
bilgisiyle işaretlenmelidir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya eşdeğer başka bir
yöntem ile levha üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ; 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5,
6.6 veya 6.7’nin2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları
haricindeki bir amaç için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa “AA” harfleri (bkz. 6.7.1.2);
(vi) Gövdenin tasarlandığı basınçlı kap kodu;
(d) Basınçlar
(i) MİÇB (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(ii) Test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iv) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(v) Dış tasarım basıncı 4 (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(e) Sıcaklıklar
(i) Tasarım sıcaklığı aralığı (°C üzerinden)3;
(ii) Tasarım referans sıcaklığı (°C üzerinden)3;
 
2 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
4 Bkz. 6.7.3.2.8.
 
(f) Malzemeler
(i) Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart referansı (referansları);
(ii) Referans çelikte eşdeğer kalınlık (mm olarak)3;
(g) Kapasite
(i) 20 °C’de tankın su kapasitesi (litre olarak)3;
(h) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (2,5 yıl, 5 yıl, istisnai test vb.);
(ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son yürütülen periyodik testin test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3
(geçerli durumlarda);
(iv) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili merci künyesi.
 

 

Aşağıdaki bilgiler, ya portatif tankın üzerine dayanıklı olarak işaretlenecek ya da portatif tank üzerine
sağlam bir şekilde tutturulan metal bir levha üzerine yazılacaktır:
Operatörün adı
Taşınmasına izin verilen soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların adı
İzin verilen soğutulmadan sıvılaştırılmış her bir gaz için izin verilebilir maksimum yük kütlesi
_kg
İzin verilen maksimum brüt kütle (MİBK) ..............................kg
Boş (dara) kütle............................ kg
4.2.5.2.6 uyarınca portatif tank talimatı
NOT: Taşınan soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların tanımlanması için ayrıca bkz. Kısım 5.

Bir portatif tank açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmışsa, "OFFSHORE
PORTABLE TANK (DENİZ ÖTESİ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanımlama levhası üzerinde
yer almalıdır.

Soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tankların tasarımı, üretimi, muayenesi ve test edilmesi

Tanımlar

Bu bölümün amaçları bakımından:
Alternatif düzenleme, bu Bölümde tanımlanmış olanların dışındaki teknik gereksinimler veya test
yöntemleri kapsamında tasarlanan, üretilen veya test edilen bir portatif tank veya MEGC için yetkili
makam tarafından verilen onay anlamına gelir;
Portatif tank, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması için gerekli hizmet teçhizatı ve yapısal
teçhizatla mücehhez, 450 litreden fazla kapasiteye sahip ve termal olarak yalıtılmış çok modlu bir
tank anlamına gelir. Portatif tank, yapısal teçhizat çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecektir.
Tank, dışarıdan dengeleme elemanlarına sahip olacak ve dolu olduğunda kaldırılabilecektir. Özellikle
de bir araca, vagona veya deniz veya karayoluna mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenebilecek şekilde
tasarlanmış olacak ve mekanik elleçlemeyi kolaylaştıracak takozlar, montaj tertibatı veya aksesuarlarla
donatılacaktır. Tankerlernın, tank vagonlarının, metal olmayan tankların, orta boy hacimli
konteynerlerin (IBC'ler), gaz silindirlerinin ve büyük kapların portatif tankların tanımına girmedikleri
kabul edilmektedir;
Tank, aşağıdakilerden herhangi birinden oluşan yapı anlamına gelir:
(a) Bir ceket ile bir veya birden fazla iç gövde. Ceketle gövde(ler) arasındaki boşluğunu havası
tamamen alınarak (vakum yalıtımı) bir ısıl yalıtım sistemine sahip olabilir; veya
(b) Bir ceket ile ara bir katı ısıl yalıtım malzemesinden mamul tabakaya sahip bir iç gövde
(örneğin katı köpük);
Gövde, portatif tankın taşınacak soğutularak sıvılaştırılmış gazı muhafaza eden bölümü anlamında olup
girişleri ve kapakları içermektedir, ancak hizmet teçhizatı veya dış yapısal teçhizat buna dahil değildir;
Ceket, yalıtım sisteminin bir parçası olabilen bir dış yalıtım örtüsü veya kaplaması anlamına
gelir.
Hizmet teçhizatı, ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma, güvenlik, basınçlandırma,
soğutma ve ısıl yalıtım cihazları anlamına gelir;
Yapısal teçhizat, gövdenin dışındaki takviye, bağlama, koruma ve dengeleme elemanları anlamına
gelir;
Maksimum izin verilebilir çalışma basıncı (MİÇB), doldurma ve boşaltma sırasındaki en yüksek etkin
ölçüm basıncı dahil, çalışma pozisyonundaki yüklü portatif tankın gövdesinin üst kısmında izin
verilebilen maksimum etkin ölçüm basıncı anlamına gelir;
Test basıncı, basınç testi sırasında gövdenin üstündeki maksimum ölçüm basıncı anlamına
gelir;
 
Sızdırmazlık testi, gövdeyi ve onun hizmet teçhizatını maksimum izin verilebilir çalışma basıncının en
az %90'ı oranında etkin bir iç basınca tabi tutan gazın kullanıldığı bir test anlamına gelir;
Maksimum izin verilebilir brüt kütle (MİBK), portatif tankın dara kütlesi ile taşınması için
izin verilen en ağır yükün toplamı anlamına gelir;
Tutma süresi, ilk doldurma koşulunun belirlenmesinden, basınç sınırlandırma cihaz(lar)ının ayarlanmış
en düşük basıncındaki ısı akışına dayalı olarak basıncın yükselişine kadar geçen zaman anlamına gelir;
Referans çeliği, 370 N/mm2'lik bir çekme mukavemetine sahip olan ve %27 oranında kırılmada uzama
gösteren çelik anlamına gelir;
Minimum tasarım sıcaklığı, gövdenin tasarım ve yapımında kullanılan ve normal doldurma, boşaltma
ve taşıma koşulları sırasında muhteviyatın en düşük (en soğuk) sıcaklığından (hizmet sıcaklığı)
yüksek olmayan sıcaklık anlamına gelir.

Genel tasarım ve yapım zorunlulukları

Gövdeler, yetkili makamlar tarafından tanınmış bir basınçlı kap kodunun gereksinimlerine uygun
olarak tasarlanacak ve üretilecektir. Gövdeler ve ceketler şekillendirmeye uygun metalik
malzemelerden yapılacaktır. Ceketler çelikten mamul olacaktır. Metalik olmayan malzemeler,
minimum tasarım sıcaklığındaki malzeme özelliklerinin yeterli olduğu kanıtlandığı takdirde, gövde ile
ceket arasındaki bağlantılarda ve desteklerde kullanılabilirler. Prensip olarak, malzemeler ulusal ve
uluslararası malzeme standartlarına uygun olacaktır. Kaynaklı gövdeler ve ceketler için, sadece kaynak
işlemine uygunluğu tamamen kanıtlanmış olan malzemeler kullanılacaktır. Kaynaklar titizlikle
yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. İmalat süreci veya malzemeler gerektirdiğinde, kaynakta
ve ısıdan etkilenen bölgelerde yeterli sertliğin sağlanması amacıyla, gövdeler uygun bir biçimde ısıl
işleme tabi tutulacaklardır. Malzemenin seçiminde, gevreme sonucu kırılma, hidrojen gevrekliği,
korozyona bağlı çatlakların gerilmesi riski ve darbeye direnç bakımından tasarım minimum sıcaklığı
hesaba katılmalıdır. İnce taneli çelik kullanılıyorsa, malzeme şartnamesine göre akma
mukavemetinin garanti edilen değeri 460 N/mm2'den fazla olmayacak ve çekme mukavemetinin üst
sınırının garanti edilen değeri 725 N/mm2'yi aşmayacaktır. Portatif tank malzemeleri taşınabilecekleri
dış ortama uygun olacaklardır.

Bağlantı parçaları, contalar ve boru sistemi dahil, portatif tankın normal olarak taşınan
soğutularak sıvılaştırılmış gaz ile temas etmesi beklenen herhangi bir parçası, o soğutularak
sıvılaştırılmış gaz ile uyumlu olacaktır.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Isıl yalıtım sistemi, gövdenin (gövdelerin) tam bir etkin yalıtım malzemeleriyle kaplanmasını
içerecektir. Harici yalıtım, nemin girişini ve normal taşıma koşullarındaki hasarları önleyecek bir
ceketle korunacaktır.

Bir ceket gaz sızdırmaz şekilde kapatıldıysa, yalıtım tabakasında herhangi bir tehlikeli
basıncın oluşmasını önleyecek bir cihaz bulunacaktır.

Atmosfer basıncında eksi (-) 182 °C'nin altında bir kaynama noktasına sahip soğutularak
sıvılaştırılmış gazların taşınması amacına yönelik portatif tanklar, oksijen veya oksijenle
zenginleştirilmiş sıvılarla temas riski mevcut ısıl yalıtım parçalarında kullanıldıklarında, oksijen veya
oksijenle zenginleştirilmiş atmosferlerle tehlikeli bir biçimde reaksiyona girebilecek malzemeleri ihtiva
etmeyeceklerdir.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018