Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım kriterleri

Gövdeler dairesel bir kesite sahip olacaktır.

Gövdeler, tasarım basıncının en az 1,3 katına sahip bir test basıncına dayanacak şekilde
tasarlanmış ve üretilmiş olacaktır. Gövdenin tasarımında, taşınması amaçlanan her bir soğutulmadan
sıvılaştırılmış gaz için, 4.2.5.2.6'daki T50 portatif tanklar talimatında verilen minimum MİÇB
değerleri göz önünde bulundurulacaktır. 6.7.3.4’te belirtilen asgari gövde kalınlık hükümlerine dikkat
çekilmektedir.

Açıkça tanımlanmış bir akma noktasına veya garanti edilmiş bir dayanım kuvvetine (genel olarak
%0,2'lik dayanım kuvveti veya östenit çelikler için %1'lik dayanım kuvveti) sahip çelikler için
gövdedeki ana diyafram stresi ó (sigma), test basıncında 0,75 Re veya 0,50
Rm'yi (düşük olan geçerli olmak suretiyle) aşmayacaktır. Burada:
Re = N/mm2
olarak akma mukavemeti veya %0,2'lik dayanım kuvveti veya östenit çelikler
için %1'lik dayanım gerilmesi;
Rm = N/mm2
olarak minimum çekme mukavemetidir.

Kullanılacak Re ve Rm değerleri, ulusal ve uluslararası malzeme standartlarına uygun belirli minimum
değerler olacaktır. Östenit çelikler kullanılıyorsa, malzeme standartlarına göre belirlenmiş Re ve
Rm minimum değerleri, arttırılmış değerler malzeme muayene sertifikasında onaylanmışsa
%15'e kadar arttırılabilir. Söz konusu çelik için hiçbir malzeme standardı mevcut değilse, kullanılan Re
ve Rm değerleri yetkili makam veya onun yetkili mercii tarafından onaylanacaktır.

0,85'ten yüksek bir Re/Rm oranına sahip çeliklerin kaynaklı gövdelerin yapımında
kullanımına izin verilmeyecektir Bu oranın saptanmasında kullanılacak Re ve Rm değerleri, malzeme
muayene sertifikasında belirtilen değerler olacaktır.

Gövdelerin yapımında kullanılan çelikler, % olarak, 10 000/Rm'den az olmamak üzere, ince
tanecikli çelikler için %16'lık ve diğer çelikler için %20'lik bir mutlak minimum kopma uzamasına
sahip olacaktır.

Malzemelerin gerçek değerlerini saptamak amacıyla, sac metaller için, çekme testi numunesi
ekseninin dönme yönüne dik açıda (çapraz olarak) olmasına dikkat edilecektir. Kalıcı kırılmadaki
uzama, 50 mm gösterge uzunluğunun kullanılarak ISO 6892:1998'e uygun olarak dikdörtgen kesitlere
sahip test numuneleri üzerinde ölçülecektir.

Minimum gövde kalınlığı

Minimum gövde kalınlığı aşağıdaki hususlara dayanılarak yüksek kalınlıkta olacaktır:
(a) 6.7.3.4 zorunlulukları uyarınca saptanmış minimum kalınlık; ve
(b) 6.7.3.3 zorunlulukları da dahil olmak üzere, tanınan basınçlı kap koduna uygun olarak
saptanmış olan minimum kalınlık.

En fazla 1,80 m çapa sahip gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş
delikleri, 5 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya kullanılacak eşdeğer çelik kalınlığından daha ince
olmayacaktır. Çapları 1,80 m'den büyük gövdeler 6 mm kalınlıktaki referans çeliğinden veya
kullanılacak eşdeğer çelik kalınlığından daha ince olmayacaktır.

Tüm gövdelerin silindirik kısımları, uçları (başlıklar) ve adam giriş delikleri, yapım
malzemesine bakılmaksızın, 4 mm'den daha ince olmayacaktır.

6.7.3.4.2'deki referans çelik için ön görülen kalınlığın dışındaki bir çeliğin eşdeğer kalınlığı,
aşağıdaki formülle saptanacaktır:
 

Cidar kalınlığı hiçbir şekilde 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3’te belirtilenden daha az olmayacaktır.
Gövdenin bütün parçaları 6.7.3.4.1 ila 6.7.3.4.3’e kadarki maddelerde sözü edilen minimum
kalınlıklara sahip olacaktır. Bu kalınlık herhangi bir paslanma payının dışında tutulacaktır.

Yumuşak çelik (bkz. 6.7.3.1) kullanılıyorsa, 6.7.3.4.4’teki formülün kullanımıyla yapılan
hesaplama gerekli olmayacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018