Karayolunda Tehlikeli Madde

Tasarım onayı

Yetkili makam veya onun yetkili mercisi, her yeni portatif tank tasarımı için bir tasarım onay
sertifikası düzenleyecektir. Bu sertifika, portatif tankın bu merci tarafından muayene edildiğini,
amaçlanan kullanımına uygun olduğunu ve bu Bölümün gereksinimlerini karşıladığını tasdik edecektir.
Tasarımda değişiklik yapılmadan üretilen portatif tank serilerinde, sertifika tüm seriler için geçerli
olacaktır. Sertifikada prototip test raporundan, taşınmasına izin verilen soğutularak sıvılaştırılmış
gazlardan, gövdenin ve ceketin yapım malzemelerinden ve bir onay numarasından söz edilecektir.
Onay numarası, onayın verildiği Devleti gösteren ayırt edici sembolü veya işareti, yani Karayolu
Trafiğine ilişkin Viyana Konvansiyonu’nda (l968) gösterildiği şekilde uluslararası trafikteki ayırt edici
sembol veya işareti ile bir kayıt numarasını içerecektir. 6.7.1.2 kapsamındaki tüm alternatif
düzenlemeler, sertifika üzerinde yer alacaktır. Bir tasarım onayı, aynı tür ve kalınlıktaki
malzemelerden, aynı fabrikasyon teknikleriyle ve aynı desteklere, eşdeğer kapaklara ve diğer
aparatlara sahip daha küçük portatif tankların onayı olarak da kullanılabilir.

 

Tasarım onayı için prototip test raporu en az aşağıdakileri kapsamalıdır:
(a) ISO 1496-3:1995'te belirtilen ilgili iskelet testinin sonuçları;
(b) 6.7.4.14.3'e göre test ve ilk muayene sonuçları; ve
(c) Varsa, 6.7.4.14.1'deki darbe testinin sonuçları.

Muayene ve test

Tadil edilmiş haliyle 1972 tarihli Güvenli Konteynerlere ilişkin Uluslararası Konvansiyon’da anılan
konteyner tanımını karşılayan portatif tanklar, Testler ve Kriterler Elkitabı, Kısım IV, Bölüm 41’de ön
görülen Dinamik, Uzunlamasına ve Darbe Testine her bir tasarımın temsili prototipi tabi tutularak
başarıyla kalifiye olduklarına karar verilmedikçe kullanılmayacaktır.

Her portatif tankın tankı ve teçhizat elemanları, ilk kez hizmete alınmadan önce (ilk muayene ve test)
ve ondan sonra da beş yılı aşmayacak aralıklarla (5 yıllık periyodik muayene ve test) testlere tabi
tutulacaktır; 5 yıllık periyodik muayene ve testler arasında bir periyodik muayene ve test (2,5 yıllık
periyodik muayene ve test) yürütülecektir. 2,5 yıllık periyodik muayene ve test, belirlenen tarihten
itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilebilir. 6.7.4.14.7 uyarınca gerekli görüldüğünde, son muayene ve test
tarihine bakılmaksızın, istisnai bir muayene ve test yapılacaktır.

Portatif tanktaki ilk muayene ve test, tasarım özelliklerinin bir kontrolünü, portatif tank
gövdesinin ve bağlantılarının taşınacak soğutularak sıvılaştırılmış gazlarla ilgili olarak içeriden
ve dışarıdan incelenmesini ve 6.7.4.3.2 kapsamındaki test basınçlarına atıfta bulunan bir basınç testini
kapsayacaktır. Basınç testi, bir hidrolik test olarak veya yetkili makamun veya bu makamun yetkili
mercisinin onayıyla başka bir sıvının veya gazın kullanımıyla icra edilebilir. Portatif tank hizmete
alınmadan önce, bir sızdırmazlık testi ile tüm hizmet teçhizatının tatmin edici bir şekilde çalışıp
çalışmadığının kontrolü de yapılacaktır. Gövde ve aksamları ayrı ayrı basınç testine tabi
tutulduklarında, montajdan sonra birlikte bir sızdırmazlık testine tabi tutulacaklardır. Tam gerilim
düzeylerine maruz kalan tüm kaynaklar, başlangıç testi sırasında radyografik, ultrasonik veya zarar
vermeyen başka bir uygun test yöntemiyle kontrol edileceklerdir. Bu, ceket için geçerli değildir.

5 ve 2,5 yıllık periyodik denetim ve testler, taşınan soğutularak sıvılaştırılmış gazlarla ilgili olarak
portatif tank ve bağlantıları konusundaki bir dış inceleme ile, bir sızdırmazlık testini, tüm hizmet
teçhizatının tatmin edici bir biçimde çalışıp çalışmadığının kontrolünü ve bazı durumlarda bir
vakum testini içerecektir. Vakumsuz yalıtımlı tanklar durumunda, ceket ve yalıtım 2,5 ve 5 yıllık
periyodik muayene ve testlerde sökülecek; ama bu yalnızca güvenilir bir değerlendirme için gerekli
olan ölçüde yapılacaktır.

(Silindi)

Portatif tank, 6.7.4.14.2'de şart koşulduğu şekilde 2,5 yıllık veya 5 yıllık periyodik muayene ve
testin son geçerlilik tarihinden sonra doldurulmayabilir veya taşımaya sunulmayabilir. Bununla
birlikte, son periyodik muayene ve testin son geçerlilik tarihinden önce doldurulmuş olan bir portatif
tank, son periyodik test veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla üç aylık bir süre
boyunca taşınabilir. Buna ilave olarak portatif tanklar aşağıdaki durumlarda son periyodik test veya
muayenenin son geçerlilik tarihinden sonra taşınabilir:
(a) Tekrar doldurma işleminden önce bir sonraki testin veya muayenenin yürütülmesi amacıyla,
boşaltımdan sonra fakat temizlemeden önce;
(b) Yetkili makam tarafından aksi onaylanmadıkça, tehlikeli malların veya atıkların düzgün şekilde
imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi için geri gönderilmesine olanak tanımak
amacıyla, son periyodik testin veya muayenenin son geçerlilik tarihinden itibaren en fazla altı
ay boyunca. Bu muafiyete ilişkin bir atıf taşıma belgesinde yer almalıdır.

Portatif tankta hasarlı veya aşınmış alanlar veya sızıntı, ya da portatif tankın bütünlüğünü
etkileyebilecek bir kusur gözlemlendiğinde istisnai muayene ve testin yürütülmesi gerekir. İstisnai
muayene ve testin ölçüsü, portatif tanktaki hasar veya bozukluğun miktarına bağlıdır. Bu, en az
6.7.4.14.4 kapsamındaki 2,5 yıllık muayene ve test işlemini kapsayacaktır.

İlk muayene ve test sırasındaki iç inceleme, gövdedeki oyukların, korozyonun veya sürtünme
aşındırmasının, çöküntülerin, bozulmaların, kaynaklardaki kusurların veya portatif tankı taşıma
için güvensiz kılabilecek diğer koşulların saptanmasını sağlayacaktır.

Dış inceleme aşağıdaki hususları sağlayacaktır.
(a) Portatif tank doldurma, boşaltma ve taşıma için güvensiz kılabilecek dış borular, valflar,
basınçlandırma/soğutma sistemi ve contalar, aşınmış alanlar, bozukluklar veya sızıntılar
dahil diğer koşulları saptamak amacıyla muayene edilmiştir;
(b) Adam giriş deliği kapaklarında ve contalarında sızıntı yoktur;
(c) Herhangi bir flanşlı bağlantıdaki veya boş flanştaki kayıp veya gevşek cıvatalar veya somunlar
değiştirilmiş veya sıkılaştırılmıştır;
d) Hiçbir acil durum cihazında ve valfında korozyon, biçim bozulması ve normal çalışmalarını
engelleyen herhangi bir hasar veya bozukluk yoktur. Uzaktan kapama cihazları ve kendi kendine
kapanan durdurma valfları, doğru çalışıp çalışmadıklarının saptanması için çalıştırılacaklardır;
(e) Portatif tank üzerindeki gerekli işaretler okunaklı olup ilgili zorunluluklara uyum göstermektedir
ve
(f) Portatif tankı kaldırmada kullanılan iskelet, destekler ve düzenlemeler düzgün
durumdadır.

6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 ve 6.7.4.14.7’deki muayeneler ve testler, yetkili makam
veya onun yetkili mercisi tarafından onaylanmış bir uzman tarafından veya onun gözetiminde
yapılacaktır. Basınç testi, muayene ve testin bir parçasıysa bu, portatif tankın veri levhasında
gösterilecek basınç test basıncıdır. Basınç altındayken, portatif tankın gövdesinde, borularında veya
teçhizat üzerinde herhangi bir sızıntının olup olmadığı kontrol edilecektir.

Portatif tankın gövdesi üzerindeki kesme, yakma ve kaynak işlemlerinin etkilendiği her
durumda, bu işlemler gövdenin yapımında kullanılan basınç araç kodu dikkate alınarak yetkili
makamun veya onun yetkili mercisinin onayına tabi olacaktır. Çalışma tamamlandıktan sonra orijinal
test basıncında bir basınç testi yapılacaktır.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018