Karayolunda Tehlikeli Madde

Her portatif tankta, muayene için kolayca görülebilen ve erişilebilir bir yere kalıcı olarak monte
edilmiş, aşınmaya dayanıklı bir metal levha bulunmalıdır. Portatif tank düzenlemelerine ilişkin
nedenlerle levha gövdeye kalıcı olarak monte edilmiyorsa, gövde en azından gerekli basınçlı kap kodu
bilgisiyle işaretlenmelidir. Asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler, damgalama veya eşdeğer başka bir
metot ile levha üzerine işaretlenmelidir:
(a) Tank sahibine ilişkin bilgiler
(i) Tank sahibinin tescil numarası;
(b) Üretim bilgileri
(i) Üretim ülkesi;
(ii) Üretim yılı;
(iii) Üreticinin adı veya işareti;
(iv) Üreticinin seri numarası;
(c) Onay bilgileri
(i) Birleşmiş Milletler ambalaj sembolü ; 
Bu sembol, bir ambalajın, portatif tankın veya MEGC’nin Bölüm 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6 veya
6.7’nin 2 ilgili zorunluluklarına uygunluk gösterdiğini belgeleme amaçları haricindeki bir amaç
için kullanılmayacaktır.
(ii) Onay ülkesi;
(iii) Tasarım onayı için yetkili makam;
(iv) Tasarım onay numarası;
(v) Tasarım, alternatif düzenlemeler kapsamında onaylandıysa “AA” harfleri (bkz. 6.7.1.2);
(vi) Gövdenin tasarlandığı basınçlı kap kodu;
(d) Basınçlar
(i) MİÇB (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(ii) Test basıncı (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iii) İlk basınç testi tarihi (ay ve yıl);
(iv) İlk basınçlı test gözetmeninin künyesi;
(e) Sıcaklıklar
(i) Minimum tasarım sıcaklığı (°C üzerinden)3; (f)
Malzemeler
(i) Gövde malzemesi (malzemeleri) ve malzeme standart
referansı (referansları);
(ii) Referans çelikte eşdeğer kalınlık (mm olarak)3;
(g) Kapasite
(i) 20 °C’de tankın su kapasitesi (litre olarak)3; (h)
Yalıtım
(i) “Termal yalıtımlı” veya “Vakum yalıtımlı” ibaresi (geçerli olduğu üzere);
(ii) Yalıtım sisteminin etkililiği (ısı akışı) (Watt cinsinden)3;
(i) Tutma süreleri – portatif tankta taşınmasına izin verilmiş olan her bir soğutularak sıvılaştırılmış
gaz için
(i) Soğutularak sıvılaştırılmış gazın tam adı;
(ii) Referans tutma süresi (gün veya saat olarak)3;
(iii) İlk basınç (bar ölçümü veya kPa ölçümü olarak)3;
(iv) Doldurma derecesi (kg olarak)3;
(j) Periyodik muayeneler ve testler
(i) Son yürütülen periyodik testin tipi (2,5 yıl, 5 yıl, istisnai test vb.);
(ii) (ii) Son yürütülen periyodik testin tarihi (ay ve yıl);
(iii) Son testi yürüten veya gözetleyen yetkili mercinin künyesi.
 
2 Bu sembol UN Model Düzenlemesi Bölüm 6.8’deki kurallara uygun diğer taşıma modları için yetkilendirilmiş
dökme yük konteynerleri belgelendirmekte de kullanılır.
3 Kullanılan birim belirtilecektir.
 

 

Aşağıdaki bilgiler, ya portatif tankın üzerine işaretlenecek ya da portatif tank üzerine sağlam bir şekilde
tutturulan metal bir levha üzerine kalıcı şekilde yazılacaktır.
Sahibin veya operatörün adı
Taşınan soğutularak sıvılaştırılmış adı (ve minimum ortalama döküm sıcaklığı) İzin
verilen maksimum brüt kütle (MİBK) _________kg
Boş (dara) kütle__________ kg
Taşınan gaz için fiili tutma süresi  ______gün (veya saat)
4.2.5.2.6 kapsamındaki portatif tank talimatı
NOT: Taşınan soğutularak sıvılaştırılmış gazların tanımlanması için ayrıca bkz. Kısım 5.

Bir portatif tank açık denizlerde taşımak üzere tasarlanmış ve onaylanmışsa, "OFFSHORE
PORTABLE TANK (DENİZ ÖTESİ PORTATİF TANKI)" kelimeleri, tanımlama levhası üzerinde
yer almalıdır.

Soğutulmamış gazların taşınmasına yönelik UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC’ler) tasarımı, üretimi, muayenesi ve test edilmesine ilişkin zorunluluklar

Tanımlar

Bu bölümün amaçları bakımından:
Alternatif düzenleme, bu Bölümde tanımlanmış olanların dışındaki teknik gereksinimler veya test
yöntemleri kapsamında tasarlanan, üretilen veya test edilen bir portatif tank veya MEGC için yetkili
makam tarafından verilen onay anlamına gelir;
Elemanlar silindirler, tüpler veya silindir demetleridir;
Sızdırmazlık testi, MEGC’nin elemanlarının ve hizmet teçhizatının test basıncının en az
%20’si oranında bir etkin iç basınca tabi tutulduğu, gaz kullanılarak yürütülen bir testtir;
Manifold, elemanların doldurma ve/veya boşaltma deliklerini bağlayan boru sistemi ve
valflar bütünüdür;
Maksimum izin verilebilir brüt kütle (MİBK), MEGC’nin dara kütlesi ile taşınması için izin verilen
en ağır yükün toplamı anlamına gelir;
UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler), bir manifoldla birbirlerine bağlanmış ve bir
iskelet içerisinde monte edilmiş çok modlu silindirler, tüpler ve silindir grupları birleşimidir. MEGC,
gazların taşınması için gerekli hizmet teçhizatını ve yapısal teçhizatı da kapsar;
Hizmet teçhizatı, ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma ve güvenlik cihazları anlamına
gelir;
Yapısal teçhizat, elemanların dışındaki takviye, bağlama, koruma ve dengeleme elemanları anlamına
gelir;

Genel tasarım ve yapım zorunlulukları

MEGC, yapısal teçhizat çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecek özellikte olacaktır.
Elleçleme ve taşımada yapısal bütünlüğünün korunması amacıyla, elemanlara dıştan bağlı dengeleyici
unsurlara sahip olacaktır. MEGC'ler taşıma sırasında güvenli bir temel oluşturacak
desteklerle ve azami izin verilebilir brüt kütlesine kadar yüklendiği durumlar dahil, MEGC'nin
kaldırılmasına uygun kaldırma ve bağlama aparatlarıyla tasarlanacak ve üretileceklerdir. MEGC bir
araca, vagona veya deniz veya karayoluna mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenecek şekilde
tasarlanacak ve mekanik elleçlemeyi kolaylaştıracak kızaklar, bağlantılar veya aksesuarlarla
donatılacaktır.

MEGC'ler normal elleçleme ve taşıma hallerinde maruz kalabilecekleri tüm koşullara
dayanabilecek şekilde tasarlanacak, üretilecek ve donatılacaklardır. Tasarım dinamik yükleme
ve yorgunluk etkilerini göz önünde bulunduracaktır.

Bir MEGC'nin elemanları dikişsiz çelikten yapılmış olacak ve 6.2.1'e ve 6.2.2’ye göre
üretilecek ve test edilecektir. Bir MEGC'deki tüm elemanlar aynı tasarım tipinde olacaktır.

MEGC'nin elemanları, bağlantıları ve boru sistemi aşağıdaki özelliklerde olacaktır:
(a) Taşınması amaçlanan maddelere uygun (bkz. ISO 11114-1:2012 ve ISO 11114-2:2000);
veya
(b) Kimyasal tepkimelere karşı uygun şekilde pasifize edilmiş veya nötrleştirilmiş.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Her türlü cihazlar, contalar ve aksesuarlar dahil olmak üzere MEGC malzemeleri, taşınması
amaçlanan gazı (gazları) ters bir biçimde etkilemeyecektir.

MEGC’ler, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma
koşulları sırasındaki statik, dinamik ve termal (ısıl) yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Tasarım, çok elemanlı gaz konteynerinin beklenen kullanım ömrü süresince, bu
yüklerin tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış
olduğunu kanıtlayacaktır.

MEGC’ler ve aksamları, maksimum izin verilebilir yük altında, ayrı ayrı uygulanan aşağıdaki statik
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
(a) Seyahat yönünde: MİBK’nin (maksimum izin verilebilir brüt kütle) iki katı ile yerçekimine (g)
1 bağlı ivmenin çarpımı;
(b) Yatayda ve seyahat yönüne dik açılarda: MİBK (seyahat yönü açık bir şekilde saptanamıyorsa,
kuvvetler MİBK'nin iki katına eşit olacaktır) ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı;
(c) Dikeyde yukarı doğru: MİBK ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı; ve;
(d) Dikeyde aşağı doğru: MİBK'nin (yerçekiminin etkisi dahil toplam yükleme) iki katı ile
yerçekimine (g)1 bağlı ivmenin çarpımı.

6.7.5.2.8'de tanımlanan kuvvetler altında, en ciddi şekilde gerilim altında kalan noktadaki gerilim,
6.2.2.1'deki ilgili standartlarda veya bu elemanlar o standartlara göre tasarlanıp üretilerek test
edilmemişlerse, kullanıldığı ülkedeki yetkili makam tarafından kabul edilip onaylanan teknik kod veya
standartta verilen değerleri aşmayacaktır (bkz. 6.2.5).
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018