Karayolunda Tehlikeli Madde

Genel tasarım ve yapım zorunlulukları

Gövdeler, yetkili makamlar tarafından tanınmış bir basınçlı kap kodunun gereksinimlerine uygun
olarak tasarlanacak ve üretilecektir. Gövdeler ve ceketler şekillendirmeye uygun metalik
malzemelerden yapılacaktır. Ceketler çelikten mamul olacaktır. Metalik olmayan malzemeler,
minimum tasarım sıcaklığındaki malzeme özelliklerinin yeterli olduğu kanıtlandığı takdirde, gövde ile
ceket arasındaki bağlantılarda ve desteklerde kullanılabilirler. Prensip olarak, malzemeler ulusal ve
uluslararası malzeme standartlarına uygun olacaktır. Kaynaklı gövdeler ve ceketler için, sadece kaynak
işlemine uygunluğu tamamen kanıtlanmış olan malzemeler kullanılacaktır. Kaynaklar titizlikle
yapılacak ve tam bir güvenlik sağlayacaktır. İmalat süreci veya malzemeler gerektirdiğinde, kaynakta
ve ısıdan etkilenen bölgelerde yeterli sertliğin sağlanması amacıyla, gövdeler uygun bir biçimde ısıl
işleme tabi tutulacaklardır. Malzemenin seçiminde, gevreme sonucu kırılma, hidrojen gevrekliği,
korozyona bağlı çatlakların gerilmesi riski ve darbeye direnç bakımından tasarım minimum sıcaklığı
hesaba katılmalıdır. İnce taneli çelik kullanılıyorsa, malzeme şartnamesine göre akma
mukavemetinin garanti edilen değeri 460 N/mm2'den fazla olmayacak ve çekme mukavemetinin üst
sınırının garanti edilen değeri 725 N/mm2'yi aşmayacaktır. Portatif tank malzemeleri taşınabilecekleri
dış ortama uygun olacaklardır.

Bağlantı parçaları, contalar ve boru sistemi dahil, portatif tankın normal olarak taşınan
soğutularak sıvılaştırılmış gaz ile temas etmesi beklenen herhangi bir parçası, o soğutularak
sıvılaştırılmış gaz ile uyumlu olacaktır.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Isıl yalıtım sistemi, gövdenin (gövdelerin) tam bir etkin yalıtım malzemeleriyle kaplanmasını
içerecektir. Harici yalıtım, nemin girişini ve normal taşıma koşullarındaki hasarları önleyecek bir
ceketle korunacaktır.

Bir ceket gaz sızdırmaz şekilde kapatıldıysa, yalıtım tabakasında herhangi bir tehlikeli
basıncın oluşmasını önleyecek bir cihaz bulunacaktır.

Atmosfer basıncında eksi (-) 182 °C'nin altında bir kaynama noktasına sahip soğutularak
sıvılaştırılmış gazların taşınması amacına yönelik portatif tanklar, oksijen veya oksijenle
zenginleştirilmiş sıvılarla temas riski mevcut ısıl yalıtım parçalarında kullanıldıklarında, oksijen veya
oksijenle zenginleştirilmiş atmosferlerle tehlikeli bir biçimde reaksiyona girebilecek malzemeleri ihtiva
etmeyeceklerdir.

Yalıtım malzemeleri hizmet sırasında beklenmedik bir şekilde bozulmayacaklardır.

Portatif tankta taşınması amaçlanan her soğutularak sıvılaştırılmış gaz için bir referans tutma süresi
saptanacaktır.

Referans tutma süresi, aşağıdakiler bazında ilgili makam tarafından tanınan bir yöntemle
saptanacaktır:
(a) 6.7.4.2.8.2'ye uygun olarak saptanmış olan yalıtım sisteminin etkinliği;
(b) Basınç sınırlama cihazının (cihazlarının) en düşük basınç ayarı;
(c) İlk doldurma koşulları;
(d) 30 oC'lik bir varsayılan ortam sıcaklığı;
(e) Taşınması amaçlanan her soğutularak sıvılaştırılmış gazın fiziksel özellikleri.

 

Yalıtım sisteminin etkinliği (watt cinsinden ısı akışı), yetkili makam tarafından tanınmış olan bir
prosedüre uygun olarak portatif tank üzerinde tip testi yapılarak saptanacaktır. Bu test şunlardan
birinden oluşacaktır:
(a) Soğutularak sıvılaştırılmış gaz kaybı, bir zaman süresi içerisinde ölçülüyorsa, bir sabit basınç
testi (örneğin atmosfer basıncında) veya
(b) Gövdedeki basınç artışı bir zaman süresi içerisinde ölçülüyorsa, bir kapalı sistem testi. Sabit
basınç testi yürütülürken, atmosfer basıncındaki değişiklikler göz önünde
bulundurulacaktır. Testlerin herhangi birini yaparken, ortam sıcaklığının 30 oC'lik varsayılan
referans ortam sıcaklığı değerinden her sapması için düzeltmeler yapılacaktır.
NOT: Her yolculuk öncesi fiili tutma süresinin saptanması için, bkz. 4.2.3.7.

Vakum yalıtımlı çift cidarlı bir tankın ceketi, kabul edilmiş bir teknik koda uygun olarak
hesaplanan ve 100 kPa’dan (1 bar) (ölçüm basıncı) düşük olmayan bir dış tasarım basıncı veya
200 kPa’dan (2 bar) (ölçüm basıncı) düşük olmayan bir hesaplanmış kritik çökertme basıncına
sahip olacaktır. Ceketin dış basınca direnme yeteneğini hesaplamada, iç ve dış takviyeler dahil
edilebilir.

Portatif tanklar taşıma sırasında güvenli bir taban oluşturacak desteklerle ve uygun kaldırma
ve bağlama aparatlarıyla tasarlanacak ve üretilecektir.

Portatif tanklar, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma
koşulları sırasındaki statik, dinamik ve termal (ısıl) yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Tasarım, portatif tankın beklenen kullanım ömrü süresince, bu yüklerin
tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış
olduğunu kanıtlayacaktır.

Portatif tanklar ve bağlantıları, maksimum izin verilebilir yük altında, ayrı ayrı uygulanan
aşağıdaki statik kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
(a) Seyahat yönünde: MİBK’nin (maksimum izin verilebilir brüt kütle) iki katı ile yerçekimine (g)1
bağlı ivmenin çarpımı;
(b) Yatayda ve seyahat yönüne dik açılarda: MİBK (seyahat yönü açık bir şekilde saptanamıyorsa,
kuvvetler MİBK'nin iki katına eşit olacaktır) ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı;
(c) Dikeyde yukarı doğru: MİBK ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı ve
(d) Dikeyde aşağı doğru: MİBK'nin (yerçekiminin etkisi dahil toplam yükleme) iki katı ile
yerçekimine (g)1 bağlı ivmenin çarpımı.
Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018