Karayolunda Tehlikeli Madde

Tanımlar

Bu bölümün amaçları bakımından:
Alternatif düzenleme, bu Bölümde tanımlanmış olanların dışındaki teknik gereksinimler veya test
yöntemleri kapsamında tasarlanan, üretilen veya test edilen bir portatif tank veya MEGC için yetkili
makam tarafından verilen onay anlamına gelir;
Elemanlar silindirler, tüpler veya silindir demetleridir;
Sızdırmazlık testi, MEGC’nin elemanlarının ve hizmet teçhizatının test basıncının en az
%20’si oranında bir etkin iç basınca tabi tutulduğu, gaz kullanılarak yürütülen bir testtir;
Manifold, elemanların doldurma ve/veya boşaltma deliklerini bağlayan boru sistemi ve
valflar bütünüdür;
Maksimum izin verilebilir brüt kütle (MİBK), MEGC’nin dara kütlesi ile taşınması için izin verilen
en ağır yükün toplamı anlamına gelir;
UN sertifikalı çok elemanlı gaz konteynerleri (MEGC'ler), bir manifoldla birbirlerine bağlanmış ve bir
iskelet içerisinde monte edilmiş çok modlu silindirler, tüpler ve silindir grupları birleşimidir. MEGC,
gazların taşınması için gerekli hizmet teçhizatını ve yapısal teçhizatı da kapsar;
Hizmet teçhizatı, ölçüm cihazları ile doldurma, boşaltma, havalandırma ve güvenlik cihazları anlamına
gelir;
Yapısal teçhizat, elemanların dışındaki takviye, bağlama, koruma ve dengeleme elemanları anlamına
gelir;

Genel tasarım ve yapım zorunlulukları

MEGC, yapısal teçhizat çıkarılmadan doldurulabilecek ve boşaltılabilecek özellikte olacaktır.
Elleçleme ve taşımada yapısal bütünlüğünün korunması amacıyla, elemanlara dıştan bağlı dengeleyici
unsurlara sahip olacaktır. MEGC'ler taşıma sırasında güvenli bir temel oluşturacak
desteklerle ve azami izin verilebilir brüt kütlesine kadar yüklendiği durumlar dahil, MEGC'nin
kaldırılmasına uygun kaldırma ve bağlama aparatlarıyla tasarlanacak ve üretileceklerdir. MEGC bir
araca, vagona veya deniz veya karayoluna mahsus bir seyrüsefer aracına yüklenecek şekilde
tasarlanacak ve mekanik elleçlemeyi kolaylaştıracak kızaklar, bağlantılar veya aksesuarlarla
donatılacaktır.

MEGC'ler normal elleçleme ve taşıma hallerinde maruz kalabilecekleri tüm koşullara
dayanabilecek şekilde tasarlanacak, üretilecek ve donatılacaklardır. Tasarım dinamik yükleme
ve yorgunluk etkilerini göz önünde bulunduracaktır.

Bir MEGC'nin elemanları dikişsiz çelikten yapılmış olacak ve 6.2.1'e ve 6.2.2’ye göre
üretilecek ve test edilecektir. Bir MEGC'deki tüm elemanlar aynı tasarım tipinde olacaktır.

MEGC'nin elemanları, bağlantıları ve boru sistemi aşağıdaki özelliklerde olacaktır:
(a) Taşınması amaçlanan maddelere uygun (bkz. ISO 11114-1:2012 ve ISO 11114-2:2000);
veya
(b) Kimyasal tepkimelere karşı uygun şekilde pasifize edilmiş veya nötrleştirilmiş.

Galvanik hareketle hasara yol açabilecek, farklı metallerin temaslarından kaçınılacaktır.

Her türlü cihazlar, contalar ve aksesuarlar dahil olmak üzere MEGC malzemeleri, taşınması
amaçlanan gazı (gazları) ters bir biçimde etkilemeyecektir.

MEGC’ler, en azından taşınan içeriğe bağlı dahili basınç ile normal elleçleme ve taşıma
koşulları sırasındaki statik, dinamik ve termal (ısıl) yüklere kayıp vermeden dayanacak şekilde
tasarlanacaktır. Tasarım, çok elemanlı gaz konteynerinin beklenen kullanım ömrü süresince, bu
yüklerin tekrarlanarak uygulanmasından kaynaklanan malzeme yorgunluğu etkilerinin hesaba katılmış
olduğunu kanıtlayacaktır.

MEGC’ler ve aksamları, maksimum izin verilebilir yük altında, ayrı ayrı uygulanan aşağıdaki statik
kuvvetleri emebilecek özellikte olacaktır:
(a) Seyahat yönünde: MİBK’nin (maksimum izin verilebilir brüt kütle) iki katı ile yerçekimine (g)
1 bağlı ivmenin çarpımı;
(b) Yatayda ve seyahat yönüne dik açılarda: MİBK (seyahat yönü açık bir şekilde saptanamıyorsa,
kuvvetler MİBK'nin iki katına eşit olacaktır) ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı;
(c) Dikeyde yukarı doğru: MİBK ile yerçekimine bağlı ivmenin (g)1 çarpımı; ve;
(d) Dikeyde aşağı doğru: MİBK'nin (yerçekiminin etkisi dahil toplam yükleme) iki katı ile
yerçekimine (g)1 bağlı ivmenin çarpımı.

6.7.5.2.8'de tanımlanan kuvvetler altında, en ciddi şekilde gerilim altında kalan noktadaki gerilim,
6.2.2.1'deki ilgili standartlarda veya bu elemanlar o standartlara göre tasarlanıp üretilerek test
edilmemişlerse, kullanıldığı ülkedeki yetkili makam tarafından kabul edilip onaylanan teknik kod veya
standartta verilen değerleri aşmayacaktır (bkz. 6.2.5).

6.7.5.2.8'deki kuvvetlerin her biri altında, iskelet ve aksamlar için idame ettirilecek güvenlik faktörü
aşağıdaki gibi olacaktır:
(a) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip çelikler için, garanti edilen akmaya karşılık
1,5 değerinde bir güvenlik faktörü veya
(b) Açıkça tanımlanmış bir akma sınırına sahip olmayan çelikler için, garanti edilen % 0,2
dayanım kuvvetine ve östenit çelikler için % 1 dayanım kuvvetine karşılık 1,5 değerinde
bir güvenlik faktörü.

Alevlenir gazların taşınması amacına yönelik MEGC’ler elektriksel olarak topraklanabilecek
özellikte olacaktır.

Elemanlar yapıya ilişkin istenmeyen hareketleri ve zararlı yerel gerilimlerin konsantrasyonunu
önleyecek biçimde sabitlenecektir.

Hizmet teçhizatı

Önceki Maddeler Sonraki Maddeler

adrbook.com - Her Hakkı Saklıdır. © 2015-2018